18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) İletim sisteminde meydana gelen hat ve trafo arızaları ile planlı ve plansız olarak yapılacak olan bakımlar ile ilgili bilgilerin PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30/A – (1) Kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri kapsamında perakende satış sözleşmesi ile perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinden enerji alan bir serbest tüketiciye ait çekiş birimine perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri dışında ikili anlaşma ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katılımcısının, enerji alacak söz konusu tüketiciye ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin sayaç kaydı, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı ve portföylerine ekleme ile ilgili talepte bulunması durumunda;

a) Yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısı ve/veya bölgesinde bulunan serbest tüketiciye perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri dışında, ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi,  içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi ve sayaçlara ilişkin bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur.

b) İçinde bulunulan ayın en geç onsekizinci gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar kayıt edilecek uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait ölçüm ve bağlantı noktalarını gösteren ve PYS üzerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygun olan tek hat şemasına göre sayaçların ilgili mevzuata uygun oldukları ve kayıp değerleri ile diğer parametreler, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ tarafından,  PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Uygunluğun reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.

c) İçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taşıdığı ve mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi niteliğinde olan ilgili perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine ilişkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iş gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiş olan son faturaya ilişkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji temin etmekte olan bir serbest tüketicinin tedarikçi değiştirmesi durumunda;

a) Serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısı, portföy değişikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç onuncu gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur.

b) İçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar söz konusu serbest tüketicinin, mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi tarafından, PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS üzerinden gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine ilişkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iş gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiş olan son faturaya ilişkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.

(3) Bir piyasa katılımcısının, bir serbest tüketiciye ait çekiş birimini portföyünden çıkartmasını talep etmesi durumunda serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğinde olan piyasa katılımcısı, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla başvuruda bulunur ve serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi olan piyasa katılımcısının portföyünden, serbest tüketiciyi çıkarma işlemi gerçekleşir.

(4) Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi veya bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde toplam teminat değişim oranına ilişkin yükümlülüklerini karşılamaması nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, serbest tüketicilere portföyden çıkarılma bildiriminin yapıldığı ayın yirmiüçüncü gününden önceki son işgünü saat 17:00’ye kadar, serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile Piyasa İşletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(5) İlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ veya ilgili perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben, Piyasa İşletmecisi, portföyden çıkarılan, portföyü değiştirilen ve yeni kaydedilen kesinleşmemiş sayaçlar listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.

(6) Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itiraz başvuruları, duyurunun yayınlanmasını takip eden iki iş günü içerisinde yapılır. İtiraz başvuruları, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısına, ilgili dağıtım şirketine, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine veya TEİAŞ’a yapılır ve itiraz başvurularına ilişkin değerlendirme ilgili tarafça, itirazın yapılmasını takip eden iki iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla bildirilir. Piyasa İşletmecisi, yapılan itiraz başvuruları neticesinde kesinleşen sayaç listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.

(7) İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’e ilişkin sayaç değerlerinin okunması ile sayaçların kayıt altına alınması için piyasa katılımcısının yetkilisi ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından ilk endeks tespit protokolleri düzenlenir.

(8) İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’e ilişkin yapılan sayaç okumaları mevcut tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir ve söz konusu uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimleri mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılır.

(9) Serbest tüketicinin tahliye edilmesi veya taşınması durumunda, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından taşınma veya tahliye tarihinde sayaç okuması yapılır ve yapılan sayaç okumaları, son okuma olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılması işlemi mevcut tedarikçinin talebi üzerine Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilir.

(10) Serbest tüketicinin tüzel kişiliğinde değişiklik olması ve ilgili serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısının, söz konusu serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edeceğini Piyasa İşletmecisine resmi yazı, tüzel kişilik değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile, bildirmesi durumunda, mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısı tarafından ilgili serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edilir ve ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(11) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar, yine bu fıkralarda yer alan bilgilerin PYS üzerinden onaylanmaması ya da reddedilmemesi durumunda, serbest tüketiciye ilişkin bu bilgiler onaylanmış kabul edilir.

