21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup, başvuramayacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Senatoya önerilir. Senato hangi  sayıda öğrenci alınacağını belirler ve Mütevelli Heyetine önerir. Mütevelli Heyetinin kararına göre Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, öğrenci kontenjanları ile başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur.  Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, yabancı dil yeterliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul edilebilir. İngilizce dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler; bu programı bir akademik yıl içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde yapılacak yeterlik sınavlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlik belgelerini alamayan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Yarıyıl içindeki başarı ölçüm usulleri ile değerlendirmede göz önünde tutulacak sınav, ödev, proje laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçimindeki ölçütler ve bunların ağırlıkları, dersin sorumlusu tarafından dönem başında belirlenerek duyurulur. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.”

“(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri dönem başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Harf Notu        Katsayı              Puan

AA                     4,00               90-100

BA                     3,50                85-89

BB                      3,00                80-84

CB                      2,50                75-79

CC                      2,00                70-74

DC                     1,50                60-69

DD                     1,00                50-59

FD                      0,50                40-49

FF                      0,00              00-39  ”

 

“(7) Tezli yüksek lisans programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında altı yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasını CB (2,50)’ye çıkaramayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

“(9) İzmir Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ilgili programdan mezun olabilmeleri için gerekli olan asgari kredi miktarının en az dörtte üçünü İzmir Üniversitesi’nden almış olmaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Uzatılan bu süreler sonunda kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2011

28106