21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesinin fakültelerinde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavından sonra, bu sınav yerine geçmek üzere yapılan sınavı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden U ve NA notu bulunmayan staj hariç, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara verilen ek sınavı,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,

g) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

ğ) Mazeret sınavı: Yarıyıl içi sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavı,

h) Mütevelli Heyeti: Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

j) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle fakülte kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

k) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

l) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

m) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

n) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

ö) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,

p) Yarıyıl içi sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içinde yapılan sınavı,

r) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

s) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Lisans öğrencilerinden her öğretim yılı başında miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır. 32 ve 34 üncü maddeler hükümleri saklı kalmak üzere; öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteğiyle ayrılmış veya mevzuat gereğince kaydı silinmiş olan öğrencilerin eğitim almadığı dönem ücreti iade edilir.

(2) Öğrencinin vefatı veya öğrenimini sürdüremeyecek derecede hastalığı halinde öğrenim ücreti, vefat veya hastalığının öğrenimini sürdüremeyecek derecede olduğunun bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belirlendiği ana kadar geçen süreyle sınırlı olarak tahsil edilir. Bu durumlarda ücretin hesabında ilgili eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimde öngörülen eğitim-öğretim haftaları esas alınır.

Öğrenci işleri ve disiplin

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine, izinlerine ve fakültelerden disiplin suçu nedeniyle ilişiğinin kesilmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakültelerine; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrenci alınır. Adayların Yükseköğretim Kurulunun izin verdiği durumlar dışında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Belirlenen öğrenim ücretini ödemeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru yapmayan öğrencinin kaydı yapılmaz. Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Kabul edilebilir bir mazereti bulunan adayların kesin kayıtları, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla noter onaylı vekâletnameyle yaptırılabilir. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversiteyle ilişikleri kesilir; bu durumdaki öğrencilerin eğitim almadığı dönem ücreti iade edilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenciyi izler; eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde kendisine yardımcı olur.

(2) Danışman, öğrencinin süresinde doldurduğu ders kayıt formunu onaylar.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri devam ettikleri fakültede her yarıyıl Senatonun tespit ettiği usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi, öğrencinin derslerini elektronik ortamda seçip onayladıktan sonra danışman tarafından onaylanması şeklinde gerçekleşir. Kayıt yapılmamasından veya eksikliklerden öğrenci sorumludur.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler, öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) 7 nci madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya 9 uncu madde uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversite içinde bölümler arasında yapılacak yatay geçişler ile çift ana dal ve yan dal işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Yatay geçişler ilgili yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri, ilgili kurul tarafından öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının 18 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

(2) Bu madde uyarınca Üniversitenin fakültelerine intibakları yapılan öğrenciler, mezun olabilmeleri için en az iki yarıyıl öğrenim görmek zorundadırlar.

(3) Dikey geçişler hakkında 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi dönem içi ve dönem sonundaki sınavlar hariç olmak üzere en az ondört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvimle ilan edilir.

(2) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili kurulların kararıyla öğretim faaliyetleri ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal ve azami süreler; dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için ise dokuz yıldır. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Aksi kararlaştırılmadıkça her dersin süresi bir yarıyıldır.

(4) Üniversitede öğretim dili; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenir. Öğretim dili, yeni açılan bölümlerde Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla; eğitime devam eden bölümlerde ise ilgili kurul ve Senato kararı ile Yükseköğretim Kurulunun onayıyla olur.

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerinde öğretim, ortak zorunlu, zorunlu ve seçimlik dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim programına göre yapılır.

(2) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar.

Ön şart dersleri ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma, ders bırakma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslerin kredileri toplamına normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin kredileri toplamının tümüne yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü; normal ders yükü ile normal ders yükünün yarısının toplamını geçemez. Ders yükünün hesabında derslerin kredi değeri esas alınır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin alınmasına alt yarıyıllardan başlanır; öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir; bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO'ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayıyla bir üst sınıfın aynı döneminden yarıyıl ders yükünü geçmeyecek şekilde en fazla iki ders alabilir.

ç) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, ön şart derslerini başaramamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla okumakta olduğu yarıyıl itibariyle bir üst sınıfın aynı yarıyılından normal ders yükünü geçmeyecek şekilde ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü, bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

d) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde en fazla üç ders bırakabilir veya yarıyıl ders yükünü geçmeyecek şekilde başka derslere kaydını yaptırabilir.

e) Öğrenci, danışmanına bildirmek koşuluyla ders alma-bırakma süresini izleyen sekiz hafta içinde aldığı derslerin bazılarından çekilebilir. Öğrenci bu hakkını bir dönemde çift ana dal veya yan dal programı dersleri dâhil en çok iki ders olmak üzere, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı ders için kullanabilir. Bir öğrenci; tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrencinin çekildiği dersler GNO hesabında dikkate alınmaz.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerin tekrarında devam koşulu aranmaz. Ancak öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 18 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

    Başarı notu         Katsayı           Transkriptte 100 üzerinden gösterilene eş değer puan

          AA                 4.00                                                 90-100

          BA                 3.50                                                  85-89

          BB                 3.00                                                  80-84

          CB                 2.50                                                  75-79

          CC                 2.00                                                  70-74

          DC                 1.50                                                  65-69

          DD                 1.00                                                  60-64

          FD                 0.50                                                  50-59

          FF                  0.00                                                   0-49

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I- Eksik,

b) S- Yeterli,

c) U- Yetersiz,

ç) P- Gelişmekte olan,

d) EX- Muaf,

e) NI- Katılmamıştır,

f) NA- Devamsız,

g) W- Çekilmiş,

ğ) T- Transfer.

