30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SGORTA FONU ALACAKLARININ TAKP VE

TAHSLNE LKN ESAS VE USULLER HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 7/1/2007 tarihli ve 26396 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Alacaklarnn Takip ve Tahsiline likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Fon Kurulu Fon Bakann,

b) Fon: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunu,

c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulunu,

) Tahsil Dairesi: Fonun, 5411 sayl Kanun ile mlga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayl Bankalar Kanunu hkmlerine gre Fon gelirleri ile Fon alacaklarnn takip ve tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerini tatbik etmekle grevli II.Tahsilat Daire Bakanln,

d) Tekilat Ynetmelii: 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Tekilat Ynetmeliini

ifade eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan Ynetimi ve denetimi kendisine devredilen ibaresinden sonra gelmek zere veya faaliyet izni kaldrlan ibaresi eklenmi, ayn fkraya (c) bendinden sonra gelmek zere () bendi olarak aadaki bent eklenmitir.

) 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde saylan ve banka kayna kullanlmak suretiyle edinildii kabul edilen alacaklarnn,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) 5411 sayl Kanunun Geici 11 inci maddesi kapsamnda sakl tutulan mlga 4389 sayl Kanun hkmleri dahilinde Fon, 5411 sayl Kanunun yaym tarihinden nce, 26/12/2003 tarihine kadar temett hari ortaklk haklar ile ynetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankaclk ilemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilikili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu tarafndan kaldrlarak tasfiyeleri Fon eliyle yrtlen veya Fon tarafndan tasfiye ilemleri balatlan bankalar hakknda balatlan ilemler sonulanncaya ve her trl Fon alacaklar tahsil edilinceye kadar, her trl alacaklar ve devrald alacaklarla ilgili olarak borlu aleyhine 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanunu hkmlerine gre balatlm bulunan takipler ile alacan tahsiline ynelik davalara kald yerden devam edebilecei gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davann takibinden haktan feragat anlamna gelmemek zere sarfnazar edildii ilgili dosyalara bildirilerek devrald alacan kald yerden 6183 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsiline devam eder.

(2) Birinci fkrada belirtilen ekilde sarfnazar edilmesi hususunda karar alnmas halinde, 2004 sayl Kanun kapsamnda alacakl tarafndan yaplan haciz, tedbir ve benzeri tm hukuki ilemler kald yerden 6183 sayl Kanun hkmlerine gre devam ettirilen takip kapsamnda yaplm ilemler mahiyetini kazanarak geerliliklerini korur. 2004 sayl Kanun hkmleri uyarnca uygulanan hacizlerin amme haczi mahiyeti kazand II.Tahsilat Daire Bakanlnca ilgili kii ve kurululara bildirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Risk esasl sigorta priminin tarifesi, tahsil zaman, ekli ve dier hususlar Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunun gr alnmak suretiyle Fon Kurulu tarafndan belirlenir. lgili Fon Kurulu karar uyarnca, hesaplanarak tespit edilen prim tutarlar, sresi iinde bankalarca Fonun Merkez Bankas veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarna denir.

(4) Yaplan denetim ve incelemeler sonucunda fazla yatrld tespit edilen prim tutarlar, bankann yazl talebi zerine Fonun belirleyecei usul ve esaslar erevesinde faizsiz olarak iade veya takip eden dnem primlerinden mahsup edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Zamanamna urayan mevduat, katlm fonu veya alacaklar, ilgili bankann beyann veya yaplacak teblii mteakip en ge bir ay iinde gecikme zamm ile birlikte Fonun Merkez Bankas veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarna, emanetler ise Fona veya Fon adna muhafaza edilmek zere Merkez Bankasna devredilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu izni alm olan bankalarn faaliyet iznini alabilmesi iin, 5411 sayl Kanunun 10 uncu ve 7 nci maddeleri uyarnca yatrlmas gereken sisteme giri paynn en az drtte birinin kurucular tarafndan Fonun Merkez Bankas veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarna yatrlmas zorunludur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) 5411 sayl Kanun kapsamnda verilen idari para cezalar tahsil ve gelir kayd iin Fona bildirilir. dari para cezalarnn takibine tahakkuk eden anapara zerinden balanr. Verilen idari para cezalar muhataba Fon tarafndan tebli edildii tarihten itibaren 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmleri kapsamnda bir ay iinde Fonun Merkez Bankas veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarna denir. Tahsil edilen tutarlardan Fona ait yzde doksan oranndaki pay dldkten sonra kalan ksm Genel Bteye gelir kaydedilmek zere, tahsil tarihini izleyen ayn sonuna kadar Maliye Bakanl Merkez Muhasebe Birimi hesabna gnderilir.

(2) 5411 sayl Kanuna aykrlk nedeniyle hkmolunan adli para cezalar Cumhuriyet Savclklar tarafndan 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda Kanun hkmleri uyarnca tahsil edilerek yzde ellisi Fonun Merkez Bankas veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarna denir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Fonun, 5411 sayl Kanunun 130 uncu maddesinde saylan gelirleri, Tekilat Ynetmelii uyarnca Finansman Daire Bakanl tarafndan tahsil edilir. Sresi iinde tahsil edilemeyen Fon gelirleri, 6183 sayl Kanun hkmleri erevesinde takip ve tahsilini teminen, srenin dolduu gn takip eden 5 i gn iinde Finansman Daire Bakanl tarafndan II.Tahsilat Daire Bakanlna bildirilir. II.Tahsilat Daire Bakanl alnan bildirime istinaden, ilgili gelir iin belirlenen sre bitiminden itibaren 6183 sayl Kanun hkmleri uyarnca takip balatr.

