31 Ekim 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28453

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

LMANLAR YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; liman bakanlklarnn liman idari snrlar ve sahas ile demirleme sahalarn belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz aralarnn seyir, demirleme veya ky tesislerine yanama, balama veya ayrlmalarnda uyulacak kurallar ile her trl yk ve yolcunun tahmil ve tahliye yntemlerini, yer ve zamanlarn, gemilerin veya deniz aralarnn bildirimlerini, klavuzluk ve rmorkrclk ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti ile disiplinin salanmasna ilikin gereklilikleri ve dier ilgili hususlar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; i sularda bulunan liman bakanlklar hari olmak zere liman bakanlklarnn grev, yetki ve sorumluluklar ile tm denizcilik faaliyetlerine ilikin olarak gemi, deniz arac ve ky tesisi ilgililerinin liman bakanlna kar sorumluluklarn kapsar.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri, aksi belirtilmedike devlet gemileri, askeri gemiler ve askeri ky tesisleri ile kolluk birimlerine ait gemi ve ky tesisleri dnda, liman idari sahasnda faaliyette bulunan tm gemi ve deniz aralar ile ky tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayl Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

b) Barnma merkezi: Gemi ve deniz aralarnn, liman bakanlnca belirlenen toplu halde balandklar ve barndklar tesisleri,

c) Deniz arac: Gemi dnda, suda yzebilen ve tahsis edildii gayeye uygun olarak kullanlan her trl ara veya yapy,

) Deniz ua: Su stnde hareket ve manevra yapmak zere ina edilmi her trl hava aracn,

d) Gemi: Ad, tonilatosu ve kullanma amac ne olursa olsun denizde krekten baka aletle seyredebilen her tekneyi,

e) Gemi veya deniz arac ilgilileri: Donatan, ileten, kirac, kaptan veya acenteleri ile gemiyi veya deniz aracn temsile yetkilendirilmi gerek veya tzel kiileri,

f) Gemi iletmecisi: Geminin maliki olsun veya olmasn, geminin zilyetliine sahip olan, teknik ve ticari bakmdan gemiyi kendi hesabna ileten, geminin iletimi ve ynetimi sorumluluunu alan ve bu Ynetmeliin ve ilgili dier mevzuatn ykledii tm grev ve sorumluluklar devralmay kabul eden, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin nlenmesi konularnda sorumluluk ve grevler tayan gerek veya tzel kiiyi,

g) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak ve deniz trafiini dzenlemek amacyla oluturulmu bir veya daha fazla rota ile trafik ayrm dzenini, trafik ayrm emalarn, ift ynl rotalar, tavsiye edilen rotalar, kanlacak, girie yasak veya demirlemeye yasak alanlar, kyya yakn trafik blgelerini, dnleri, tedbir alnacak alanlar ieren sistemi,

) Gemi sahibi veya donatan: Gemi sicilinde geminin adlarna kaytl olduu gerek veya tzel kiileri; gemi, sicilde kaytl deilse geminin mlkiyetine sahip olan gerek veya tzel kiileri; gemi, bir devletin mlkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi iletme mteahhidi olarak mseccel bulunan bir irket tarafndan iletilmekte ise bu irketi,

h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarn lme 1969 Uluslararas Szlemesi ile 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi ve Su Aralarnn Tonilatolarn lme Ynetmeliine uygun olarak dzenlenmi belgesinde gsterilen gros tonilatosunu,

) dare: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrln,

i) IMO: Uluslararas Denizcilik rgtn,

j) IMDG Kod: Uluslararas Denizcilik Tehlikeli Ykler Kodunu,

k) Ky tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu kapsamnda kylarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan alanlar zerinde yaplabilen liman, kruvaziyer liman, yat liman, yolcu terminali, rhtm, iskele, yanama yeri, akaryakt veya svlatrlm gaz boru hatt amandras veya platformu, balk barnaklar, gemi geri dnm tesisi, tersane, tekne imal ve ekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitiik dier daimi tesisleri, deniz ulamna ynelik dier alt veya st yap tesisleri ile duba, fener, mahmuz, ky perdeleri dearj hatt, deniz alt kablolar ile ak deniz platformlar ve benzeri yaplar,

l) Ky tesisleri hizmetlerinde kullanlan gemi ve deniz aralar: Klavuzluk ve rmorkrclk tekilatna veya ky tesislerine ait gemi ve deniz aralar ile ky tesisi inaatna, batk karma, tarama, denizde ve kyda ayn projeye hizmet eden, liman bakanlnca faaliyetine izin verilmi gemi ve deniz aralarn,

m) Ky tesisi ilgilileri: Ky tesislerini dareden izin almak suretiyle ileten gerek kiiler veya tzel kiiler ile ky tesislerinin yneticilerini ve sorumlularn,

n) Kulp: Bir geminin donatan veya ileteni olarak nc kiilere kar olan sorumluluklar ve yaplmak zorunda kalnan masraflara ilikin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasn veya dier geerli sigorta biimleri ve benzer koruma artlar sunan mali gvenceyi veren kuruluu,

o) kmal yapan gemi: Yakt, ya veya su alan gemiyi,

) Liman bakanl: lkemizde mevzuat ile kurulmu her bir liman bakanln,

p) Liman k belgesi: Liman idari snrlarn aarak sefer yapacak gemilere, 4922 sayl Kanun kapsamnda liman bakanlnca dzenlenen belgeyi,

r) Liman idari sahas: Liman bakanlnn grev, yetki ve sorumluluk sahasn,

s) Liman sahas: Her trl limanclk i ve ilemleri ile faaliyetlerinin yapld, gmrk ve acentecilik ve benzeri hizmetlerin sunulduu tm ky tesislerini ve demirleme sahalarn kapsayan deniz ve ky alanlarn,

) Liman tesisi: Snrlar dare tarafndan belirlenen, gemilerin gvence iinde yk ve yolcu alp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barnabilecekleri, rhtm, iskele, amandra demir yerleri ve yaklama alanlar ile kapal ve ak depolama alanlarn, atk alm tesislerini, idari ve hizmet amacyla kullanlan bina ve yaplar veya bunlarn baz ksmlar ve bu blmlerin hepsine giriin kontroll olduu yerleri, dier tm yaplar, kullanml veya bo sahalar iine alan blmleri ieren doal ya da yapay deniz yerlerini,

t) LRIT: Gemilerin uzak mesafelerden tanmlanmas ve izlenmesi sistemini,

u) Ordino: Gemilerin ve deniz aralarnn, ky tesisleri ile demirleme sahalarna kabul amacyla liman bakanlnca dzenlenen yanama veya demirleme sahasn belirten izin belgesini,

) OTS: Otomatik Tanmlama Sistemini,

v) Sefer blgesi: Gemi ve su aralarnn teknik durumlar ve eitli donanmlarna gre dare tarafndan belirlenen alabilecekleri deniz alanlarn,

y) Tahmini var zaman: Bir geminin liman idari sahasna varaca tahmini zaman,

z) VHF: ok yksek frekans zerinden yaplan telsiz haberlemesini,

aa) 1 inci grup kurulular: Uluslararas P&I Kulpleri Grubu yesi olan P&I kulplerini,

bb) 2 nci grup kurulular: Uluslararas kredi derecelendirme kurulular tarafndan BBB ve zeri veya buna edeer not verilen kulpler veya kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Liman Snrlar, Demirleme Sahalar ve Haritalar

Liman idari sahalarnn snrlar

MADDE 5 (1) Liman bakanlklarnn liman idari sahalar, ek-1de yer alan ky ve deniz alanlardr.

Demirleme sahalar

MADDE 6 (1) Liman sahalar iinde gemi ve deniz aralarnn demirleyecekleri demirleme sahalar, ek-1de yer almaktadr.

(2) Zorunlu hallerde, geminin tip, cins ve tonajlarna gre ek-1de koordinatlar gsterilen demirleme sahalarnn dnda gemilerin demirlemesi liman bakanlnn iznine tabidir.

(3) Geici demirleme sahas belirlemeye liman bakanl yetkilidir.

Haritalar

Madde 7 Liman idari sahasn, demirleme sahalarn ve klavuz kaptan alma-brakma yerlerini gsteren haritalar ek-2de yer almaktadr.

NC BLM

Limanda Seyir Emniyeti

Genel esaslar

MADDE 8 (1) Liman idari sahasnda seyreden, ky tesisinde bulunan veya demirde bekleyen gemi ve deniz arac ile ky tesisi ilgilileri ve dier ilgililer; bu Ynetmelik ile ulusal ve uluslararas mevzuat hkmleri erevesinde seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ynelik olarak liman bakanlnca verilen talimatlara uymakla ykmldrler.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasnn yan sra, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti asndan gerekli olabilecek her trl tedbiri almaya ve aldrmaya liman bakanl yetkilidir.

(3) Ky tesisi ileticisi liman bakanlnn direktifleri dorultusunda ve bu Ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmleri kapsamnda hizmet verir.

(4) Bu Ynetmelik ve eklerinde geen corafi koordinatlar, trafik ayrm hatt snrlarn belirten koordinatlar hari WGS 84 Datumuna gre olup kara noktas olarak verilen koordinatlarn, ky kenar izgisi zerinde olduu kabul edilir. Trafik ayrm hatlar iin belirtilen corafi koordinatlar ise Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye gredir.

(5) Seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti ile ilgili aciliyet arz eden ve risk oluturan durumlarda, klavuzluk ve rmorkrclk tekilatlar liman bakanlnn talimatlarn uygular.

(6) Liman idari sahasndaki gemi ve deniz aralar, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Denizde atmay nleme Tzne ve Uluslararas aretler Koduna uygun klar gsteren fenerleri, gndz ekilleri, flamalar gsterir ve ses iaretlerini verir.

(7) Liman idari sahasnda seyir yapan gemi ve deniz aralar ilgili mevzuatta belirtilen say ve yeterlilikte personel ile donatlarak sevk ve idare edilirler.

