18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS

PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Fırat Üniversitesinin yurtdışında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarıyla birlikte yürüttüğü çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

b) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

c) Ortak Üniversite: Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının yürütüldüğü yurtdışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumunu,

ç) Protokol: Her iki üniversite arasında ortak programın yürütülmesine dair usul ve esasları belirleyen sözleşmeyi,

d) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

e) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,

f) Uluslararası Program (UOLP): Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programını,

g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavını,

ğ) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

h) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi: Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil yeterlik belgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kesin Kayıtlar ve Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü ve kesin kayıtlar

MADDE 4 – (1) Uluslararası programa kabul edilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunmamak gerekir. Uluslararası programa kabul edilebilmek için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil koşulunun sağlanması gerekir.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Fırat Üniversitesine kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenci, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil koşulunu sağlamışsa Fırat Üniversitesinde ders almaya, sağlamamış ise Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfındaki derslere başlar.

(3) Öğrenci ortak üniversiteler tarafından istenen bütün belgeleri yine ortak üniversitelerin belirlediği tarihe kadar hazırlamak ve göndermekle yükümlüdür. Öğrenci, kabul belgesi Fırat Üniversitesi tarafından onaylandıktan sonra uluslararası programın öğrencisi olur. Öğrenci tüm diğer koşulları sağlamış olsa dahi, ortak üniversitede ders almaya başlayacağı tarihe kadar ilgili ülke için vize alamadığı takdirde, uluslararası programla ilgili tüm haklarından vazgeçmiş kabul edilir.

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Uluslararası programın öğretim dili İngilizcedir. Türk uyruklu öğrenciler için Türkçe dersleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri Türkçe verilir. Ulusal konuları içermesi zorunlu dersler, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla Türkçe verilebilir.

(2) Uluslararası programa kayıt yaptıran öğrenciler, istenen düzeyde puan içeren geçerli Yabancı Dil Yeterlik Belgesi sahibi olması halinde veya Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uluslararası program için belirledikleri yabancı dil koşulunu yerine getirerek İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu belgeledikleri takdirde, ilgili fakülte ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık programını okumadan uluslararası programın öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

(3) Uluslararası programlara kayıt yaptıran, ancak süresi içinde yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfına başlar. Bu öğrencilerin tabi olacakları İngilizce öğretim esasları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir.

(4) Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda, yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu UOLP hazırlık programına tekrar kayıt yaptırırlar. Bu dönem sonunda da başarısız olan öğrencilerin uluslararası programla ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı Üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Ayrıca bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Yatay geçişlerle ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen koşullara tabidir. Yatay geçiş ile Fırat Üniversitesinin bir uluslararası programına kabul edilen bir öğrencinin intibak işlemleri, ilgili program koordinatörü tarafından yapılarak fakülte ilgili yönetim kuruluna sunulur.

UOLP dışındaki programlara geçiş için özel durumlar

MADDE 7 – (1) Bir öğrenci Fırat Üniversitesinin bir UOLP programından, Fırat Üniversitesinin aynı puan türü ile öğrenci alan bir programına geçiş için Rektörlüğe başvuru yapabilir. Bu başvuru için gerekli şartlar şunlardır:

a) Öğrencinin Fırat Üniversitesinde okuduğu dönemler içindeki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması,

b) Hazırlık sınıfı hariç, öğrencinin UOLP programında dört yarıyılı tamamlamış olması,

c) Öğrencinin Fırat Üniversitesi ve ortak üniversiteye herhangi bir borcunun bulunmaması,

ç) Öğrencinin Fırat Üniversitesinin birinci eğitim programına geçişi gerçekleşirse, ikinci öğretim katkı payı ödemesi.

Öğretim yılı ve süresi

MADDE 8 – (1) Uluslararası programlar için öğretim yılı ve öğretim süresi her programın yapısal özelliğine bağlı olarak Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

Öğretim şekli

MADDE 9 – (1) Öğretim süresinin Fırat Üniversitesi ve ortak üniversite arasındaki dağılımı, her bir uluslararası program için Senato tarafından belirlenir. Uluslararası programın Fırat Üniversitesi tarafından yürütülen kısmında bu Yönetmelik hükümleri, ortak üniversite tarafından yürütülen kısmında ise, ortak üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim planı

MADDE 10 – (1) Uluslararası programın öğretim planı Fırat Üniversitesi ve ortak üniversite tarafından birlikte hazırlanır, ilgili fakülte kurulu ve Senatoca onaylanarak yürürlüğe girer. Ortak üniversite planında bulunan derslerin ortak üniversitede, Fırat Üniversitesi planında bulunan derslerin Fırat Üniversitesinde alınması zorunludur.

