11 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28408

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görevlendirilecek akademik personelin göreve atama ve yükseltilmesinde, akademik unvan, görev ve sorumlulukları, görev süreleri ile özlük haklarının belirlenmesinde ve Üniversite ile olan ilişkilerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görevlendirilmiş ve görevlendirilecek akademik personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna ilişkin Ek 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Bölüm başkanları: Rektörlüğe bağlı bölümler ile fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında açılmış bölümlerin başkanlarını,

c) Dekan: İstanbul Bilgi Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,

ç) Müdür: Üniversitedeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürlerini,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Öğretim elemanları: Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

f) Öğretim üyesi: Üniversitenin kadrolarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

g) Öğretim yardımcıları: Üniversitede görevli araştırma görevlileri ve uzmanlarını,

ğ) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektör yardımcıları: Üniversite Rektör Yardımcılarını,

ı) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Personel, Kadrolu ve Kısmi Statülü Akademik Personel, Sözleşme

Süreleri, Görev ve Sorumluluk, Performans Değerlendirmesi, Atama

ve Yükseltmeler, Kadrolar, İzinler ve Özlük Hakları

Akademik personel

MADDE 4 – (1) Üniversitede görev yapan akademik personel şunlardır:

a) Profesör: Bilimsel araştırmaları ile ihtisas alanında uluslararası düzeyde temayüz etmiş, araştırma ve eğitimde geniş tecrübe sahibi, doçent unvanını almış ve profesörlüğe atanmış öğretim üyeleridir.

b) Unvanlı profesör: Üniversitenin işletme bütçesine ilave olarak vakıflar, şahıslar veya kurumlar tarafından Üniversiteye yapılan bağışlarla oluşturulmuş özel fonlarla desteklenen ve akademik unvanında bağışı yapan kişi veya kurumun adını taşımak hakkına sahip olan profesörlerdir. Unvanlı profesör olarak atanmak için profesörlük unvanına sahip olmak veya profesörlüğe atanma koşulları taşımak gerekir.

c) Doçent: Doktora derecesinin ötesinde yeterli ölçüde bilimsel yayın yapmış, eğitim ve araştırma tecrübeleri zenginleşmiş, ilgili mevzuat uyarınca doçentlik unvanını almış öğretim üyesidir.

ç) Yardımcı doçent: Doktora derecesini aldıktan ve yeterli akademik çalışmayı tamamladıktan sonra öğretim üyeliğine yükselmiş, öğretim ve bilimsel araştırma görevini yapan öğretim üyesidir.

d) Öğretim görevlisi: Akademik unvana sahip olmadığı halde kendi uygulama alanlarındaki tecrübe ve başarılarıyla temayüz etmiş ve Üniversitede ders verme yetkisine sahip kişilerdir.

e) Okutman: Akademik unvana sahip olmadığı halde uygulama alanında başarılı olmuş, ders verme sorumluluğuna sahip öğretim elemanıdır.

f) Uzman: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcısıdır.

g) Araştırma görevlisi: Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan eğitim, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetki organlarınca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısıdır.

Kadrolu ve kısmi statülü akademik personel

MADDE 5 – (1) Üniversitede görevlendirilecek akademik personel, “kadrolu” ve “kısmi statülü” olmak üzere iki ayrı statüde çalışır. Kadrolu statüde akademik personel “sürekli kadro” veya “sözleşmeli” olarak görevlendirilir.

(2) Üniversitede kadrolu statüde görev yapan akademik personel bütün akademik mesailerini Üniversite ile ilgili çalışmalara ayırırlar. Başka bir yükseköğretim kurumunda ders vermeleri ve araştırma yapmaları Rektörün iznine bağlıdır.

(3) Üniversitede kısmi statüde görev yapan akademik personel Üniversite ile yaptıkları sözleşmeyle üstlendikleri eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma görevlerini sözleşmelerinde belirlenen koşullarla yerine getirirler.

(4) Sürekli kadro, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla, akademik başarısı veya Üniversiteye hizmetiyle temayüz etmiş profesörlere verilir ve bunlarla belirsiz süreli sözleşme yapılır.

(5) Sözleşmeli akademik personel ile bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslarla belirli veya belirsiz süreli sözleşme yapılır.

Sözleşme süreleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede ilk defa kadrolu statüde görev alacak öğretim üyeleriyle, aksi öğretim üyesi tarafından yazılı olarak talep edilmedikçe, belirsiz süreli sözleşme yapılır.

