7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Bitlis Eren niversitesinden:

BTLS EREN NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bitlis Eren niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarda nlisans ve lisans renimi gren rencilerin kayt, eitim-retim, snav ve mezuniyetlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bitlis Eren niversitesinin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarda, renci kabul, nlisans ve lisans eitim-retim programlarnn dzenlenmesi, snav esaslar ve mezuniyete ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ara snav: Yaryl ii snavn,

c) Birim: Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulunu,

) Blm: Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulunun blmlerini,

d) Blm Bakan: Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu blmlerinin bakanlarn,

e) Dekan: Faklte Dekann,

f) Final snav: Yaryl sonu snavn,

g) Kurul: Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu kurullarn,

) Mazeret snav: Ara snava giremeyen mazeretli rencilere verilen snav hakkn,

h) Mdr: Yksekokul veya meslek yksekokulu mdrn,

) renci leri Daire Bakanl: Bitlis Eren niversitesi renci leri Dairesi Bakanln,

i) Program: Meslek yksekokulu programn,

j) Rektr: Bitlis Eren niversitesi Rektrn,

k) Senato: Bitlis Eren niversitesi Senatosunu,

l) niversite (BE): Bitlis Eren niversitesini,

m) Ynetim Kurulu: Faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu ynetim kurullarn,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt lemleri ve Dersler

Giri ve kayt artlar

MADDE 5 (1) niversiteye bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda kaytlara ilikin esaslar unlardr:

a) lme, Seme ve Yerletirme Merkezince (SYM) yaplan yerletirme sonucunda, o retim ylnda niversitenin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarna kayt hakk kazanm veya zel yetenek snav ile renci alnacak blm ve programlarda, o retim yl iin geerli olan puan ve artlara sahip olmak ve zel yetenek snavnda baarl olmak gerekir.

b) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn, belirlenen tarihlerde kayt yapabilmeleri iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kayt iin ahsen bavurmalar gerekir. Posta ile bavuru kabul edilmez. lgili mevzuatta kabul edilen zorunlu hallerde; belgelemek kaydyla, rencilerin belirledikleri vekilleri aracl ile kayt yaptrlabilir. rencilerin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarna kaytlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak Senato karar ile yaplr.

c) Yabanc uyruklu rencilerin niversiteye kaytlar, ilgili mevzuat hkmleri ile Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

) niversiteye kesin kayt yaptran renciye renci leri Daire Bakanl tarafndan kimlik kart verilir. Bu kimlik kartnn, eitim-retim sresi boyunca, her yl renci leri Daire Bakanl tarafndan bandrol yaptrlmak suretiyle vize edilmesi gerekir. Kimlik kartnn kaybedilmesi halinde, yenisini almak iin, ulusal veya yerel bir gazeteye kayp ilan verilmesi gerekir.

Danmanlk

MADDE 6 (1) Kaydn yaptran her renci iin ilgili blm bakannca retim elemanlar arasndan bir akademik danman atanr. Yeterli retim yesi bulunmayan blm ve programlarda, dier retim elemanlar da danman olarak atanabilir. Danman; renimi sresi boyunca renciyi izler, yol gsterir ve yardmc olur. renciler, danmanlarnn grn alarak, her yaryl banda alacaklar derslere kayt yaptrr. Danman renci bilgi sistemi zerinden ders kayd yapan rencilerin; eksik, fazla veya hatal seilen derslerini dzelttikten sonra onaylar. Blm bakan, gerektiinde danmanlardan rencilerin ilgili faaliyetleri ve baar durumu hakknda rapor isteyebilir. Danmanln etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin, danmanlarca renci izleme dosyas tutulur.

Kayt yenileme

MADDE 7 (1) Kayt yenileme esaslar unlardr:

a) renci; her yaryl banda akademik takvimde belirlenen sre ierisinde, Bakanlar Kurulunun belirlenen renim katk payn/renim cretini yatrp, dersleri semek suretiyle kaydn yenilemek zorundadr. Ders kayt ilemleri, rencilere ilan edilerek duyurulur. renciler derslere kaytlarn, Senatonun tespit ettii esaslar ve Rektrlk tarafndan belirlenen usullere gre, bilgisayar ortamnda interaktif olarak yenilerler. Kayt yenileme ilemlerinin tmnden renci sorumludur. Kayt ilemi danmann onay ile tamamlanm olur.