(2) deme sresi bitiminden sonra ve 6183 sayl Kanun hkmleri erevesinde takip balatlmadan nce denen Fon gelirleri 6183 sayl Kanun kapsamndaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zamm ile birlikte tahsil edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Kurul ibaresi Fon Kurulu olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

ade ve tazmin tutar, iade ve tazmin talebinin muhataplar, koullar ve deme sresi Hukuk leri Daire Bakanlnn gr de alnarak Varlk Ynetimi Daire Bakanlnn nergesi zerine Fon Kurulu karar ile belirlenir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde, nc fkrasnn birinci ve ikinci cmlelerinde yer alan Kurul ibaresi Fon Kurulu olarak deitirilmitir.

(2) Bankann faaliyet izninin kaldrlmas halinde, iade ve tazmin talep mektubunda birinci fkrada belirtilen bilgiler yannda, 6183 sayl Kanunda deme zaman tespit edilmemi alacaklar ynnden belirtilen sreden az olmamak kaydyla verilecek srede iade ve tazmin edilmeyen tutarn 6183 sayl Kanun kapsamnda takip ve tahsil edilecei hususu ayrca bildirilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasndaki Tahsilat Daire Bakanl ibaresi II.Tahsilat Daire Bakanl eklinde, ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bankann temett hari ortaklk haklar ile ynetim ve denetiminin Fona devrinde sresi iinde denmeyen iade ve tazmin tutarnn 6183 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsiline veya davaya konu edilmesine, Varlk Ynetimi Daire Bakanlnn nergesi zerine Fon Kurulu tarafndan karar verilir. Fon Kurulu kararnn gerekleri, Varlk Ynetimi Daire Bakanlnn bildirimi zerine ilgili Daire Bakanlklar tarafndan yerine getirilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) 5411 sayl Kanunun;

a) 108 inci maddesinden kaynaklanan alacaklarn takip ve tahsiline Varlk Ynetimi Daire Bakanlnn talebi zerine alnacak Fon Kurulu kararna istinaden,

b) 130 uncu maddesine istinaden Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarn takip ve tahsiline, Finansman Daire Bakanlnn talebi zerine,

c) 134 nc maddesinde saylan ve banka kayna kullanlmak suretiyle edinildii kabul edilen alacaklar ile Geici 11 inci maddesi kapsamna giren alacaklarn takip ve tahsiline I.Tahsilat Daire Bakanlnn talebi zerine alnacak Fon Kurulu kararna istinaden,

) 135 inci maddesinden kaynaklanan alacaklarn takip ve tahsiline ise Varlk Ynetimi Daire Bakanlnn talebi zerine alnacak Fon Kurulu kararna istinaden,

6183 sayl Kanun hkmleri kapsamnda II.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan balanr.

(2) Gecikmesinde saknca bulunan hallerde, bilahare Fon Kurulu onayna sunulmak zere Fon Bakan Yardmcl oluru ile takibe balanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Fon Kurulu tarafndan 6183 sayl Kanuna gre takip ve tahsilat kararlatrlan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak Kurul kararnda belirtilen alacak miktar zerinden veya Fon Kurulu kararnda miktar belirtilmemise ilgili birimler tarafndan belirlenecek tutar zerinden 6183 sayl Kanunun 37 nci maddesine gre borcun bir ay ierisinde denmesi iin borluya demeye ar mektubu gnderilir.

(2) demeye ar mektubunda borlunun ad ve soyad/unvan, adresi, borcun miktar ile borca ilikin dier bilgiler ve borcun nereye deneceine ilikin detayl bilgiler yer alr.

(3) demeye ar mektubu Tahsil Dairesi Bakan veya Grup Koordinatr tarafndan imzalanarak gnderilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fon, 5411 sayl Kanunun 130 uncu maddesinde saylan gelirlerinden kaynaklanan alacaklar ve 2004 sayl Kanun kapsamnda yaplan takiplerden sarfnazar edilerek kald yerden 6183 sayl Kanun kapsamnda takip edilmesine karar verilen alacaklar ile vadesi ilgili kanun, mevzuat veya dzenleyici ilemlerle belirlenmi olan dier Fon alacaklarn vadesinde demeyenlere, 6183 sayl Kanunun 55 inci maddesine gre, 7 gn iinde borlarn demeleri veya mal bildiriminde bulunmalar lzumu Tahsil Dairesi Bakan veya Grup Koordinatr tarafndan imzalanan deme emri ile tebli edilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Mal bildiriminde mal olmadn gsteren veyahut borca yetecek kadar mal gstermemi olan borlu, sonradan edindii mallar ve gelirindeki artmalar, edinme ve artma tarihinden balayarak 15 gn iinde Tahsil Dairesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler hakknda 6183 sayl Kanunun 112 nci maddesi gereince Tahsil Dairesi tarafndan su duyurusunda bulunulur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Kendisine deme emri tebli edilen borlunun 7 gnlk sre iinde borcunu dememesi ve mal bildiriminde de bulunmamas halinde, hakknda hapsen tazyik kararnn alnmasn salamak amacyla, Tahsil Dairesi tarafndan icra hakimlii nezdinde yazl talepte bulunulur.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) 6183 sayl Kanun uyarnca ceza gerektiren hallerin tespiti durumunda Tahsil Dairesi tarafndan su duyurusunda bulunulur.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) Haciz ilemleri, II.Tahsilat Dairesi bnyesinde bulunan tahsilat ekiplerince dzenlenen ve II.Tahsilat Dairesi Daire Bakan veya Grup Koordinatr tarafndan tasdik edilen haciz varakasna dayanlarak yaplr.

