17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Edebiyat, Mühendislik ve diğer ilgili fakültelerin ilgili birimlerinin işbirliği ile disiplinler üstü ve arası bir merkez kurarak alternatif enerji ve enerji verimliliği konularındaki uygulamaların Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif enerji ve enerji verimliliği konularında farklı disiplinlerden aynı konuda araştırmalar yapan bilim adamı ve uzmanları biraraya getirerek endüstri ve sanayi kuruluşlarının ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) Alternatif enerji ve enerji verimliliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri gibi çeşitli bilimsel toplantı ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

c) Alternatif enerji ve enerji verimliliği alanında yurt içi ve yurt dışı kurum ve endüstriyel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Birim başkanlıkları.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Müdür, Merkezi temsil eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür altı aydan az bir süre ile görevinden ayrıldığı taktirde yardımcısını vekaleten bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur ve üyeleri üç yıllık süre için Rektör görevlendirir. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdür/Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Bu Kurulun başkanı Rektördür.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Birim başkanlıkları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri, bünyesinde bir başkan ve birimin ilgi ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşan üç ayrı birim başkanlığı tarafından yürütülür. Söz konusu birim başkanlıkları şunlardır:

a) Araştırma ve Yayın Birimi.

b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi.

c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi.

(2) Merkez birim başkanları; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerin öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(3) Merkez birim başkanlıkları, Yönetim Kurulunun kararları yönünde ve Müdürün koordinatörlüğünde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Araştırma ve Yayın Birimi: Bu Birimin görevleri şunlardır:

1) Merkezin akademik nitelikli faaliyetleri kapsamında; alternatif enerji ve enerji verimliliği konularında endüstri ile işbirliği yaparak gerekli tesisleri kurmak ve Üniversitenin dışarıdan temin edilecek enerji ihtiyacını azaltmayı sağlamak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, Üniversite içinden ve dışından katılımlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerini oluşturmak, destek bulmak ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve gerçekleştirmek.

2) Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, seminer, konferans, çalıştay, yuvarlak masa toplantısı ve sempozyum türündeki akademik faaliyetleri planlamak, Dış İlişkiler ve Destek Birimi ve ilgili diğer ünitelerle birlikte düzenlenmesini sağlamak.

3) Yapılan araştırma ve incelemeleri duyurmaya yönelik süreli ve süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak.

4) Alternatif enerji ve enerji verimliliği konularında eleman yetiştirmek ve araştırma projelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmak. Bu konuda ilgili bakanlık birimleri ile birlikte çalışma ve proje yapma, toplantı ve çalıştay düzenlemek ve bizzat yürütme olanaklarını araştırmak ve gerçekleştirmek.

b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi: Bu Birimin görevi; Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yasal sınırlamalar dahilinde, her türden resmi ve gayrı resmi eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini vermektir.

c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi: Bu Birimin görevleri şunlardır:

1) Merkez bünyesindeki diğer birim başkanlıklarınca üstlenilen görevlerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla Merkez dışında yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı hazırlamak.

2) Yapılacak faaliyetler için gerektiğinde finansman ve sponsorluk sağlamak.

3) Alternatif enerji ve enerji verimliliği konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşların eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversiteyi ulusal ve uluslararası boyutta temsil etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.