b) Kayt yenileme tarihleri, Senatoca belirlenerek akademik takvimle ilan edilir. Bu sre iinde kaydn yenilemeyen rencilerin, hakl ve geerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulne ve kaytlarnn yenilenip yenilenmemesine, ynetim kurulu, yaryln balangcndan ikinci haftann sonuna kadar geen sre iinde karar verir. Ynetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan rencinin kayd yenilenmez. Bu renciler, kaydn yaptrmam olduklar yarylda rencilik haklarndan yararlanamaz, snavlara giremezler. rencinin kayt yaptrmam olduu yaryllar, renim sresinden saylr.

c) retim programlarndaki herhangi bir dersin alnabilmesi iin, nceki yaryllardan belirli ders veya derslerin baarlm olmas n art olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alnabilmesinde baarlmas n art olan ders veya dersler, blmlerin nerisi ve ynetim kurulunun uygun gryle Senatoya sunulur ve Senato tarafndan kabul edildikten sonra ilan edilir.

) renci; kayt srasnda, tekrarlamak zorunda olduu dersler dhil, toplamda 45 AKTS kredisini amamak art ile, kayt olduu yaryl derslerinden almak istediklerini seer. Bu seimde, nceki yaryllarda devamsz ve baarsz olduu dersler ile alttan hi almad derslere ncelik vermesi zorunludur. renci devamn vermedii ve/veya alttan ilk kez alaca derslerin kayt olduu yaryl dersleri ile akmas durumunda yalnzca alttan ald dersleri seebilir. Ancak; devamn vermedii derslerle ilgili olarak, yaryln ilk haftasnda rencinin bavurusu ile blm/program bakanlnn uygun gr ve eitim biriminin ynetim kurulu karar ile programnda akan dersi farkl tr ve/veya programlardan alabilir. Farkl program ve eitim trlerindeki derslerin kredi cretlendirilmesi 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinin (e) fkrasna gre yaplr.

d) nlisansta nc yaryldan ders alabilmesi iin ikinci yaryln, drdnc yaryldan ders alabilmesi iin de nc yarln sonunda genel not ortalamalarnn en az 1.50'ye ykseltilmi olmas gerekir. Genel not ortalamas 1.50'nin altndaki renciler, 1.50 artn salayana kadar sonraki yaryldan ders alamazlar. Bu renciler, bavurmalar halinde baraj snavna girer. Snavlarn sonunda gerekli olan not ortalamasn tutturanlar, sonraki yaryldan ders almaya devam eder. Bu snavlara ramen genel not ortalamas 1.50nin altnda kalan renciler; alt yaryllardan baarsz olduklar ve devamsz kaldklar derslere kaydolduktan sonra, DD veya DC notu aldklar derslerden dilediklerini alarak not ortalamalarn ykseltmeleri gerekir.

e) Lisansta drdnc yaryl sonundan itibaren rencilerin bir st yaryldan ders alabilmeleri iin, genel not ortalamalarnn en az 1.80'e ykseltilmi olmas gerekir. Genel not ortalamas 1.80'in altndaki renciler, 1.80 artn salayana kadar st yaryllardan ders alamazlar. Bu renciler, bavurmalar halinde baraj snavna girerler. Snavlarn sonunda gerekli olan not ortalamasn tutturanlar, bir st yaryldan ders almaya devam ederler. Bu snavlara ramen genel not ortalamas 1.80in altnda kalan renciler; alt yaryllardan baarsz olduklar ve devamsz kaldklar derslere kaydolduktan sonra, DD veya DC notu aldklar derslerden dilediklerini alarak not ortalamalarn ykseltmeleri gerekir.

f) renciler; baarsz olduklar ancak sonradan programdan karlan dersler yerine, kaytl olduklar blm tarafndan uygun grlen ve kredi bakmndan edeerde olan dersleri, ynetim kurulunun onay ile alrlar. rencinin ald ve baarsz olduu, sonradan programdan karlan bu dersler, rencinin transkriptinden de karlr.

g) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir yaryl iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre yaryl sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk % 10a giren birinci retim rencileri, bir sonraki yarylda deyecekleri renci katk paynn yarsn der.

) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir yaryl iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre yaryl sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk % 10a giren ikinci retim rencileri, bir sonraki yarylda birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti der.

h) Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yaryl iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz.

