27 Eyll 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28424

YNETMELK

Hkimler ve Savclar Yksek Kurulundan:

HKMLER VE SAVCILAR YKSEK KURULU PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunda grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan Kurul personelinden bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grev unvanlarna grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle asaleten atanacaklar hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayl Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin 15 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Genel Sekreterlik: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Sekreterliini,

) Genel Ynetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelii,

d) Grevde ykselme: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlerden, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan kadrolara ayn veya baka hizmet gruplarndan yaplacak atamalar,

e) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselme snavna girecek olanlara grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,

f) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

g) Hizmet gruplar: Ayn dzeydeki unvanlarn gruplandrlmas ve gruplar ierisindeki alt hizmet gruplarnn sralanmasn,

) Hizmet sresi: cretsiz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dhil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde saylan sreleri,

h) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

) Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunu,

i) Snav Kurulu: Alacak olan grevde ykselme eitim ve snavlar ile unvan deiiklii snavlarna ilikin almalar yrtmek zere atamaya yetkili amirin onay ile kurulacak kurulu,

j) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanacaklar iin eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

k) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

l) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir:

(2) Grevde ykselmeye tbi kadrolar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) Bilgi ilem mdr, ube mdr,

2) ef,

b) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman,

c) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici, programc,

) dar hizmetler grubu;

1) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, sekreter, ofr,

d) Yardmc hizmetler grubu;

1) Hizmetli, kaloriferci, beki, datc, teknisyen yardmcs.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar unlardr: Avukat, mtercim, mhendis, istatistiki, tekniker, teknisyen, psikolog, sosyolog.

(4) Grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolarn snf, unvan, derecesi ve says Genel Sekreterin teklifi zerine Bakanvekili tarafndan belirlenir.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelie tabi kadrolara yaplacak atamalarda aadaki genel artlar aranr:

a) Grevde ykselme eitimine katlmak ve mteakiben yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

b) Atanlacak kadro iin belirlenen hizmet sresi ve eitim artlarn tamak.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda saylan unvanlara atanabilmek iin aadaki zel artlar aranr:

a) Bilgi ilem mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

3) zmleyici, mhendis veya ef kadrosunda en az yl alm olmak,

4) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

5) En az bir sunucu iletim sistemi ynetebildiini uluslararas geerlie sahip belge ile belgelemek,

b) ube mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya adalet yksek okulu, meslek yksek okullarnn adalet blm ya da adalet meslek eitimi nlisans programndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

3) ef, mhendis ve zmleyici kadrosunda en az yl alm olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

2) Tekniker, teknisyen, programc veya ef unvanlarnda en az yl alm olmak kaydyla en az sekiz yl hizmet sresine sahip olmak,

) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az 2 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlarn en az 4 yl, drt yldan daha az sreli yksek renim grenlerin ise en az 6 yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, mtercim, sekreter, tekniker, teknisyen, programc, istatistiki, zabt ktibi kadrolarnn birinde alm olmak,

4) Bilgi ilem biriminde bu kadroya yaplacak atamalar bakmndan en az iki yl bu alanda grev yapm olmak,

d) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

2) statistiki, programc ve ef kadrolarndan veyahut bilgisayar programcl, bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleme, fizik, matematik mhendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik blmlerinden mezun olmak artyla tekniker, teknisyen, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrolarndan birisinde yl alm olmak ve en az be yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Bilgisayar sistemleri ynetimi ile sistem zmleme veya sistem programlama konularnda tecrbeli olduunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

5) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

e) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya bilgisayar eitimi veren en az iki yllk yksek okul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,

3) Teknisyen, tekniker, veri hazrlama ve kontrol iletmeni veya bilgisayar iletmeni kadrosunda en az yl alm olmak,

f) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 3 yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Milli Eitim Bakanlndan onayl bilgisayar iletmeni sertifikas sahibi olmak veya rgn eitim yoluyla bilgisayar dersi aldn belgelemek ya da Genel Sekreterlike dzenlenecek bilgisayar iletmenlii kursunda baarl olmak,

g) Sekreter kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az drt yl hizmet sresine sahip olmak,

) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) snf src belgesine sahip olmak,

3) En az drt yl hizmet sresine sahip olmak

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolara atanabilmek iin;

a) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

b) Atanaca unvan renim durumu itibaryla kazanm olmak

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 9 (1) Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr.

a) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) lgili faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

2) Snav tarihi itibariyle son be yl ierisinde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Snav (KPDS)nda en az (B) seviyesinde veya uluslararas geerlilie sahip bir snavdan buna denk puan alm olduunu belgelemek,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az 2 yl sreli teknik retim veren yksek okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise dengi okullarn mesleki veya teknik eitim veren blmlerinden mezun olmak,

) Mhendis, psikolog, sosyolog ve istatistiki kadrolarna atanabilmek iin;

1) lgili faklte ya da en az drt yllk yksek retim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak

artlar aranr.

NC BLM

Grevde Ykselme Eitimine likin Esaslar

Grevde ykselme eitimi

MADDE 10 (1) Grevde ykselmeye tabi unvanlar iin dzenlenecek olan grevde ykselme eitimi; ikinci fkrann (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularndan en az otuz saat, (g) bendine gre belirlenecek konulardan en az krk be saat olmak zere toplam en az yetmi be saat olarak dzenlenir. Dzenlenecek eitim programlarnda (g) bendine gre belirlenecek konulara ilikin eitimin arl yzde altmn altnda olamaz.

(2) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar:

a) T.C. Anayasas,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve devler,

3) Devletin Temel Organlar,

b) Atatrk ilkeleri ve inklp tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Trke dilbilgisi ve yazmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Genel Sekreterlike belirlenecek Kurulun grev alan ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular.

(3) Eitimde gnlk ders sresi yedi saati aamaz. Eitime katlmaya hak kazananlarn eitim programna devam etmeleri arttr. Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler. Yukardaki izinler dnda, zorunlu olduu belgelendirilen hllerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Grevde ykselme eitiminin duyurusu

MADDE 11 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadrolarn snf, unvan, derecesi, says ve eitime katlacaklarda aranacak artlar ile bavurunun yaplaca yer ve bavuru tarihleri, eitime son bavuru tarihinden en az bir ay nce ve snav tarihinden en az krk be gn nce olmak zere Genel Sekreterlike btn personele duyurulur.

(2) Grevde ykselme eitiminin yeri, balama ve biti tarihleri, konular ile dier hususlar ise Genel Sekreterlike eitime katlacak personele eitimin balayaca tarihten en az on be gn nce duyurulur.

Grevde ykselme eitimine bavuru

MADDE 12 (1) Grevde ykselme eitimine ilikin duyuru zerine durumlar aranan artlara uyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnzca birisine ilikin eitime katlmak amacyla be i gn iinde Genel Sekreterlie bal nsan Kaynaklar Brosuna bavurur. Bavurular, sresinde yapldn belgeleyecek ekilde yazl olarak yaplr ve ilanda belirtilmesi artyla elektronik ortamda da yaplabilir.

(2) Grevde ykselme eitimine bavurabilmek iin; son bavuru tarihi itibaryla toplam hizmetinin en az iki yln Kurulda geirmi olmak, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen artlardan grevde ykselme snavnda baarl olmak dndaki artlar tamak gerekir.

(3) Aylksz izinde bulunanlar da dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin grevde ykselme eitimi ve snavna katlmalar mmkndr. Ancak, bavuru tarihinin son gn ile snav tarihi arasndaki srede yllk izin kullanlamaz. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmeleri kaydyla, bavuruda bulunabilirler.

(4) Aday memurlarn, memur statsnde olmayanlarn ve Kurul kadrolarnda bulunmayanlarn grevde ykselme eitimine bavurular kabul edilmez. Eitimin balang tarihine kadar; baka kurumlarda geici grevli olanlar geici grevlerini sona erdirmeleri, grevden uzaklatrlanlar ise greve dndrlm olmalar kaydyla bavuruda bulunabilirler.