Liman sahasna gelen gemilerin bildirim ykmll

MADDE 9 (1) Liman sahasna gelen Trk ve yabanc bayrakl gemiler ile deniz aralar, bildirim ykmll bakmndan aadaki esaslara uyarlar.

a) Uluslararas sefer yapan Trk ve yabanc bayrakl tm gemi ve deniz arac ilgilileri ile 150 GT ve zeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz arac ilgilileri, darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde liman sahasna girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahasna girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz arac ilgilileri ise ky tesisinden kalkndan hemen sonra, bildirim yapmak zorundadr.

b) Liman sahasna giri iin bildirilen tahmini var zamann on iki saatten fazla geciktirecek olan gemi ve deniz arac ilgilileri, bu durumu liman bakanlna yazl olarak bildirmek zorundadr.

c) Bildirim ykmllne uyulmamas veya yaplan bildirimlerin doru bilgiler iermemesi durumunda, bildirim veren hakknda idari ilem yaplr ve varsa yanama, kalkma, gei srasn kaybeder.

) 300 GT altndaki turizm faaliyetlerinde gezi, spor ve elence amal kullanlan gemi ve deniz aralar ile kabotaj seferi yapan ve kendine tahsisli ky tesislerine yanaan balk tekneleri bu madde hkmlerinden muaftr.

Gemi yanama ve demirleme kurallar

MADDE 10 (1) Liman sahasna gelen Trk ve yabanc bayrakl gemi ve deniz aralar aadaki esaslara uymak zorundadr.

a) Geli bildirimi yapmakla ykml gemi ve deniz aralar, ordino almadan yanama, balama veya demirleme ilemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini var zamanna yirmi drt saatten fazla olan gemi ve deniz aralar iin bu sre zarfnda ordino dzenlenmez.

b) Kabotajda hat izinli alan gemi ve deniz aralar ile liman idari sahasnda alan yolcu gemileri, yolcu motorlar, kum istihsali yapan gemiler, arabal vapurlar, gnbirlik gezi yapan gezinti (tenezzh) tekneleri, yzergezer restoranlar, ky tesisleri hizmetinde kullanlan gemi ve deniz aralar, servis ve acente motorlar ile 1000 GTdan kk yatlar, balk tekneleri, deniz taksileri, tonajlarna baklmakszn kamuya ait tekneler yanama ordinosu almadan kendilerine tahsisli ky tesislerine yanar.

c) Ky tesislerinde uygun yer bulunmas halinde, eitim ve bilimsel aratrma gemi ve deniz aralar ile askeri gemiler, liman bakanlnca belirlenen yere yanatrlr.

) Yanama yerlerinin dolu olmas halinde gemi ve deniz aralar, sra beklemek zere kendilerine ayrlm demirleme sahasnda kalrlar ve liman bakanlnn izni olmadka demirleme sahalarn deitiremez ve deniz trafiini engelleyecek ekilde liman idari sahasnda demirleme yapamazlar.

d) Gemi ve deniz arac ilgilileri, demirledikleri sahay ve saati ile demirleme sahasndan ayrldklar saati derhal liman bakanlna ve/veya klavuzluk istasyonuna bildirir. Bu fkrann uygulanmas ile ilgili dzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan yerlerde de ilgili liman bakanlnca yaplr.

e) Olaanst hal, seferberlik, kamu gvenlii, yangn, deniz kirlilii, kriz ynetimi, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan acil mdahale gerektiren durumlarda; gemi ve deniz aralarnn ordino ile belirlenmi yerlerini deitirmeye, daha nce tanzim edilmi ordinolar iptal etmeye, ykleme ve tahliye ilemlerini durdurmaya, gemileri ve dier deniz aralarn bulunduklar yerden kaldrmaya, ncelik verilmesi gerekenleri yanatrmaya ve geminin, deniz aracnn ve ky tesisinin mevcut imknlarn kullanmaya liman bakanl yetkilidir.

f) Ky tesislerine yanam bulunan gemi ve deniz aralar, olumsuz hava ve deniz koullar nedeniyle bulunduklar yerde duramayacak vaziyette ise yerinden ayrlabilir, daha emniyetli olan demirleme sahalarna demirleyebilir, daha emniyetli bir yere snabilir ya da seyir yapabilir. Bunlarn ilgilileri gerekeleriyle birlikte en ksa srede liman bakanlna yazl bildirimde bulunur ve yeniden yanama ordinosu dzenlenmesine gerek olmakszn gemi ilgililerinin talebi ve liman bakanlnn izni ile daha nce bulunduklar yere, klavuzluk ve rmorkrclk hkmleri gz nne alnarak dnebilir.

g) Gemi ve deniz aralar, liman bakanlnca izin verilmedike amandralarn yaknlarna ve amandralar arasna, mendirekler iinde, ky tesislerindeki yanama ve balama yerlerine giri ve k engelleyecek ekilde demirleyemez.

) Hurdaya ayrlm olanlar dnda, adli veya idari bir srecin sonucu beklendii iin ticari faaliyette bulunamayan servis d gemiler, bakm onarm yapmamalar artyla darenin belirledii usul ve esaslar dhilinde ky tesisinde veya demirleme sahalarnda bekleme yapabilir. Liman bakan gerekli tedbirleri aldrmak kaydyla personeli olmayan servis d gemileri, gvenli yerlere naklettirebilir veya bunun iin ilgili mahkemeye talepte bulunabilir.

h) Liman bakanlnca terk edilmi gemilerde seyir emniyetini salayacak tedbirler alnr ve bu kapsamda yaplan harcamalar meri mevzuat kapsamnda tahsil edilir.

) LPG, LNG ile yanc, parlayc ve patlayc yk tayan tankerlerin gece ky tesislerine yanap ayrlmalarna; seyir ve manevra sahasnn elverililii, ky tesisinin konumu ve uygunluu ile dier artlar dikkate alnarak Liman bakanlnca uygun bulunmas halinde yanama msaadesi verilir. Bunun dndaki gemi ve tankerler ise gece sresince yanap ayrlabilirler.

Liman k belgesi

MADDE 11 (1) Liman idari sahasn aarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz aralarnn ky tesisinden k, liman bakanlnca verilecek liman k belgesi ile yaplr. Liman k belgesi alm olanlar, dier ilgili kurum ve kurulular ile olan ilemlerini tamamlayarak derhal ky tesisinden ayrlrlar. Yolcu gemileri hari deniz turizmi aralarna verilecek olan ky tesisi k izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Deniz Turizmi Ynetmelii hkmleri kapsamnda seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman k belgesi yerine geer.

(2) Liman k belgesi verilmesi ile ilgili hususlar 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerin Teknik Ynetmelii hkmlerine gre belirlenir.

Gemi rotalama sistemlerine gre seyir

MADDE 12 (1) dare, gerekli grd hallerde; IMOnun ilgili kurallar ve tavsiyeleri erevesinde liman idari sahasnda seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini arttrmak ve kaza riskini azaltmak amacyla deniz trafiinin dzenlenmesine ynelik olarak gemi rotalama sistemleri oluturabilir.

(2) Gemi rotalama sistemi bulunan yerlerdeki ky tesislerine yanaacak ya da bu tesislerden ayrlacak olan, demirlemek zere liman sahasna gelecek ya da ky tesislerinden demirleme sahalarna hareket edecek olan tm gemi ve deniz aralarnn;

a) Trafik ayrm dzenine girmeleri veya ayrlmalar,

b) Trafik ayrm dzenine girmeden seyir haline devam etmeleri,

c) Trafik ayrm dzenini kesecek ekilde kardan karya gemeleri,

gemi rotalama sistemine ve bu erevede belirlenen gei kurallarna gre yaplr.

(3) Liman idari sahasnda deniz trafiinin dzenlenmesi amacyla darece bir deniz trafik rehberi yaymlanabilir.

(4) zmit Krfezi, andarl Krfezi, Nemrut Koyu, zmir Krfezi ve skenderun Krfezinde uygulanacak olan trafik ayrm dzeni koordinatlar ek-3te, haritalar ise ek-4te yer almaktadr. Bu blgelerde seyir yapacak gemi ve deniz aralar trafik ayrm dzenine uyarak seyir yapar.

Klavuzluk ve rmorkrclk hizmetleri

MADDE 13 (1) Ky tesislerine yanaacak veya bu tesislerden ayrlacak, 500 GT ve st tanker ve her trl tehlikeli madde tayan gemi ve deniz aralar ile 1000 GT ve zerindeki Trk Bayrakl gemi ve deniz aralar, 500 GT ve zerindeki yabanc bayrakl gemi ve deniz aralar ile 1000 GT ve zerindeki yabanc bayrakl ticari ve zel yatlar klavuz kaptan almak zorundadr. Yabanc bayrakl tm askeri gemiler, askeri olmayan ky tesislerine giri ve bu tesislerden klarnda klavuz kaptan almak zorundadr.

(2) Gros tonilatosuna gre gemi ve deniz aralarnn almak zorunda olduklar asgari rmorkr says ve bu rmorkrlerin asgari ekme gleri ek-5te belirtilmitir.

(3) Ek-5te belirtilen artlarn salanamad durumlarda; gemi ve deniz aralar ky tesislerine yanatrlmaz, yanatrlmas halinde klavuzluk ve rmorkrclk tekilat ilgililerine gerekli idari yaptrm uygulanr.

(4) Gemi skm blgesine gelen gemi ve deniz aralarna verilmekte olan klavuzluk ve rmorkrclk hizmetleri aadaki esaslara gre yrtlr.

a) Gemi skm blgesine batankara yanaan tm gemi ve deniz aralar tonajna baklmakszn klavuz kaptan almak zorundadr.

b) Gemi skm blgesine makinesi alr vaziyette gelerek batankara olan tm gemi ve deniz aralar rmorkrden muaftr. Ancak, kendinden hareket kabiliyeti olmayan gemi ve deniz aralar ek-5te verilen tablodaki artlara tabi olmakla birlikte, 2000 GT altndakiler de en az bir rmorkr almak zorundadr.

c) Tesislerin durumu, geminin tonaj, hava artlar ya da buna benzer nedenlerle ihtiya olmas halinde rmorkr alma artlar asndan liman bakanlnca ilave tedbirler alnabilir.

