30 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28483

YNETMELK

Amasya niversitesinden:

AMASYA NVERSTES MERKEZ ARATIRMA UYGULAMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Amasya niversitesi Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ama ve faaliyet alanlarn, ynetim organlarn, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Amasya niversitesine bal olarak kurulan Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

b) Merkez: Amasya niversitesi Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Amasya niversitesi Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Amasya niversitesi Rektrn,

d) niversite: Amasya niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Amasya niversitesi Merkezi Aratrma Uygulama Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; dnyadaki bilimsel gelime ve deiimleri, milli kalknma hedeflerini dikkate alarak, temel ve uygulamal bilimler ile teknolojik alandaki sorunlar ortaya koymak, analiz etmek ve zm retmek zere aratrmalar yapmak, aratrma, gelitirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon erevesinde dzenlemek, bilimsel almalarnda aratrmaclara yeniliki, verimli ve ibirliine dayanan laboratuvar imkn salamak, bu almalar nitelik ve nicelik ynnden artrmak, niversitesinin dier birimleri, ulusal ve uluslararas ilgili kurulularla ibirlii yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite bnyesinde mevcut aratrma laboratuvarlar, aratrma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, aratrma, gelitirme imknlarnn birimler aras ortak kullanma almasn salamak,

b) Amasya niversitesinde yaplan temel, uygulamal ve disiplinler aras alanlardaki bilimsel aratrma almalarna analiz ve lmler yaparak destek salamak, niversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini ve saysn artrmak,

c) Teknolojik gelimeleri srekli izleyerek laboratuvardaki cihazlarn gnn koullarna uygun olarak gelitirilmesini salamak, aratrma altyaps, laboratuvarlar, cihazlarn kullanm, laboratuvar gvenlii konusunda kullanclar eitmek, cihazlarla ilgili aratrmaclarn geliimine ynelik programlar dzenlemek,

) Sanayi kurulular ve dier zel ve kamu kurulular ile ibirlii yaparak, sorunlarnn zmne ynelik analiz ve lm sonularn yorumlayarak ihtiya sahiplerine katk salamak,

d) Yaplacak aratrmalarda uluslararas ibirliini tevik etmek, niversite-sanayi ibirliini glendirmek ve uygulanabilir sonularn sanayiye aktarmn hzlandrmak,

e) Merkezin aratrma altyapsn ve aratrma olanaklarn nceden belirlenen tarifeler, kurallar, program ve bteler erevesinde niversiteden ve baka niversite ve teknoloji enstitlerinden, kamu sektr ve zel sektrden ve yurt dndan aratrmaclarn hizmetine sunmak,

f) Merkezin akreditasyon almalarn gerekletirmek,

g) Kamu sektr ve zel sektr kurulularna aratrma-gelitirme konularnda bilimsel gr, danmanlk ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilikin raporlar dzenlemek,

) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyalar olan altyapy oluturmak, bu amala Merkez laboratuvar, alet bakm, onarm, yapm, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atlyeleri ve gerektiinde Merkeze bal yeni laboratuvar ve birimler kurmak,

h) lgili kurullarca belirlenecek bedel karlnda sanayi kurulular ile dier zel ve kamu kurulularnn istei zerine aratrma ve uygulama projeleri hazrlamak, danmanlk hizmeti sunmak,

) niversitenin tm birimlerindeki aratrmaclarn kullanmna ak ileri dzey cihazlardan oluan laboratuvar imknlarn srekli hizmette tutma koullarn salayarak etkili ve verimli bir alma ortam oluturmak,

i) Merkezin tantmn gerekletirmek,

j) Yurt dndaki niversiteler ile ibirlii yaparak ve aratrma kurumlar ile AR-GE konularnda ibirlikleri oluturarak Avrupa Birlii, TBTAK, TBA, Kalknma Bakanl ve benzeri kurumlarla ve Amasya niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri destei ile yrtlen proje almalarn Merkezin bnyesinde toplayacak bir alma ortam hazrlamak, desteklenen projeleri belirlenen bte, plan ve programlara gre yrtmek ve niversitenin proje yrtme potansiyelini artrmak,

k) Merkezin alma alanna giren konularda ilgili kurulular ile ortak almalar gerekletirerek konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar dzenlemek, belgeli eitim programlar dzenlemek, bilimsel ve teknolojik yaynlar yapmak, Merkezin toplanan bilginin lke apnda ilgililerle paylalmasn salamak,

l) Aratrclarn aratrma yapmalarna engel oluturan durumlar mmkn olduunca ortadan kaldrtarak aratrma heyecanlarn ve hzlarn artrmak,

m) Merkezin ihtiyac olan elemanlarn yurt iinde ve dnda yetitirilmesine ynelik almalar yapmak, yurt dndan bu amalarla geleceklere olanak hazrlamak, neriler gelitirmek,

n) rencilerin bilimsel konulardaki tecrbelerini artrmak iin uygun frsatlar oluturmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Danma Kurulu,

b) Mdr,

c) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alan ile ilgili konularda almalar bulunan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan daha fazla sreyle grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr ayn yntemle yeniden grevlendirme yapar.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim yeleri arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak atar. Merkez mdr grevinin banda olmad zaman yardmclarndan birini vekil brakr.

(3) Mdrn katlamad toplantlara, mdr yardmcs katlr ve Mdrle alt aya kadar veklet edebilir.

(4) Mdr yardmclarnn grev sresi en ok yldr. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenisi grevlendirilebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Merkezin ve personelinin dzenli ve etkin almasn salamak,

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek,

d) Ynetim Kurulunca alnan kararlarn uygulanmasn salamak,

e) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

f) Personelin grevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulunun en az drt yesi fen bilimleri ve mhendislik alanlarnda olmak zere Merkez Mdr ile birlikte dokuz yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Mdrn teklifi zerine, Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr, sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Mdr yardmclar oy hakk olmakszn Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa olaan olarak toplanr. Mdr, gerekli hallerde olaanst olarak da Ynetim Kurulunu toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlarda oy okluu aranr. st ste defa izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek, amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Gndemde bulunan aratrma ve eitim projelerini, programlarn ve faaliyetlerini karara balamak, uygulanmasna yardmc olmak,

c) Mdrn faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek,

) Merkezin faaliyet konularnda niversite birimleri arasnda ibirliini gerektiren almalarn yrtlebilmesi iin mdre yardmc olmak,

d) Merkezde yaplacak analiz cretlerini tespit ederek niversite Ynetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin almalar iin gerekli geici alma gruplarn ve komisyonlarn oluturulmasna yardmc olmak,

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarnn hazrlanmasna yardmc olmak,

g)Yurt ii ve yurt d kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazrlamak,

) Merkez Danma Kurulunun gr ve nerileri dorultusunda kararlar almak,

h) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve deneyimlerinden yararlanlabilecek niversite iindeki ve dndaki kiilerden olumak zere, Merkezden yararlanan akademik kurulularn eit temsil edilmesine zen gsterilerek, Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen en fazla onbe kiiden oluur. Merkez Mdr ve mdr yardmclar, Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini deerlendirerek, faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Blgedeki sanayi kurulular ve dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine ilikin kararlar almak,

c) Merkez ile ilgili niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn talebi ile Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne devredebilir.

Dner sermaye kapsamndaki hizmetler

MADDE 16 (1) Merkezin Dner Sermaye kapsamnda verdii hizmetlerde, 9/9/2008 tarihli ve 26992 sayl Resm Gazetede yaymlanan Amasya niversitesi Dner Sermaye letme Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde; 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Amasya niversitesi Rektr yrtr.