30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

PEPNO MOZAK VRS LE MCADELE HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zellikle domates bitkisinde zarar yapan Pepino mozaik virsnn lkemize giriini ve yaylmasn engellemek iin alnacak tedbirleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Pepino mozaik virsnn srveyi, tespit edilmesi, mcadelesi, yaylmasnn engellenmesi hususlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 27/2/2004 tarihli Pepino mozaik virsnn kontrolne ilikin 2004/200/EC sayl Komisyon Kararna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bitki salk sertifikas: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinde ngrlen bitki sal artlarna uygun olduunu gsteren belgeyi,

c) Enfeksiyon kayna: Pepino mozaik virs ile bulak domates tohumunu,

) Enstit: Bakanla bal zirai mcadele aratrma faaliyetlerini yrten enstit, istasyon ve kurulular,

d) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

e) Mdrlk: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlkleri ve ile mdrlklerini,

f) Nihai tketici: rn bir daha satmamak zere kendi bnyesinde kullanmak amacyla satn alanlar,

g) Pepino mozaik virs (PepMV): Domates bitkilerinde sistemik bir enfeksiyona neden olan, bitkiden bitkiye mekanik olarak ve temas yoluyla bulaabilen ve tohum kabuunda bulunduu saptanan viral etmeni,

) Srvey: Pepino mozaik virsnn bir yerde var olup olmadn, var ise yayl alann ve younluunu tespit etmeyi,

h) Zararl organizma: Pepino mozaik virsn,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler, Uygulanacak Tedbirler

Genel hkmler

MADDE 5 (1) Enstitler ve mdrlkler domates bitkisi ve domates meyvesi reten tesislerde Pepino mozaik virs varl asndan resmi aratrmalar ve/veya srveyler yrtr.

(2) Aratrma ve/veya srvey sonular Genel Mdrle bildirilir.

(3) 6 nc maddenin birinci fkras ve 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen tedbirlere ilikin sonular srekli deerlendirilir ve bu deerlendirmeler nda bir sonraki olas tedbirler belirlenir.

(4) PepMV ile bulak domates tohumunun, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. lkeye girii ve lke ierisindeki hareketi yasaktr.

Domates tohumu ithalatnda uygulanacak tedbirler

MADDE 6 (1) Domates tohumu ithalatnda Bitki Karantinas Ynetmeliinde belirtilen hkmler uygulanr.

lkemiz orjinli domates tohumlarnn lke iinde hareketinde uygulanacak tedbirler

MADDE 7 (1) lkemizde retilen domates tohumlar uygun bir asit ekstraksiyon yntemiyle elde edilmeleri ve aada belirtilen koullar karlad takdirde lke iinde hareket edebilir:

a) Domates tohumlarnn PepMVden ari olduu bilinen alanlardan geldii veya

b) Tm vejetasyon dnemi boyunca, retim alanndaki bitkilerde PepMVnn neden olduu hastalk belirtilerinin grlmemesi veya

c) Tohumlardan alnan temsili numunelerin PepMV ynnden uygun metodlarla teste tabi tutulmas ve bu testlerde PepMV ynnden ari bulunmas.

(2) Profesyonel bitki retimine dahil olmayan nihai tketiciye satlacak domates tohumunun paketi zerinde nihai tketiciye satn amalandn gsteren bir iaretin bulunmas artyla, birinci fkrada belirtilen koullar aranmaz.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.