Klavuz kaptan ve rmorkr almasna ilikin esaslar

MADDE 14 (1) Yetkili klavuzluk ve rmorkrclk tekilat olmayan ve/veya yaknnda tekilat bulunmayan deniz alanlarnda, dare; gemi ve deniz aracnn teknik yaps ve zellikleri, kullanm amac, tad yk ve cinsi, manevraya elverililii ve ky tesislerinin altyap durumu ile liman sahasnda yer alan tesislerin risk durumlarn gz nne alarak, klavuz kaptan ve/veya rmorkr artlar hususunda, rmorkrsz yanamas dhil olmak ve tm sorumluluk gemi ve ky tesisi ilgililerine ait olmak zere geici olarak muafiyet verebilir veya baka liman sahalarndan hizmet alnmasn isteyebilir. Ancak baka liman sahalarndan alnacak hizmette hava muhalefeti, rmorkr arzas gibi beklenmeyen haller dolaysyla aksamalar olmas halinde tm sorumluluk gemi ve ky tesisi ilgililerine ait olmak zere bu gemi ve deniz aralar, beklenmeyen hal ortadan kalkncaya kadar bir kereye mahsus liman bakanlnn izni ile rmorkrsz yanaabilir.

(2) Gemilerin teknik yaps ve zellikleri, kullanm amac, tad yk cinsi, ky tesisine gelen gemilerin tonaj ve adedi, ky tesislerinin altyap durumu ve manevraya elverililii, yanama ve ayrlma manevrasnn sresi ile bu ky tesisinde yer alan manevra riskleri gz nne alnarak, dare, ek-5te ve beinci fkrada verilen rmorkr adedi ve ekme kuvvetinde geici olarak deiiklik ve dzenleme yapmaya yetkilidir.

(3) dare, mevcut, yeni yaplan veya byme-genileme yapmak isteyen ky tesisleri iin; gemilerin tip, boyut ve teknik zellikleri ile manevra alanlar, oinografik ve meteorolojik artlar, komu tesislerle etkileim ve trafik yaklama younluu gibi evresel faktrler ve gerekli grlmesi halinde hazrlatlacak olan Modelleme Raporunu gz nne alarak, ek-5te verilen rmorkr adedi ve ekme kuvvetinde artrma yapabilir.

(4) LPG, LNG ve parlayc, patlayc tehlikeli yk tayan tankerler ile tam boyu 200 metrenin zerindeki gemi ve deniz aralar hari olmak zere, ba ve k itici pervane veya sisteme sahip gemiler; liman sahasna gelilerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilikin belgeleri ibraz ve bunlarn tam kapasite ile altn liman bakanlna yazl olarak beyan etmesi zerine, gros tonaj aralndaki ekme kuvvetinde bir rmorkr; sadece ba itici pervane veya sistemi olan gemiler iin ise en az bir rmorkr almak kaydyla Ek-5te verilen rmorkr saylarndan bir eksik rmorkr ile yanap ayrlmalarna toplam ekme gcn %30dan fazla azaltmamak kaydyla izin verilir.

(5) Yolcu gemilerinin ba ve k itici pervanelerine veya sistemine ilikin belgeler ile tam kapasite altna dair beyann, gemi ilgililerince yazl olarak liman bakanlna ibraz edilmeleri halinde, bu gemilere sadece acil durumlarda hizmet vermek zere rmorkr/rmorkrler tahsis edilir. Bu rmorkrlerin ekme kuvveti ve saylar aada belirtilmitir.

 

Gemi boyu

Refakat rmorkr toplam ekme gc (asgari)

Aklama

200 metreye kadar

En az 50 ton

1 adet

201-300 metre aras

En az 60 ton

1 adet 60 ton veya biri en az 16 ton olmak zere iki rmorkr

301 metre zeri

En az 90 ton

1 adet 90 ton veya 2 adet 45 ton ya da 1 adet 30 ton ve bir adet 60 tonluk rmorkr

 

(6) Drdnc fkradaki muafiyetlerden, tersanelerde havuza girecek ya da kacak gemi ve deniz aralar yararlanamaz. Ayrca bu muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici pervanelerinin asgari gc aada gsterilmi olup, bu glere haiz itici pervane tamayan gemi ve deniz aralar da bu muafiyetlerden yararlanamaz.

 

Gemi GT tonaj

tici pervanelerin veya sistemlerinin toplam gc

5001 15000

750 KW

15001 30000

1000 KW

30001 45000

1250 KW

45001 60000

1500 KW

60001 st

1750 KW

 

(7) anakkale Liman Bakanl liman idari sahasndaki (1) nolu demirleme sahasna ve zmir Liman Bakanl liman idari sahasndaki (1) ve (2) nolu demirleme sahalarna demirleyecek veya ayrlacak 1000 GT ve zerindeki Trk Bayrakl gemiler ile 500 GT ve zerindeki yabanc bayrakl gemiler klavuz kaptan almak zorundadr. Anlan liman idari sahalarndaki dier demirleme sahalarna demirleyecek ya da ayrlacak gemi ve deniz aralar bu hkmden muaftr.

(8) Kabotaj ve liman idari sahasnda hat izni verilmi 2000 GTden byk, yksek manevra kabiliyetine sahip bamsz en az iki ana makine ve iki sevk sistemine sahip, ba iteri olan, kpr stnden manevra kabiliyetine sahip, darece yetkilendirilmi klas kurulularndan biri tarafndan klaslandrlm, uzakyol kaptan ile donatlm mnhasran klavuzluk ve/veya rmorkr muafiyeti tannm yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni ald ky tesislerinde klavuz kaptan ve rmorkr alma zorunluluu uygulanmaz.

(9) Kabotaj ve liman idari sahasnda hat izinli olarak sefer yapan 2000 GTden kk yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni ald ky tesislerinde, klavuz alma zorunluluu uygulanmaz.

(10) Liman tesisine yanamak zere gelen LNG gemilerine, ilgili tesise 2 mil mesafeden itibaren ek-5te belirtilen rmorkr adedine ek olarak en az 30 ton eki gcne sahip bir rmorkr ile refakat edilir. Ayn ekilde liman tesisinden kalkta da 2 mil mesafeye kadar refakate ilikin hususlar aynen geerlidir.

Klavuz kaptan alma ve brakma yerleri

MADDE 15 (1) Liman sahalarna giri ve bu sahadan k yapan gemi ve deniz aralar iin klavuz kaptan alma ve brakma yerleri; ek-1de yer alan koordinatlar olup, gemiler bu koordinatlar merkez kabul eden 5 gomina yarapl daire dhilinde klavuz kaptan alabilir ya da brakabilir. ek-1de klavuz kaptan alma ve brakma yeri belirlenmeyen ky tesislerinin klavuz kaptan alma ve brakma koordinatlar, liman bakanlnca, her tesis iin ayrca belirlenir. Gerektiinde idarenin onay ile liman bakanlnca klavuz kaptan alma ve brakma yerlerinde geici olarak deiiklik yaplabilir veya yeni yerler oluturulabilir. Yaplan deiiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.

Yolcu gemilerinin ve liman sahasnda yolcu tayan teknelerin ykmll

MADDE 16 (1) Kabotaj veya alt sefer blgelerinde yolcu tayan gemi ve deniz aralar, azami yolcu saysn sahip olduklar can kurtarma ara ve gerelerinin saylarn, cinslerini ve bulunduklar yeri belirten levhay yolcu salonlarnda aka grlebilecek ekilde Trke ve ngilizce olarak bulundururlar. Standartlara uygun can kurtarma ara ve gereleri, yolcu ve mrettebatn kolaylkla ulaabilecei yerlerde ve her an kullanma hazr vaziyette bulundurulur.

(2) Kabotaj veya alt sefer blgelerinde alan yolcu gemilerinde; gemiye giri ve klarda geminin uygun blmlerinde ve yolcu mahallerinde, dikkat edilmesi gereken kurallar, acil durumlarda can kurtarma tehizatnn kullanm ve gemiyi terk konular hakknda sesli ve grsel bilgilendirme Trke ve ngilizce olarak yaplr.

(3) Uygun ky tesisi olmamas ya da ky tesisinin yanamaya msait olmamas nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz aralarnn yolcu ve personeli snr giri ve k ilemleri yaptrlmas, ilgili dier mevzuat hkmlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ilikin tedbirlerin alnmas ve tm sorumluluun gemi kaptanna ait olmas kaydyla; Trk Bayrakl yolcu motoru veya gezinti (tenezzh) gemisi araclyla darenin izni ile liman bakanlnn bilgisi dhilinde ky tesislerine kabilir ve ayn artlar gzetilerek gemiye geri dnleri salanabilir. Yolcu gemileri hari deniz turizmi aralar bu hkmden muaftr.

Deniz uaklarna ilikin hkmler

MADDE 17 (1) Deniz uaklar ve benzeri aralarn balamas, demirlemesi veya denizde seyir koullarnda, gemilerin tabi olduu mevzuat hkmleri uygulanr. ni ve kalk amac ile deniz sahasnn kullanlmas, 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz Uaklar ile Hava Tama letmecilii Ynetmelii (SHY-DENZ) hkmleri sakl kalmak kaydyla liman bakanlnn iznine baldr. ni ve kalklarda kullanacaklar deniz alanlar darenin belirledii kriterler gz nnde bulundurularak liman bakanlnca belirlenir.

DRDNC BLM

Tehlikeli Yklerle lgili Hususlar

Tehlikeli yklerle ilgili bildirim ykmll

MADDE 18 (1) Uluslararas sefer yapan ve tehlikeli yk tayan Trk veya yabanc bayrakl tm gemiler, liman idari sahasna girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahasna girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz aralar ise ky tesisinden kalkndan hemen sonra, Tehlikeli Ykler Manifestosu Formunu doldurup ilgilileri vastasyla yazl olarak liman bakanlna bildirir.

