17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ

GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER

DERNEKLERİNİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA

FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ

GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/1984 tarihli ve 18584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kıyafet, 17 nci madde kapsamında tahsis edilen ödenek kullanılarak temin edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.