(12) Bir serbest tüketiciye ait çekiş birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa katılımcısının, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerini ve/veya ilgili serbest tüketici sayaçlarını portföylerine ekleme ve portföyden çıkarmaya ilişkin taleplerinden vazgeçmesi durumunda, ilgili piyasa katılımcısı içinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat 17:00’ye kadar, bu talebini Piyasa İşletmecisine ilgili serbest tüketici ile mutabakat sağlandığını belgeleyen İkili Anlaşma İptal Bildirim Formu ile bildirir. Bu durum, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine aynı gün içerisinde PYS aracılığıyla bildirilir.

(13) Gerekmesi halinde, Piyasa İşletmecisi,  serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısından serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu, kendisine elden teslim etmesini talep edebilir.

(14) Piyasa katılımcılarının bu madde kapsamında belirtilen kayıt süreçleri esnasında;

a) Serbest tüketicinin portföylerinden çıkışını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçişini haksız olarak reddettiğinin,

b) Geçerli enerji alım satım formu ve formun doğruluğunu kanıtlayan diğer belgeler olmaksızın serbest tüketici sayaç kaydı için başvurulduğunun

tespiti halinde PYS üzerinden gerekli düzeltme yapılır ve ilgili piyasa katılımcısına Kanunun 11 inci maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.

(15) Bir tedarikçinin teminata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, portföyünde yer alan serbest tüketicilerin ilgili katılımcının portföyünden çıkarılması durumunda, portföyden çıkarılan serbest tüketicilerin listesi PYS’de yayımlanır ve ilgili perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim/tüketim tesislerinin üretim/tüketimlerini KGÜP’lerine ve Sistem İşletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, dengeleme birimi olan üretim tesisleri için MYTM veya ilgili BYTM’ler, diğer üretim tesisleri için ilgili BYTM’ler tarafından takip edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili teklif miktarlarının Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında sağlanması zorunlu olan primer frekans kontrolü rezerv miktarına karşılık gelen kapasite hariç tutularak bildirilmesi esastır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 71/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) MYTM tarafından emre amade kapasitede meydana gelen değişikliğin onaylanmasını müteakip; bildirim ve onay zamanları da dahil olmak üzere dengeleme birimiyle ilgili diğer bilgiler PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dengeleme birimi olup dengeleme güç piyasası kapsamında teklif sunmamış olan veya dengeleme birimi olmayan üretim tesislerine sahip piyasa katılımcılarına, ilgili üretim tesisleri için Sistem İşlemecisi tarafından acil durum talimatı verilebilir. Bu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak, talimatın yük alma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiş olan yük alma talimat fiyatlarının en yükseği, talimatın yük atma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiş olan yük atma talimat fiyatlarının en düşüğü kullanılır ve talimatlar net talimat hacminin belirlenmesinde kullanılmak üzere kayda alınır.  İlgili saatte, acil durum talimatı ile aynı yönde talimat oluşmaması durumunda, bir önceki ay aynı yönde verilmiş olan teklif fiyatlarının aritmetik ortalaması söz konusu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca fatura döneminin sonunu takip eden ilk dört gün içerisinde okunması gereken sayaçlar için, OSOS’un kurulu olmadığı hallerde OSOS kurulum yükümlüğü saklı kalmak kaydıyla ve uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen

“ç) Sayaç okuma işlemine, ilan edilen zaman dilimi içerisinde ilgili tarafların hiçbirinin katılmaması ve/veya hazır bulunanlarca imzalanan tutanaktaki değerlerin fatura döneminin sonunu takip eden dördüncü gününe kadar Piyasa İşletmecisine elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda ve/veya gönderilen okuma tutanağında herhangi bir uzlaştırma dönemine ilişkin değerlerin eksik olması halinde, ilgili fatura döneminde TEİAŞ tarafından okunması gereken sayaçlar için bir önceki fatura döneminin ilgili uzlaştırma dönemlerine ait veriş-çekiş değerleri, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından okunması gereken sayaçlar için ise Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde OSOS kapsamına dahil olmayan sayaçlar için geçerli olan yönteme göre belirlenen tüketim değerleri esas alınır.”