Grevde ykselme eitimine alnma

MADDE 13 (1) Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar incelenerek grevde ykselme eitimine katlacak personel Genel Sekreterlik tarafndan tespit edilir.

(2) Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says ilan edilen atama yaplacak bo kadro saysnn katn geemez. Eitime katlma bavurusunda bulunanlarn saysnn ilan edilen bo kadro saysnn katn amamas halinde, duyuruda belirtilen artlar tayan btn adaylar, dorudan grevde ykselme eitimine alnrlar. Grevde ykselme eitimine bavuranlardan gerekli artlar tayanlarn saysnn, ilan edilen bo kadro saysnn katn amas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formuna gre puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere ilan edilen kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak, yaplan puanlama sonucunda eitlik olmas hlinde, srasyla; hizmet sresi fazla olanlara, daha st renimi bitirmi olanlara, st renim mezuniyet notu yksek olanlara ncelik verilir.

(3) Eitime katlmaya hak kazanan personele ait liste, Genel Sekreterlik tarafndan Kurulun hizmet binasnda ve nternet sitesinde ilan edilir. Ayrca ilgililere tebli edilmek zere ilgili broya yazl olarak bildirilir.

(4) Adaylar, gerekelerini belirtmek suretiyle Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formu sonucuna gre yaplan tespite yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar, deerlendirme sonularnn ilgililere tebliinden itibaren en ge yedi gn iinde Genel Sekreterlie yaplr. tirazlar Snav Kurulu tarafndan deerlendirilir ve sonu itirazn yapld tarihi takip eden en ge on gn iinde ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(5) Eitim baladktan sonra herhangi bir nedenle eitime katlmayanlarn yerine baka adaylar eitime alnmaz.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav, yazl olarak yaplr. Snavlar, Kurul tarafndan lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna (SYM), Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksek retim kurumlarndan birine yaptrlr.

(2) Unvan deiiklii snavlar, Genel Sekreterlike belirlenecek Kurulun grev alan ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yaptrlr.

(3) Snavlarda baarl saylabilmek iin yz puan zerinden en az yetmi puan alm olmak arttr. Baar listesi en yksek puandan balamak zere dzenlenir. Baar puanlarnn eit olmas halinde, baar listesi Genel Ynetmeliin ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formuna gre puanlama yaplarak belirlenir. Bu durumda da puanlarn eit olmas halinde srasyla; bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara, hizmet sresi fazla olanlara, daha st renimi bitirmi olanlara ve st renim mezuniyet notu yksek olanlara ncelik verilir.

(4) Snavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarn kaybetmi saylr. Snavda kopya ekenler, kopya verenler veya bunlara teebbs edenler, snav ktlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenecek bir tutanakla snav ktlar geersiz saylr. Ayrca, snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, ilgililerin snav bir tutanakla belirlenerek geersiz saylr. Bu kiiler hakknda disiplin hkmlerine gre ilem yaplr ve gerektiinde ilgili mercilere su duyurusunda bulunulur.

(5) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr. Grevde ykselme snavnda sorulacak sorular, 10 uncu maddedeki konularn arlklarna gre belirlenir. 10 uncu maddenin ikinci fkrasndaki ortak ders konularna ilikin ders notlar ilgili personel tarafndan temin edilir.

(6) Daha nce grevde ykselme eitimine katlan ancak, grevde ykselme snavna katlmayan veya bu snava katlp da baarsz olan veya baarl olup da mteakip snava kadar ve iki yllk sre iinde atanmam olanlar, ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidir.

Snav Kurulu

MADDE 15 (1) Snav Kurulu, atamaya yetkili amir veya grevlendirecei Genel Sekreter veya bir genel sekreter yardmcsnn bakanlnda, tetkik hkimlerin bulunduu toplam be asil ve yedek yeden oluur.