(2) Haciz varakasnda, varakay dzenleyen ve tasdik eden II.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan grevlendirilen Fon personelinin ad, soyad ve unvan, varakann dzenlenme tarih ve numaras, borlunun ad, soyad veya unvan, adresi/adresleri, deme emrinin tebli tarihi ve tebli ekli, haczin nedeni ve yasal dayana, haciz konusu alacan tr, miktar ve vadesi gsterilir.

(3) Bu varakalarn ekli ve ihtiva edecei dier bilgiler II.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan belirlenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Fon alacaklarnn tahsilat ile ilgili olarak borlu kiilerin muteber bir ahs mteselsil kefil ve mterek mteselsil borlu olarak gstermesi halinde, kefalet ve artlar Fon Kurulunun onayna sunulur. Fon Kurulu, gsterilen kefaleti kabul edip etmemekte ve koullarn belirlemekte serbesttir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Kurul ibaresi Fon Kurulu, nc fkrasnn son cmlesi Rehinli mal ve haklarn paraya evirme ilemine baland ilgili sicillere bildirilir. olarak deitirilmitir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde saylan 6183 sayl Kanun kapsamndaki Fon alacaklar ile ilgili olarak, tzel kiilerle kklerin ve kstllarn, vakflar ve cemaatler gibi tzel kiilii olmayan teekkllerin mal varlndan tamamen veya ksmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyecei anlalan amme alacaklar, kanun temsilcilerin ve tzel kiilii olmayan teekkl idare edenlerin hsi mal varlklarndan 6183 sayl Kanun hkmlerine gre tahsil edilir. Bu fkra hkm limited irket ortaklar hakknda sermaye hisseleri orannda uygulanr.

(2) 6183 sayl Kanunun 35 inci maddesinin uygulanmasnda;

a) Ortan irketteki sermaye payn devretmesi halinde, devir ncesine ait amme alacaklarnn denmesinden pay devreden ve devralan ahslar,

b) Amme alacann doduu ve denmesi gerektii zamanlarda pay sahiplerinin farkl ahslar olmalar halinde bu ahslar,

amme alacann denmesinden birinci fkra hkmne gre mteselsilen sorumlu tutulur.

(3) 6183 sayl Kanunun Mkerrer 35 inci maddesinin uygulanmasnda, amme alacann doduu ve denmesi gerektii zamanlarda kanuni temsilci veya teekkl idare edenlerin farkl ahslar olmalar halinde bu ahslar, amme alacann denmesinden mteselsilen sorumlu tutulur. Tzel kiilerin tasfiye haline girmi veya tasfiye edilmi olmalar, kanun temsilcilerin tasfiyeye giri tarihinden nceki zamanlara ait sorumluluklarn kaldrmaz.

(4) Temett hari ortaklk haklar ile ynetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankaclk ilemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilikili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafndan kaldrlarak tasfiyeleri Fon eliyle yrtlen veya Fon tarafndan tasfiye ilemleri balatlan bankalar hakknda balatlan ilemler sonulanncaya ve her trl Fon alacaklar tahsil edilinceye kadar, ynetim ve denetimi Fon tarafndan devralnan banka ve irketlerin eski yneticileri hakknda 6183 sayl Kanunun 35 inci maddesi ile Mkerrer 35 inci maddesinin uygulanmasnda, ilgili kanun ve mevzuat veya ana szlemeleri uyarnca temsile yetkilendirilmi veya tzel kiilerin yetkili organlarnca temsil yetkisi verilmi kii veya kiiler ile tzel kiilii olmayan teekkl idare edenlerden,

a) Fon bankalarnn; ynetim ve denetimine sahip olduu itiraklerinden, hkim orta olan tzel kiilerden, gerek ve tzel kii hkim ortaklarnn hkim ortak olduu irketlerden, bu kiiler adna hareket eden veya onlar hesabna kendi adna para, mal veya hak edinen irketlerden olan Fon alacaklarnda, banka kaynann kullanld/kullandrld tarihten itibaren borcun devam ettii dnem boyunca,

b) Fon bankalarnn kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarnda, kredinin kat edildii tarihten itibaren borcun devam ettii dnem boyunca,

c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacann ilgili kurulua tebli edildii tarihten itibaren borcun devam ettii dnem boyunca,

kanuni temsilci sfatn haiz kiiler kanuni temsilci olarak addedilir. Amme alacann tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceinin anlalmas halinde, bu maddede belirtilen alacaklardan sorumlu tutulacak kanuni temsilciler ile sorumluluk miktarlarnn belirlenmesine I. veya II. Tahsilat Daire Bakanlklarnn nergesi zerine Fon Kurulu tarafndan karar verilir.

(5) Fon Kurulu karar uyarnca kanuni temsilciler ve limited irketlerin ortaklar aleyhine takip muamelesine, kanuni temsilcilerin her birine ayr ayr 6183 sayl Kanunun 55 inci maddesine gre II.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan tanzim edilecek deme emrinin teblii suretiyle balanr.

(6) Temsilciler, teekkl idare edenler veya mmessiller, bu madde gereince dedikleri tutarlar iin asl amme borlusuna rcu edebilirler.

