7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Pamukkale niversitesinden:

PAMUKKALE NVERSTES LSANS ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamukkale niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 7 nci maddesinin onnc fkras yrrlkten kaldrlm, mevcut ondrdnc ve onbeinci fkralar onnc ve ondrdnc olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) renci kaytl olduu gz ve bahar dnemlerinde en az 15 kredilik ders almak zorundadr. Mezuniyet durumunda ve deiim programlarna katlan rencilerde bu koul aranmaz.

(2) rencinin her dnem alabilecei azami kredi says, rencinin akademik ortalamasna gre tespit edilir. Azami kredi saysna ortak zorunlu dersler ile ortak semeli dersler dahil edilmez. Akademik ortalamas; 2.00n altnda olan renciler bir dnemde en fazla 19 kredi, 2.00-2.49 aras olanlar en fazla 22 kredi, 2.50 ve zeri olanlar ise en fazla 25 kredi alabilir. Mezuniyet durumunda olan renciler iin de ayn kurallar geerlidir. Birinci yaryl rencileri iin bu snr 19dur.

(3) Akademik ortalamas 2.00dan dk olan nc ve daha sonraki yaryllardaki rencilerin, akademik ortalamalar en az 2.00 olana kadar ortak zorunlu dersler hari azami 19 kredi limiti dahilinde; zorunlu olarak daha nce alp baarsz olduklar derslere, koullu getikleri dersler ile daha nce hi almad derslere kayt olmalar gerekir.

(4) Bu kredi snrlar ierisinde, bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinde tanmlanan esaslar erevesinde ve aadaki sralamaya gre renci derslere kayt olur:

a) rencinin bulunduu yaryldan nceki yaryllara ait derslerden alp da baarsz olduu dersler,

b) rencinin bulunduu yaryldan nceki yaryllara ait daha nce almad dersler,

c) rencinin bulunduu yaryla ait derslerden alp da baarsz olduu dersler,

) rencinin bulunduu yaryla ait daha nce almad dersler,

d) rencinin bulunduu yaryln bir st yarylna ait derslerden alp da baarsz olduu dersler,

e) rencinin bulunduu yaryln bir st yarylna ait daha nce almad dersler.

(5) rencinin n koullu bir dersi seebilmesi iin, o derse nkoul olan ders/dersleri daha nce alm ve en az koullu geer not alm olmas gerekir.

(6) rencinin yan koullu bir dersi seebilmesi iin ilgili derse yan koul olan ders/dersleri daha nce alm ve en az koullu geer not alm olmas ya da ayn dnemde yan koul olan ders/derslere kayt yaptrm olmas gerekir.

(7) Ders seiminde bu maddenin beinci fkrasnda tanmlanan sralamaya gre tanml bir ders ilgili dnem almam ve ilgili sralamadaki tm dersleri renci semi ise rencinin bir sonraki sralamadan ders semesine izin verilir.

(8) Ders seiminde bir dersin zorunlu ya da semeli olmas ilgili dersin seiminde ncelik vermez.

(9) renci bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat hkmleri erevesinde kredisiz derslere de kayt olabilir.

(10) renci, kaytl olduu program mfredatnda yer almayan bir dersi bu Ynetmelik ve Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde alabilir, ancak bu derslerden alnan krediler rencinin mezuniyet kredisine saylmaz, bu derslerden alnan notlar da rencinin akademik ortalamasna dahil edilmez. Bu kapsamda alnan dersler bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen azami kredi saysna dahil edilmez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesine aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(8) Btnleme snav sonucunda, baar notu hesaplanrken dersin sorumlu retim eleman tarafndan belirlenmi olan dnem ii ve dnem sonu snavlarna ait oranlar esas alnr. Btnleme snavlar sonras baar puan hesaplanmasnda, ube baar puan ortalamasnn 50den az olduu durumlarda, otomasyon sistemi tarafndan baar puan tekrar hesaplanmaz. Dnem ii ve dnem sonu snavlar puanlarna ait ortalama dorudan baar notu olarak sisteme kaydedilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesine aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(8) Dnem sonu snavlar sonucunda, baar notlar; F1, E, D1, D2 ve K olan renciler iin, gz ve bahar yaryl dnem sonu snavlarndan sonra akademik takvimde belirlenen tarihlerde btnleme snavlar yaplr. Baar notlarnn hesaplanmasnda, btnleme snavndan alnan not, dnem sonu snav yerine deerlendirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, dokuzuncu fkrasndan sonra gelmek zere aadaki onuncu fkra eklenmi, mevcut onuncu ve onbirinci fkralar onbirinci ve onikinci olarak deitirilmitir.

(1) Snavlar; dnem ii ve genel snavlar olmak zere iki ana gruba ayrlr. Dnem ii snavlar; ksa snav, ara snav ve mazeret snav olarak, rencinin dnem ii almalarn deerlendirmek amacyla yaplr. Genel snavlar ise; rencinin dersin tm zerindeki baarsn belirlemek iin dnem sonu snav, btnleme snav, tek ders snav ve muafiyet snav olarak yaplr. Dnem sonu ve btnleme snav dndaki genel snav sonular tek bana dersin baar puann belirler.

(10) Btnleme snav; baarsz olunan veya koullu geilen dersler iin dnem sonu snavlarndan sonra yaplan snavdr. Devamszlk nedeniyle baarsz olunan ve/veya yaz dneminde alnan dersler iin btnleme snav hakk verilmez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Geerli bir nedeni olan renci mazeretinin kabul iin, gerekeleri ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren ara snav mazereti iin i gn iinde, dnem sonu snav mazereti iin be i gn iinde ilgili blm bakanlna bavurur. rencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceine, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre ilgili ynetim kurulu karar verir.

(2) Ara snav dndaki dnem ii deerlendirmelerde ve dnem sonu snavlar dndaki dier genel snavlarda mazeret kabul edilmez ve rencinin sfr (0) ald kabul edilir.

(3) Btnleme snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

(4) Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Pamukkale niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/7/2009

27290

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

15/7/2010

27642

2

19/8/2010

27677

3

14/8/2011

28025