7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Dokuz Eyll niversitesinden:

DOKUZ EYLL NVERSTES PALYATF BAKIM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dokuz Eyll niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Dokuz Eyll niversitesi Palyatif Bakm Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Dokuz Eyll niversitesi Palyatif Bakm Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eyll niversitesi Palyatif Bakm Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dokuz Eyll niversitesi Rektrn,

d) Senato: Dokuz Eyll niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Dokuz Eyll niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) ncelikle kanser hastalar olmak zere, erikin ve ocukta palyatif bakm gereksinimi duyulan tm hastalklara ilikin blgesel epidemiyolojik verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

b) Hasta-hasta yaknlar, salk alanlar ve toplumda, palyatif bakm konusunda farkndal ve bilinlenmeyi salayarak hasta ve hasta yaknlarnn yaam kalitesini ykseltmek.

c) Palyatif bakm gereksinimlerini saptamak ve bu alandaki hizmetin kalitesini gelitirebilmek iin bilimsel aratrmalar yapmak.

) Palyatif bakm hizmetlerinin belirlenen standartlar dorultusunda uygulanmas iin salk alanlarna gerekli bilgi ve beceriyi kazandrmak amacyla hem kurumumuzda hizmet ii eitimler dzenlemek.

d) Temel ve ileri dzey palyatif bakm konusunda seminer, kurs, konferans dzenlemek, Merkezin yetkilendirilmesi durumunda sertifika programlar amak.

e) Palyatif bakm uzmanlk eitimi veren yurt d eitim kurulular ile ortaklaa alarak palyatif bakm eitim programlar gelitirmek.

f) lkemizde palyatif bakmn ayr bir uzmanlk alan kabul edilmesi durumunda, palyatif bakm uzmanlk rencilerinin eitim ve aratrmalarna katkda bulunmak.

g) Palyatif bakma ilikin danmanlk hizmetleri vermek.

) Epidemiyolojik ve klinik aratrmalar yapmak ve konuya ilikin ulusal mevzuat ve etik kurallar erevesinde gerek grlen her trl hizmeti gerekletirmek.

h) Kanser gibi palyatif bakmn ilgi alan olan hastalklarn ve/veya bu hastalklarn tedavisinin yaratt fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi sorun ykn belirlemek iin aratrmalar yapp, sonuca uygun zm nerileri belirlemek ve bunlarn pratie geirilmesi iin ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

) Merkezin kurulu amacna ve Yksekretim Kanunu ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda, aadaki grevleri yerine getirir:

a) Ar gibi fiziksel sorunlara ynelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

b) Psikososyal sorunlara ynelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

c) Nutrisyonel tedavi ve destek hizmeti sunmak.

) Hasta ve ailelere eitim vermek.

d) Palyatif bakm gerektiren tm hastalklara ilikin gerekli mikrobiyolojik, biyokimyasal ve radyolojik laboratuvar incelemeleri yapmak.

e) Danmanlk hizmetleri sunmak.

f) Kanta dayal palyatif bakm klavuzlar (klinik kullanm iin salk alanlarna, evde bakm hizmetleri iin hasta ve hasta yaknlarna ynelik) hazrlamak ve bunlar belirli aralklarla gncellemek.

g) Epidemiyolojik verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak ve ilgili kurulularla paylamak.

) Salk alanlarna ve toplumun dier kesimlerine ynelik eitsel faaliyetler yapmak.

h) Palyatif bakm alannda bilgi ve beceri edinmek iin yurt dnda bu alanda faaliyet gsteren merkezlere eleman gndermek ya da yurt dndan bu amala gnderilenleri kabul etmek konusunda ilgili birimlere nerilerde bulunmak.

) Ulusal ve uluslararas palyatif bakm merkezleri ile ibirliini salamak, yurt iindeki ve dndaki ilgili kamu ve zel aratrma kurulular ya da sivil toplum kurulular ile ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak ve aratrma projeleri iin finans kaynaklar teminine almak, ortak toplantlar dzenlemek.