Ders ekleme/silme

MADDE 8 (1) renciler; her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihlerde danmannn onayn alarak, ders deiiklii yapabilir.

st yaryldan ders alma

MADDE 9 (1) Bir renci, nceki yaryllardan baarsz dersinin olmamas ve genel not ortalamasnn 3.00 ve stnde olmas durumunda; danmannn da olumlu gryle st yaryldan ders alabilir. stten alnacak derslerin kredileri toplam, bulunulan yaryln kredi toplamnn %35ini aamaz.

Yatay geiler/ift ana dal ve yan dal program

MADDE 10 (1) niversiteye bal programlara, niversitenin bal programlarndan veya baka niversitelerden yaplacak yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Yksekretim Kurulu kararlar dorultusunda, mevcut kontenjan snrlar iinde gerekletirilir.

(2) ift anadal ve yandal program, Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde uygulanr.

(3) niversiteye kayd yaplan rencilerden daha nce bir yksekretim kurumunda okumu olanlarn, hangi derslerden muaf saylacaklarna, edeerlik artn gz nnde bulundurarak, ilgili ynetim kurulu karar verir.

Dikey geiler

MADDE 11 (1) Meslek yksekokulu mezunlarnn lisans programlarna dikey geileri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim nlisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri dorultusunda ynetim kurulu kararyla yaplr.

Ders muafiyeti

MADDE 12 (1) niversiteye kayd yaplan rencilerden daha nce bir yksekretim kurumunda okumu olanlarn, ders kaytlarnn balamasndan itibaren onbe gn ierisinde bavurmalar artyla hangi derslerden muaf saylacaklarna, edeerlik artn gz nnde bulundurarak, ynetim kurulu karar verir.

Meslek yksekokuluna intibak

MADDE 13 (1) Bir lisans programnn en az drt yarylnn btn derslerinden veya o lisans programnn en az % 60ndan baarl olup da lisans programlarn tamamlamayanlarn veya tamamlayamayanlarn, intibaklar 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ynetim kurulunca yaplr.

NC BLM

Eitim-retim Esaslar

Eitim-retim sresi

MADDE 14 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere, her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili yaryla ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

retim yl

MADDE 15 (1) Bir eitim-retim yl, yaryl snavlar hari bir yaryl 14 hafta (70 i gn) olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur. Resmi tatil gnlerinde retim ve snav yaplmaz. Ancak, gerektiinde dersi veren blm tarafndan nerilen ve Ynetim Kurulunca uygun grlen ders ve snavlar, Cumartesi ve Pazar gnleri ile mesai saatleri dnda da yaplabilir.

(2) Eitim-retim ylnn balang ve biti tarihini, snav dnemleri ve tarihlerini, yaryl tatili ve dnemlerini, kayt ve kayt yenileme ilemlerini ihtiva eden bir sonraki eitim-retim ylna ait akademik takvim Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ilkeler erevesinde en ge Haziran ay sonuna kadar Senatonun onayndan sonra ilan edilir.

(3) Yaz okulu, gz ve bahar yaryllar dnda Senatonun karar ile alabilir. Yaz okulunun almas ve yrtlmesi ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

retim

MADDE 16 (1) retim; retim plannda grlen dersler, uygulamalar, proje ve stdyolar, laboratuvar ve atlye almalar, klinik uygulamalar, pratik almalar, stajlar, i yeri eitimleri, ev almalar, arazi uygulamalar, seminerler, bitirme almas ve benzeri almalardan oluur. Derslerin sresi bir yaryldr. Stajlar, Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde uygulanr.

(2) nlisans ve lisans programlarnda yer alacak zorunlu ve semeli dersler ile bu derslerin yaryllara dalm, blmlerin grleri alnmak suretiyle, semeli derslerin % 25in altna dmeyecek biimde belirlenmesi ve renci ileri yazlmnn da semeli derslerin belirlenen orann altnda olmayacak ekilde dzenlenmesi artyla, ynetim kurulu tarafndan kararlatrlan ve Senato tarafndan onaylanan retim planna gre yaplr.

