18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakülteleri ile eğitim fakültelerinin ortaöğretim alan öğretmenliği diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bilimsel hazırlık programında azami süre bir akademik takvim yılıdır. Ancak öğrenciler, devamsız veya başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve ders kayıt fişinin öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.”

“(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.”

“(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve/veya seminerden başarılı olmak zorundadır.”

“(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir ve enstitüye protokolle ve/veya raporla bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez sınavı sonunda jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunma sonunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Yeni tez konusu verilen öğrenci yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Öğrencinin tezi, ilgili enstitü tarafından belirlenen ve onaylanan yazım kurallarına uygun bulunduğu takdirde öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi, uzaktan eğitim programları hariç, yeterlik sınavından oluşur. Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı, en az bir saat, en çok iki saat olmak üzere sözlü olarak, öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bilim alanındaki bilgi düzeyini, araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açıklanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya yeni bir danışman ile çalışmalarına devam eder. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin iki, beş, altı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına girer.”

“(5) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki dönemde yazılı sınava tekrar girer. İkinci kez başarılı olamayan öğrenci, aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde yeterlik sınavına girer.”

“(6) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Öğrencinin sözlü sınavda başarılı olamaması hâlinde aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde sözlü sınavına girer.”

“(7) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da yeni ders/dersler alması istenebilir. İlave olarak alınacak bu ders/dersler başarılmak zorundadır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporları komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya farklı bir konuda yeni bir danışman ile çalışmalarına devam edebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunma sonunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilere, yeniden tez danışmanı ataması yapılır. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencilere yeni tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilebilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2010

27605

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/4/2011

27897

2-

19/4/2012

28269