21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde yürütülen lisans düzeyindeki eğitim ve öğretimde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların her birini,

b) Enstitü (İYTE): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ç) Fakülte Kurulu: Enstitüye bağlı ilgili fakültelerin kurullarını,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Enstitüye bağlı ilgili fakültelerin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir eğitim-öğretim yılına ait faaliyetler  Senato tarafından kabul edilen akademik takvime göre yürütülür. Eğitim-öğretim yılı her biri onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara sınav süreleri de dahildir.

(2) Akademik birimlerin talepleri doğrultusunda yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders programları

MADDE 5 – (1) Lisans öğrenimi süresince izlenecek eğitim planları ilgili bölüm tarafından düzenlenir. Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında her yarıyılda izleyecekleri ders programları, kayıtlı oldukları bölüm tarafından düzenlenir, Fakülte Kurulu kararı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim planında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Danışmanın tavsiyesiyle öğrencinin belirlediği seçmeli dersler danışman tarafından onaylanır.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse, ön koşul dersi denir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse, yan koşul dersi denir.

(4) Ön koşullu ve yan koşullu dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 7 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Senato tarafından kabul edilen kredisiz dersler not ortalamasına katılmaz.

Ders yükü

MADDE 8 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yarıyılda alması gereken ders yükü bağlı bulunduğu bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen kredili ders sayısıdır.

(2) Ders yükü, genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin talepleri doğrultusunda ilgili bölüm başkanlığının kararı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu durumda, alınmayan derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak alınması gerekir.

(3) Danışmanının uygun görmesi halinde öğrencilerin ders yükü;

a) Genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu ile bir ders,

b) Genel not ortalamalarının en az 2.50 olması koşulu ile iki ders,

c) Genel not ortalamaları en az 2.00 olan yedinci ve sekizinci yarıyılda bulunanların iki ders

arttırılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Çift ana dal programı

MADDE 10 – (1) Çift ana dal programının amacı; kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift ana dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 11 – (1) Yan dal programının amacı; kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilir. Yan dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektiren derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav, bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri, her yarıyılın başladığı günü izleyen otuz gün içinde bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığının onayı ile yapılabilir.

(2) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerde öğrencinin yarıyıl sonu notu, yarıyıl içi çalışmaları gözönünde bulundurularak verilir.

(3) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde bulundurularak dersin öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

(4) Final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkı kullanabilirler. Bütünleme sınavından alınan not final sınavı yerine geçer. Bütünleme sınavına not yükseltmek amacı ile girilmez.

(5) Yarıyıl sonu sınav ve bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir.

(6) Bölüm başkanlığınca, geçerli görülebilecek bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrenci mazeret sınavına alınabilir.

(7) Yarıyıl sonu sınav notları ve bütünleme sınav notları, dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç üç işgünü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir. Sistemden alınan not çizelgeleri öğretim elemanı tarafından imzalanır. İlgili bölüm başkanlığınca not çizelgeleri gönderim formu ekinde fakülteye gönderilir ve fakültede arşivlenir.

(8) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları ve benzeri evrak iki yıl süre ile bölüm başkanlığı tarafından muhafaza edilir. Bu süre sonunda normal usuller uyarınca imha edilir.

Başarı notu

MADDE 13 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıda harflerle tanımlanmış notlardan biri, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir. Harf notlarının katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Puan                     Yarıyıl Ders Notu                     Katsayısı

90-100                             AA                                     4.0

85-89                               BA                                     3.5

80-84                               BB                                     3.0

75-79                               CB                                     2.5

70-74                               CC                                     2.0

65-69                               DC                                     1.5

60-64                               DD                                     1.0

50-59                               FD                                     0.5

49 ve aşağısı                     FF                                       0

b) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) I: Eksik,

2) S: Yeterli,

3) U: Yetersiz,

4) NA: Devamsızlık nedeniyle başarısız,

5) EX: Muaf,

6) W: Çekilmiş.

c) Yukarıda belirtilen ve ortalamalara katılmayan notlardan;

1) (I) notu; yarıyıl sonunda hastalık veya geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilere verilir. (I) notu yarıyıl sonu sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde notlandırılır. Aksi halde (I) notu otomatik olarak FF/U notuna dönüşür. Ancak hastalık veya beklenmeyen durumlarda (I) notunun süresi, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az üç iş günü öncesine kadar uzatılabilir.

2) (S) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) (U) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) (EX) notu; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam etmekteyken Enstitüye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan giriş sınavı ile gelen öğrenciler ile İYTE dışından yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin, daha önceki programlarında aldıkları derslerden; eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine, fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Ayrıca, bazı dersler için Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not döküm belgesinde gösterilir.

5) (NA) notu; devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesaplarında (FF/U) notu işlemi görür.