MADDE 8 –  Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “dengeden sorumlu tarafların alacağı olarak tahakkuk ettirilecek” ibaresi “dengeden sorumlu tarafların borcu olarak tahakkuk ettirilecek” olarak,  (b) bendinde yer alan “dengeden sorumlu tarafların borcu olarak tahakkuk ettirilecek” ibaresi “dengeden sorumlu tarafların alacağı olarak tahakkuk ettirilecek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 21 numaralı formül aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıda yer alan tanımlar eklenmiştir.

        

          “      

-YEKEDT-MGDDK                                                                                                 (21)”

 

 

             “YEKEDT    Her bir fatura dönemi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan ve YEKDEM portföyüne ilişkin enerji dengesizlik tutarını (TL),

             MGDDK      133 üncü maddede yer alan beşinci fıkra uyarınca sıfır bakiye düzeltme tutarına yansıtılan artık bakiye tutarını,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 124 – (1) Teminatlar, piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akışının sürekliliğini; piyasa katılımcısının ödemesini zamanında gerçekleştirememesi durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını sağlar.

(2) Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarından, dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık teminat alır.

(3) Piyasa katılımcılarından dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık alınacak olan teminat tutarlarının hesaplanmasına ilişkin hükümleri içeren ve Başkan oluru ile yayımlanacak Teminat Hesaplama Prosedürü Kurum internet sitesi aracılığı ile piyasa katılımcılarına duyurulur.

(4) Gerekli teminatın sağlanamaması halinde, piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyetini gerçekleştiremez.

(5) Teminatlara ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara dayalı olarak yürütülür;

a) Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarının dengeleme mekanizması ve uzlaştırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak piyasa katılımcılarından teminat alır. Piyasa İşletmecisi aşağıdaki durumlarda verilmiş olan teminat tutarının artırılmasını talep eder;

1) Yeni bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı,

2) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması,

3) Üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün değişmesi,

4) Gün öncesi dengeleme kapsamında tarihsel alışkanlıklarına göre daha yüksek miktarda alım yapması,

5) Dengesizlik uzlaştırması sonuçlarına göre hesaplanan teminat gereksiniminin daha önceki faturalama dönemindeki hesaplanan gereksinimden daha yüksek olması,

6) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimi yayınlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, düştüğü dengesizlik miktarının sürekli bir şekilde artmakta olduğunun tespit edilmesi sonucunda, katılımcı riskinin mevcut teminat tutarı ile karşılanamayacağının öngörülmesi.

b) Piyasa katılımcılarının piyasa kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin toplam risklerini karşılayacak seviyede teminatı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen zaman dilimi içerisinde sunmaları esastır.

c) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimi yayımlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, dengesizlik riskinin arttığının tespit edilmesi halinde, katılımcıya PYS aracılığıyla teminat artırım çağrısı yapılır.

ç) Piyasa katılımcısının bu fıkranın (c) bendi gereğince belirlenen teminat değişim oranı dahilinde toplam teminat artırım yükümlülüğünü, teminat artırım çağrısının yapıldığı günü takip eden dördüncü iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektupları, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatları sunarak yerine getirmemesi durumunda ilgili piyasa katılımcısına aşağıdaki süreç uygulanır:

1) Dördüncü iş günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir.

2) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminin başından itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir.

3) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, ilgili perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından bir sonraki ayın ilk gününü geçmemek kaydıyla PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.

d) Piyasa katılımcılarının (a) bendinde belirtilen ticari işlemlere devam edebilmeleri için Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen teminatı sağlamaları esastır.

e) Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa İşletmecisi merkezi uzlaştırma bankasını kullanır.

f) Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma bankası arasında yapılan merkezi uzlaştırma bankası anlaşmasıyla, merkezi uzlaştırma bankasının görev ve sorumlulukları belirlenir.

g) Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma bankasıyla, ilgili anlaşmayı imzalayarak, çalışmaları esastır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir.

