21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin 1 inci, 2 nci ve 14 üncü maddelerinin birinci fıkraları ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Karantina müdürlüklerinin olduğu illerde zirai karantina müdürlüğünde, olmadığı illerde ise il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak veya Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev yapıyor olmak,”

“c) Bitki koruma bölümü dışındaki bitki koruma dersleri okutulan bölümlerden mezun olan ziraat mühendisleri için, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan enstitüler, Genel Müdürlükte bitki sağlığı ile ilgili görevlerde, zirai karantina müdürlüğü, il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı ile ilgili görevlerde en az iki yıl görev yapmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi “Orman ve Su İşleri” olarak değiştirilmiş ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bitki Koruma Şube Müdürlüğü” ibaresi “il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İnspektör yetiştirme kursu sonunda başarılı olan inspektör adayı, Müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip inspektör yanında kurumunda veya Genel Müdürlükçe uygun görülecek müdürlükte bir ay süreyle bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla imza yetkisi olmadan aday inspektör olarak çalışır. Müdürlükte beş yıllık deneyime sahip inspektör bulunması halinde yönetici olarak görev yapan inspektörler yanında aday inspektörlük yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/4/2011

27912