30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Bursa Orhangazi niversitesinden:

BURSA ORHANGAZ NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bursa Orhangazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bursa Orhangazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekillerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (BOSEM): Bursa Orhangazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Bursa Orhangazi niversitesi Rektrn,

) Senato: Bursa Orhangazi niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Bursa Orhangazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Organlarn Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin eitim-retim verdii ve aratrma yapt tm alanlarda, rgn retim dnda kalan, eitim-retim programlar, yerel, blgesel ve ulusal gelimeyi destekleyen sosyal, kltrel ve ekonomik ierikli seminerler, konferanslar ve dier etkinlikleri dzenlemek, zel sektre, kamu sektrne, sivil toplum kurulularna ve uluslararas kurululara destek vermek, niversitenin toplum ve dier kurulular ile olan ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin balca faaliyet alanlar aada belirtilmitir:

a) zel sektr, kamu sektr, sivil toplum kurulular, ulusal ve uluslararas kurulular ve kiilere ynelik ihtiya duyulan alanlarda kampus iinde ya da dnda eitim ve sertifika programlar amak.

b) Uzaktan eitim ve e-eitim araclyla eitim ve sertifika programlar dzenlemek.

c) zel sektr, kamu sektr ve sivil toplum kurulularna ynelik yenilikilii, verimlilii ve srdrlebilirlii destekleyen eitim, sertifika ve danmanlk faaliyetleri dzenlemek.

) Mesleki ve teknik alanda vasfl ara eleman yetitirmeye ve istihdam desteklemeye ynelik eitim ve sertifika programlar dzenlemek.

d) Sosyal, kltrel, ekonomik ve eitim ierikli kongre, sempozyum, konferans, fuar ve sergi gibi faaliyetleri dzenlemek ve benzer almalara destek vermek.

e) niversitenin uygun grd konularda ve yerlerde ilgili dier birimlerin verecei her trl eitim, kurs, seminer gibi sosyal ve kltrel almalarn organizasyonunu yapmak, ara, gere ve eitim imknlarn salamak.

f) Uluslararas boyutta zel ve tzel kiiler ile kltrel ve bilimsel iliki kurmak, ibirliini gelitiren faaliyetler dzenlemek.

g) Srekli eitim kapsamnda Rektrlk tarafndan nerilen ve/veya Merkezde kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetimi aadaki organlardan oluur:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin bu alanda deneyimli retim yeleri/retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, Merkezin alma alan ile ilgili konularda deneyimli niversitedeki retim yeleri/retim elemanlar arasndan ya da bu alanda deneyimli kiiler arasndan iki kiiyi yl iin mdr yardmclar olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi banda olmad zamanlarda yerine yardmclarndan birisi veklet eder. Vekletin alt aydan fazla srmesi durumunda yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunda alnan kararlar ve alma programn uygulamak.

c) Merkezin srekli geliimini salayacak tedbirleri almak, uygun programlar almasn temin etmek ve Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun kararyla Rektrn onayna sunmak.

e) Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

f) Merkezin yrtt faaliyetler konusunda ilgililerle grme ve szlemeler yapmak.

g) Merkez bnyesinde yrtlen faaliyetlerin salkl bir ekilde takibi ve sonulandrlmas iin her bir faaliyet iin o faaliyetle ilgili uzmanlk alanlarnda bulunan retim elemanlarndan bir kiiyi proje koordinatr olarak nermek.

(2) Proje koordinatr; Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile belirlenir. Mdr ve Ynetim Kurulu yeleri ayrca proje koordinatr olarak da grev alabilirler. Yaplan bu almalar proje koordinatrnn sorumluluunda yrtlr. Proje kapsamnda yrtlen almalar sona erdiinde koordinatrlk grevi de sona erer.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, iki mdr yardmcs ile Rektrn niversite retim yeleri/retim elemanlar ya da bu alanda deneyimli kiiler arasndan grevlendirecei drt kii ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine en az ylda drt kez yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eitim programlarnn hazrlanmas, planlanmas ve katlm artlarnn belirlenmesi konularnda kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporlar deerlendirmek.

c) Bir sonraki dneme ait alma programnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporlar deerlendirmek.

) Eitim programlar ile bu programlarn sonunda baar belgesi, sertifika belgesi, katlm belgesi ve benzeri belgeleri dzenleyerek vermek.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Kanun ile dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bursa Orhangazi niversitesi Rektr yrtr.