19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28416

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ

KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON

PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ

VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA,

NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE

HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2006/1) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.