18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Uluslararası Antalya Üniversitesinden:

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uluslararası Antalya Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkez bünyesinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulacak alt birimleri,

b) Merkez: Uluslararası Antalya Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ana dil ve yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimi üzerine yöntem ve teknikler uygulamak ve geliştirmek, Türkçe eğitim programları çerçevesinde Türkçe’nin eğitimi-öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmalar yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili projeler üretmek ve bunları kamuoyuyla paylaşmaktır. Türkçe haricinde ihtiyaç duyulan ve gerekli görülen yabancı dillerin öğretimi konusunda da uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hem ana dil, hem de yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

b) İhtiyaç duyulan ve gerekli görülen yabancı dillerin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

c) Dil bilimiyle ilgili alanlarda uygulama ve araştırmalar yapmak,

ç) Türkçe eğitimi programlarının geliştirilmesi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

d) Araştırma alanları ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi gibi etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

e) Uygulama ve araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak,

f) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yaparak, araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek,

b) Merkez çalışmalarının amacına uygun, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

c) Yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve benzeri resmi ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak, müstakil ve ortak projeler üretmek,

ç) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık çalışma programını uygulamak ve denetlemek,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile birlikte Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Merkezin akademik, idari, teknik ve benzeri personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifini Rektörlüğe sunmak,

f) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkeze bağlı birimlerin açılmasına ilişkin teklifini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önereceği ve Rektörün görevlendireceği üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayı ile uygulamaya konulur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezde sunulan hizmetlerin uygulama esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak,

c) Merkezde görev yapan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

ç) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili kararları almak,

d) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek ve karara bağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek,

e) Merkezdeki araştırma ve projelerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları almak,

f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek,

g) Üniversite içinde herhangi bir bölümün önerisiyle Merkeze bağlı olarak birimlerin açılmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Merkeze bağlı birimler, Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur.

(2) Üniversite içinde herhangi bir bölüm birim kurulması için Merkeze başvurabilir. Başvuruyu Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar.

Merkez projelerinde uyulacak ilkeler

MADDE 13 – (1) Araştırma projelerinin yürütülmesinde Üniversitenin yetkili organları tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Merkezin desteklediği projeler ve ilgili yayınlarda Merkezin adının yer alması zorunludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.