Kredi

MADDE 17 (1) Bir dersin kredisi, rencilerin o ders iin ilgili retim eleman/program kurulu tarafndan belirlenmi olan program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal renci i yk esasna dayanr. renci i yk, ders saatlerinin yan sra laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, i yeri eitimi gibi eitim-retim etkinliklerinde harcanan btn zaman ifade eder. rencilerin i ykleri hesaplanarak, AKTSye gre her tr eitim retim faaliyeti kredilendirilir. 1 kredi, 25-30 saat aras renci i ykne karlk gelir. AKTS kredisi Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde uygulanr.

(2) Bir eitim-retim ylnda, ders ve uygulamalarn toplam AKTS kredisi 60 olmak zere ve her yaryln da 30 AKTS kredisine eit olduu ilkesiyle, rencinin mezun olabilmesi iin nlisansta toplam 120 AKTS kredisi ve lisansta toplam 240 AKTS kredisini baaryla tamamlamas gerekmektedir.

Uzaktan eitim-retim

MADDE 18 (1) Senatonun teklifi ve Yksekretim Kurulunun uygun grmesi halinde bir programdaki derslerin tamam uzaktan eitim-retim yoluyla verilebilir.

(2) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde, birinci ve ikinci retim programlarndaki baz dersler, uzaktan retim yoluyla verilebilir.

(3) Uzaktan eitimle ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Kalite sreleri

MADDE 19 (1) Eitim-retim srelerinin srekli iyiletirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ve eitim-retimin devamna ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulunun bu konularda belirledii temel ilkelere uygun olarak Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Derslere Devam ve Snavlar

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 20 (1) rencinin, kaydolduu bir dersin final snavna girebilmesi iin;

a) Teorik derslerin en az % 70ine devam etmesi,

b) Dersin uygulamas varsa, yaplan uygulamalarn en az % 80ine katlmas,

c) Ayr ders niteliindeki her trl uygulamalarn % 80ine katlmas,

) Ayr ders niteliindeki uygulama, dev, proje ve benzerlerini sresi iinde, baarl olarak yapmas,

gerekir.

(2) Birinci fkrada saylan artlarn salanmad dersten renci devamsz kalm olur. Bu durumdaki renciler, retim elemannca final snavndan nce ilan edilir ve final snavna alnmazlar. renci; devamsz kald o dersi, dersin ald ilk yarylda tekrarlar. renci, devam artn salayp baarsz olduu dersi de, bu dersin alaca ilk yarylda devam art aranmadan tekrar etmek zorundadr. rencilerin devam durumlar, dersin sorumlu retim elemannca izlenir. rencilerin alacaklar salk raporlar, derse devam srelerinin hesabnda dikkate alnmaz.

Ara snav

MADDE 21 (1) Her ders iin, her yarylda bir ara snav yaplr. Bu snava ilikin esaslar unlardr:

a) Ara snav tarihleri, akademik takvimde belirtilen tarihlere bal kalnarak, ilgili blmler tarafndan hazrlanr ve dekan/mdr tarafndan onaylandktan sonra snav dnemi balamadan en az onbe gn nce ilan edilir. Ara snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine girilerek ilan edildikten sonra, snav sonu listeleri dzenlenerek onaylanr ve bir nshas renci leri Daire Bakanlna gnderilmek zere blm bakanlna teslim edilir.

b) Ayr ders niteliindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yaryl ii deerlendirmeleri, ara snav notlarnn yerine geer.

Final snav

MADDE 22 (1) Final snav programlar, akademik takvimde belirtilen tarihlere bal kalmak kaydyla, blmler tarafndan hazrlanr ve dekan/mdr tarafndan onaylandktan sonra, snav dnemi balamadan en az onbe gn nce ilan edilir. Snavlar programda gsterilen gn, yer ve saatlerde yaplr. niversite dnda yaplacak derslerin uygulamal snavlar, ynetim kurulu karar ile yaplr. Bir dersin baar notu final snavnn yapld tarihten itibaren ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine girilerek ilan edildikten sonra, snav sonu listeleri dzenlenerek onaylanr ve bir nshas renci leri Daire Bakanlna gnderilmek zere blm bakanlna teslim edilir.

