30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BATI MISIR KK KURDU LE MCADELE HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; bat msr kk kurdunun varlnn tespiti, yaylmasnn engellenmesi ve mcadelesinin yaplmas amacyla alnmas gereken asgari nlemleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 24/10/2003 tarihli ve 2003/766/EC sayl Komisyon Kararna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bat msr kk kurdu (Diabrotica virgifera Le Conte): Larvalarnn msr kklerinde beslenerek ve yaralar amak suretiyle, erginlerinin koan psklnde tozlamay engelleyerek ve koan danelerinde beslenerek zararlara yol aan zararl organizmay,

c) Bulak alan: Zararl organizmann tespit edildii alan,

) Enstit: Bakanla bal zirai mcadele aratrma faaliyetlerini yrten enstit, istasyon ve kurulular,

d) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

e) Gvenlik sahas: Zararl organizmann bulak olduu odak nokta alann 5 km etrafnda oluturulan zararl organizmann konukularnn yetitirilmedii alan,

f) Karantina: Zararl organizmalarn lkeye giriini veya lke iinde yaylmasn nlemek amacyla, bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile bulama ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altna alnmasn,

g) Mdrlk: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlkleri ve ile mdrlklerini,

) Odak sahas: Zararl organizmann tespit edildii alann etrafnda oluturulan 1 kmlik alan,

h) Srvey: Bat msr kk kurdunun bir yerde var olup olmadn, var ise yayl alann ve younluunu tespit etmeyi,

) Tampon saha: Gvenlik sahas etrafnda organizmann yaylmasn nleyecek ekilde konukularnn yetitirilmesine izin verilmeyen alan,

i) Zararl organizma: Bat msr kk kurdunu,

ifade eder.

KNC BLM

Tespit, Srveyler, Snrlandrlm Alan, Mcadele nlemleri, Bulakl Devam

Eden Alanlarda Yaplacak lemler, Havaalan evresinde Bulama Riski

Olan Alanlarda Alnacak Tedbirler ve Bildirimler

Tespit

MADDE 4 (1) Mdrlkler/Enstitler, bat msr kk kurdu phesi veya varlnn dorulanmas halinde Genel Mdrle bildirilmesini salar.

Srveyler

MADDE 5 (1) Mdrlkler, her yl msr yetitirilen alanlarda zararl organizmann varl konusunda srveyler yrtr.

(2) Srvey sonular, her yln 31 Aralk gn itibariyle Genel Mdrle bildirilir.

Snrlandrlm alan

MADDE 6 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen srvey sonularna gre, daha nceden zararl organizmadan ari olarak tannm bir alanda zararl organizmann varl tespit edilirse, mdrlkler aada belirtilen snrlar izilmi alanlar tanmlar.

a) Zararl organizmann tespit edildii alann evresinde en az 1 km apnda bir odak sahas,

b) Odak sahasnn evresinde en az 5 kmlik gvenlik sahas,

c) Buna ek olarak mdrlkler odak sahas ve gvenlik sahas etrafnda bir tampon sahas.

(2) Birinci fkrada belirtilen saha alanlarnn kesin snrlandrlmasnda, salam bilimsel prensipler, zararl organizmann biyolojisi, younluu ve zellikle konuku bitkinin yetitirilme sistemi temel alnr.

(3) ayet odak sahasnda tespit edilen zararl organizmann varl, orijin noktadan baka bir noktada dorulanrsa, snrlandrlm alann snr buna gre deitirilir.

(4) Zararl organizmann tespit edildii son yldan itibaren iki yl o alanda zararl organizma tespit edilmezse, snrlandrma kaldrlr. 7 nci maddede belirtilen eradikasyon tedbirlerinin daha fazla alnmasna gerek yoktur.

(5) Mdrlkler tarafndan birinci fkrada belirtilen alanlar uygun lekli haritalara ilenerek Genel Mdrle bildirilir.

Mcadele nlemleri

MADDE 7 (1) Mdrlkler tarafndan, snrlandrlm alanlarn her birinde, zgara eklinde dzenlenmi uygun cinsel ekici feromon tuzaklar ile zararl organizmann varl izlenir ve dzenli olarak kontrol edilir. Tuzaklarn tipi ve says ile tuzak metodunun kullanmda blgenin durumu ve snrlandrlm alann zellii dikkate alnr.

