17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını ve çalışmaları ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve diğer ilgili birimlerinin işbirliğine dayalı olarak, Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri geliştirerek projelendirme ve inovatif iş girişimlerine dönüştürme yetkinliklerini artırmak, bu bağlamda Üniversite öğretim kadrosu, Üniversitenin mezunları, öğrencileri ve özel sektör arasında bir iletişim ve işbirliği platformu yaratmak, yapılacak çalışmalarla Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlere girebilme kapasitelerini artırarak kısa vadede Üniversitenin inovasyon ve girişimcilik kapasitesini, orta ve uzun vadede ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında araştırma, eğitim, uygulama yapmakta olan ya da ulusal politikaların oluşturulması süreçlerine dahil olan ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerde farklı disiplinlerden bilim insanı ve uzmanların işbirliğini, iletişimini sağlayan ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini, konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler ve bilimsel yayınlar yapılmasını sağlamak.

b) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında çeşitli düzeylerde eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

c) Lise ve üniversite öğrencilerine yaratıcı iş fikri geliştirme ve projelendirme konusunda danışmanlık, proje mentörlüğü ve melek yatırımcı desteklerinin sağlanması.

ç) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında üniversite ve lise seviyelerinde eğitim içeriklerinin, modüllerinin ve materyalinin hazırlanması.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Birim başkanlıkları.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde Yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Müdür Merkezi temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür altı aydan az bir süre ile görevinden ayrıldığı takdirde yardımcısını vekaleten bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ve birim başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar almak.

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Bu Kurulun başkanı Rektördür.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Birim başkanlıkları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri; bünyesinde bir başkan ve birimin ilgi ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşan üç ayrı birim başkanlığı tarafından yürütülür. Söz konusu birim başkanlıkları şunlardır:

a) Araştırma ve Yayın Birimi.

b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi.

c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi.

(2) Merkez birim başkanları; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerin öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(3) Merkez birim başkanlıkları, Yönetim Kurulunun kararları yönünde ve Müdürün koordinatörlüğünde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Araştırma ve Yayın Birimi: Bu Birimin görevleri şunlardır:

1) Merkezin akademik nitelikli faaliyetleri kapsamında; yaratıcı düşünme, inovasyon, girişimcilik, bu konularla ilgili ulusal, uluslararası ve sektörel politikalar, kurumsal stratejiler, yeni yöntemler ve yaklaşımlarla ilgili araştırma, inceleme, dokümantasyon, veri toplama ve değerlendirme çalışmaları yapmak, yapılmasını sağlamak veya teşvik etmek. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

2) Üniversite içinden ve dışından katılımlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin oluşturulması, destek bulunması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek veya desteklemek.

3) Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, seminer, konferans, sempozyum türündeki akademik faaliyetleri planlamak ve Dış İlişkiler ve Destek Birimi ile birlikte düzenlenmesini sağlamak.

4) Yapılan araştırma ve incelemeleri duyurmaya yönelik süreli ve süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak. Bu konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgilerin toplanıp değerlendirilmesini sağlamak. Bu konuda ilgili bakanlık birimleri ile birlikte çalışma ve projeler yapmak, toplantı ve çalıştay yürütme olanaklarını araştırıp ve gerçekleştirmek.

b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi: Bu Birim, Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yasal sınırlamalar dahilinde her türden resmi ve gayrı resmi eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini verir. Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenler.

c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi: Bu Birimin görevleri şunlardır:

1) Merkez bünyesindeki diğer birim başkanlıklarınca üstlenilen görevlerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla Merkez dışında yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı hazırlamak.

2) Yapılacak faaliyetler için gerektiğinde finansman ve sponsorluk sağlamak.

3) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşların eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversiteyi ulusal ve uluslararası boyutta temsil etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.