(2) Petrol ve trevleri ile dier zararl ve tehlikeli maddeleri tayan gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayl Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanunun Uygulama Ynetmelii kapsamnda gerekli bildirimleri liman bakanlna yapmak ve Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelerde ngrlen mali sorumluluk ykmllklerine sahip olmak zorundadr. Aksi takdirde bu gemilere, anlan Kanunda ngrlen meyyideler uygulanr.

(3) Liman idari sahasnda ve bitiik limanlar arasnda tehlikeli ykler; zel kaplar ve ambalajlar ierisinde, vagonlara ve kamyonlara yklenmi olarak ve tayan ile tatan tarafndan gerekli emniyet tedbirleri alnmak kaydyla; bu ilere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz aralar ile tanr. Bu tama, liman bakanlnca belirlenen usul ve esaslara gre ve uygun grlen saatlerde yaplr.

Ky tesislerince uyulacak kurallar ve alnacak tedbirler

MADDE 19 (1) Tehlikeli yk elleleyen 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Tesislerine letme zni Verilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda idareden izin alm ky tesisi ileticileri, gerektiinde aadaki tedbirleri alr.

a) Patlayc, parlayc, yanc ve dier tehlikeli maddeler iin ayrlm rhtm, iskele, depo ve antrepolar, ky tesisi iletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri tayan gemilerin yklenip boaltlmas, bu i iin ayrlm rhtm ve iskelelerde yaplr.

b) Dkme akaryakt ykleme veya boaltma yapacak gemi ve deniz aralar iin ayrlm rhtm ve iskeleler, bu i iin uygun nitelikte tesisat ve tehizat ile donatlr.

c) Ky tesisi ileticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rhtmda boaltld alana depolanmas salanamyorsa, liman alannda bekletilmeksizin en ksa zamanda bu maddelerin ky tesisi dna naklini salarlar.

) Tehlikeli maddeleri tayan gemiler iin mmknse ayr bir demirleme sahas belirlenir ve buras dier gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri tayan gemi ve deniz aralar, liman bakanlnn izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dna kamaz, demirleyemez, iskele ve rhtma yanaamaz.

d) Konteynerler ierisinde tanan tehlikeli maddelerin yklenip boaltlmas iin, ky tesisi ileticisi tarafndan ky tesisinde bamsz bir konteyner istif sahas kurulur. Bu istif sahasna tehlikeli madde dnda dier konteynerler istiflenemez. stif sahasnda yangn, evre emniyeti ve dier emniyet tedbirleri alnr.

e) Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz aralarna yklenmesi, boaltlmas veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile ykleme, boaltma veya limbo yapanlar, zellikle scak mevsimlerde sya ve dier tehlikelere kar gerekli emniyet tedbirlerini alr. Yanc maddeler, kvlcm oluturucu ilemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yk elleleme sahasnda kvlcm oluturan ara veya alet altrlmaz.

f) Tehlikeli maddeler, uygun ekilde ambalajlanr ve ambalaj zerinde tehlikeli maddeyi tanmlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilikin bilgiler bulundurulur.

g) Tehlikeli madde ellelenmesinde grevli ky tesisi personeli ve gemi adamlar, ykleme, boaltma ve depolama esnasnda koruyucu elbise giyer.

) Tehlikeli madde elleleme sahasnda yangnla mcadele edecek kiiler, itfaiyeci tehizat ile donatlr ve yangn sndrcleri ile ilk yardm niteleri ve tehizatlar her an kullanma hazr halde bulundurulur.

h) Ky tesisi ileticileri, gemi ve deniz aralarnn acil durumlarda ky tesislerinden tahliye edilmesine ynelik acil tahliye plan hazrlayarak liman bakanlnn onayna sunar.

) Ky tesisleri yangn, gvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla ykmldr.

i) Ky tesisleri bu maddede belirtilen hususlar liman bakanlna onaylatarak ilgililere duyurur.

j) Bu madde hkmlerinin denetimi, liman bakanl tarafndan yaplr ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiinde elleleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluun giderilmesi salanr.

k) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayl Resm Gazetede yaymlanan Denizyoluyla Tanan Tehlikeli Yklere likin Uluslararas Kod Kapsamnda Eitim ve Yetkilendirme Ynetmeliine gre gerekli eitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin tehlikeli yk elleleyen ky tesislerinde almasna izin verilmez.

BENC BLM

Disiplin ve Dzen

Genel kurallar

MADDE 20 (1) Gemi, deniz arac ve ky tesisi ilgilileri aadaki esaslara uyar.

a) Ky tesislerine yanatrlm veya balanm gemi ve deniz aralar, faaliyetlerini bitirmelerini mteakip, ky tesisinin talebi dorultusunda, liman bakanlnca yaplacak bildirimde belirtilen sre ierisinde tesisten ayrlr.

b) Ykleme ve boaltma ilemini tamamlayan gemi ve deniz aralarna herhangi bir nedenle liman k belgesi dzenlenememesi halinde, gemi ve deniz arac ilgililerinin veya ky tesisi ileticisinin talebi halinde demirleme ordinosu verilerek liman bakanlnn izni ile demirleme sahasna karlr.

c) Liman sahasnda amandra atan, kablo deyen veya toplayan, dalglk ve benzeri faaliyetlerde bulunanlarn, almakta olan yzer vinlerin ve rhtm, platform, dolfin ve amandralarda ykleme veya boaltma yapan gemi ve deniz aralar ile demirlemi gemi ve deniz aralarnn yaknndan geenler, bu gemi ve deniz aralarnn faaliyetlerine engel olmayacak ve zarar vermeyecek hzda seyretmek zorundadr. Liman bakanl uygun hz snrn ve gvenli gei mesafelerini belirler.

) Tersane, tekne imal, ekek yeri ve yzer havuzlardan indirilecek gemi ve deniz aralar, liman bakanlnn belirleyecei yerlere yanama, balama ve demirleme yapar. Bu tesislerden indirilecek veya tesislere alnacak gemi ve deniz aralar, dier tesislere engel tekil etmemek kaydyla, tesislerin nlerine veya rhtmlarna yanaabilir ya da ktankara balanabilirler.

d) Ayn iskele veya rhtm zerinde yer deitiren gemiler hari olmak zere rhtmlar ve iskeleler arasnda yaplan tm yer deitirme ilemleri ordino ile yaplr.

e) Mcbir sebepler dnda, liman idari sahasndaki koy ve krfezlerde, gemi ve deniz aralarnn, gezinti ve spor amac dnda demirlemeleri yasaktr.

f) Gemi ve deniz aralarnn koy ve krfezlerde gezi ve spor amacyla demirleme sresine; blgenin evresel hassasiyeti, teknenin pis su depolama kapasitesi, blgedeki atk alm tesislerinin durumu, baka teknelerin koylar veya krfezleri demirleme maksatl olarak kullanma talepleri ve ky tesisi ya da bitiik liman snrlar iindeki yat liman iletmelerinin mevcudiyeti dikkate alnarak liman bakanl tarafndan karar verilir. Ayrca, koy ve krfezlerde demirleme faaliyetlerini liman bakanl dzenler.

g) Yat limanlar ve balk barnaklar hari ky tesislerinde ayn rhtm veya iskele zerinde art arda yanam olan iki gemi ya da deniz arac arasnda uygun emniyet mesafesi braklr. Bu mesafe, gemilerin en yakn noktalar arasndaki uzaklk dikkate alnarak, on metreden az olamaz. Liman bakanl gerek grdnde yanama dzeni ve mesafelerinde deiiklik yapabilir.

) Bir yanama yerinin u noktasndan, ba ya da k dar taarak yanamak zorunda kalan gemi ve deniz aralarna, taan ksmn ky tesisi iindeki deniz trafiine ve manevraya engel tekil etmemesi, emniyetli balayacak ekilde halat verebilmesi ve giri ve klarn borda iskelesi veya srme iskelesi vastasyla emniyetli bir ekilde yaplmas art ile izin verilebilir. Ky tesisi iletmecisi ve gemi personeli bu hkmn uygulanmasndan sorumlu olup, aksi halde gemiye giri ve k emniyetli hale getirilinceye kadar liman bakanlnca tahmil-tahliye operasyonu durdurulabilir veya geminin yeri deitirilebilir.

h) Ky tesisine ykleme/boaltma amacyla yanaacak gemi ve deniz aralarnn, yanaaca rhtm, iskele ve amandra alanlarnda, gemilerin omurga alt emniyetli su mesafesi, azami su ekimi hattndan itibaren yarm metreden az olamaz. Aksi halde bunlarn ky tesisine yanamasna izin verilmez.

) Ky tesisine yanam gemi ve deniz aralarnn ve operasyon sahalarnn her trl can, mal, seyir ve evre emniyeti ve gvenlii tedbirlerinin alnmasndan ve yeterli ekilde aydnlatlmasndan gemi ve ky tesisi ilgilileri sorumludur.

i) Yakt, su, kumanya ve benzer dier ihtiyalar ikmali yapan gemi ve deniz aralar demirleme ordinosu almak artyla demirleme sahasnda demirleme yapabilir. Ancak 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk Boazlar Deniz Trafik Dzeni Tznde belirtilen uraksz demirleme sahalarna demirleyen gemi ve deniz aralar bu hkmden muaftr.

j) Uraksz gei niteliinde olup esasen baka bir limana giderken ykleme, boaltma, sefer talimat bekleme gibi durumlar hari olmak zere arza sonucu yedek para temini, kt hava koullar, hastalk nedeniyle personel deiimi gibi liman bakanlnca tespit edilen mazeretli hallerde; gemiler nceden liman bakanlna veya klavuzluk tekilatna telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasnda liman bakanlnca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin klavuzluk tekilatna yaplmas halinde tekilat, liman bakanlna derhal bilgi verir. Bu durumdaki gemi ve deniz aralar, zorunlu halin ortadan kalkmasn mteakip var limanna gitmek iin seyirlerine devam ederler. Ancak, demirleme sresi 48 saati amas halinde gemi ve deniz aralar demirleme ordinosu alrlar. Trk Boazlar Deniz Trafik Dzeni Tznde belirtilen uraksz demirleme sahalarna demirleyen gemi ve deniz aralar bu hkmden muaftr.

k) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren, trafik ayrm dzeni olan yerlerde, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetinin salanmas amacyla trafik ayrm dzeni d snrna en az 400 metre mesafe dhilinde ky tesisi yaplamaz ya da mevcut tesisler bytlemez.