(7) 6183 sayl Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafndan devralnan irketlerde Fon aleyhine, 6183 sayl Kanunun Mkerrer 35 inci maddesi; Fonun veya Fon personelinin kayyum sfat ile atand irketlerde Fon ve Fon personeli aleyhine, 5411 sayl Kanun ve mlga Bankaclk mevzuat kapsamnda banka ve irketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafndan grevlendirilen kiiler aleyhine uygulanmaz. Fon tarafndan atanan ynetici ve denetilerle ilgili olarak 5411 sayl Kanunun 127 nci madde hkmleri sakldr.

(8) Bu madde hkm, yabanc ahs veya kurumlarn Trkiye'deki mmessilleri hakknda da uygulanr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 (1) htiyati haciz, 6183 sayl Kanunun 13 nc maddesindeki koullarn bulunmas halinde, hibir sreyle snrl olmakszn, II.Tahsilat Daire Bakanl Grup Koordinatrnn talebi ve II.Tahsilat Daire Bakannn oluru ile haciz hkmlerine gre derhal uygulanr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 30 (1) Haciz, ihtiyati haciz ve dier takip ilemlerinin uygulanmas amacyla ilgili Grup Koordinatr tarafndan, ihtiya duyulduunda, yaplacak ilemler iin Fonun szlemeli avukatlar veya dier kii veya kurumlar ilem yapmaya yetkilendirilebilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Borlunun mal bildiriminde gsterilen veya Fon tarafndan borlunun kendisinde veya nc ahslar elinde tespit edilen varlklar, 6183 sayl Kanun hkmlerine gre haczedilerek ak artrma ile satlr.

(2) 6183 sayl Kanun hkmlerine gre yaplan ak artrmada satlamayan varlklarn pazarlkla sat; sat komisyonu kararnn Fon Kurulu tarafndan onaylanmasndan sonra hkm ifade eder. Fon Kurulu, satlan varlklarn niteliini ve muhammen bedelini dikkate alarak onay yetkisini Bakana veya ilgili Fon Bakan Yardmcsna devredebilir.

(3) Haczedilen varlklarn sat mahalli Sat Komisyonu tarafndan belirlenir ve sat ilannda belirtilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 (1) Muhammen bedeli Fon Kurulunca belirlenecek mebla aan varlklar Kurulun onayn mteakip, bu meblan altndaki varlklar iin ise Kurul onay aranmakszn sat komisyonu tarafndan satlr. Sat komisyonu; II.Tahsilat Daire Bakannn bakanlnda bir grup koordinatr ile iki Fon personelinin katlmyla veyahut Daire Bakannn yetkilendirecei grup koordinatrnn bakanlnda iki Fon personelinin katlmyla oluur.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Borluya ait mal, hak veya alacak tespit edilememesi veya haczedilen mallarn sat bedelinin borcu karlamamas halinde borlunun aczine ilikin aciz fii dzenlenir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Fon gelirlerinin ve her trl Fon alacaklarnn 6183 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsili srasnda kullanlacak makbuz, fi, tutanak ve dier katlarn ekli ve ihtiva edecei bilgiler II.Tahsilat Daire Bakanlnca belirlenir.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkrasndaki Kurul ibaresi Fon Kurulu olarak deitirilmitir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 38 (1) 6183 sayl Kanun ve 2004 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsile yetkili ve grevli olduu alacaklarla ilgili olarak Fon aadaki yetkilere sahiptir:

a) Takip ettii alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dhil olmak zere her trl tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, geri almak, alacana mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her trl hak ve alacaklar belirleyecei koullar ile devralmak ve alacan yeniden itfa planna balanmas da dhil olmak zere borlularla anlama yapmak ve borlularla yapt anlamalar kapsamnda Fon Kurulu tarafndan belirlenecek usul ve esaslar dhilinde muhafaza tedbiri uygulayp, uygulamamak, dava ap amamak veya alm bulunan hukuk davalarnn yaplan anlama sresince durdurulmasn mahkemeden istemek.

b) Her trl alacan teminatn tekil etmek zere, Trk Liras ve/veya yabanc para birimi zerinden, ticari iletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak zere her trl ayni ve ahsi teminat almak.

c) 5411 sayl Kanunun 71 inci maddesi uyarnca faaliyet izni kaldrlan veya ynetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi ikayete bal sular dahil olmak zere, anlan Kanun hkmleri uyarnca yaplan bavurular zerine alm veya alacak her trl ceza davalarnda sutan zarar gren olarak mdahil olmak, bu davalara bal ahs haklar kullanmak.

) Fon alacann tahsili bakmndan yarar grlmesi halinde ve Fona borlu olup olmadklarna baklmakszn, Fon bankalarnn; ynetim ve denetimine sahip olduu itiraklerinin, hkim orta olan tzel kiilerin, gerek ve tzel kii hkim ortaklarnn hkim ortak olduu irketlerin, yukarda saylan kiiler adna hareket eden veya onlar hesabna kendi adna para, mal veya hak edinen irketlerin ortaklarnn bu fkrada belirtilen irketlerde sahip olduklar hisselerinin tamamna ve/veya bir ksmna ilikin temett hari ortaklk haklar ile bu irketlerin ynetim ve denetimini devralmak ve irket ana szlemesinde belirlenen ynetim, mdrler ve denetim kurulu yelerinin saylaryla bal kalmakszn ve imtiyazl hisselere dayanlarak atanp atanmadklarna baklmakszn grevden almak ve/veya ye saysn artrmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara ye atamak.

