24 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28507

YNETMELK

Yznc Yl niversitesinden:

YZNC YIL NVERSTES BLG TRANSFER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yznc Yl niversitesi Bilgi Transfer Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yznc Yl niversitesine bal kurulan Yznc Yl niversitesi Bilgi Transfer Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Yznc Yl niversitesi Bilgi Transfer Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Yznc Yl niversitesi Rektrn,

d) niversite: Yznc Yl niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitenin ve toplumumuz asndan bilimsel bilginin eriilebilirliini salamak ve artrmak.

b) niversitenin ve toplumumuzun bilimsel renme ve deerlere eriimini, geliimini ve paylamn arttrmak.

c) niversitenin bilimsel ve akademik gelimesine katkda bulunmak amac ile kresel dnyadaki interdisipliner aratrmalar ve keiflerle ilgili bilginin gncelletirilerek akademik personel ve renciye, uluslararas resmi ve zel kurulularn da katklarna ba vurarak bilimsel aratrmalar, projeler, gzlemler, kurslar, paneller, seminerler, forumlar, altay, tele-konferans, simltane eviri ve benzeri faaliyetler aracl ile doru bir biimde aktarlmas ve bu yolla 21. Yzyl kresel dnyasnn entelektel ve bilimsel gereklerine ve deerlerine gre akademik personel ve rencilerin yetitirilmesine yardmc olmak sz konusu bilginin aktarlmasna katkda bulunmak ve bilimsel refaha kavumalarn salamak.

) Herhangi bir alanda mevcut almalarn tesinde st dzeyde bilgi sahibi olmak isteyen akademisyenlere ve rencilere bu bilgiyi interdisipliner bir perspektifle ulatrmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) eitli bilim dallarna mensup akademik personelin gzlemler, kurslar, paneller, seminerler, forumlar, altay, tele-konferans, simltane eviri ve benzeri birtakm etkinlikler ile 21. Yzyln bilimsel dzeyini yakalayabilmeleri iin dnyada en etkin bir ekilde kullanlan ngilizcenin bilgi aktarm erevesinde ve en st dzeyde kullanlabilmesini salamak.

b) Yurt ii ve yurt d akademik camiadan n plana km bilim adamlarnn davet edilerek sz konusu etkinliklere katlmlarnn salanmas ve niversitenin bilimsel refah yakalamasna yardmc olmak.

c) Bilimsel gelimelere tank olmak ve yerinde gzlemleyebilmek maksad ile yurt ii ve yurt d geziler dzenlemek.

) niversitenin Van line yapt katklarnn yan sra bilgi aktarm asndan da katkda bulunabilecei dnlerek lde grevli eitim camiasna mensup MEB retmenlerine, Salk Bakanlna bal devlet hastanesindeki doktorlara, ordu, yarg ve emniyet mensuplarna ve ihtiya duyulan dier kurumlardaki ilgili kesimlere kendi alanlarndaki dnyada meydana gelen gelimelerle ilgili bilgiyi aktarmak zere seminerler, paneller ve konferanslar dzenlemek ve bu yolla bilimsel bilginin transferini gerekletirmek.

d)Yukarda ifade edilen faaliyetler erevesinde bilgi aktarmn gerekletirecek olan niversite bilim mensuplarnn almalar neticesinde akademik personel, renci ve dier kesimler nezdinde evrensel ltlere gre zihinsel, entelektel anlamda ilerlemenin kat edilip kat edilmedii ile ilgili geri bildirim ve dntlerin deerlendirildii toplantlar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan, yl sre ile grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak seer ve grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclarnn grev sresi Mdrn grev sresiyle ayndr. Mdr yardmclar; Mdrn verdii ileri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda yerine veklet eder.

Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu kurullarn bakan olarak toplantlar ynetmek.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine, en az ayda bir defa yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar kapsamndaki almalarn planlamak ve yrtmek.

b) Yllk faaliyet raporlarn ve alma programlarn Rektrle sunmak.

c) lgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier ileri yapmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunur ve istiari nitelikte gr bildirir.

(2) Danma Kurulu; Merkezin ama ve almalarna ilgisi olan ve uzmanlklarndan yararlanlabilecek, niversiteden ve dier niversitelerden, kamu kurum ve kurulularndan, zel sektrden ve ahslar arasndan Ynetim Kurulunca seilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en fazla otuz yeden oluur.

(3) Danma Kurulu; her yl en az bir defa, Mdrce belirlenen bir tarihte, Mdrn bakanlnda toplanr. Danma Kurulunun toplantlarnda ounluk aranmaz.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlarnda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisinin tamamn veya bir ksmn Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yznc Yl niversitesi Rektr yrtr.