(2) Snav Kurulu, ye tam says ile toplanr. Asil yenin katlamad toplantya, yedek ye itirak eder. Kararlar oy okluu ile alnr. Oylamada ekimser oy kullanlamaz. Oylama sonucunda alnan karar kesin olup karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleri ile birlikte belirtmek zorundadrlar.

(3) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav Kurulunu tekil eden yeler, snava alnacak personelden, renim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 16 (1) Snav Kurulu, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin 10 uncu maddeyle ngrlen, Genel Sekreterlike belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr. Genel Sekreterlik, gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden en az iki ay nce Snav Kurulunu bilgilendirir. Snav Kurulu, bu fkrada ngrlen snav konularna ilikin notlarn, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tbi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce, ilgili personele verilmesini salar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularna ilikin ders notlar, ilgili personel tarafndan temin edilir.

Snav sonularnn duyurulmas ve itiraz

MADDE 17 (1) Snav Kurulu, sonularn kendisine intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde snav sonularn Kurul intranet sayfasnda duyurur ve ilgililere yazl olarak bildirir. lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna gerekelerini belirtmek suretiyle yazl olarak itiraz edebilir. Snav Kurulu itirazn intikalinden itibaren en ge on i gn ierisinde itiraz sonulandrarak ilgiliye yazl olarak bildirir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

(3) Snav sonular, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavndan itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.

Atama

MADDE 18 (1) Snavda aranan artlar son mracaat tarihi itibaryla tamadklar halde grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna girip baarl olanlarn snavlar geersiz saylr ve bu sonuca dayanlarak atama yaplmaz. Atama yaplm olsa dahi iptal edilir.

(2) Snav kazananlarn atamalar, ilgililere teblii ve eski grev yerlerinden ayrllarnn salanmas, snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren en ge otuz gn ierisinde yaplr. lgililerin de atama onaynn tebli tarihinden itibaren 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ilgili hkmlerinde belirtilen sreler ierisinde atand yerdeki grevine balamalar zorunludur.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar hlde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

(4) Grevden uzaklatrlan personelin snav kazanmas halinde atamalar greve iade edildikten sonra cretsiz izinde bulunanlarn atamalar ise istemleri zerine cretsiz izni kesmesi halinde veya cretsiz iznin bitimi tarihinde yaplr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 19 (1) 5 inci maddede belirtilen grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Hizmet gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme eitimi ve snavna tabidir.

b) Ayn ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, ayn alt grubun kendi iinde kalmak ve atanlacak kadronun gerektirdii artlar tamak kaydyla, grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan dier grevlere atanabilirler.

c) Kurulda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya daha alt grevlere, personelin istei halinde grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr. Ancak doktora renimini tamamlayan Kurul personeli, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilir.

d) Doktora renimini tamamlayan Kurul personeli, hizmet sresi ve renim artn tamalar kaydyla uzman veya bu unvanla ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere atanabilir.

Naklen atamalar

MADDE 20 (1) Ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara naklen atama yaplabilir. Dier personel kanunlarna tbi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tbi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas durumunda renim durumu ve ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr alnarak belirlenir.

zrllerin eitimi ve snav

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte saylan grevlere ilikin artlar tayan ve atanlacak grevi yapabilecek durumda bulunan zrllerin eitimleri ve snavlarnn zr durumlarna uygun olarak yaplabilmesi iin gerekli tedbirler alnr veya alnmas salanr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 22 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre Kurula yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 23 (1) Grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlie bal nsan Kaynaklar Brosu tarafndan yrtlr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 24 (1) Snavlarda baarl olanlarn snav belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla ayn unvan iin yaplacak bir sonraki snava kadar nsan Kaynaklar Brosu tarafndan saklanr.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

renim durumuna ilikin gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki yllk yksek renim mezunu olanlar, dier artlara sahip olduklar takdirde bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan drt yllk yksek renim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu yrtr.