ğ) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlar, merkezi uzlaştırma bankası, teminat mektupları ise Piyasa İşletmecisi tarafından muhafaza edilir.

h) Merkezi uzlaştırma bankası, Piyasa İşletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faaliyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarına, Piyasa İşletmecisi lehine rehin koyar.

ı) Piyasa katılımcısının madde 132/ǒde belirtilen süreler içerisinde avans ve fatura ödemelerini gerçekleştirememesi durumu dışında, dengeleme mekanizması ve dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin ödeme ve tahsilatlar teminatlar kullanılarak yapılamaz.

(6) Merkezi uzlaştırma bankası tarafından sunulan teminat saklama ve nakit takas hizmetine ilişkin olarak, merkezi uzlaştırma bankası tarafından alınacak olan hizmet bedeline ilişkin oranlar ile fon yönetim komisyonu oranı piyasa katılımcısı ile merkezi uzlaştırma bankası arasında imzalanacak olan merkezi uzlaştırma bankası-katılımcı anlaşmasında yer alır. Bu oranlarda değişiklik olması durumunda, Piyasa İşletmecisi değişen oranları, bu oranların geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayınlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 127, 128, 129 ve 130 uncu maddeleri başlıklarıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Minimum teminat kontrolüne ilişkin genel esaslar

MADDE 127 – (1) Herhangi bir piyasa katılımcısı tarafından sunulması gereken minimum teminat tutarı kapsamında belirlenen sabit teminat tutarları (TL), PMUM tarafından belirlenerek, bu tutarlarının geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayımlanır.

(2) Bir piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünde artış olması durumunda, Piyasa İşletmecisi ilgili piyasa katılımcısını, bu değişiklik sebebiyle sunması gereken ek teminat tutarı ile ilgili olarak fatura tebliğ tarihinde bilgilendirir. Piyasa katılımcısı bu değişikliğe ilişkin olarak en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektupları, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatları sunarak teminat artırımı yapmakla yükümlüdür.

(3) Gün öncesi piyasası katılım anlaşmasını imzalamamış olan ve başka bir dengeden sorumlu gruba dahil olan bir piyasa katılımcısının, minimum teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz.

(4) Enerji alış veya satışı için uzlaştırmaya esas ikili anlaşması ve uzlaştırmaya esas verişi-çekişi olmayan otoprodüktör lisansına sahip tüzel kişiler ile YEKDEM’e tabi lisanslı üretim tesisi olan tüzel kişilerin bu üretim tesisleri için, minimum teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz.”

“Gün öncesi dengelemede teminat kontrolüne ilişkin genel esaslar

MADDE 128 – (1) Gün öncesi dengelemeye katılan bir piyasa katılımcısının gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin olarak sunmuş olduğu tekliflerin Piyasa İşletmecisi tarafından kabul edilebilmesi için ilgili piyasa katılımcısının o güne ilişkin olarak sunmuş olduğu nakit teminat tutarının minimum nakit teminat tutarından, sunmuş olduğu toplam teminat tutarının da ilgili piyasa katılımcısının sahip olması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eşit olması esastır.”

“Dengesizliklerin uzlaştırılmasında teminat kontrolüne ilişkin genel esaslar

MADDE 129 – (1) Her bir dengeden sorumlu tarafın;

a) Yeni bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı,

b) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması

işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili dengeden sorumlu tarafın sunmuş olduğu teminat tutarının ilgili dengeden sorumlu tarafın o gün itibariyle sahip olması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eşit olması esastır.

(2) Dengeden sorumlu taraf niteliğindeki piyasa katılımcıları, uzlaştırma bildirimlerinin yayınlanmasını müteakiben, dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin sunmaları gereken teminat tutarında artış olması durumunda, katılımcıların teminatlarını güncellemelerine ilişkin olarak fatura tebliğ tarihinde Piyasa İşletmecisi tarafından bilgilendirilir. Piyasa katılımcısı bu değişikliğe ilişkin olarak en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektupları, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatları sunarak teminat artırımı yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda;

a) 6 ncı iş gününden itibaren piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir.

b) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir.

c) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden 2 nci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.