Yasak faaliyetler

MADDE 21 (1) Ky tesislerinin yaklam kanallarnda, mendirek azlarnda, yanama ve balama yerlerinde ve demirleme sahalarnda; her trl su rnleri avcl yapmak, yelkenle seyretmek, krek ekmek veya dier su sporlar faaliyetlerinde bulunmak ve yzmek yasaktr.

(2) Spor, gezi ve elence amal tekneler, liman sahasndaki, mendireklerle snrl alan ierisinde ve koylarda dier gemilerin ve deniz aralarnn faaliyetlerine engel olmayacak biimde ve zarar vermeyecek hzda seyretmek zorundadr. Liman bakanl gerekli grd yer ve hallerde uygun hz snrn belirler.

(3) amandraya balanmak zere gelen ya da amandradan ayrlan gemi ve deniz aralar ile ky tesisleri hizmetlerinde kullanlanlar dndaki gemi ve deniz aralar, amandralar ve amandra hatlar arasndan gei yapamaz.

(4) Su rnleri tesisleri ve balk kafesleri hizmetinde kullanlanlar dndaki gemi ve deniz aralar, su rnleri tesisleri ve balk kafeslerine iki yz metreden fazla yaklaamaz.

(5) Ky tesisi iletme izni bulunmayan yerler ile herhangi bir kurum/kuruluun iletmesinde veya mlkiyetinde olmayan yerlere gemi ve deniz aralar balanamaz ve yanatrlamaz. Ancak dare acil durumlarda uygun grd tesisler iin geici dzenlemeler yapabilir.

(6) Ar derece trime ya da tehlikeli bir meyile sahip olanlar ile herhangi bir hasardan dolay evre kirlilii riski bulunan gemi ve deniz aralar, yedek eken ve tehlikeli yk tamakla ilgili belgelere sahip olmayan ancak tehlikeli yk tayan gemi ve deniz aralar ky tesislerine liman bakanl izni olmadan yanaamaz veya ayrlamaz.

Liman bakanlnn iznine tabi dier hususlar

MADDE 22 (1) lgili kurum/kurululardan gerekli izin ve onaylar alndktan sonra yaplacak olan ky yaplar inaat ve su rnleri istihsal alanlar kurulumu ncesinde ilgilileri, faaliyete balamak iin liman bakanlndan izin alr.

(2) amandralama, dal, deniz dibi ve sualt almalar, deniz dibi tarama ve benzeri faaliyetler ncesinde liman bakanlndan izin alnmas zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde kullanlan gemi ve deniz aralar mevzuata uygun fener ile gndz iaretlerini gsterir ve ses iaretlerini verir.

(3) Bir liman idari sahasndan balayp baka bir liman idari sahasnda bitecek olan yarlar iin en az 15 gn nce, dier yarma ve faaliyetler iinse en az 7 gn nce liman bakanlna izin iin talepte bulunulmas zorunludur.

(4) Liman bakanlndan izin alnmadka liman idari sahasnda yar ve benzeri faaliyetler veya organizasyonlar dzenlenemez.

(5) Liman idari sahasnda yaplacak su sporlar 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayl Resm Gazetede yaymlanan Turizm Amal Sportif Faaliyet Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri kapsamnda yaplr. Turizm amal su sporlar ile ilgili can, mal, seyir ve evre gvenlii ve emniyetinin salanmasna ynelik liman bakanlnn yetkileri sakldr. Liman bakanl bu faaliyetlerde, can, mal, seyir ve evre gvenlii ve emniyetini gz nnde bulundurarak her trl kstlama yapmaya ve bu faaliyetleri durdurmaya yetkilidir.

(6) Liman bakanlndan izin alnmadka, demirde veya ky tesislerinde bulunan gemi ve deniz aralarnn bordalarna, baka gemi ve deniz aralar aborda olamaz. Acente ve kumanya motorlar, kamu gemileri, yakt ikmal gemileri, su tankerleri ve ky tesisleri hizmet gemilerinin aborda olmalar bu fkra kapsam dnda olup bu tip gemiler hizmetlerini, liman bakannn bilgisi dhilinde, ky tesisleri iletmeleri ile koordineli ekilde yrtr.

(7) Yakt, ya ve su ikmali yapacak olan gemi kaptan veya acentesi ikmal operasyonundan nce ilgili liman bakanlna bildirimde bulunur.

(8) Balk tekneleri ve yatlar; ky tesislerinde birbirlerinin bordalarna aborda olabilirler, ift sra balama yapamazlar.

(9) Liman bakanlndan izin alnmadka liman sahalarnda bulunan gemi ve deniz aralar; onarm, raspa ve boya, kaynak ve dier scak alma denize filika ve/veya bot indirme ilemi ya da dier bakm ilerini yapamaz. Bu ileri yaptracak gemi ve deniz aralar ky tesisinde iseler ky tesisi iletmesi ile koordine salamak zorundadr.

(10) Liman idari sahasnda bulunan ky tesisleri, corafi konumlarnn ilgili deniz haritalarna ilenmesi iin Deniz Kuvvetleri Komutanl Seyir Hidrografi ve Oinografi Dairesi Bakanlna bildirim yaparlar.

(11) Gemi ve deniz aralar, liman bakanlndan izinsiz demirleme sahalarn deitiremez. Ancak, olumsuz hava ve deniz koullar nedeniyle bulunduklar yerde kalamayacak durumda olanlar, yerlerinden ayrlabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarna demirleyebilir. Bunlarn ilgilileri en ksa srede liman bakanlna bildirimde bulunur. Bu fkrann uygulanmas ile ilgili dzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan yerlerde ilgili liman bakanlnca yaplr.

(12) Ky tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak ancak hava muhalefeti ve seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini tehlikeye drecek durumlar gibi mcbir sebepler nedeniyle snmak zere demirleme sahalarna demirleyen gemi ve deniz aralar vakit geirmeksizin ilgili liman bakanlna ve/veya klavuzluk tekilatna gerekli bildirimi yapar. Bu fkrann uygulanmas ile ilgili dzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunan yerlerde ilgili liman bakanlnca yaplr.

(13) Ktankara yanaan gemi ve deniz aralarnn ba tarafna gemi ve deniz arac yanaamaz.

(14) Liman snrlar ierisinde plaj blgelerinde ve ky otel, motel, tatil kyleri, site nlerinde, kydan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarnda, yzme alan snrlarn belirlemek maksadyla kullanlacak olan yzer donanmlar, ilgililerce tespit edilerek her yl 1 nisan-15 kasm tarihleri arasnda eksiksiz olarak hazrlanr ve muhafazas salanr. Belirlenen yzme alanlarna gemiler ve deniz aralar giremez. Seyir, can, mal, evre gvenliine ve emniyetine binaen yzme alan snrlarnda deiiklik yapmaya liman bakanl yetkilidir.

(15) Liman idari sahasnda limbo faaliyeti yapmak, liman bakanlnn iznine tabidir.

(16) Yedekleme ilemi, darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde liman bakanlnn izni ile yaplr.

(17) Her limanda tonozla balama ve demirleme ihtiyalar ve ilgili dzenlemeler, liman bakanlnca yaplr, iletme usul ve esaslar darece belirlenir.

(18) Ky tesislerine yanama izni olmayan gemi ve deniz aralar ile liman k belgesi ya da demirleme ordinosu olmayan gemi ve deniz aralarna klavuzluk hizmeti verilmesi liman bakannn iznine tabidir.

(19) Gnbirlik gezi yapan gezinti (tenezzh) teknelerinin; balama, barnma ve seyir gzerghlarnn belirlenmesine ilikin hususlar, atk alm ve dier hizmetler gz nnde bulundurularak liman bakanlnca belirlenir ve dare tarafndan onaylanr. Liman bakan, balama ve barnma yerlerinin kapasitesinin almas durumunda, kapasite, giri-k ve kullanmna kstlamalar getirebilir.

evrenin korunmas ve evre kirliliinin nlenmesinde uyulacak kurallar

MADDE 23 (1) Gemi ve deniz aralarnn kat ve sv atklar ile ilgili bildirim ve dier ilemler, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerden Atk Alnmas ve Atklarn Kontrol Ynetmelii ve sz konusu Ynetmelik kapsamnda yaymlanan dier mevzuat erevesinde yerine getirilir.

(2) Ky tesisi ileticileri, yk ellelenmesi srasnda ve sonrasnda her trl atk ve artk malzemelerin denizde ve rhtmda birikmemesi, elleleme srasnda ve sonrasnda yaplacak temizlik esnasnda denize dklmemesi ve rhtm zerinden yamur sular ile denize akmamas iin gerekli tedbirleri alr ve sahay temiz ve dzenli bulundurur. Bu ykmll yerine getirmeyen ky tesisi iletmelerine, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili dier mevzuat gerei idari yaptrm uygulanmas amacyla, ilgili mlki idare amirliine liman bakanlnca derhal yazl bildirimde bulunulur.

(3) Yzer havuz kullanlrken can, mal, evre gvenlii ve emniyeti asndan perdeleme sisteminin kullanlmas ile yzer havuz, kuru havuz ve yar slak kzaa gemi alnmadan veya gemiler denize braklmadan nce her trl yzey temizliinin salanmas ve dier emniyet tedbirlerinin alnmas ilgili tesisin sorumluluundadr.

Deniz olaylarnn bildirim ykmll

MADDE 24 (1) Liman sahasna gelen gemi ve deniz aralar ile ky tesislerinin ilgilileri; seyir srasnda, demirleme sahasnda veya ky tesisinde meydana gelen deniz kazalarn, nemli makine arzalarn, genel seyir gvenlii bakmndan saptadklar sakncal hususlar ve gemide ilenen sular, nce VHF veya dier uygun iletiim aralar ile olaydan itibaren en ge saat iinde ve kanaatlerini ieren yazl bir raporu da en ge yirmi drt saat iinde liman bakanlna bildirmekle ykmldr.

