21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan İzmir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan İzmir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversitenin programları veya yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim programlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri dönem, kayıt olacakları fakülte ve yüksekokulun yönetim kurulunca belirlenir.”

“(4) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce öğretim yapılan bölümlerde dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu öğrenciler için 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ara sınavı ve dönem içi çalışmalarından sonra dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem sonu sınavına giren veya dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olmalarına karşın bu sınava girmeyen veya DD ve üzerindeki başarı notlarını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“3) Dönem sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

“4) Her ders için dönem sonu başarı notu, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, ilgili öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Öğrencilerin dönem içi çalışmaları ile ara sınav ve dönem sonu sınavlarının, dönem başarı notuna katkı oranları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her dönemin ilk üç haftası içinde ilgili öğretim üyesinin web modülü içerisinde ilan edilir. Dönem sonu başarı notları, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verildiği anda kesinleşir.”

“c) Bütünleme sınavları;

1) Öğrencilere FF, FD, U veya KK notu aldıkları her bir ders için bütünleme sınavı hakkı verilir. Bir dersten NA veya W notu alan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Bütünleme sınavından alınan not dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu yine dönem içinde alınan notlar ile bütünleme sınav notu dikkate alınarak belirlenir.

2) Bir dersten DD veya üzerinde not alan öğrenciler o dersten aldıkları başarı notunu yükseltmek amacıyla bütünleme sınav hakkından yararlanabilirler. Bu durumda bütünleme sınavından sonra alınan başarı notu geçerlidir.

3) Dönem sonu sınavı yapılmayan dersler için (dönem projesi ve benzeri) bütünleme sınavı yapılmaz.

4) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz.

5) Bütünleme sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulacak başvuru takviminde yer alan süreler içerisinde başvuruda bulunmayanlar bütünleme sınavı hakkından yararlanamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem sonu başarı notları Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edilir. Başarı notlarına, ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına maddi hata dilekçesi verilerek itiraz edilebilir. İlgili bölüm başkanlığı, maddi hata dilekçelerini dersi veren öğretim üyesine iletir. Dersi veren öğretim üyesinin maddi hata dilekçesine ait değerlendirme sonucunu kendisine ulaştırması üzerine ilgili yönetim kurulu en geç on gün içinde konuya ilişkin nihai kararını verir ve kararını öğrenci işleri müdürlüğüne iletir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrenci, bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında kendisine bir veya iki dönem öğrenime ara verme izni verilebilir. İlgili yönetim kurulu kararıyla en fazla dört dönem öğrenime ara izni verilebilir. İlgili yönetim kurulunun kararıyla mazereti kabul edilen tam burslu öğrenciler en fazla bir yıl süreyle öğrenimlerine ücretsiz olarak ara verebilirler. Bu süreyi aşan tam burslu öğrencilerle diğer burslu ve ücretli öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun kararıyla mazeretlerinin kabulü üzerine, talep ettikleri her yarıyıla ait tam öğrenim ücretinin 1/4’ünü ödemeleri kaydıyla öğrenimlerine ara verebilirler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038