Btnleme snav

MADDE 23 (1) Btnleme snav programlar, akademik takvimde belirtilen tarihlere bal kalmak kaydyla, blmler tarafndan hazrlanr ve dekan/mdr tarafndan onaylandktan sonra ilan edilir. Snavlar programda gsterilen gn, yer ve saatlerde yaplr. niversite dnda yaplacak derslerin uygulamal snavlar, ynetim kurulu karar ile yaplr. Bir dersin baar notu btnleme snavnn yapld tarihten itibaren ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda ilgili retim eleman tarafndan renci bilgi sistemine girilerek ilan edildikten sonra, snav sonu listeleri dzenlenerek onaylanr ve bir nshas renci leri Daire Bakanlna gnderilmek zere blm bakanlna teslim edilir.

Baraj snav

MADDE 24 (1) Baraj snav; genel not ortalamasn tutturamadklar iin bir st yaryldan ders alamayan rencilere, devamsz olmadklar ve diledikleri en ok dersten verilen bir snav hakkdr. Snav hakk verilen renciler bavurmalar halinde, her yaryl banda alacak snavlara alnrlar. Bu snavlarda baar notu ykseltilemeyen derslerin, nceki baar notu geerli olur.

Mazeret snav

MADDE 25 (1) Mazeret snav; ara snava giremeyip mazeretini belgeleyenler ve mazereti ynetim kurulunca kabul edilenler iin uygulanr. renci, mazeretini blm bakanlna, snavlarn bitiminden sonra, en ge yedi gn ierisinde bildirmek zorundadr. renci mazeret snavnda, o tarihe kadar olan mfredat programndan sorumludur. Mazeretleri nedeniyle snava gireceklerin, mazeret tarihlerindeki girmi olduklar tm snavlar geersiz saylr. Mazeret snavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yaplr. Mazeret snavlarna girmeyen rencilere yeni bir mazeret hakk tannmaz. Mazeret snavnn deerlendirilmesi, Bitlis Eren niversitesi Bal Deerlendirme Sistemi Uygulama Ynergesi esaslarna gre belirlenir.

Tek ders snav

MADDE 26 (1) Tek ders snav; 20 nci maddedeki devam artlarn daha nce yerine getirmek kaydyla, mezuniyet aamasna gelip, sadece tek dersten baarsz olan renciler iin yaplan snavdr. Tek ders snav tarihi, akademik takvimde belirlenerek ilan edilir.

zel durumlar

MADDE 27 (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma veya karma cezas almayan ya da kesinlemi bir mahkumiyet karar olmayp tutuklu olan veya zerine atl sutan beraat eden rencilere, snav hakkn kazanm olduu derslerden snavlar ynetim kurulu kararyla yaplr.

Genel not ortalamas ykseltme snav

MADDE 28 (1) Son yaryl sonunda, genel not ortalamas (GNO) 2.00n altnda kalan renciler mezuniyet iin; DD veya DC notu aldklar derslerden genel not ortalamas ykseltme snavna girerler. Bu snav haklarn, takip eden yaryln balangcndaki ders kayt haftasnda kullanrlar. Bu snava giremeyenler iin mazeret snav almaz. Buna ramen; GNOsu 2.00n altnda kalanlar, kayt yenileyerek arasnav ve final snav dnemlerinde tekrar snavlara girerler.

Muafiyet snav

MADDE 29 (1) Muafiyet snav; niversiteye yeni kayt yaptran rencilere, ortak zorunlu yabanc dil dersinden muaf olmalar iin, retim yl banda alan bir snavdr. Bu snav Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

Snav ekli

MADDE 30 (1) Snavlar, yazl olarak yaplr. Ancak, her yaryln banda, ders sorumlusunun istei ve ynetim kurulu karar ile snavlar; internet temelli, szl veya hem yazl hem szl ya da uygulamal olarak yaplabilir. Bu yndeki bir karar, yaryl banda renciye duyurulur. renciler, snavlara girmek iin kimlik kartlarn veya renci belgelerini beraberinde getirmek zorundadr.

(2) Bir dersin snav, o dersi vermekle sorumlu retim elemanlarnca dzenlenir ve yrtlr. Sorumlu retim elemanlarnn snav gn niversitede bulunmamas halinde, snav kimin yapaca, ilgili blm bakan tarafndan belirlenerek ilgili dekanla/mdrle bildirilir. Snavlarn dzenli biimde yrtlebilmesi iin, ilgili birimdeki btn retim elemanlar grevlendirilebilir. Snav sonular, ilgili birimler tarafndan, akademik takvime gre ilan edilir. Snav evrak ve derse devam izelgelerinin, ilgili birim yneticilerince iki yl saklanmas zorunludur.