(2) Klavuz kaptanlarn ykmll aada belirtilmitir:

a) Klavuz kaptanlar, klavuzluk hizmeti vermekte olduklar gemi ve deniz aralarnn seyir tehizatnda grebildikleri eksiklik ve aksaklklar, deniz kazalarn ve seyir gzerghlar zerindeki seyir gvenliinin tehlikeye drlmesi ve evre kirlilii ile ilgili tespit ettikleri hususlar derhal liman bakanlna bildirir ve bu bildirimi izleyen yirmi drt saat iinde de yazl bir rapor verir.

b) Klavuz kaptanlar, emniyetli olarak klavuzluk hizmeti verilemeyecek gemilere klavuzluk hizmeti veremez. Bu gemiler liman bakanlna bildirilir ve emniyet tedbirleri alnr. Bu gemilere izinsiz olarak klavuzluk hizmetinin verildiinin tespiti halinde, ilgili klavuz kaptan hakknda liman bakanlnca idari ilem yaplr.

(3) Gemi trafik hizmetleri operatrlerinin ykmllkleri aada belirtilmitir;

a) Liman idari sahasnda meydana gelen her trl kaza ile seyir, can, mal, evre gvenliine ve emniyetine ilikin tm olaylar ivedilikle liman bakanlna bildirmekle ykmldrler.

b) Yerel trafikte alan gemi ve deniz aralarnca yaplan mevzuat ihlalleri hakknda inceleme veya idari ilem yaplmak zere delilleri ile belgelendirerek ivedilikle liman bakanlna bildirirler.

c) Liman bakanlnca limandaki gemi ve deniz aralarna ynelik yaplmas istenilen duyurular yaparlar.

(4) zellikle dmen, apa, zincir ya da elik halat gibi donanmlarn denize drlmesi halinde, gemi personeli donanmlarn dt yeri derhal iaretler ve liman bakanlna bildirir. Liman bakanlnn gerek grmesi halinde den donanm gemi ve deniz aralar ilgililerince kartlr.

Usulsz demirleme, yanama ve balama

MADDE 25 (1) Gerekli izin alnmakszn ky tesislerine yanaan, amandralara balayan, demirleme sahalarna demirleyen gemi ve deniz arac ilgilileri liman bakanlnca uyarlr ve gerekli grldnde uygun olan demirleme sahas veya yanama yeri belirtilerek yer deitirmesi talimat verilir.

(2) Ky tesisleri dnda ky alanlarna gemi ve deniz aralarnn balanmas ve yanamas ile demirleme sahalar dnda demirlenmesi yasaktr. Bu alanlara izinsiz balanm veya terk edilmi gemilerin ve deniz aralarnn bulunduu yerden kalkmamalar halinde kaldrlma ilemi; ilgili mlki idare amirlii koordinesinde kolluk kuvvetleri ve belediye bnyesindeki birimlerce yaplr. Kaldrlan gemiler ve deniz aralarnn ayn alanlara yeniden balanmalarnn nlenebilmesi iin emniyet mdrl ve belediyesi zabta ekiplerince denetim yaplr.

(3) Bu madde hkmlerine aykr hareket eden gemi ve deniz aralar bulunduklar yerden kaldrlr. Kaldrma ilemi iin yaplan masraflar gemi ilgililerince denir ve gemi, deniz arac veya ky tesisi ilgilileri hakknda idari ilem yaplr.

Tahmil ve tahliye hizmetleri

MADDE 26 (1) Ky tesislerine balanm veya yanam olanlar ile demirleme sahalarndaki gemi ve deniz aralarnn tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine aykr olmamak kayd ile ilgili ky tesisi iletmesi koordinesinde yerine getirilir.

Yanama alanlarnn gvenlii ve koordinasyon

MADDE 27 (1) Gemi kaptanlar; rhtma ya da amandraya baladklar gemi ve deniz aralarnn uygun biimde balandndan emin olurlar ve srekli kontroller ile gemi ve deniz aralarnn konumunu muhafaza etmesini salarlar.

(2) Gemi ve deniz aralar ky tesislerine yanarken grevli olmayan seyirci, karlayc ve uurlayclar yanama alanlarn igal edemezler. Bunlar manevra sahasndan uzak tutulur.

(3) Gemi ve deniz arac, ky tesisi ileticileri ile klavuzluk tekilat arasnda gerekli koordinasyon salanmadan yanama veya ayrlma manevralarna balanmaz.

(4) Ky tesisi ilgilileri, gemi ve deniz aralarnn emniyetli ve gvenli bir ekilde ky tesislerine yanaabilmesi veya balanabilmesi iin aydnlatma, usturmaa, yangn nleme, sndrme, derinlik, kl veya ksz amandra atlmas, ynlendirme iaretleri, sesli ve grsel emniyet uyarlar ve benzeri hususlarda, liman bakanlnca alnmas istenen nlemleri derhal yerine getirir ve bunlarn srekliliini salar. Ky tesisi ileticisi kurulular, tesislerindeki gemi hareketlerini darenin belirleyecei biimde ve elektronik ortamda dzenli olarak liman bakanlna bildirir.

(5) Ky tesisi ilgilileri, bu Ynetmelik kapsamnda, liman bakanl ile gerekli koordinasyonu salamakla ykmldr. Bu ykmll yerine getirmeyen ky tesislerine, gemi ve deniz aralarnn yanama ve balama izni verilmez ve gerektiinde ilgilileri hakknda idari ilem yaplr.

(6) Ky tesisi ileticisi her kurulu, manevralarda klavuz kaptana yardmc olmak amacyla, klavuz kaptann koordineli olarak alabilecei, haberleme imkn ve kabiliyetine sahip bir irtibat personeli grevlendirir.

(7) Ky tesisleri, her trl olumsuzluk ve deiiklii derhal liman bakanlna bildirir.

Gmrk denetimine tabi gemiler ile gmrk hizmet noktalar arasnda tama

MADDE 28 (1) Gmrk denetimine tabi olan gemi ve deniz aralarndan gmrk hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eyas, gemi personeli, malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili olan kiiler ancak izin verilmi hizmet tekneleri ile tanabilir. Bu teknelere liman bakanlnca yazl izin verilir.

(2) Gmrk denetimine tabi gemi ve deniz aralar ile gmrk hizmeti verilen yerler arasnda hizmet verecek gemi ve deniz aralar, liman bakanl ile gmrk idaresi tarafndan belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar ayn yere yanar. Bunlara dair yanama, balama ve benzer dier hususlar izin belgelerinde belirtilir.

(3) Gmrk denetimine tabi olmayan gemi ve deniz aralarna da yazl izni olan belgeli hizmet tekneleriyle servis yaplr. Ancak bu tekneler gmrk hizmeti verilen yerleri kullanmayabilir.

(4) Denetim yetkisine sahip kamu grevlileri, gmrk denetimine tabi olan veya olmayan gemi ve deniz aralarna, kamuya ait teknelerle gidip gelebilecekleri gibi, liman bakanlnca izin verilmi tekneler ile de toplu veya ayr ayr gidip gelebilir.

(5) Liman bakanlndan bu madde hkmlerine gre yazl izin almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasnda faaliyette bulunamaz.

Vardiya zorunluluu

MADDE 29 (1) Demirli ya da ky tesisine yanam veya balanm bulunan 150 GT ve zerindeki gemi ve deniz aracnda, gerektiinde gemi ve deniz aracn bulunduu yerden kaldrabilecek say ve yeterlikte personel bulundurulur. Bu dzenlemenin yerine getirilmesinden gemi ve deniz arac ilgilileri sorumludur.

(2) Barnma merkezlerinde, gemi ve deniz aralarn kaldrabilecek yeterlilie sahip bir kaptan, bir bamhendis/makinist, bir makine personeli ve bir gverte personelinden oluan bir vardiya ekibi bulundurmas halinde bu madde hkmlerinden muaftr.

(3) Barnma merkezinde borda bordaya balanacak gemi ve deniz arac says, en fazla drt adet olmak zere liman bakanlnca belirlenir.

(4) Barnma merkezinin evre gvenlii ile can ve mal emniyetine ynelik tedbirlerin alnmasndan gemi ve deniz arac ilgilileri ile barnma merkezi ilgilileri sorumludur.

(5) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri ile mahalli idarelerden oluan genel ynetim kapsamndaki kamu idareleri, zel bteli idareler barnma merkezlerini barnma amacyla kullanabilirler. Barnma merkezlerindeki ayn iletene ait birden fazla iskele tek barnma merkezi olarak kabul edilir.

Bayrak ekme zorunluluu

MADDE 30 (1) Liman sahasnda bulunan yabanc bayrakl gemi ve deniz arac gnein douundan batna kadar ulusal bayra ile Trk Bayran, Trk bayrakllar ise sadece Trk Bayra eker. Seyir halinde bulunan gemiler ise gnein batndan douuna kadarki zaman diliminde bayraklarn ekili brakabilir.

(2) Trk Bayra, gemi ve deniz aracnn boyutlar ile orantl ebatlarda, grlebilen, uygun ykseklikte ve 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayl Trk Bayra Kanunu hkmlerine uygun olur.

Gemilerde bulunan kydan takip ve haberleme cihazlarnn kullanm

MADDE 31 (1) lgili mevzuat gerei OTS ve UMTS gibi kydan gemilerin takip edilmesine ynelik cihazlar ile VHF bulundurma mecburiyeti olan gemi ve deniz aralar, liman idari sahasnda kzakta bulunma, nceden bildirilmesi artyla arza gibi durumlar ve olaanst haller haricinde bu cihazlar ak ve alr halde bulundurur.

(2) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayrm dzeni tesis edilmi deniz alanlarnda seyir halinde bulunan gemi ve deniz aralar, ilgili sektr kanallarn srekli dinler ve verilen talimatlara uyar.