(3) Herhangi bir piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu gruba dahil olması durumunda, dengeden sorumlu grup adına denge sorumluluğunu üstlenmiş olan dengeden sorumlu taraf, ilgili piyasa katılımcısının dengesizliklerine ilişkin teminat yükümlülüklerini de üstlenmiş olur.

(4) Risk katsayısı değerinde değişiklik olması durumunda, Piyasa İşletmecisi, yeni risk katsayısını, bu katsayının geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayınlar.”

“Toplam teminat kontrolüne ilişkin genel esaslar

MADDE 130 – (1) Bir piyasa katılımcısının sunmakla yükümlü olduğu, gün öncesi dengeleme işlemlerine ilişkin teminat tutarı ile minimum teminat tutarı, ilgili piyasa katılımcısı tarafından; dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin olarak sunmakla yükümlü olduğu teminat tutarı, ilgili dengeden sorumlu taraf tarafından karşılanır.

(2) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan toplam teminatın, katılımcının piyasa kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlere ilişkin toplam riskini karşılayacak seviyede olmadığının tespit edilmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi, teminat değişim oranının artırılması yoluyla ilgili katılımcının sunması gereken teminat tutarının artırılmasını talep edebilir.

(3) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan toplam teminatın, katılımcının piyasa kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlere ilişkin toplam riskinden daha fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi, teminat değişim oranının azaltılması yoluyla ilgili katılımcının sunması gereken teminat tutarını azaltmasına imkan sağlayabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan nihai uzlaştırma bildirimi, aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sistemden alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

c) Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti,

ç) Fark fonu tutarı,

d) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir) etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

e) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir) etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

f) Dengeleme güç piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti,

g) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji fazlasına ilişkin alacak dökümü,

ğ) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji açığına ilişkin borç dökümü,

h) Geçmişe dönük düzeltme kalemi,

ı) Sıfır bakiye düzeltme kalemi,

i) Süresinde ödenmeyen alacaklar payı,

j) Dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetlerine ilişkin dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti,

k) Uzlaştırma dönemi bazında, ilgili katılımcıya ait uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirim miktarları dökümü,

l) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaştırmaya esas veriş miktarı dökümü,

m) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaştırmaya esas çekiş miktarı dökümü.”

“(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgiler gün öncesi dengelemeye katılan piyasa katılımcılarına, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarına, kalan diğer bentlerinde yer alan bilgiler dengeden sorumlu taraf niteliği taşıyan piyasa katılımcılarına sunulan uzlaştırma bildirimlerinde yer alır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hafta sonu veya resmi tatil gününden bir önceki iş gününde saat 14:30 itibariyle yayımlanan günlük avans ödeme bildirimlerine ilişkin piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisine yapılacak olan ödemeler, hafta sonu veya resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, en geç saat 15:00’e kadar gerçekleştirilir.”

“(8) Piyasa katılımcılarına uzlaştırmaya ilişkin iletilen faturaların bedelleri, gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin avans ödemeleri ve aynı piyasa katılımcısının fatura alacaklısı olması durumunda alacak tutarı toplamı fatura bedelinden düşülmek kaydı ile borçlu piyasa katılımcıları tarafından aracı bankalar aracılığıyla Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma bankasındaki hesabına en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iş günü ödenir.”

“(9) Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisine iletilen faturaların bedelleri, gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin avans ödemeleri ve aynı piyasa katılımcısının fatura alacaklısı olması durumunda alacak tutarı toplamı fatura bedelinden düşülmek kaydı ile Piyasa İşletmecisi tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına en geç fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü içerisinde, fatura tebliğ tarih ve sırasına göre, Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma bankasındaki hesabından, aracı bankalar kullanılarak ödenir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 132/E maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Piyasa katılımcısının, söz konusu faturadan kaynaklanan net borcunu, fatura tebliğ tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi gereken tutara temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.  Merkezi uzlaştırma bankası tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt faizi tutarlarının aylık toplamları faturaya esas değer olarak kabul edilir. Temerrüt faizine ilişkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısına faturalanır.”