Snav sonularna itiraz ve maddi hatalar

MADDE 31 (1) renci bir dersin notuna itirazn, bu notun belirlenen yntemle veya internet zerinden ilanndan itibaren, yedi gn iinde ilgili dekanla/mdrle yazl olarak yapar. Bu itiraz zerine snav evrak, ncelikle dersin sorumlusu tarafndan incelenir ve gn ierisinde sonulandrlr. Eer renci bu sonuca da gn ierisinde yazl olarak itiraz ederse, snav kd ilgili dekann/mdrn grevlendirecei komisyon tarafndan incelenir ve komisyon raporu ilgili ynetim kurulunda karara balanr. tiraz, rencinin dilekesinin verildii tarihten itibaren en ge on gn ierisinde sonulandrlr.

(2) retim elemanlarnca snav sonularnn sisteme girilmesinde meydana gelebilecek maddi hatalar ynetim kurulu karar ile dzeltilebilir. renci leri Daire Bakanlnca, renci bilgi sistemi, ilgili renci iin not dzeltme amac ile alarak, dersin sorumlu retim eleman tarafndan ara snav, final ve btnleme notu sisteme girilir. Ara snav notlarndaki maddi hatalar final snavlarndan nce giderilmek zorundadr. Final notundaki maddi hatalar, btnleme snavndan nce giderilir. Yaplan not dzeltmeleri sonrasnda en son not dikkate alnarak, o ders iin bal deerlendirme sistemi uygulanp rencilerin harf notlar verilir.

BENC BLM

Deerlendirme ve Baar Durumu

Dnem not ortalamas ve genel not ortalamas

MADDE 32 (1) Dnem not ortalamas (DNO); rencinin bir yarylda ald derslerin her birinden elde ettii baar notu katsaysnn, o dersin kredisi ile arplmas sonucu elde edilecek saylar toplamnn, o yaryldaki derslerin toplam kredisine blnmesi ile elde edilecek deerdir.

(2) GNO; rencinin ilk yaryldan itibaren bulunduu yaryl sonuna kadar ald derslerin her birinden elde ettii baar notu katsaysnn, o dersin kredisi ile arplmas sonucu elde edilecek saylar toplamnn, o dneme kadar ald btn derslerin kredileri toplamna blnmesi ile elde edilecek deerdir. Kaytl bulunulan yaryl sonu itibaryla GNO belirlenirken, alt yaryllardan alnmam dersler hesaba katlmaz.

Baar notu

MADDE 33 (1) rencinin bir dersteki baar notu, Senato tarafndan dzenlenen bal deerlendirme sistemi esaslar erevesinde belirlenir.

(2) Baar notu katsays 4lk sisteme gre olan rencilerin notlar, Yksekretim Kurulunun belirledii not dnm tablosuna gre 100lk sisteme dntrlr. Ayn yntemle 100lk sistem de 4lk sisteme dntrlr.

Onur ve yksek onur rencileri

MADDE 34 (1) Her yaryln sonunda, programdaki o yaryln tm derslerini almak koulu ile FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezas almam rencilerden DNOsu 3.00 - 3.50 olan renciler onur rencisi; 3.51- 4.00 olan renciler ise, yksek onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi, dekanlklar veya mdrlkler tarafndan her yaryl sonunda ilan edilir ve baar belgeleri, dekanlklar veya mdrlkler tarafndan kendilerine verilir. Ayn yntemle, her mezuniyet dneminde birimlerde ve niversite genelinde ilk dereceye giren renciler belirlenir.

Mezuniyet

MADDE 35 (1) renim plannda belirtilen btn derslerinden baarl olmu, GNOsunu en az 2.00 dzeyine karm ve bu Ynetmelikte belirtilen btn almalar tamamlam renci, renimini bitirmi saylr ve kendisine diploma verilir.

Diplomalar

MADDE 36 (1) renim programlarnda kaytl olan rencilere, belirlenen ders kredileri ve dier ykmllkleri baar ile tamamlamalar halinde ilgili birimin ynetim kurulu karar ile diploma verilir. ki yllk meslek yksekokulunu baar ile tamamlayan rencilere meslek yksekokulu diplomas; drt yllk eitim-retim programlarndan birini baar ile tamamlayan rencilere lisans diplomas; Tp fakltesinin alt yllk, di hekimlii ve eczaclk fakltelerinin beer yllk programlarn baar ile tamamlayanlara ise yksek lisans diplomas verilir.