6) (W) notu; yarıyılın başladığı tarihten itibaren ilk on hafta içerisinde, ders ekleme ve çıkarma süresi bittikten sonra verilir.

(2) Dersten çekilme işleminin gerçekleşebilmesi için öğrencinin isteği, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı gerekir. (W) notu danışman tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir. Öğrencinin dersten çekilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez. Bu kurala, öğrencinin daha önce geçer not alıp not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden aldığı dersler dahil değildir.

b) Öğrenci bir yarıyılda bir dersten; lisans öğrenimi süresince en çok altı dersten çekilebilir.

c) Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

ç) Dersten çekilme sonucu normal ders yükünün 2/3’ünün altına inilmesi durumunda, dersten çekilme izni verilmez.

(3) Enstitü ile yurtdışındaki eğitim kurumları ve resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan antlaşmalar kapsamında, Enstitüde öğrenim gören değişim programı öğrencileri, dersten çekilme işlemini Uluslararası İlişkiler Koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 14 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren en çok beş iş günü içinde yalnızca maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

(2) Öğrenci maddi hata itirazını, bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile yapar. Konu hakkında ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(3) Yarıyıl sonu sınav ve bütünleme sınavları maddi hatalarına ilişkin fakülte yönetim kurulu kararları bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az üç iş günü önce sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Not ortalaması

MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı bütün derslerden elde ettiği toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Bulunan ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması ise, öğrencinin Enstitüye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen harf notları esas alınır.

Başarı düzeyi

MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bir yarıyıl sonunda, kredisiz dersler dahil aldığı bütün derslerden başarılı olan ve en az dört adet kredili ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur, 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

Başarısızlık

MADDE 17 – (1) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler; başarısız sayılır ve genel not ortalamasını 1.80’e yükseltinceye kadar, daha önce aldığı dersleri tekrarlar; kredisiz dersler hariç, daha önce almadığı bir dersi veya (W) notu aldığı bir dersi alamaz.

(2) Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan öğrenci, bulunduğu yarıyıldaki ders yükünü aşmamak koşulu ile daha önce almadığı dersleri alabilir.

Ders tekrarı

MADDE 18 – (1) Bir dersten (NA), (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine, okudukları bölüm başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen dersleri alırlar.

(2) Haftalık ders programında seçilen derslerde çakışma olması durumunda derslerden biri bırakılır. Başarısız dersin çakışması durumunda ise başarısız dersin alınması zorunludur.

(3) Öğrenci daha önce geçer not aldığı dersleri veya bölüm başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri isterse tekrarlayabilir. Ancak bu tekrarı, geçer not alınan yarıyıldan sonraki ilk yaz okulunda veya ilk iki yarıyılda yapmak zorundadır.

(4) Öğrenciler eşdeğerlik işlemleri için ders ekleme çıkarma süresi içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvururlar.

(5) Tekrarlanan derslerde, en son alınan not geçerlidir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden en az (DD), kredisiz derslerden ise (S) notu alınması gerekir.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler için ek süre ve sınav hakkı

MADDE 19 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu bölümün eğitim ve öğretim planındaki dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak, mezuniyet konumunda olan (FF) veya (FD) notu aldığı iki adet kredili dersten ve/veya not ortalamalarına katılmayan bir adet kredisiz dersten (U) notu alıp devam şartını yerine getiren öğrenciye, eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek süre hakkı verilir.

(2) Son yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere, bu yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki adet kredili ders için yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, yarıyıl sınav sonuçları ilan edildikten sonra üç iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığını öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye bildirir.

(3) Öğrenci ek süre ve ek sınav hakkından yalnızca bir kez faydalanabilir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, fakülte yönetim kurulu kararı ile lisans diploması verilir.

(2) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin almış olduğu derslerin tamamından başarılı olması ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00-3.49 arası olan öğrenciler onur, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Öğrencilerin onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu diplomalarında belirtilir. Başka üniversiteden yatay geçiş yoluyla Enstitüye gelen öğrencilere diploma verilebilmesi için, son dört yarıyılın en az iki yarıyılını Enstitüde okumaları zorunludur.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1) Enstitüde lisans öğreniminin normal süresi dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl) olup, azami süre yedi öğretim yılıdır (ondört yarıyıldır). Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki koşulları sağlayanlar yedinci yarıyıl sonunda, lisans programındaki dersleri en az 3.50 genel not ortalaması ile tamamlayanlar ise daha kısa sürede mezun olabilirler.

(2) Azami süre sonunda öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ancak, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenimlerine devam ederler.

Önlisans diploması

MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamadan Enstitüden ayrılan öğrencilere, talepleri halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Öğrencinin önlisans diploması alabilmesi için dördüncü yarıyıl sonu itibariyle eğitim planındaki bütün dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 24/8/1998 tarihli ve 23443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.