27 Eyll 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28424

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES KARYER GELTRME UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin Danma Kurulunu,

b) Merkez (STANBUL KAGEM): stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin Mdrn,

) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: stanbul niversitesi Kariyer Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; stanbul niversitesi renci adaylar, rencileri, mezunlar ve alanlarnn yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile niversitenin ve Trkiyenin koul ve ihtiyalar dorultusunda kariyer planlama ve gelitirme yetkinliklerinin iyiletirilmesini salayarak niversitenin ve mensuplarnn saygnln ve tercih edilebilirliini artrmak ve bu surette niversitenin ve Trkiyenin insan kaynaklar potansiyelinin ve performansnn gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite rencilerinin, mezunlarnn ve alanlarnn nitelik, saygnlk, tercih edilirlik ve ballklarn en st dzeye karmak vizyonu dorultusunda, btncl bir yaklamla kariyer planlama ve gelitirmeye ilikin strateji, politika, proje, program ve organizasyon nerileri gelitirmek ve Rektrle sunmak; onaylanan nerilerin uygulanmasna ilikin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b) niversite rencilerine, mezunlarna ve alanlarna bireysel kariyer planlama, i arama, mesleki ve kiisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandrma ve gelitirmeye ynelik kurs, sertifika programlar gibi eitim faaliyetleri ile yayn faaliyetlerini gerekletirmek, koordine etmek ve desteklemek,

c) niversite rencilerinin, mezunlarnn ve alanlarnn kariyer planlama ve gelitirme performanslarn iyiletirmeye ynelik olarak bireysel potansiyellerini, kiisel zelliklerini, becerilerini, z deerlerini, eilim ve beklentilerini ortaya karmak iin gerekli kariyer danmanl ve dier hizmetleri vermek, verilmesini salamak,

) Kariyer faaliyetleri dzenleyen birimler, renci kulpleri, renci konseyi ve benzeri ile ibirlii ve koordinasyon iinde kariyer gnleri ve benzer etkinlikleri planlamak, dzenlemek veya destek vermek,

d) lgili zel ve kamu kurum ve kurulular ile ibirlii tesis ederek kariyer gelitirme, i ve i gren salama proje ve programlarnn yrtlmesine destek vermek,

e) Merkez programlarna ve hizmetlerine paydalar ve ilgili evrenin ilgisini artrc almalar yapmak,

f) Kariyer planlama ve gelitirme, i alanlar ve imknlar ile hedef kitlenin kariyer ynelim ve beklentileri gibi konularda aratrmalar yapmak ve yaptrmak,

g) Mezun dernekleri ve vakflar ile ibirlii halinde mezunlarn i hayatndaki kariyer geliimlerini izlemek ve ilgili bilgileri gncellemek,

) Staj ve dier eitim ve kariyer gelitirme faaliyetlerinde kullanlmak amac ile renciler, mezunlar, i yerleri, iler ve benzeri ile ilgili kariyer gelitirme bilgi ynetim sistemi oluturmak ve iletmek,

h) Merkezin amalar dorultusunda her trl basl ve grsel yayn yapmak,

) Kariyer planlama ve gelitirme konusunda zellikle akademik personele ynelik benzer program ve faaliyetleri gerekletirmek,

i) Kariyer planlama ve gelitirme konusunda aratrma, yayn, proje, tez almalarn tevik etmek ve desteklemek,

j) niversite bnyesindeki lisans ve lisansst dzeydeki kariyer planlama ve gelitirme ile ilgili eitim ve retim programlar ile ibirlii projeleri oluturmak ve uygulamak,

k) Kariyer gelitirme kapsam iinde sosyal i ann gelitirilmesine ynelik almalar yapmak,

l) niversite ile i hayat arasnda kpr kurarak staj imknlar gelitirmek ve rencileri i ortam ile buluturmaya ynelik faaliyetler gerekletirmek,

m) Kariyer planlama ve gelitirmeyi niversiteye giri ncesi, rencilik, mezuniyet sonrasn kapsayan ve aday-renci-mezun-alan ve aileleri ile dier paydalar ierir bir btnsel yaklamla ele alarak; Merkezin amalar dorultusunda gerekli dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitede grevli retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr, aadaki grevleri yerine getirir:

a) STANBUL KAGEMi temsil etmek ve ynetmek,

b) Ynetim Kurulu kararlarnn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulanmasn salamak ve gerektiinde alma gruplar oluturmak,

c) Merkez bnyesinde gerekli hizmet birimleri oluturmak, bu birimlerin faaliyetlerini dzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

) niversite ii ve d kii ve kurulular arasndaki ibirlii ve koordinasyonu salamak,

d) Merkezin planlanan ve gerekletirilen faaliyetleriyle ilgili yllk raporlarn hazrlanmasn salamak ve Ynetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin personel, bte ve dier kaynak ihtiyalarna ve kullanmna ilikin gerekli almalarn yaplmasn salayarak Ynetim Kurulunun onayndan geen raporlar Rektrle sunmak,

f) Merkezin amalar dorultusunda iin gerektirdii dier grevleri belirlemek ve yerine getirilmesini salamak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Merkezin faaliyet alanlarna giren konularda almalar yapan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yllna grevlendirilen sekiz ye olmak zere toplam dokuz kiiden oluur. Sresi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kuruluna, Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez toplanr. Mdr gerekli grdnde Ynetim Kurulunu toplantya arabilir. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylar kabul veya ret eklinde verilir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii durumunda Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir. zinsiz ve mazeretsiz olarak bir ylda ardk olarak toplantya katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun strateji, politika ve faaliyet planlar oluturmak, Rektrln onayna sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarnn uygulanmasn takip ve temin etmek,

b) Yllk alma planlar ile dnem sonunda hazrlanan faaliyet ve bte raporlarn grmek, onaylamak ve Rektrle sunmak,

c) Merkezin etkin bir biimde faaliyet gstermesi iin gerekli olan dier kararlar almak ve uygulama sonularn denetlemek,

) Yurtii ve yurtd ibirlii ve proje tekliflerini deerlendirmek ve karara balamak,

d) Danma Kurulu yelerini belirlemek.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Merkezin Danma Kurulu, Rektr veya ilgili Rektr Yardmcsnn bakanlnda, Ynetim Kurulunun nerisi ile Rektr tarafndan aadaki alanlardan yl iin grevlendirilen en az onbe, en fazla otuz yeden oluur:

a) Rektrle bal akademik birimlerin yneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b) Merkezin Mdr ve Ynetim Kurulu yelerinden ,

c) renci Konseyi bakan,

) Rektr tarafndan seilecek stanbul niversitesi mezun dernek ve vakf temsilcileri,

d) lgili kamu ve zel sektr temsilcileri,

e) Konu ile ilgili almalar yapan akademisyenler,

f) stanbul niversitesi Aratrma Grevlisi temsilcisi,

g) Kariyerle ilgili renci kulp temsilcileri,

) Meslek rgtleri temsilcileri,

h) Kariyer danmanlk irket temsilcileri,

) Farkl lisansst programlarndan renci temsilcileri,

i) Kariyerle ilgili lisansst programlarnn sorumlular.

(2) yelik sresi sona erenler yeniden seilebilir.

(3) Danma Kurulu, her yl en az iki kez toplanr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin almalaryla ilgili nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.