Deniz yangnlar ile mcadele

MADDE 32 (1) Liman idari sahasnda oluabilecek deniz yangnlarna 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Karada kabilecek Yangnlarla, Deniz, Liman veya Kyda kp Karaya Ulaabilecek ve Yaylabilecek veya Karada kp Ky, Liman ve Denize Ulaabilecek Yangnlara Kar Alnabilecek nleme, Sndrme ve Kurtarma Tedbirleri Hakknda Ynetmelik hkmleri gerei resm ve zel tm kurulularca mdahale edilir. Ky tesislerinde sabit ve tanabilir yangn sndrcleri ile ilk yardm niteleri ve tehizatlar tam, hazr ve alr durumda bulundurulur.

(2) Ky tesislerinde kabilecek yangnlar sndrme faaliyetleri, ilgili mevzuat gerei oluturulan gerekli ara ve gerelerle donatlm yangn sndrme ekipleri ile yaplr. Rmorkrclk faaliyetlerinde bulunan kurulular da liman bakanlnn talimat dorultusunda sndrme faaliyetlerine katlr.

Tankerler ile yakt tanklarnda scak/souk ilem yaplacak gemi ve deniz aralarnn bakm ve onarm

MADDE 33 (1) Scak ve souk ilemle bakm veya onarm yaplmas amacyla gazdan arndrma ilemleri yapacak olan gemi ve deniz aralar, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi ve Deniz Aralarnn na, Tadilat, Bakm, Onarm ve Skm lemlerinde Gazdan Arndrma Ynetmelii hkmlerine uyarlar.

Gemilere ya, yakt ve su ikmali

MADDE 34 (1) Liman sahasnda bulunan gemi ve deniz aralarna su, ya ve yakt ikmali, liman bakanlnca uygun grlen iskele, rhtm ve demirleme sahalarnda yaplr. Liman bakanlnca belirlenen alanlarn dnda su, ya ve yakt ikmali yaplamaz. Su, ya ve yakt ikmal hizmetleri gnn her saatinde yaplabilir. Hava ve deniz artlar dikkate alnarak liman bakanlnca su, ya ve yakt ikmal ilemleri kstlanabilir.

(2) Petrol ve dier zararl maddeleri dkme olarak elleleyen tesislerde gemiden gemiye su, ya ve yakt ikmal faaliyeti, tesiste yanak halde bulunan geminin yk operasyonunun devam ettii srada yaplamaz. Ancak, ikmal faaliyetine ilgili liman tesisinin uygun grmesi halinde, yk operasyonu ncesinde, sonrasnda veya yk operasyonlar durdurularak ve yk operasyonlarnda kullanlan gemi ile tesis arasndaki yk balantlar tamamen sklmek ve emniyet altna alnmak art ile liman bakanlnca izin verilebilir.

(3) Yakt veren gemi tonaj ayrm olmakszn deniz kirliliine kar yeterli miktarda mali sorumluluk sigortas ve belgelerine sahip olmak zorundadr.

(4) dare tarafndan kabul gren 1 inci grup ve 2 nci grup kulp ve sigortaclarn mali sorumluluk polieleri dndaki belgeler kabul edilmez. Ancak, 1 inci ve 2 nci grup kulp ve sigortaclarn dnda Hazine Mstearlnca yetkilendirilmi ve yakt veren gemide tanan ve ellelenen petrol ve trevlerinden kaynaklanacak her trl zarar risklerine ve geminin bir olay sonras karlmasna kar en az 150 milyon Trk Liras deerinde sigorta yapabilecek Trkiyede yerleik kulp ve sigortaclarn polieleri dare tarafndan kabul edilebilir. dare tarafndan kabul grmeyen mali sorumluluk belgesine sahip olan geminin ve ileticisinin yakt vermesine izin verilmez. Kabul gren 1 inci grup ve 2 nci grup kulp ve sigortaclarn listesi dare tarafndan yaymlanr.

(5) Ya/Yakt ikmali esnasnda alan ve veren gemilerde, deniz aralarnda ve ky tesisinde yangna ve deniz kirliliine mdahale personeli ve ekipman hazr bulundurulur. Yangn ve yakt tamas veya dklmesi nedeniyle oluabilecek deniz kirliliini nlemeye ynelik her trl tedbir; gemi, deniz arac, ky tesisi ve yakt ikmalcisi ilgililerince alnr. Yakt ikmal operasyonunda bulunan yakt veren ve yakt alan gemiler iin uyulmas zorunlu emniyetli operasyon gerekleri dare tarafndan belirlenerek yaynlanr. Belirlenen kurallara uygun hareket edilmemesi durumunda ilgili liman bakanlnca yakt ikmal operasyonuna izin verilmez.

(6) Yakt ikmal operasyonu srasnda muhtemel deniz kirliliine kar hazrlkl olma hizmeti ky tesisi tarafndan verilir veya verdirilir.

(7) Bir olay sonras ya veya yakt sznts veya dknts olmas durumunda ilgililer kendi acil mdahale planlarnda belirlenen yerlere ve ilgili liman bakanlna ivedilikle haber vermek ve tm imkn ve kabiliyetleri ile ilk mdahaleyi yapmak zorundadr.

(8) Ya veya yakt sznts veya dknts olmas halinde deniz evresinin petrol ve dier zararl maddelerle kirlenmesi durumunda mdahale ve zararlarn tazminine ilikin mevzuat hkmleri uygulanr.

Yakt ikmal tankerlerinin ve seferden men edilmi gemilerin ky tesislerinde barnmas

MADDE 35 (1) Yakt ikmal tankerlerinin ky tesisine yanamasna seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan gerekli tedbirlerin alnmas ve ky tesisi ilgilileri ile koordine salanmas kaydyla, liman bakanlnca izin verilebilir.

(2) zerinde haciz, ihtiyati haciz ve seferden men karar olan gemi ve deniz aralarnn, ticari faaliyette bulunmamalar kaydyla seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti gz nnde bulundurularak ayn liman sahas iinde bulunan ky tesislerinden yararlanmalarna, ky tesislerinin ilgilileri ile koordineli olarak liman bakanlnca izin verilebilir.

Yabanc askeri gemilerin limana giri ve klar

MADDE 36 (1) Yabanc askeri gemilerin, Trk karasular ve ky tesislerine girileri, klar ile buralardaki hareket ve faaliyetleri, ilgili mevzuat hkmlerine tabidir.

(2) Yabanc nkleer askeri gemilerin, ky tesislerini ziyaretlerine ilikin olarak mevzuatnda belirtilen hkmler erevesinde ilgili kurum ve kurulular tarafndan gerekli tedbirler alnr.

Denizle balantl akarsularla ilgili dzenleme

MADDE 37 (1) Gemi ve deniz arac trafii olan denizle balantl akarsularda;

a) Teknelerin balama ve ekek yeri planlamas,

b) Tekne saylarnn snrlanmas,

c) Seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ynelik tedbir alnmas,

ve gerekli dier hususlarda liman bakanlnca dzenleme yaplabilir.

ALTINCI BLM

Denetim ve Yaptrmlar

Denetim

MADDE 38 (1) Liman idari sahasnda faaliyet gsteren gemi ve deniz aralar, 4922 sayl Kanun, 618 sayl Kanun, 655 sayl Kanun Hkmnde Kararname (KHK) ve ilgili dier ulusal ve uluslararas mevzuat hkmleri gereince, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetinin salanmas amacyla bayrak ve liman devleti kontrol prosedr kapsamnda, liman bakanlnca hal ve icaba gre denetlenir.

dari yaptrmlar

MADDE 39 (1) Liman idari sahasnda bulunan gemi, deniz aralar, ky tesisleri ve dier tm ilgililer bu Ynetmelik ve seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini temin etmeye ynelik dier mevzuatn gereklerini yerine getirir. Bu Ynetmelik kapsamnda uymakla ykml olduu kurallar ihlal edenlere, ya da seyir, can, mal, evre gvenliini ve emniyetini temin ile ilgili dier mevzuat hkmlerine aykr hareket edenlere, 655 sayl Kanun Hkmnde Kararname, 618 sayl Kanun ve 4922 sayl Kanun uyarnca idari yaptrm uygulanr.

(2) Liman sahasnda oluabilecek evre kirliliine, 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

(3) Bu Ynetmelik hkmlerine ya da seyir, can, mal, evre gvenliini ve emniyetini temin ile ilgili dier mevzuat hkmlerine aykr hareket edenler; liman bakanl ya da liman bakanl tarafndan yetkilendirilmi olan denetim personelinin dzenleyecei tespit tutana neticesinde, yirmi drt saat iinde liman bakanlna davet edilir ve alnan idari yaptrm karar ilgiliye tebli edilir.

(4) Tespit tutana, idari yaptrm karar ve tebligat usulleri 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmlerine gre tanzim edilir.

(5) Denetleme sonunda durumu mevzuat hkmlerine uygun olmayan gemi ve deniz aralarna, eksikliklerini giderinceye kadar seferine msaade edilmez.

(6) Liman bakanl tarafndan 655 sayl KHKnin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 34 nc maddenin;

a) nc, drdnc ve beinci fkrasna aykr hareket edenlere 20.000 TL,

b) Yedinci fkrasna aykr hareket edenlere 30.000 TL,

idari para cezas verilir.

(7) Liman bakanl tarafndan 655 sayl KHKnin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 22 nci maddenin yedinci fkrasnda belirlenen usul ve esaslara aykr hareket edenlere 10.000 TL idari para cezas verilir.

(8) dare tarafndan belirlenecek kurallara aykr hareket ettii tespit edilen ikmal gemilerinin, yakt ikmali yapan gemilerin ve ky tesislerinin faaliyetleri uygunsuzluk giderilene kadar durdurulur.