“(3) Piyasa katılımcısının, söz konusu fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ödememesi durumunda, piyasa katılımcısının ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın temerrüt durumuna düştüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düşen piyasa katılımcısına ilişkin olarak, yasal yollar saklı kalmak üzere aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Piyasa katılımcısının yatırmış olduğu teminat temerrüde düşülen borç  tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası veya Piyasa İşletmecisi tarafından kullanılarak borçlarına mahsup edilir.

b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan teminatın başlangıç teminatı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16:00’ya kadar yapılarak, katılımcının bir sonraki iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektuplarını, 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenir.

c) Kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı sunmaması ve/veya temerrüt durumuna düşen bir piyasa katılımcısının temerrüt borcunu yatırmadan teminatını tamamlaması durumunda, katılımcı gün öncesi planlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edemez.”

“(4) Yukarıda yer alan uyarıya rağmen, piyasa katılımcısının temerrüde düşmesinden sonraki dördüncü iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektuplarını, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlamamış olması durumunda, söz konusu piyasa katılımcısı ile ilgili olarak;

a) Piyasa katılımcısının portföyünde yer alan ve kendi tüzel kişiliğine ait olmayan serbest tüketiciler ve ilgili dağıtım şirketinin enerji sağladığı serbest olmayan tüketiciler hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimlerine ilişkin olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda ilgili dağıtım şirketine, iletimden bağlı olması durumunda TEİAŞ’a, Piyasa İşletmecisi tarafından talep edilmesi ve Kurul tarafından onaylanması halinde ilgili katılımcının sistem bağlantısının kesilmesi için bilgi verilir.

b) Piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve mevzuata uyulmaması kapsamında Kanunun 11 inci maddesi çerçevesindeki gerekli yaptırımlar Kurum tarafından başlatılır.

c) Dördüncü iş günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir.

ç) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir.

d) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir.

e) Talep edilmesi halinde, takip eden üçüncü fatura döneminin son ödeme tarihi itibariyle, tüm muaccel borçlarını aşan teminat tutarının artan kısmı, piyasa katılımcısına iade edilir. Teminatı iade edilen piyasa katılımcılarının daha sonra geçmişe dönük düzeltme kalemi oluşturabilecek itirazları değerlendirilmez.

f) Teminat tutarının piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine olan tüm muaccel borçlarını karşılamaması durumunda, eksik olan kısım süresinde ödenmeyen alacaklar payı adı altında diğer piyasa katılımcılarına sıfır bakiye düzeltme katsayısı oranında yansıtılır.

g) Teminat tutarı üzerindeki süresinde ödenmeyen alacaklar için temerrüt faizi hesaplanmasına devam edilir ve tahsilat için yasal yollara başvurulur.

ğ) Diğer piyasa katılımcılarına yansıtılan alacakların, ileri bir tarihte tahsil edilmesi halinde; tahsil edilen tüm tutar, borcun yansıtılmış olduğu piyasa katılımcılarına, borcun paylaştırıldığı oranda yansıtılır.