(3) İkinci fıkrada belirtilen notların açıklaması aşağıdaki gibidir:

a) (I) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle dersten başarılı olmak için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde (I) notunun süresi, notun ilan tarihinden itibaren onbeş güne kadar; uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde ise ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. Bu süreler içinde öğrenci, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

b) (S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) (U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) (P) notu; bitirmemiş olduğu kredisiz dersleri başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) (EX) notu; ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz.

e) (NI) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notuyla birlikte transkriptinde gösterilir. Ancak öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz. (NI) notu ortalamaya katılmaz.

f) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

g) (T) notu; Üniversiteye yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya kurum içerisinden yatay geçiş yapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. (T) notu ortalamaya katılmaz; bu öğrencilerin genel not ortalaması, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre belirlenir.

Başarı durumu

MADDE 19 – (1) Bir dersten (S), (EX), (T), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten (FD), (FF), (U), (NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup bu dersi tekrarlaması gerekir; ancak (FD) notu alınan dersle, ön şart yerine getirilmiş sayılır.

(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, mezuniyet bakımından başarılı sayılır.

(3) Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için daha önce aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(4) Her yarıyıl sonunda o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.50-3.80 arasında olan öğrenciler onur listesinde; 3.81-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır. Uyarma ve kınama cezası dışında disiplin cezası almış öğrenciler, bu cezayı aldıkları yarıyıl da dâhil olmak üzere sonraki yarıyıllarda; uyarma ve kınama cezası alanlar ise, sadece bu cezayı aldıkları yarıyılda onur listesine ve yüksek onur listesine giremez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) (EX) ve (T) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formuyla ilan edilir.

(2) Her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavı yerine geçmek üzere bütünleme sınavı yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen veya girip başarısız olanlar ile o yarıyılda aldığı bir dersten başarılı olduğu halde dersin notunu yükseltmek isteyenler, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavında alınan notun yerine konularak dersin başarı notu belirlenir. Akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavları döneminde sınavı yapılmayan sadece yarıyıl içi çalışmalarıyla yapılan laboratuvar, uygulama, atölye, proje, stüdyo, bitirme projesi, bitirme tezi, workshop gibi derslerin bütünleme sınavı yapılmaz.

(3) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav dönemi

MADDE 22 – (1) Her yarıyıl bitiminde yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı olmak üzere iki sınav dönemi vardır. Sınav dönemi ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar uzatılabilir.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversitede yapılır. Ancak Üniversite dışında yapılması gereken ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 24 – (1) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçeyle öğrenim gördüğü fakültenin dekanlığına müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavlarının bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı açılır.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav şekli

MADDE 25 – (1) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, proje veya ödev şeklinde yapılabilir; sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenci, bir dersin yarıyıl içi sınavı sonucuna, sınav notunun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonucuna, akademik takvime göre söz konusu sınav notlarının ilan edilmesi gereken en son günden sonraki bir gün içerisinde öğrenim gördüğü fakültenin dekanlığına dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, yalnızca maddi hatayla sınırlı olarak ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve maddi hata tespiti halinde ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Yaz dönemi öğretimi

MADDE 27 – (1) Yaz dönemi öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi

MADDE 28 – (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleriyle ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanmasıyla hesaplanan nota, genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO'sunu en az (2.00) düzeyine çıkararak mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, fakülte ve bölüm adı açıklanmak, gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 31 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (U) ve (NA) notu bulunmayan, mezun olma durumunda olup da tüm dersleri alarak en fazla iki dersi (FF) veya (FD) olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

c) Bu sınavlarda başarılı sayılmak için en az (DD) notu almış olmak gerekir. Bu derslerin başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 32 – (1) Öğrencinin isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi almak istemesi veya diğer haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde öğrenim gördüğü fakültenin dekanlığına müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde öğrenim gördüğü fakültenin dekanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili yönetim kurulu kararında belirtilmesi şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak Üniversite, ayrılma anı itibariyle ödenmesi gereken tüm öğrenim ücretinin ödenmemiş olması halinde belge vermez ve mevcut belgeleri iade etmez.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri, ilgili kurul tarafından diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların 18 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. Bu notlar öğrencinin transkriptinde genel not ortalamasına katılmaz.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 35 – (1) Bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

Özel öğrenciler

MADDE 36 – (1) Üniversite öğrencileri ile Üniversitedeki dersleri izlemeye uygun görülen kişiler, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok üç derse kayıt olabilirler. Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine söz konusu derslerden başarılı olmak için aranan koşulları yerine getirdikleri takdirde durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, alacakları her bir ders için ilgili yönetim kurulunun o yarıyıl için belirlediği ders ücretini öder. Özel öğrenciler, Gediz Üniversitesi öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamaz.

Ders muafiyeti

MADDE 37 – (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri, ders saatlerini ve içeriklerini gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma-bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir. Bu öğrencinin hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önünde bulundurularak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

(2) İlgili bölüm veya birimce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için öğrencilere ilgili yönetim kurulunca muafiyet verilir. (EX) muaf notu ortalamaya katılmaz.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumundan aldığı notların 18 inci maddedeki karşılığı harf notuna dönüştürülmek suretiyle yapılır.

(4) 100'lük sistemdeki notların karşılıkları 18 inci maddedeki harf karşılığına dönüştürülür. Harf sistemindeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları, 18 inci maddedeki harf karşılığına dönüştürülür.

Fazladan alınan dersler

MADDE 38 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 39 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift ana dal ve yan dal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere bu programa ait dersleri başardığında çift ana dal programı için diploma, yan dal programı için sertifika verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 40 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 31 inci maddede verilen esaslara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 41 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar, Senatoca kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 3/1/2010 tarihli ve 27451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.