30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Ar brahim een niversitesinden:

ARI BRAHM EEN NVERSTES AHMED HAN BLM,

KLTR VE SANAT UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ar brahim een niversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kltr ve Sanat Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ar brahim een niversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kltr ve Sanat Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalar, faaliyet alanlar, ynetim organlar, ynetim organlarnn grevleri ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ar brahim een niversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kltr ve Sanat Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ar brahim een niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ar brahim een niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; genlere bilimi sevdirmek, bilimsel aratrma heyecan ve bu hususta farkndalk oluturmaktr. Merkez, bu erevede yapaca faaliyetler ile birok rencinin hayatn olumlu ynde deitirmeyi amalamaktadr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aadaki faaliyetleri yapar:

a) Bilimsel bilgiyi edinme, kullanma ve retebilme konusunda toplumsal bir ilgi uyandrmak,

b) lk ve orta retim dzeyindeki rencilerin, ilgi duyduklar bilimsel alanlarda ve sanat dallarnda gvenilir ve gncel bilgiyi, alannda uzman bilim adamlarndan edinmesini salamak,

c) Genlerin eilim ve kabiliyetlerinin erken yalarda kefedilmesini salayarak; onlarn fen bilimleri, sosyal bilimler veya farkl sanat dallarnda doru tercihler yapmalarna yardmc olmak,

) Genlerin erken yalarda bilimsel veya sosyal projelere dhil olmasn salayarak, bilimsel aratrma yapabilme yeteneini kazandrmak,

d) Sanata ilgi duyan genlerin o alanda geliimine yardmc olacak etkinliklere katlmn salamak,

e) Genler arasnda niversiteye olan ilgiyi artrmak ve gelecekte yapaca tercihler konusunda destek salamak,

f) Yerel ve lke genelinde kltrel aratrmalar yaparak niversite ile toplum arasnda kprler kurulmasn salamak,

g) Eitim programlarna katlan rencilerin yrtt faaliyetler sonrasnda, her bir renciye ait kiisel gzlem raporlar dzenleyerek, okulunu ve ailesini bilgilendirmek ve bylece insan kaynaklarn isabetli deerlendirmek,

) renciler iin bilimsel, kltrel ve sanatla ilgili geziler dzenleyerek bu alanlardaki geliimlerine ve etkileimlerine katkda bulunmak,

h) Blgesel ve ulusal dzeyde sosyal, kltr-sanat ve bilimsel yarmalar dzenleyerek rencileri dllendirmek ve aratrma yapmaya tevik etmek,

) lk ve orta renim faaliyetlerini yrten dier kamu ve zel sektr kurumlar ile birlikte ortak bilimsel almalar yaparak bu kurumlarda grev alan eitimcilerin de akademik bir bakla kendi kurumlarnda eitim yapmalarna yardmc olmak,

i) Eitimin nemli bir aya olan veli ve aileyi iine alan programlar ve etkinlikler dzenleyerek, ailelere rehberlik etmek ve ailelerin de genlerde bilimsel dncenin geliimine katkda bulunmasna yardmc olmak,

j) Okula gidemeyen ocuklar tespit edilerek, bu ocuklar ve ailelerinin katlm ile gerekletirilecek olan bilimsel ve kltrel etkinlikler yardmyla okullama orannn artmasna katkda bulunmak,

k) Ar ve yakn evresinin sahip olduu geleneksel kltr deerlerini aratrmak, resim, heykel, seramik, fotoraf, folklor, iir ve halk edebiyat gibi sanat ve el sanatlarnn geliimine katkda bulunmak, bilimsel aratrma, gelitirme ve tasarm projeleri gelitirmek, uygulanmasna koordinatrlk yapmak, danmanlk hizmeti vermek,