h) Takip eden fatura döneminin son ödeme tarihi itibariyle tüm muaccel borçlarını aşan teminat tutarının artan kısmının, nakit teminat olması ve ilgili katılımcının nakit teminat tutarına eşdeğer teminat mektubu sunması durumunda, mevcut nakit tutar katılımcıya iade edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılan düzeltmenin bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin beşinci fıkrasına ilişkin olması durumunda ilgili fıkrada belirtilen prosedüre göre işlem yapılır. Dengesizlik ve sıfır bakiye tutarına ilişkin düzeltmeler ilgili dengeden sorumlu tarafa yansıtılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 137 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ödemeler ve teminatlara ilişkin yükümlülükler hariç olmak üzere, Sistem İşletmecisi veya Piyasa İşletmecisi, tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki kendisine ve/veya merkezi uzlaştırma bankasına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, ihlalin derhal ortadan kaldırılması için ilgili tüzel kişilere yazılı olarak ya da PYS aracılığı ile bildirimde bulunur. Bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde Sistem İşletmecisi veya Piyasa İşletmecisi, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 138 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan, Dengeden Sorumlu Grup oluşturma haricindeki, devir ve temlikler Piyasa İşletmecisine karşı hüküm ifade etmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki alacak ve haklar ise ancak Piyasa İşletmecisinden onay almak kaydıyla temlik edilebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler 1/10/2012 tarihine kadar OSOS kurulmasına ilişkin çalışmalarını tamamlar. Bu sürenin bitimine kadar, OSOS kurulum işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, OSOS kurulum yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş değerlerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 81 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) İlgili dağıtım şirketi tarafından OSOS sisteminin işler hale getirilmesini müteakip, söz konusu tarihte kaydı yapılmış olan fakat Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca OSOS kapsamına dâhil olan sayaçlar için bu usul ve esas uyarınca görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için sorumlu tüzel kişilere durumun tebliğini takiben üç ay süre tanınır. Bu süre sonunda dağıtım şirketi tarafından sayaçların OSOS ile iletişim kurulması için gerekli test işlemleri gerçekleştirilir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca OSOS kapsamına dâhil olan sayaçlar için bu usul ve esaslar uyarınca sayaç üzerinde yer alacak uzaktan haberleşme donanımının testleri de bu esnada gerçekleştirilir.

(2) TEİAŞ tarafından kurulan OSOS sistemi kapsamına Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca dâhil olması gerekip, önceden kaydı yapılmış olan sayaçlar için ise bu usul ve esaslar uyarınca belirlenen görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gereken ilgili taraflara üç ay süre tanınır. Bu süre sonunda TEİAŞ tarafından OSOS ile iletişim kurulması için gerekli test işlemleri gerçekleştirilir. Söz konusu testin başarılı olmaması halinde OSOS sistemine dâhil edilemeyen sayaçların kaydı silinir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan ve katılımcılar tarafından sunulabilecek azami teminat mektubu tutarı; katılımcının sunması gereken toplam teminat tutarından, gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin sunması gereken minimum nakit teminat tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 132/D maddesi kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla duyuruluncaya kadar, asgari temerrüt matrahı 100 TL ve asgari temerrüt faizi tutarı 10 TL olarak uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk fatura tebliğ tarihinde, gün öncesi piyasası kapsamında yuvarlama ve blok teklifler sebebiyle oluşan günlük sistem alış tutarı ve sistem satış tutarı arasındaki farkın finanse edilmesi amacıyla, tüm piyasa katılımcılarından fark fonu alınır.

(2) Fark fonu toplam tutarı başlangıç değeri 2.000.000 TL’dir. Bu değer Piyasa İşletmecisi tarafından ihtiyaç duyulması halinde güncellenir. Fark fonu toplam tutarının başlangıç tutarının altına düşmesi durumunda, azalan tutar ilgili ayın faturasına fark fonu tutarı olarak yansıtılır.

(3) Piyasa katılımcılarından toplanacak fark fonu tutarı, bir piyasa katılımcısının ilgili ay için ödemekle yükümlü olduğu gün öncesi dengeleme piyasa işletim ücreti tutarının, ilgili aydaki toplam gün öncesi dengeleme piyasa işletim ücreti tutarına bölünmesiyle elde edilen oran dahilinde, piyasa katılımcılarından toplanır.

(4) Piyasa İşletmecisi, fark fonunun uygulanmasına ilişkin diğer esasların belirlenmesinde; Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak Başkan tarafından onaylanan Fark Fonuna İlişkin Uygulama Prosedürünü esas alır. Prosedür bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Kurum internet sitesinde ve PYS aracılığıyla yayımlanır.”

MADDE 24 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 5 inci maddeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 2 ay sonra,

b) 6 ncı, 12 nci, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 1 ay sonra,

c) Diğer maddeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2009

27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/10/2009

27363

2-

26/11/2009

27418 Mükerrer

3-

17/4/2010

27555

4-

6/11/2010

27751

5-

20/2/2011

27852

6-

3/11/2011

28104

7-

3/3/2012

28222