NC BLM

Ynetim Organlar, Grev ve Yetkileri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, palyatif bakm konusunda eitim ve deneyim sahibi olup, uzmanlk alan gerei palyatif bakm hastalar ile alan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden dorudan Rektre kar sorumludur ve ayn zamanda Ynetim Kurulunun Bakandr. Mdrn nerisi ile almalarnda yardmc olmak zere, Ynetim Kurulunda grevli retim yeleri arasndan en ok iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr yardmcs Mdrn verecei ileri yrtr ve Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda vekalet eder. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn grevi de kendiliinden sona erer.

Mdrn grev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Mdrn grev ve yetkileri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda ynetim ve ileyiinden birinci derece sorumlu kii olarak bu ynde gerekli nlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak, Merkezin idari ilerini yrtmek, bte teklifini hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grn alarak Rektrle sunmak.

c) Merkez bnyesinde oluturulan alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek.

) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak.

d) Yurt ii ve yurt dndaki ilgili merkez ve kurulularla ibirlii yaparak amaca uygun projeler gerekletirmek.

e) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanlmas iin gerekli giriimlerde bulunmak.

f) Rektr tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, doal ye olan Mdr dhil yedi kiiden oluur. Dier alt ye Merkezin alma alan ile ilgili, Dokuz Eyll niversitesi Tp Fakltesi; Tbbi Onkoloji Bilim Dal, Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Bilim Dal, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Ruh Sal ve Hastalklar Anabilim Dal, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, Erikin Hematoloji Bilim Dal, Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Dokuz Eyll niversitesi Hemirelik Fakltesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yksek Okulu, Hemirelik Hizmetleri Mdrl, Diyet ve Beslenme Birimi veya Nutrisyon Destek nitesi gibi palyatif bakmla dorudan ilikili blmlerde bilgi ve deneyim sahibi olarak alanlar arasndan, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilirler. Grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen bir yenin yerine, ayn yntemle Mdr tarafndan nerilen adaylar arasndan seim ve grevlendirme yaplr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu Mdrn daveti ile salt ounlukla toplanr. Oylama istee bal olarak ak veya kapal oy ile yaplr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr; oy eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre Merkezin alma dzenini tespit etmek.

b) Kurulu amalar dorultusunda Merkezin ynetim ve almalar ile ilgili kararlar almak, Merkezin bnyesinde kurulacak alma gruplar ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Mdrn nerilerini incelemek ve karara balamak.

c) Var olan olanaklar deerlendirerek uygulama ve aratrma alanlar konusunda ayrntl kararlar almak.

) Ylsonu faaliyet raporunu grmek.

d) Aratrc ve uygulayc elemanlarn aratrma ve yayn konularnda yapacaklar mali destek isteklerini var olan imknlara gre karara balamak.

e) Mdrce hazrlanacak program ve bte nerilerini incelemek, karara balamak.

f) Mdrn getirecei her trl konuyu tartp karara balamak.

g) Merkezin farkl kurulular ile ibirliini ve bunlarn imknlarndan yararlanmay gerektiren aratrmalar gerekeli olarak karara balamak ve ilgili kurumun desteinin salanmas iin Rektrle sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilen en fazla on kiiden oluur. niversite dndaki zel ve kamu kurulularndaki uzman kiiler de Danma Kurulunda grev alabilir. Ancak, Ynetim Kurulu yeleri ayn anda Danma Kurulunda grev alamaz. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Mdrn gerek grmesi halinde, Danma Kurulu ve Ynetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulunun ye saysnn yardan bir fazlas talep ettii takdirde Mdr, Danma Kurulunu en ge bir ay iinde olaanst toplantya arr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planlar deerlendirerek, Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

alma gruplar ve uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek iin farkl faaliyetleri yrtmek ve verimlilii arttrmaya ynelik olarak alma gruplar oluturulabilir. alma grubu bakan ve yeleri, Mdrn nerisiyle Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulu kararyla uygulama birimleri de alabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dokuz Eyll niversitesi Rektr yrtr.