d) Fonun ynetim ve denetimine sahip olduu irketlerin ve/veya 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesi uyarnca ynetimini ve denetimini devir ald irketlerin, olaan ticari faaliyetleri gerei gerekletirilecek ilemler hari olmak zere Fon tarafndan atanan ynetim ve denetim kurulu yeleri ve mdrleri ile Fonun atad bu yneticiler tarafndan irketi temsil ve ilzam ile yetkili klnan genel mdr, genel mdr yardmcs ve mdr gibi irket alanlarnn, 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde saylan gerek veya tzel kiilere ait irket hisselerinin ve/veya bu irketlerdeki lisans, ruhsat, 3/3/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat kapsamnda geici frekans ve kanal kullanm ve imtiyaz szlemelerinden doan haklar dahil olmak zere dier tm hak ve varlklarnn ve/veya bu hisselerle orantl aktiflerinin satn gerekletirmelerine izin vermek veya bu satlar bizzat gerekletirmek ve bu satlardan elde edilen tutarlar Fon alacaklarna mahsup etmek veya irketlerin kamu borlar ve/veya Sosyal Gvenlik Kurumuna borlar ile sair borlarn demede kullanmak ve bu ilemler ile ilgili 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 376 nc maddesi ile bal kalmakszn kararlar almak.

e) Fonun ynetim ve denetimine sahip olduu irketler ve/veya 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesi uyarnca ynetimini ve denetimini devir ald irketler ve itiraklerin yzde krkdokuzundan fazlas ile bunlara ait her trl mal, hak ve varlklar, gayrimenkullerle ilgili zel kanunlarndaki kstlamalar sakl kalmak kaydyla yabanc gerek ve tzel kiilere satmak.

f) Fon alacaklarnn tahsilini teminen, 6183 sayl Kanun hkmleri uyarnca haczedilen aktif deerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz szlemelerinden doan haklar ve bu varlklarn feri veya mtemmim cz niteliindeki szlemelerden doan, ancak bal bana iktisad deeri olmayanlar da dahil olmak zere dier tm hak ve varlklar bir araya getirerek, ticar ve iktisad btnlk oluturarak alcsna geiini salayacak ekilde satmak, hacizli mallarn birden fazla borluya ait olmas ve/veya birden fazla alacaklnn haczi olmas halinde de sat yaptrmak, ihale bedelinin denme eklini, para birimini, alclarn sahip olmas gereken artlar, deme tarihini ve ihalenin sair usul ve esaslar ile sat artlarn 6183 sayl Kanun hkmlerine bal olmakszn belirlemek, sata konu ticar ve iktisad btnl alacana mahsuben satn almak, sata konu varlklarn ait olduu irketlerin teknik bilgi, yazlm, donanm, ekipman, mal ve hizmet almndan doan gemi dnem borlarn ihale bedelinden demek veya ihale alcsna detmek, bu ilemleri Fon Kurulu tarafndan yrrle konulan usul ve esaslar erevesinde gerekletirmek.

g) Faaliyet izni kaldrlan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya tasfiye ilemi balatlan bankalarn, 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde belirtilen gerek ve tzel kiiler ile gerek kiilerin kan ve kayn hsmlarnn edindikleri ve/veya bu suretle nc kiilere edindirdikleri para, her trl mal, hak ve alacaklar hakknda 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesi hkmlerini uygulamak, bu suretle edinildii ve/veya edindirildii kabul edilen para, her trl mal, hak ve alacaklar zerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynann kullanld tarihten sonra nc kiilere yaplan sat, devir ve temlik, snrl ayni hak tesisi gibi hukuki ilemlere taraf olan, kll ve cz'i halefleri dahil tm ahslarn, yukarda belirtilen ilemlerin gereklemesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her trl mal, hak ve alacaklar hakknda da 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesi hkmlerini uygulamak.

) 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde saylan gerek ve tzel kiilerin ynetim ve/veya denetimindeki irketlerde ve/veya iletmelerinde i szlemesine bal ve/veya bal olmakszn geici veya srekli olarak istihdam edilen ahslarn kurucusu, orta, yneticisi veya denetisi olduu irketlerin; bir i akdine bal olmakszn, yukarda saylan ahslarn vekleten ve/veya ticari mmessil ve/veya ticari vekil sfatyla ve/veya vekletsiz i grme hkmleri gibi herhangi bir hukuki ilikiye dayanarak geici ve/veya srekli olarak temsil eden ahslar ile temsil ettikleri gerek ve/veya tzel kiilerin; edindikleri ve/veya nc kiilere edindirdikleri para, her trl mal, alacak ve haklar hakknda 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesi hkmlerini uygulamak.