(2) Öğretim görevlileri, okutman ve uzmanlarla Üniversitenin ihtiyacına göre iki yıla kadar belirli süreli sözleşme yapılır. Üniversitenin ihtiyacının devam etmesi ve faaliyetleri ile performanslarının yeterli bulunması halinde sözleşmeleri iki yıla kadar belirli süreli olarak yenilenebilir.

(3) Kısmi statüdeki akademik personelle bir yıla kadar süreyle belirli süreli sözleşme yapılır. Üniversitenin ihtiyacının bulunması halinde, sözleşme belirli süreli olarak yenilenebilir.

(4) Ders ücreti karşılığı çalıştırılan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileriyle Üniversitenin ihtiyacı çerçevesinde bir yıla kadar belirli süreli sözleşme yapılır. İhtiyaç bulunması halinde, sözleşme belirli süreli olarak yenilenebilir.

(5) Üniversitede ilk defa kadrolu statüde görev alacak araştırma görevlileriyle bir yıllık belirli süreli sözleşme yapılır. Üniversitenin ihtiyacının bulunması halinde, sözleşme süresi içindeki akademik gelişimleri, faaliyetleri ve Üniversiteye katkıları olumlu olarak değerlendirilip sözleşmesinin yenilenmesi teklif edilen araştırma görevlileriyle iki yıla kadar belirli süreli sözleşme yapılır. Toplam sözleşme süresi yedi yılı aşamaz, ancak ilgili dekan veya müdürün teklifi üzerine toplam sözleşme süresi yedi yılı aşan araştırma görevlilerinin sözleşmesi Rektör tarafından bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatılabilir. Araştırma görevlileri her yıl akademik gelişimleri, öğrenim hedefleri ve faaliyetleri hakkında, bölüm başkanları aracılığıyla, bağlı bulundukları dekan veya müdüre yazılı rapor sunarlar. Sözleşmenin yenilenmesine ve yenileme süresine ilişkin teklifler araştırma görevlisinin akademik gelişimi, öğrenim hedefleri, bu hedeflere ne ölçüde ulaştığı, faaliyetleri ve Üniversiteye katkıları değerlendirilerek ve ilgili bölüm başkanının yazılı görüşü de alınarak dekan veya müdür tarafından yapılır.

Akademik görev ve sorumluluk

MADDE 7 – (1) Kadrolu öğretim üyelerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Haftalık çalışma süresinde ders, bilimsel araştırma ve yayın ile idari görevlerle Üniversiteye katkı sağlanır. Bu katkının ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağına ilişkin kurallar ile aranacak performans ölçütleri Akademik Kurul tarafından belirlenerek Mütevelli Heyetin onayıyla yürürlüğe konur. Bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerinin ortalaması esas alınmak üzere, öğretim üyelerine zorunlu kılınabilecek haftalık ders yükü azami on iki saattir.

(2) Kadrolu öğretim görevlileri, okutman ve uzmanlar ile kısmi statüde görev yapan akademik personelin görev ve sorumlulukları sözleşmelerinde belirlenir.

Performans değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Performans değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ile faaliyet raporlarının düzenleme biçimi Akademik Kurul tarafından belirlenerek akademik personele duyurulur.

(2) Kadrolu öğretim üyeleri yıllık olarak hazırlayacakları faaliyet raporlarını,  her yılın haziran ayının sonuna kadar, bağlı bulundukları bölüm başkanına iletirler. Bölüm başkanları, faaliyet raporlarını kendi değerlendirmelerini ekleyerek bağlı oldukları dekana veya müdüre sunarlar. Bölüm başkanının bulunmadığı hallerde yıllık faaliyet raporları doğrudan ilgili dekana veya müdüre sunulur. Dekanlar ve müdürler, yıllık faaliyet raporlarını kendi değerlendirmesini de ekleyerek Rektörlüğe sunarlar.

(3) Belirli süreli sözleşme yapılan kadrolu öğretim görevlisi, okutman ve uzmanların performans değerlendirmesi sözleşme sürelerinin tamamı için yapılır. Performansı yeterli bulunmayanların sözleşmesi Üniversitenin ihtiyacı olmadıkça yenilenmez.

(4) Belirsiz süreli sözleşme yapılmış kadrolu öğretim üyelerinin performansı her yıl iki yıllık geçmiş dönem için değerlendirilir. İki yıllık geçmiş dönem performansı Akademik Kurul tarafından belirlenmiş ölçütlerin altında kalan öğretim üyelerine bu durum bildirilir ve izleyen yılın sonunda üç yıllık geçmiş dönem performansı Akademik Kurul tarafından belirlenmiş ölçütlerin altında kalan öğretim üyelerinin sözleşmeleri, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayıyla sona erdirilebilir. Üç yıllık geçmiş dönem performansı Akademik Kurul tarafından belirlenmiş ölçütlerin altında olmasına rağmen sözleşmesi sona erdirilmeyen öğretim üyesinin performansı bir yıl sonra, ancak bu sefer dört yıllık geçmiş dönem için değerlendirilir.