(2) Uluslararası programın Fırat Üniversitesinde yürütülen her yarıyılında öğrenci en fazla 40 saat/hafta ders alabilir. Gerekli hallerde yarıyıl haftalık ders saati yüküne ilişkin bu sınır ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Danışmanlık

MADDE 11 – (1) Uluslararası programların öğrencilerine her iki üniversiteden birer danışman atanır. Fırat Üniversitesindeki danışman program koordinatörü veya yardımcısıdır. Öğrencinin öğretim durumuna ilişkin bilgiler her iki kurumdaki danışmanlar tarafından birlikte değerlendirilir.

Staj

MADDE 12 – (1) Staj zorunluluğu olan uluslararası programlarda staj, her iki üniversitede geçerli kurallara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 13 – (1) Uluslararası programda öğrencinin bir dersteki başarısının belirlenmesine yönelik not sistemi uygulanması ve başarı derecesinin hesaplanması, o dersin tamamlandığı üniversitede geçerli olan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de protokolde belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 14 – (1) Uluslararası programın öğretim planına göre öğrencinin Fırat Üniversitesinde ve ortak üniversitede yürütülen dönemlerdeki başarı derecesi ayrı ayrı hesaplanır ve her iki üniversite tarafından ayrı not belgesi (transkript) ile belirlenir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 15 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, Fırat Üniversitesinde bu programlarda daha önce alıp başardığı veya şartlı başarılı olduğu dersleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Fırat Üniversitesi’nde tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar, ifadeler ve tanımlar not belgesinde gösterilir.

Baraj notu

MADDE 16 – (1) Fırat Üniversitesinden aldıkları ders yükü itibari ile ağırlıklı genel not ortalamaları dördüncü yarıyılı sonunda 1.80’in altında kalan öğrenciler baraj notunu geçememiş sayılırlar. Baraj notunu geçememiş bir öğrenci barajı geçinceye kadar ortak üniversiteye gönderilmez.

Başarısız olunan derslerin tekrarı

MADDE 17 – (1) Fırat Üniversitesinde ya da ortak üniversitede alınıp başarısız olunan derslerin tekrar alınması gerekir. Farklı üniversitelerde tekrarlanan derslerdeki başarı notları her iki üniversitenin not belgesinde birlikte yer alır. Öğrenciler, bu notların her iki üniversitenin not belgesine nasıl yansıdığını ve buna bağlı olarak ağırlıklı not ortalamasının nasıl değiştiğini bilmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri; ilgili ortak kurumların mevzuatına göre alırlar.

Akademik başarısızlık

MADDE 18 – (1) Akademik başarısızlık veya başka bir nedenle taraf kurum/kuruluşlardan herhangi birisiyle ilişiği kesilen bir öğrencinin uluslararası ortak programla ilişiği kesilir.

Öğretimi bitirme

MADDE 19 – (1) Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan zorunlu derslerle, yine programda öngörülen toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını her iki üniversitenin öngördüğü sınırların üstüne çıkartmış ve her iki üniversite tarafından belirlenen bütün çalışmaları yapmış öğrenciler, öğrenimlerini bitirmiş sayılır ve kendilerine bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen diplomalar verilir.

Vize

MADDE 20 – (1) Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelemek koşulu ile öğrenci kaydını belirli bir süre dondurabilir. Bu konuda öğrenciler, ortak kurumların ilgili mevzuatına tabidir.

Tamamlama

MADDE 22 – (1) Ortak üniversitede eğitimini tamamlayıp Fırat Üniversitesine dönen öğrenciler almış oldukları dersleri gösteren not belgelerini (transkript) ortak kurumca düzenlenmiş kapalı mühürlü zarf içerisinde program koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür. Koordinatörler not belgelerinin bir kopyasını kendi dosyalarında alıkoyarak, asıllarını öğrenci dosyalarına konulmak üzere fakülte aracılığı ile Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, eğitim için bulundukları üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diploma

MADDE 24 – (1) Uluslararası programı, bu programın yürütüldüğü her iki üniversitenin tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlamış olan öğrenciler Fırat Üniversitesi ve ortak üniversiteden birer diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Uluslararası programı başarıyla tamamlayanlara ilgili programın diploması verilir. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, aynı zamanda ortak üniversitenin ilgili programının diplomasını da alırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.