h) Faaliyet izni kaldrlan veya Fona devredilen bankann hkim ortaklar, ynetim kurulu yeleri, denetim kurulu yeleri, genel mdr, genel mdr yardmclar ve bunlarn e ve ocuklar ile evlatlklarnn, bunlarn dier kan ve kayn hsmlarnn ve imzaya yetkili banka mensuplarnn kendi aralarnda veya nc kiilerle yaptklar menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, st hakk, intifa hakk ve oturma hakk gibi her trl snrl ayni hak tesisine ilikin szlemeler mahsus siciline veya defterine kayt ya da erh edilmi olsun veya olmasn her trl ahsi haklar ve/veya zilyetliin devrine dair szlemeler dahil her trl tasarruflar ile kara, hava ve deniz tatlar gibi menkul ve yal, villa, ada, site, tm eklentileri ile iftlik gibi gayrimenkullerle ilgili adi ve haslat kira szlemeleri, menkul veya gayrimenkul mal, finansal kiralama szlemeleri, uydu ve kablolu yayn kanal kullanma hakk, televizyon kanal ile gazetelerin yaym hakk, marka ve lisans devir ve kullanma hakk veren szlemeleri, idare ve hizmet vekleti ile Avrupa Birlii standartlar zerinde prim demek suretiyle yaplan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlk ve salk sigorta szlemeleri ve limitli veya limitsiz kredi kart ile ATM kart szlemeleri ile mnferit veya karlkl verilen banka teminat mektuplar, kabul kredileri ve avaller ile her trl hisse devir szlemelerini Fon Kurulu kararyla geersiz saymak.

) 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde saylan ve banka kayna ile edinildii kabul edilen alacaklara ilikin para, mal, her trl hak ve alacaklara ihtiyat haciz koymak, muhafaza altna almak ve bilahare 6183 sayl Kanun uyarnca satmak veya Fonun belirleyecei uzman kurum ve kurulular tarafndan hazrlanan raporlar dikkate alnarak tespit edilecek deer zerinden, alacana mahsuben devralmak.

i) 5411 sayl Kanunun 134 nc maddesinde saylan ve banka kayna ile edinildii kabul edilen alacaklara zararn ve/veya alacan domasna sebebiyet veren haksz ilemin yapld tarihten itibaren 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulamak.

j) Sigortaya tbi mevduat ve katlm fonu tutarnn eksik beyan halinde sorumlularn malvarlklar zerine tedbir konulmasn yasal mercilerden talep etmek ve sorumlular aleyhine 5411 sayl Kanunun 135 inci maddesi uyarnca su duyurusunda bulunmak, takip ve tahsil ilemlerini balatmak, tespit edilen fark 6183 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsil etmek.

k) Fon alacaklarnn tahsilini teminen, Fon tarafndan 5411 sayl Kanun hkmleri erevesinde alan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ve Fon alacaklarnn yasal teminatn oluturan, ihtiyat haciz veya tedbir kararlar uyarnca zerine ihtiyat haciz veya tedbir konulan para, her trl mal, hak ve alacaklarn bedelinden, Mahkemece karara balanan alacaklarn, devletin ve sosyal gvenlik kurulularnn 6183 sayl Kanun kapsamndaki alacaklarndan sonra gelmek zere, imtiyazl alacak olarak ncelikle tahsil etmek.

l) 5411 sayl Kanunun uygulanmasndan kaynaklanan alacaklaryla ilgili olarak katlaca ihalelere teminatsz olarak itirak etmek.

m) Fonun alacakl olduu dosyalarda yaptrlan kymet takdirleri ile sat ilanlarnn borlular dndaki ilgililere tebliini, ilanda belirtilen sreler geerli olmak kaydyla, varsa bilinen son adreslerine yaplacak tebligat ile, bilinen adresi yoksa keyfiyetin ilanen teblii suretiyle yapmak veya yaptrmak.

n) Fonun alacakls olduu icra dosyalarnda Fona denmesi gereken sat bedellerini sra cetvelinin kesinlemesi beklenmeksizin teminatsz olarak tahsil etmek.

o) Varlk ynetim irketlerine Fon alacaklar ile dier varlklarn satmak, bu irketlere sermaye salamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katlmak.

) 5411 sayl Kanunun yaym tarihinden nce, 26/12/2003 tarihine kadar temett hari ortaklk haklar ile ynetimi ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankaclk ilemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilikili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu tarafndan kaldrlarak tasfiyeleri Fon eliyle yrtlen veya Fon tarafndan tasfiye ilemleri balatlan bankalar hakknda balatlan ilemler sonulanncaya ve her trl Fon alacaklar tahsil edilinceye kadar mlga 4389 sayl Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nc maddeleri ile Geici 4 nc maddesi hkmlerini uygulamak.

p) 5411 sayl Kanunun yaym tarihinden nce, mlga 3182 sayl Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, mlga 4389 sayl Kanunun 14 nc maddesi uyarnca ilem yaplan bankalar ile tasfiyeye tbi tutulan veya tasfiye ilemi balatlan bankalar hakknda mlga 4389 sayl Kanunun 14 nc maddesinin beinci ve altnc fkralar hkmlerinin uygulanmasna devam etmek.

r) Kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerden, Devletin gvenlii ve temel d yararlarna kar ar sonular douracak hller ile meslek srr, aile hayatnn gizlilii ve savunma hakkna ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla, zel kanunlardaki yasaklayc ve snrlayc hkmler dikkate alnmakszn gizli dahi olsa 5411 sayl Kanun kapsamnda verilen grevler ile snrl olmak zere her trl bilgi ve belgenin uygun sre ve ortamda, srekli veya mnferit olarak verilmesini, istenecek defter ve belgelerin ibraz edilmesini talep etmek.

s) stenen bilgi ve belgeleri vermeyen kiiler hakknda 5411 sayl Kanun kapsamnda su duyurusunda bulunmak.

