18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, çift ana dal veya yan dal programlarını izleyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu, danışmanın onayı ile en fazla 6 kredi arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.50 den fazla olan öğrencilerin ders yükleri ise danışmanın uygun görmesi ile en fazla 10 kredi arttırılabilir. Önlisans programlarında ise; genel not ortalamalarının en az 1.80 olması koşuluyla ve danışmanın onayı ile en fazla 10 kredi arttırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunluluğu vardır. Bir yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine %80, diğer programların teorik derslerine %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, doğal afet, trafik kazası gibi olağanüstü durum içeren mazeretlerle birlikte bu oran %50’nin altına düşemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapılabilir. Ancak, mezun olabilmesi için yalnızca stajı kalan öğrenciler, eğitim-öğretim dönemi içerisinde stajlarını yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

 

Önlisans eğitimi için                                                                          Lisans eğitimi için

PUAN                   HARF NOTU           KAT SAYI                     PUAN               HARF NOTU       KAT SAYI

89-100                            AA                           4.0                            90-100                       AA                       4.0

78-88                              BA                           3.5                             85-89                         BA                       3.5

66-77                              BB                           3.0                             80-84                         BB                       3.0

55-65                              CB                           2.5                             75-79                         CB                       2.5

48-54                              CC                           2.0                             70-74                         CC                       2.0

42-47                              DC                           1.5                             60-69                         DC                       1.5

30-41                              DD                           1.0                             50-59                        DD                       1.0

20-29                              FD                           0.5                             30-49                         FD                       0.5

19 ve aşağısı                    FF                             0                         29 ve aşağısı                   FF                         0              ”

 

“(9) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. O dersten başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki dönem not ortalamasının ön lisans programlarında 1.80, lisans programlarında ise 2.00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD veya DC notu alınan dersler başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınmak zorundadır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2011

27988