Deniz kaza ve olaylarnn idari ynden incelenmesi

MADDE 40 (1) Liman idari sahasnda meydana gelen deniz kazalar ve olaylar, liman bakanlnca idari ynden incelenir ve bu inceleme sonucunda hazrlanan dosya dareye gnderilir. dari tahkikat tamamlanncaya kadar geminin seferine izin verilmez. Gemi, deniz arac ve ky tesisi ilgilileri ile gemi personeli liman bakanl incelemesinde, gerekli kolaylk ve ibirliini salamakla mkelleftir. Ayrca liman sahasna gelen gemi ve deniz aralarnn ilgilileri ve personeli, olaya ilikin delilleri muhafaza etmek, yaplacak arlara uymak ve sorulacak sorulara cevap vermekle ykmldr.

(2) 655 sayl KHKnin 29 uncu maddesinin birinci fkras uyarnca oluturulan Kaza Aratrma ve nceleme Kuruluna ilikin hkmler sakl olup, birinci fkrada belirtilen ykmllkler bu Kurula kar da geerlidir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

stanbul Liman Bakanlna zel hkmler

MADDE 41 (1) stanbul Liman Bakanl liman idari sahasn ziyaret edecek yabanc ve Trk asker gemiler, gelilerini Kuzey Deniz Saha Komutanlna bildirerek, bu Komutanlka liman bakanl ile salanacak mutabakata gre, Kzkulesi Fenerinden geen boylamn dousu ile nci Burnu ve Moda Burnu arasndaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde dier demirleme sahalarna demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanl ile liman bakanl tarafndan ortak bir grle yaplr.

(2) Yolcu gemileri izin almak kouluyla Dolmabahede demirleyebilir.

(3) Aada koordinatlar verilen deniz alanlarnda balk avlama sezonunda balklk faaliyeti yaplr. Bu faaliyet, gerek grlmesi halinde liman bakanl tarafndan geici olarak durdurulur. Belirtilen corafi koordinatlar Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye gredir.

a) 1 nolu balk avlama sahas koordinatlar aadaki gibidir:

1) 41 13 21,6" K 029 08 33" D

2) 41 13 54" K 029 10 15" D

3) 41 15 20" K 029 17 28" D

4) 41 15 48" K 029 16 54" D

5) 41 14 06" K 029 10 00" D

b) 2 nolu balk avlama sahas koordinatlar aadaki gibidir:

1) 41 13 48" K 029 07 30" D

2) 41 14 42" K 029 07 12" D

3) 41 15 37" K 029 06 11" D

4) 41 15 40" K 029 05 53" D

5) 41 14 45" K 029 07 00" D

(4) Patlayc, parlayc, yanc ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakalar arasnda, zel kaplar ve ambalajlar iinde, vagonlara ve kamyonlara yklenmi olarak, tayan ve tatan tarafndan gerekli gvenlik nlemleri alnarak, bu ie ayrlm yolcusuz araba vapuru, araba ferisi veya tren vapuru ile tanabilir. Bu tama 00:30 ile 06:00 saatleri arasnda yaplabilir.

(5) stanbul Boazndan, hava ekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz aralarnn gei yapmas yasaktr. Hava ekimi elli drt metre ile elli sekiz metre arasnda olan gemi ve deniz aralar ise liman bakanlnn gerekli grd sayda ve gte rmorkrn elik etmesi artyla boaz geii yapabilir.

(6) stanbul Boaznda trafik ayrm eritleri iinde emniyet ve gmrk denetimleri yaplamaz. Ancak gerekli grlen durumlarda emniyet ve gmrk denetimleri gemiye kacak grevlilerce klavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gidecei ky tesisine kadar yolda, ky tesisinde veya kendilerine ayrlm demirleme sahalarnda yaplr.

(7) Gr mesafesi, stanbul Boaz ve Hali iin 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye dtnde liman bakanl adna Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafndan yerel deniz trafii durdurulur.

zmit (Kocaeli) Liman Bakanlna zel hkmler

MADDE 42 (1) Krfez Gei Kprsnden hava ekimi altm metre ve daha fazla olan gemi ve deniz aralarnn gei yapmas yasaktr. Hava ekimi elli alt metre ile altm metre arasnda olan gemi ve deniz aralar; liman bakanlnn gerekli grd sayda ve gte rmorkrn elik etmesi artyla boaz geii yapabilir.

(2) Gr mesafesi, zmit Krfezinde 500 metreye dtnde liman bakanl adna Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafndan yerel deniz trafii durdurulur.

Denizcilik eitimi deniz alanlar

MADDE 43 (1) stanbul Teknik niversitesi Denizcilik Fakltesi nnde bulunan ve aada koordinatlarn oluturduu hattn iinde kalan deniz alanlar denizcilik eitim alanlardr. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yaplmaz ve eitim yapan gemi ve deniz aralarnn seyrine mani olunmaz.

1) 40 48 57" K 029 17 42" D

2) 40 48 48" K 029 17 52" D

3) 40 48 42" K 029 17 49" D

(2) Karadeniz Teknik niversitesi Srmene Deniz Bilimleri Fakltesi nnde bulunan ve aada koordinatlarn oluturduu hattn iinde kalan deniz alanlar denizcilik eitim alanlardr. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yaplmaz ve eitim yapan gemi ve deniz aralarnn seyrine mani olunmaz.

1) 40 55' 20" K 40 12' 17" D

2) 40 55' 24" K 40 12' 17" D

3) 40 55' 29" K 40 12' 30" D

4) 40 55' 25" K 40 12' 37" D

Deniz trafii kstlamalar

MADDE 44 (1) Frtna ve kstl gr gibi olumsuz hava ve deniz koullarnn seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan ciddi tehlike oluturaca kanaati hsl olduunda, kurtarma ya da evre kirlilii temizlik operasyonu srasnda, liman sahas iinde gemi ve deniz arac trafiine geici veya ksmi kstlama getirilmesine liman bakanl yetkilidir.

(2) Seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan gerektiinde liman idari sahasndaki gemi ve deniz aralarnn faaliyetleri, liman bakanlnca kstlanr veya durdurulur.

Tarama ve iskandil

MADDE 45 (1) Ky tesislerindeki yanama ve balama sahalar ile dier manevra alanlarnn taranmas gerektiinde ilgili ky tesisi ileticisi kurulu; faaliyetin ayrntlarn, tarama faaliyetinde kullanaca gemi ve deniz aralarn, faaliyetin sresini, faaliyet srasnda denizde, manevra alanlarnda seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti bakmndan alaca nlemleri, yazl olarak liman bakanlna bildirir.

(2) Ky tesisi ileticiler, kendi ky tesisleri ile ilgili yanama ve balama yerleri ile manevra sahalarnn deniz derinlii iskandil deerlerini gncel haritalardaki derinliklerden az olmama koulunu salamakla ykmldr. Anlan ileticiler, yaptklar lm deerlerini liman bakanlna ve Deniz Kuvvetleri Komutanl Seyir Hidrografi ve Oinografi Dairesi Bakanlna iletir.

Tehlike oluturan gemi ve deniz aralar

MADDE 46 (1) Liman idari sahasnda, cinsi, tonaj ve bayrana baklmakszn adl mercilerce verilmi haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya seferden men kararlar gibi hukuki ileme konu olan veya teknik eksiklii nedeniyle bir idari karar ile seferden alkonulan ya da herhangi bir sebeple ky tesislerinde veya demirleme sahasnda bekleyen, tehlike oluturan, kumanda edilemeyen ve benzeri nedenlerle denize elverili olmayan gemi ve deniz aralarn, denize elverili hale getirmek, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetini tehlikeye atmayacak tedbirleri derhal almak ve aldrmakla, liman bakanlnn izni dhilinde, gemi ilgilileri ykmldr.

(2) Liman idari sahasnda batk, yar batk veya terk edilmi vaziyette bulunan gemi ve deniz aralarnn en ksa zamanda karlmas, ekilmesi veya zararsz hale getirilmesinden, liman bakanlnn izni dhilinde, gemi ilgilileri sorumludur.

(3) Karaya oturma ve srklenme gibi acil durumda bulunan gemi ve deniz arac ilgilileri 72 saat iinde kurtarma talebi yapmaz ise liman bakanlnca resen kurtarma ilemi balatlr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren ay iinde, sonrasnda ise be ylda bir, dareden onayl ve liman bakanl gzetiminde rmorkrlere eki testi ilgili klavuzluk ve rmorkrclk tekilat tarafndan yaptrlr ve sonular dareye sunulur.

(2) Rmorkr artlarna uygunluk salayamayan klavuzluk ve rmorkrclk tekilatlar bu Ynetmeliin yrrle girmesinden itibaren bir sene ierisinde bu artlar yerine getirmek zorundadr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 47 (1) Aadaki ynetmelikler yrrlkten kaldrlmtr:

a) 16/1/1978 tarihli ve 16171 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aliaa Liman Ynetmelii,

b) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambarl Liman Ynetmelii,

c) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anamur Liman Ynetmelii,

) 14/3/1980 tarihli ve 16929 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayvalk Liman Ynetmelii,

d) 21/7/1980 tarihli ve 17054 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bandrma Liman Ynetmelii,

e) 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bodrum Liman Ynetmelii,

f) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ceyhan Liman Ynetmelii,

g) 11/9/1982 tarihli ve 17809 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Liman Ynetmelii,

) 22/12/1981 tarihli ve 17552 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikili Liman Ynetmelii,

h) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enez Liman Ynetmelii,

) 2/9/1980 tarihli ve 17093 sayl Resm Gazetede yaymlanan Fethiye Liman Ynetmelii,

i) 9/12/1979 tarihli ve 16834 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gelibolu Liman Ynetmelii,

j) 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gllk Liman Ynetmelii,

k)16/1/1981 tarihli ve 17222 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hopa Liman Ynetmelii,

l) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayl Resm Gazetede yaymlanan skenderun Liman Ynetmelii,

m) 10/9/2011 tarihli ve 28050 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Liman Ynetmelii,

n) 10/2/2011 tarihli ve 27842 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karadeniz Ereli Liman Ynetmelii,

o) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karasu Liman Ynetmelii,

) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karata Liman Ynetmelii,

p) 13/9/2011 tarihli ve 28053 sayl<