(2) Birinci fkradaki hkmlere ek olarak, mdrlkler odak sahasnda aadakileri salar.

a) Zararl organizmann yaylmasn engellemek amacyla, zararl organizmann biyolojisi, yakalanan zararl organizmann poplasyonu ve blgenin iklim koullar temel alnarak, taze msr bitkisi (Zea mays L.) veya bunlarn taze paralarnn zararl organizmann ortaya kt alandan dar karlmamas,

b) Odak sahasnn iinden odak sahasnn dna toprak hareketinin olmamas,

c) Zararl organizmann yaylmamasn salamak amacyla, zararl organizmann biyolojisi, yakalanan zararl organizmann poplasyonu ve blgenin iklim koullar temel alnarak, zararl organizmann ortaya kt yldaki gnler arasnda msrn hasat edilmemesi,

) Msr alanlarnda herhangi bir dnemde, 3 ardk yl boyunca rn rotasyonu yaplarak, msrn sadece bir kez yetitirilmesi veya tm odak sahas iinde son yakalama ylndan sonra iki yl boyunca msr ekilmemi olmas,

d) Msr tarlalarnda, bat msr kk kurdunun ergin bceklerinin yumurtlama sresi sonuna kadar, zararl organizmann kt yl ve bir sonraki yl boyunca zararl organizmaya kar uygun bir mcadele program yaplmas,

e) Msr alanlarnda kullanlan tarmsal makinelerin sahadan ayrlmadan nce btn toprak ve dkntlerden temizlenmi olmalar,

f) Msr tarlas olmayan alanlarda kendi gelen msrlarn sklmesi.

(3) 5 inci maddede belirtilen srveyler sonucunda, odak blgesinde ikiden az zararl organizma bulunmas halinde ve bildirildikleri ylda ortaya ktklarna dair kant varsa, bu maddenin birinci fkrasnn (b), (), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tedbirler, o ylda hibir rnek bulunmamas artyla zararl organizmann ortaya kt yl ve bir sonraki ylla snrlandrlabilir. Bu durumda, birinci fkrada belirtilen izleme odak sahasna younlatrlr.

(4) Bu maddenin birinci fkrasndaki hkmlere ek olarak, mdrlkler gvenlik sahasnda en azndan aadaki hususlar salar.

a) Herhangi bir dnemde iki ardk ylda msrn sadece bir kez yetitirildii rn rotasyonu (iki ylda bir msr mnavebesi) yaplr,

b) Msr alanlarnda zararl organizmann kt yl ve bir sonraki yl boyunca zararl organizmaya kar uygun bir mcadele program yaplr.

(5) 5 inci maddede belirtilen srveyler sonucunda, odak sahasnda ikiden az zararl organizma bulunmas halinde ve bildirildikleri ylda ortaya ktklarna dair kant varsa, gvenlik sahasnda, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen tedbirler, o ylda hibir rnek bulunmamas artyla zararl organizmann ortaya kt yl ve bir sonraki ylla snrlandrlabilir. Bu durumda birinci fkrada belirtilen izleme gvenlik sahasnda younlatrlr.

(6) Birinci fkradaki hkmlere ek olarak, tampon sahada herhangi bir dnemde iki ardk ylda msrn sadece bir kez yetitirildii rn rotasyonu yaplabilir.

Bulakl devam eden alanlarda yaplacak ilemler

MADDE 8 (1) 5 inci maddede belirtilen srveyler sonucunda, iki ardk yldan fazla sre boyunca topraklarnn bir blmnde zararl organizmann varl dorulanrsa, mdrlkler sz konusu bulak toprak blmn kapsayacak ekilde alanlar tanmlar.

(2) Mdrlkler 7 nci madde hkmlerini uygular veya zararl organizmann eradike edilememesi durumunda, zararl organizmann bulak alanlardan zararl organizmadan ari alanlara yaylmasn snrlandrmak amacyla, bulak alanlarda ve yaknnda zararl organizmay nleme konusunda yllk programlar organize eder.

Havaalan evresinde bulama riski olan alanlarda alnacak tedbirler

MADDE 9 (1) Uak pistleri veya bir havaalannda hareket eden uaklarn hareket ettii dier alanlarn evresindeki en az 2500 mlik bir sahadaki msr alanlarnda, zararl organizmann giri riskinin yksek olduuna dair kantlar varsa, aadaki tedbirler alnr.

a) Herhangi bir dnemde iki ardk yl boyunca msrn sadece bir kez yetitirildii rn rotasyonu yaplr,

b) Zararl organizmann varlnn tespit edilmesi iin uygun cinsel ekici feromon tuzaklar kullanarak youn izleme yaplr ve zararl organizma tespit edildiinde 6 nc ve 7 nci maddelerdeki tedbirler alnr.

Bildirimler

MADDE 10 (1) Mdrlkler, her yln 31 Aralk gn itibariyle aadaki hususlarda Genel Mdrl bilgilendirir;

a) 6 nc maddenin beinci fkrasnda belirtilen saha alanlar,

b) 7 nci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (c) bentlerinde belirtilen tedbirler ve yaplan uygulamalarn tarih ve gerekeleri,

c) 7 nci maddenin ikinci fkrasnn (d) bendi ve 7 nci maddenin nc fkrasnn (b) bendinde belirtilen ilemleri,

) 8 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen alanlar ve buradaki herhangi bir deiiklii,

d) 8 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen nlem alanlar ve buradaki herhangi bir deiiklii.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.