(2) niversiteyi bitirenlere, devam ettikleri faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu, blm ve program, aldklar ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme devi, staj ve iyeri eitimi gibi almalarn baar sonular ile birlikte gsteren transkript ve AKTSne uygun diploma ekleri Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde verilir. Onur ve yksek onur rencisi olanlarn, transkript ve diploma eklerinde bu durumlar belirtilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomasn kaybedenlere, ilgili ynerge kapsamnda diploma zerinde belirtilerek ikinci kez diplomalar verilir.

(4) Lisans programlarn tamamlamayanlarn veya tamamlayamayanlarn, Yksekretim Kurulu tarafndan karlan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre nlisans diplomas dzenlenir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

zinli saylma

MADDE 37 (1) renciye; ynetim kurulu karar ve Yksekretim Kurulunca tespit edilen hakl ve geerli nedenler ile bir defada en ok iki yaryl olmak zere, toplamda yaryl sre ile izin verilebilir. zinli saylan renci, kaytl olduu yksekretim programna devam edemez ve izinli olduu yaryl izleyen snav dnemindeki final snavlarna giremez. zinli saylan sre, eitim-retim sresinden saylmaz.

(2) Yaryl iinde izin verilmesi halinde, renci yaryl bandan itibaren izinli saylr. Yaryl snav dnemi banda veya snav dnemi iinde izin alndnda, bu izin verildii tarihten geerli olup, rencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden snav dnemindeki haklar sakl kalr. Bu haklar, iznin bitimini izleyen o dersin snavnn alaca ilk snav dneminde kullanlr.

(3) Ar hastalk, kaza, doal afetler gibi belgelendirilebilen olaanst durumlar dnda izin bavurusu, yaryln ilk iki haftas iinde yaplr. rencinin geici izinli saylmasn gerektirecek durumlar unlardr:

a) rencinin, salk raporuyla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) Mahallin en byk mlki amirince belgelendirilmi olmas artyla, tabii afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalmas,

c) rencinin; renimine ara vermesine neden olan birinci derece akrabalarnn hastalndan/lmnden kaynaklanan mazeret durumlarnn ortaya kmas,

) rencinin eitim ve retimine ara vermesine neden olan ekonomik skntlarn ortaya kmas,

d) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma veya karma cezas almamas dndaki durumlarn veya kesinlemi bir mahkmiyet karar olmayan tutukluluk halinin ortaya kmas veya zerine atl sutan beraat etmi olmas,

e) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

f) Ynetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen ve niversite Ynetim Kurulunca onaylanan geerli olabilecek dier mazeretlerin ortaya kmas.

rencinin iliiinin kesilmesi

MADDE 38 (1) 2547 sayl Kanunun 54 nc maddesi ve Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre niversiteden karlma cezas alan rencilerin iliii niversite Ynetim Kurulu karar ile kesilir.

niversiteden ayrlma

MADDE 39 (1) Kendi istei ile niversiteden ayrlacak olanlar, renim grdkleri ilgili birime yazl olarak bavurur. Bavuru zerine alnan ynetim kurulu karar ile kayd silinen renciye; isterse kayt olduu yksekretim programndaki renim durumunu gsteren bir belge, girite teslim ettii diplomalar ve dier belgeleri verilir. Kendi istei ile niversiteden ayrlan rencilerin tm rencilik haklar sona erer.

renci deiim programlar

MADDE 40 (1) niversite ile yurt iindeki ve yabanc lkelerdeki yksekretim kurumlar arasnda, renci deiim programlar uygulanabilir. Bu uygulamalar, AKTS ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senatoca belirlenen esaslar erevesince yrtlr.

Disiplin

MADDE 41 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde; 2547 sayl Kanunun 54 nc maddesi ile Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato, niversite Ynetim Kurulu ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 43 (1) 27/7/2010 tarihli ve 27654 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Bitlis Eren niversitesi n Lisans Eitim ve retim Ynetmelii ile 27/7/2010 tarihli ve 27654 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Bitlis Eren niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymndan nce niversitenin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarna kaytl bulunan rencilere, Ynetmeliin 43 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bitlis Eren niversitesi Rektr yrtr.