) 5411 sayl Kanunun 107 nci maddesi uyarnca bir bankann, borlarnn, taahhtlerinin yklenilmesi veya alacaklarnn devralnmas halinde, bu bor, taahht ve alacaklarla ilgili olarak alm veya alacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazl zamanam ve hak drc sreler dahil her trl sre alacan devralnd veya borcun, taahhdn yklenildii tarihten itibaren Fon bakmndan dokuz ay sre ile durur.

t) 5411 sayl Kanunla ve dier ilgili mevzuatla verilen grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin ikinci fkrasnn nc cmlesindeki Tahsilat Daire Bakanlna ibaresi I.Tahsilat Daire Bakanlna, beinci fkrasndaki dava, icra ve iflas takibine ibaresi davaya, icra veya iflas takibine eklinde deitirilmitir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci, ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir bankann yneticilerinin ve denetilerinin; kanuna aykr karar ve ilemleriyle banka hakknda 5411 sayl Kanunun 71 inci maddesi hkmlerinin uygulanmasna neden olduklarnn tespiti halinde, Varlk Ynetimi Daire Bakanl tarafndan bankaya verdikleri zararlarla snrl olarak bunlarn ahsi sorumluluklar yoluna gidilmesi amacyla Fon Kuruluna nerge sunulur. Fon Kurulu karar ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarlar kapsamnda I.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan sorumlularn ahsi iflaslarna karar verilmesi ilgili mahkemeden talep edilir.

(2) Bu karar ve ilemler bankann hkim ortaklarna menfaat temini amacyla yapld takdirde, menfaat temin eden ortaklarn da temin ettikleri menfaat zerinden birinci fkrada belirtilen usul ve esaslar erevesinde alnacak Fon Kurulu kararna istinaden I.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan ahsi sorumluluklar yoluna gidilir.

(4) Mahkemece iflsna karar verilenlerin iflas tasfiyesi ilemleri Hukuk leri Daire Bakanl tarafndan yrtlerek sonulandrlr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Faaliyet izni kaldrlan bankalarn tasfiyelerinin tamamlanmas ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarnn tahsil edilememi olmas halinde, bankann sorumluluklar tespit edilen ortaklar, ynetim kurulu eski yeleri ve denetileri aleyhine varsa ibralarnn iptali ve ilemleri nedeniyle verdikleri zararn tazmini iin tasfiyenin tamamlanmasn mteakip be yl iinde Fon tarafndan dava alabilir. Hukuk leri Daire Bakanl tarafndan bankaya verilen zararlarn tazmini iin bunlarn mali sorumluluklar yoluna gidilmesi amacyla Fon Kuruluna nerge sunulur. Fon Kurulu karar ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarlar kapsamnda Hukuk leri Daire Bakanl tarafndan sorumlular hakknda mali sorumluluk davas alr.

(3) Fon bankalarnn baka bir bankaya devredilmesi ya da baka bir banka ile birlemesi, hisselerinin nc kiilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu ilemlerin tamamlanmasn takip eden be yl iinde sorumluluklar tespit edilen ynetim kurulu eski yeleri ve eski denetileri aleyhine, varsa ibralarnn iptali ve ilemleri nedeniyle verdikleri zararn Fon adna tazmini istemi ile Fon tarafndan dava alabilir. Bankaya verilen zararlarn tazmini iin bunlarn mali sorumluluklar yoluna gidilmesi amacyla Varlk Ynetimi Daire Bakanl tarafndan Fon Kuruluna nerge sunulur. Fon Kurulu karar ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarlar kapsamnda Hukuk leri Daire Bakanl tarafndan sorumlular hakknda mali sorumluluk davas alr. Dava almasna dair Fon Kurulu karar dava art olarak aranan genel kurul karar yerine geer.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde, ikinci fkrasnn sonunda yer alan Kurul tarafndan karar verilebilir. ibaresi I.Tahsilat Daire Bakanlnn nerisiyle Fon Kurulu tarafndan karar verilebilir. eklinde, nc fkrasndaki Kurul ibaresi Fon Kurulu eklinde deitirilmitir.

c) Hakim ortaklar, yneticiler ve denetiler aleyhine alan ahsi iflas davasna konu alacaklar,

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 43 (1) Anlama artlar, mevcut hukuki safahat, anlama yaplmamas halinde alacan yasal yollardan tahsil olunma imkanlar ve sresi, haczedilmi mal ve haklar da dahil olmak zere mevcut teminatlar ile anlamayla ngrlen deme sresi ve ilave teminatlar gibi hususlar dikkate alnarak I.Tahsilat Daire Bakanlnn nergesi zerine Fon Kurulu karar ile belirlenir. Yaplacak anlamalarda Fon Kurulu tarafndan;

a) Alacaktan belirli bir oranda iskonto yaplmasna ve/veya alacan uygun grlen faiz oranlar ve hesaplama usulleri erevesinde yeniden hesaplanmasna,

b) Alacan pein veya vadeli denmesine, vadeli demede peinat alnp alnmayacana, peinat tutarnn, deme plannn ve vade sresince uygulanacak faiz orannn belirlenmesine,

c) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her trl hak ve alacaklarn teminat olarak alnmasnn ngrlmesi halinde, teminat tesisine ilikin koullarn belirlenmesine,

) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her trl hak ve alacaklarn devir alnmasnn ngrlmesi halinde, devir koullarnn; menkul ve gayrimenkullerde mlkiyet durumu ve zerindeki takyidatlar, hak ve alacaklarda ise teminatlar ile borlusunun deme gc gibi hususlar dikkate alnarak belirlenmesine,

d) Anlama koullar erevesinde kaynan kullanld veya zarar douran ilemin gerekletii veya Fon Kurulu tarafndan belirlenecek tarih ve para birimi esas alnmak suretiyle bor kalemlerinin konsolide edilmesine,

e) ve sair hususlara

karar verilebilir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasndaki Kurul ibaresi Fon Kurulu eklinde deitirilmitir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin nc, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Fon alacaklarnn tahsili amacyla bortan sorumlu olan veya olmayan kiilerle anlama yaplmas, anlamaya konu edilen alacaklar protokole taraf olmayan ancak bortan aslen veya feran sorumlu olan borlular ynnden borcun nakli, imhali, yenilendii, ertelendii veya nc kii lehine ilem sonucunu dourmaz.