(5) Sürekli kadroda görev yapan profesörler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Atama ve yükseltme

MADDE 9 – (1) Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara  göre yapılır.

(2) Kadrolu statüde öğretim üyeliğine ilk kez atanacaklar ile kadrolu statüde bulunup da yükselmek isteyen öğretim üyelerinin Akademik Kurul tarafından belirlenen atama ve yükseltme ölçütlerinde öngörülen asgari puana sahip olmaları gerekir.

Unvanlı profesörlüğe yükseltme ve atamalar

MADDE 10 – (1) Unvanlı profesörlüğe yükseltme ve atamalar, gerekli kaynakların mevcut olduğu hallerde Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile yapılır.

Kadrolar

MADDE 11 – (1) Üniversitede kadrolu statüde görevlendirilecek akademik personelin kadro sayısı ve bu kadroların özlük hakları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından saptanır. Kadrolu statüdeki akademik personelin bir üst akademik unvana yükseltilmek üzere başvurabilmeleri için, ilgili bölüm veya birimde o unvana tekabül eden ve kullanılmayan bir kadro bulunması ve Üniversitenin bütçesinde o kadro için gerekli kaynakların ayrılmış olması gerekir.

Özlük hakları

MADDE 12 – (1) Üniversitede çalışan akademik personelin ücretleri ve ücretlerle ilgili diğer hususlar ayrı ayrı yapılan sözleşmelerinde gösterilir.

Akademik özgürlük

MADDE 13 – (1) Akademik personel görüş ve düşüncelerini serbestçe savunur; dilediği konularda özgürce bilimsel araştırma yapar ve bulgularını yayımlar. Akademik personel görüşleri, düşünceleri ve araştırma konuları nedeniyle kınanamaz.

İzinler

MADDE 14 – (1) Yasal izinlerin kullanılacağı tarihler, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde görevli kadrolu statüdeki öğretim elemanları için Rektör, Rektör için Mütevelli Heyet, kadrolu statüdeki diğer akademik personel için ise bağlı oldukları dekan veya müdür tarafından akademik takvime uygun şekilde belirlenir.

(2) Kadrolu statüdeki akademik personelin, Üniversite dışında yürütecekleri akademik çalışma, araştırma ve projelerle ilgili ücretli veya ücretsiz izin talepleri, bölüm başkanı ve dekanın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Akademik çalışma, araştırma ve projelerle ilgili üç ayı aşan ücretli izinlerde Mütevelli Heyet onayı aranır.

Ücretli bilimsel çalışma izni

MADDE 15 – (1) Üniversitede aralıksız altı yıl çalışmış olan kadrolu doçent ve profesörler, bir yıla kadar ücretli bilimsel çalışma izni için başvurma hakkı kazanırlar. Altı yıllık sürenin hesaplanmasında, Üniversitede kadrolu öğretim üyesi olarak ilk atanma tarihi, bu madde uyarınca daha önce ücretli bilimsel çalışma izni kullanılmışsa izin sonrası Üniversitede göreve yeniden başlama tarihi esas alınır. Başvurma hakkının kazanılmasına ilişkin süre Mütevelli Heyetin kararıyla kısaltılabilir.

(2) Başvurucu, ücretli çalışma izni başvurusu ekinde yapmayı planladığı araştırma, çalışma ve yayınlara ilişkin yazılı raporunu ve ücretli bilimsel çalışma izni sonrasında Üniversitede en az bir yıl görev yapma taahhüdünü de sunar.

(3) Ücretli bilimsel çalışma izni başvuruları adayların bilimsel araştırma ve yayın performansları ile izin sırasında yapmayı planladıkları araştırma, çalışma ve yayınların niteliği esas alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve karar Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve kişi başına bir yıldan fazla bilimsel çalışma izni verilmemesi kaydıyla, Üniversite genelinde bir akademik yıl içinde kullandırılabilecek ücretli bilimsel çalışma izinlerinin toplam süresi altı yıldır; ancak bu süre Mütevelli Heyet kararıyla artırabilir. Toplam sürenin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Akademik Kurul tarafından belirlenir.

(5) Öğretim üyesi ücretli bilimsel çalışma izni dönüşünde çalışmaları hakkında Rektörlüğe ayrıntılı bir rapor sunmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 13/11/1996  tarihli ve 22816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.