l) Kltr ve sanat aratrma almalarnn ada dzeyde yerlemesi ve yaygnlamas iin gerekli faaliyetlerde bulunmak, yaplacak almalarla ilgili kitap ve dergi, sanat belgeleri, eitli tarihsel dokmanlar, fotoraf, afi, bror, CD, kaset ve benzeri yazl-sesli-grsel dokmanlar hazrlayarak bir ariv oluturmak, bu birikimleri aratrmaclarn ve eitimcilerin hizmetine sunmak,

m) Tm engelli gruplar dhil, her dzeyde aratrmacnn ve tasarmcnn geliimine ynelik eitim ve retim programlar; konferanslar, konserler, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararas kongreler, yaz okullar dzenlemek. Bu tr etkinliklerde, almalara ilikin sertifikalar vermek ve etkinliklerle ilgili yaynlar yapmak. Merkezin ihtiya duyduu alanlarda gerek ve tzel kiilerle ibirlii yapmak,

n) Aratrmaclar ve tasarmclar arasnda bilimsel-sanatsal proje yarmalar dzenleyerek bu almalar tevik etmek, sanatlarn telif haklarn korumak, gerekli olduu hallerde patent hakk alnmasna yardmc olmak,

o) Kimsesiz, yetim ve zrllerin bakm ve refah alannda alacak uzmanlarn yetimesi iin eitim programlar dzenlemek, eitimine devam eden ve alan tm engelli bireylerin bilgi ve becerilerini en etkin ekilde kullanarak eitime, retime, sosyal yaama ve kltrel alanlara eit bir ekilde katlmlarna destek olacak bilimsel aratrmalar ve etkinlikleri gerekletirmek ve konu ile ilgili gelitirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katk salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan Merkezin kurulu amacna uygun bir bilim dalnda tam gn alan retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr, niversitenin retim yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdrn grev sresi sona erdiinde yardmclarnn grev sresi de sona erer. Mdr, grevi banda olmad zamanlarda yardmclarndan birisi yerine veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak,

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

c) Yllk bte nerilerini hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yln ilk ay iinde Ynetim Kuruluna rapor vermek,

d) Bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat hkmlerine gre Merkezi ynetmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Merkezin kurulu amacna uygun bilim dallarnda grev yapan retim elemanlar arasndan; Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile yl sreyle grevlendirilen drt ye ile birlikte toplam be yeden oluur. Sresi biten Ynetim Kurulu yesi ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak zere salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk faaliyet programn ve raporunu hazrlamak ve takip etmek,

b) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Danma kurulundan gelen nerileri deerlendirerek neriler dorultusunda gerekli kararlar almak,

) Mdr tarafndan sunulan yllk bte nerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektrn onayna sunmak,

d) Mdrn nerisi zerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacn tespit etmek, karara balamak ve Rektrn onayna sunmak,

e) Mdr tarafndan gndeme alnan dier konular grp karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, konuyla ilgili retim elemanlar ve bilimsel dncenin geliimine katkda bulunan ve Merkezin amalar erevesinde aratrmalar yapan kamu kurum ve kurulular veya zel sektr temsilcileri ile bu konuda alan aratrmaclar arasndan, istekleri halinde ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre ile seilen uzman kiilerden oluur.

(2) Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr.

(4) Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun kabul ile gerektiinde niversite dndan konu ile ilgili kiiler grleri alnmak zere Danma Kurulu toplantlarna arlabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Yllk faaliyet raporunu, alma programn, eitim ve aratrma faaliyetlerini deerlendirmek, yaplm ve halen yrtlen faaliyetler hakknda gr bildirmek, nerilerde bulunmak ve bir sonraki alma ylna ait program deerlendirmek,

b) Merkezin yapaca faaliyetlere katlacak akademik/uzman personeli belirleyerek Ynetim Kuruluna sunmak,

c) Yeni dnem faaliyetleri iin nerilerde bulunmak ve yeni proje nerileri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi hkmlerine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personelle karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ar brahim een niversitesi Rektr yrtr.