(6) Anlamada; alacak hakk sakl tutulmak kaydyla 6102 sayl Kanun ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayl ek Kanununda yer alan talep ve haklarla ve 2004 sayl Kanun gereince alm ceza davalarndan, icra ve inkar tazminatndan vazgeilmesi hususlar dzenlenebilir.

(7) Anlama, dier alacakllarla birlikte de akdedilebilir. Gerek bu halde, gerekse Fonun tek bana anlama yapt hallerde, alacan tahsili bakmndan yarar grlmesi halinde; muhafaza tedbirlerinin kaldrlmas, haciz, rehin ve ipoteklerin fekki, temellk edilen hak ve alacaklarn temliki, temliklere istinaden tahsil olunan meblalarn ksmen veya tamamen iadesi, teminatlarn derece ve sralarnn deitirilmesine muvafakat edilmesi veya serbest braklmas, tahsilatlarn iadesi, mevcut veya yeni tesis edilecek teminatlar zerinde ksmen veya tamamen bir veya birka alacaklya ncelik tannmas, 5411 sayl Kanunun Fona tand ayrcalk ve nceliklerden feragat edilmesi, dier alacakllara kar alan takip, ikayet, dava ve itirazlardan vazgeilmesi, tahsilatlarn borca mahsup sras ve ekli ile Fon alacann tahsili ve teminatlarla ilgili sair hususlar anlama ile belirlenebilir.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 47 (1) Fon alacaklarnn takip ve tahsiline ilikin yetkilerin kullanlmas aada isimleri ve grev tanmlar belirtilen komisyonlar aracl ile yerine getirilir. Komisyonlarn yaps, grev ve yetkileri, yetkilerine ilikin limitler ile dier alma usul ve esaslar Fon Kurulu tarafndan belirlenir. Komisyonlar unlardr:

a) Alacak Deerlendirme Komisyonlar; Fon alacaklarna ilikin pein deme veya geri deme szlemesi yaparak sulh olma, alacaa mahsuben gayrimenkul ve hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul kymet almlar hari menkul mallarn alnmas, ipotek fekki veya hacizlerin kaldrlmas, ilave teminat alnmas, aciz vesikasna/aciz fiine balanm alacaklarn takip edilmemesi ile bu kapsamdaki dier ilemlerin yerine getirilmesi ile grevlidir.

b) Hukuki Deerlendirme ve crai Sat Komisyonlar; Dava ve takipten vazgeilmesi icrai satlara itirak, bilirkii raporlarna kar beyanda bulunma, kanun yollarna mracaat edilmemesi, sra cetveli ve derece kararlarna itirazda bulunma ile bu kapsamdaki dier ilemlerin yerine getirilmesi ile grevlidir.

c) Takip Deerlendirme Komisyonlar; Fon Kuruluna veya Fon Kurulunun yetki devri yapt hallerde devredilen makamn onayna sunmak zere 2004 sayl Kanun kapsamnda takip ve tahsil ilemleri yrtlen ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesi kapsamnda 6183 sayl Kanun hkmlerine gre takip ve tahsil edilmesine karar verilecek dosyalarn tespitini yapmakla grevlidir.

(2) Fon Kurulu gerekli hallerde yukarda belirtilen Komisyonlar dnda Fon alacaklarnn takip ve tahsiline ilikin yetkilerin kullanlmasna ynelik Komisyonlar oluturmaya yetkilidir.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grup Koordinatrleri

MADDE 48 (1) Daire Bakanna bakanla ilikin grevlerinde yardmc olmak zere Bakann Oluru ile grevlendirilen Grup Koordinatrlerinin yetki ve grev alan Daire Bakan tarafndan belirlenir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin ek madde 1 in beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Fon tarafndan 5411 sayl Kanun ve mlga Bankalar Kanunlar hkmlerine gre yaplan veya yaplm olan satlarda, sat artnamesi veya eklerinde belirtilen sre iinde tahliye taahhtlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu madde hkmleri uygulanr. Fonun, taahht ihlali sebebiyle alcdan tazminat isteme hakk sakldr.

(7) Herhangi bir nedenle Fonun mlkiyetine geen veya Fon mlkiyetinde iken sat yaplan gayrimenkullerin tahliyesine ilikin ilemler, Tekilat Ynetmeliinin 16 nc maddesi kapsamnda tirakler ve Gayrimenkuller Daire Bakanl, haczedilerek nc kiilere sat yaplan gayrimenkullerin tahliyesine ilikin ilemler ise Tekilat Ynetmeliinin 20 nci maddesi kapsamnda II.Tahsilat Daire Bakanl tarafndan yerine getirilir.

MADDE 41 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 42 Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/1/2007

26396

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

22/11/2008

27062

2-

31/3/2009

27186

3-

14/1/2012

28173