7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Dokuz Eyll niversitesinden:

DOKUZ EYLL NVERSTES UYKU VE BLN DURUMLARI TEKNOLOJS
UYGULAMA VE ARA
TIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dokuz Eyll niversitesi Uyku ve Bilin Durumlar Teknolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dokuz Eyll niversitesi Uyku ve Bilin Durumlar Teknolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eyll niversitesi Uyku ve Bilin Durumlar Teknolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dokuz Eyll niversitesi Rektrn,

d) Senato: Dokuz Eyll niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Dokuz Eyll niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; uyku, anestezi ve dier bilin durumlarnda belirtilen alt konularda beyin ve vcut faaliyetlerini aratrmak ve uygun teknolojileri gelitirmektir: Biyolojik ritimler, vijilans ve bilinlilik monitorizasyonu ile uyku kalitesi ve hijyeni, uyku ergonomisine ynelik rnler aratrmak ve gelitirmek, beyin ve lme almalarn kapsayan sreleri ulusal ve uluslararas dzeyde aratrmak, bilimsel alma ve projeler gelitirmek, yeni standartlar oluturmak ve mevcut standartlar gelitirmek ve uygulamalar yapmaktr.

(2) Merkez bu amalara ulaabilmek iin;

a) Bu konularda alan biyofizik, nrofizyoloji, gs hastalklar, nroloji, kulak-burun-boaz, ortopedi, biyoteknoloji, biyomolekler, mhendislik alanndan uzman bilim insanlarnn bir araya gelmesini salar.

b) Biyosensr sistemleri, dolamsal ve nrolojik sistemler, mikro ve nano sistemler, sentetik biyoloji, biyomekanik, biyomateryaller gibi alma alanlarnda aratrma, uygulama, tasarm ve standardizasyonlarna ilikin almalar ve bu balamda; fizyolojik srelerin yan sra patolojik sreleri aydnlatmaya ynelik almalar yapar.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantlar dzenlemek ve bu tr toplantlara katlmak, sertifika programlar dzenlemek, benzer kurum ve kurulular iin model oluturmak.

b) Ulusal ve uluslararas dzeylerde bilimsel aratrma projeleri hazrlamak, bu projeleri gerekletirmek zere alma gruplar oluturmak.

c) Yurt ii ve yurt dndaki bilimsel alma ve projeleri desteklemek.

) Yurt ii ve yurt dnda faaliyet gsteren zel ve resmi kurumlar ile bilimsel ibirlii yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yrtmek.

d) Kamu kurum ve kurulular ile zel kii ve kurululara danmanlk ve uygulamal almalar yapmak.

e) Sreli ve sresiz yaynlar karmak, konuyla ilgili taraflarn bilinlenmesini salamaya ynelik etkinlikler yapmak.

f) niversitenin faklte ve enstitleri ile ibirlii yaparak, Merkezin ilgi alanna giren konularda lisans ve lisansst eitim ve retime katkda bulunmak ve desteklemek.

g) retim elemanlarnn yurt ii ve yurt dndaki almalarn tevik etmek ve desteklemek.

) Uluslar aras aratrma, eitim ve teknoloji gelitirme almalarna nclk etmek

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, alma Gruplar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan, niversitenin retim yeleri arasndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Rektre kar sorumludur. Mdrn nerisi ile niversite retim yeleri arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr Yardmcs Mdrn verecei ileri yrtr ve Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda vekalet eder. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn grevi de kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu gndemini belirlemek ve Kurula bakanlk etmek.

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim ve aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

d) Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Aratrma ve alma guruplar kurmak.

g) Her yln sonunda Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Danma Kurulunun gndemini belirlemek ve Kurula bakanlk etmek.

h) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile Mdrn niversite retim elemanlar arasndan nerecei ve Rektr tarafndan grevlendirilecek retim elemanlar olmak zere en az be yeden oluur. Sresi bitmeden ayrlan veya baka nedenlerle grevi sona eren yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere, ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, ayda bir defa toplanr. Mdr gerekli grdnde veya Ynetim Kurulu yelerinin salt ounluunun talebi ile Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(3) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak.

c) Merkezin alma programlarnn etkin bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri almak.

) Danma Kurulu nerilerini deerlendirmek ve karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilen en fazla on kiiden oluur. niversite dndaki zel ve kamu kurulularndaki uzman kiiler de Danma Kurulunda grev alabilir. Ancak, Ynetim Kurulu yeleri ayn anda Danma Kurulunda grev alamaz. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Mdrn gerek grmesi halinde, Danma Kurulu ve Ynetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulunun ye saysnn yardan bir fazlas talep ettii takdirde Mdr, Danma Kurulunu en ge bir ay iinde olaanst toplantya arr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planlar deerlendirerek, Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

alma gruplar ve uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek iin farkl faaliyetleri yrtmek ve verimlilii arttrmaya ynelik olarak alma gruplar oluturulabilir. alma grubu bakan ve yeleri, Mdrn nerisiyle Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulu kararyla uygulama birimleri de alabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dokuz Eyll niversitesi Rektr yrtr.