7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Artvin oruh niversitesinden:

ARTVN ORUH NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Artvin oruh niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim ve retime ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AGNO: Arlkl genel not ortalamasn,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde enstit iin tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim daln,

) Anabilim Dal Bakan: Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim dalnn bakann,

d) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez almas dnemlerinde rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim elemann,

e) Enstit: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitsn,

f) Enstit Kurulu (EK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstitde eitim programlar bulunan anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

g) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan Enstit Kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

h) Mdr: Enstit Mdrn,

) renci: Lisansst renim iin enstitye kaytl renciyi,

i) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

j) Program: Yksek lisans ve doktora unvanlarna ynelik belirli sayda ve belirli ierikte zorunlu ve semeli dersler ile doktora yeterlik snavn, tez ve uygulamalarn,

k) Rektr: Artvin oruh niversitesi Rektrn,

l) Senato: Artvin oruh niversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

n) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

o) niversite: Artvin oruh niversitesini,

) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retimle lgili Genel Esaslar

Kontenjanlarn ilan ve bavuru

MADDE 5 (1) Her program iin kontenjan ve bavuru koullar, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, EYKnn karar ve Senatonun onay ile belirlenir. renci kontenjanlar, ilgili anabilim/anasanat dalndaki retim yelerinin danmanlk ykleri dikkate alnarak tespit edilir.

(2) renci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, bavuru koullar, gerekli belgeler ile bavuru, kabul, snav, mlakat ve kayt tarihleri Rektrlk tarafndan ilan edilir ve ayrca enstit mdrl tarafndan enstitnn internet sayfasnda da duyurulur. Sz konusu ilan, her yaryl banda renci almak zere verilebilir.

Lisansst renimine renci kabul

MADDE 6 (1) Yksek lisans programlarna bavuru iin adaylarn;

a) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun grlen yurt ii veya YK tarafndan denklii kabul edilen yurt d faklte veya yksekokullardan bir lisans diplomasna sahip olmalar,

b) Bavurduu puan trnde ALESten en az ilanda belirtilen kadar standart puana sahip olmalar,

c) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun bulunan ve Senatoca belirlenen dier koullar salamalar

gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarna lisans diplomas ile bavuran adaylarn;

a) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun grlen, yurt ii veya YK tarafndan denklii kabul edilen yurt d bir bilim veya sanat dalnda 4.00 tam not zerinden en az 3.00, 100 tam not zerinden en az 75 puan veya edeer mezuniyet notuna sahip olmalar,

b) Bavurduu programn puan trnde ALESten en az ilanda belirtilen kadar standart puana sahip olmalar,

c) DSden veya KPDS, GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (Graduate Record Examination), IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) gibi YK tarafndan kabul edilen dier snavlardan ilanda belirtilen puann karl yabanc dil puanna sahip olmalar,

) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun bulunan ve Senatoca belirlenen dier koullar salamalar

gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarna yksek lisans diplomas ile bavuran adaylarn;

a) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun grlen, yurt ii veya YK tarafndan denklii kabul edilen yurt d bilim veya sanat dalnda yksek lisans derecesine sahip olmalar,

b) Bavurduu programn puan trnde ALESten en az ilanda belirtilen kadar standart puana sahip olmalar,

c) DSden veya KPDS, GMAT, GRE, IELTS, TOEFL gibi YK tarafndan kabul edilen dier snavlardan ilanda belirtilen puann karl yabanc dil puanna sahip olmalar,

) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan uygun bulunan ve Senatoca belirlenen dier koullar salamalar

gerekir.

(4) Gzel sanatlar ve Devlet konservatuar yksek lisans programlarnda ALES koulu aranmaz.

(5) Yksek lisans iin adaylardan ngilizce/Franszca/Almanca dillerinden herhangi birinden, DS veya KPDS yabanc dil puan da istenilebilir.

(6) Yksek lisans veya doktora program iin; bilim dal, bir yabanc dil ve/veya yabanc dil edebiyat olan bir retim programna bavuran adaylarn, bu yabanc dil dnda farkl bir yabanc dilden, DS veya KPDS yabanc dil belgelerinden birine sahip olmalar gerekir.

(7) kinci retim tezsiz yksek lisans programlarna bavuruda, yabanc dil art aranmaz.

(8) Adaylarn bavuru ilemleri, ilgili enstit mdrlnce dzenlenir ve yrtlr.

(9) Enstit ynetim kurulu, bavuru koullarn salayan adaylar iin, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dal program iin , be veya yedi yeden oluan aday deerlendirme jrisi ve iki yedek ye seer.

(10) Jri tarafndan adaylarn baar deerlendirmesinin nasl yaplaca enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr ve Senato tarafndan onaylanr.

Yabanc uyruklu ve yurt dnda ikamet eden adaylar

MADDE 7 (1) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk adaylarn lisansst programlara kabullerinde; ALES veya uluslararas dzeyde edeer kabul gren GMAT veya GRE gibi snav puanlar ile birlikte gerektiinde, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programna bavuracaklarn lisans mezuniyet not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 3.15 ya da 100 zerinde en az 80 olmas gerekir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler, ALES veya uluslararas dzeyde edeer kabul gren bir snav puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca ve yksek lisans veya doktora giri baar notunun alt snrnn ne olaca ilgili enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir. Senatonun karar ile yalnzca ALES veya uluslararas dzeyde edeer kabul gren bir snav puan ile de renci kabul edilebilir. En baarl adaylardan balanarak kontenjan dahilinde liste hazrlanr ve sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir. Bu rencilerin; ikamet ettikleri lkede ngilizce eitim yapan bir retim kurumundan mezuniyetleri veya ngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya edeer snav sonularn ibraz etmeleri halinde enstit ynetim kurulunun karar ile ngilizce yeterlik snavndan muaf saylabilirler. Gerekli grlen hallerde bunlarn dil ve bilim seviyelerinin tespiti iin snav yaplabilir.

Aratrma grevlisi yetitirme

MADDE 8 (1) niversitelere veya yksek teknoloji enstitlerine atanm olan ve bu kurumlarn teklifi, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr ve YK'n karar ile lisansst retim yapmak zere niversitede grevlendirilen aratrma grevlileri, bir lisansst programa kayt yaptrabilir. Bu aratrma grevlileri ile ilgili ilemler, ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Bavurulan yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda lisans veya yksek lisans derecesi alm olan rencilere; eksikliklerini gidermek amacyla, aada belirtilen koullar erevesinde, bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Bilimsel hazrlk program kapsamnda, yksek lisans veya doktora programna kabul edilen adaylara, lisans veya baka bir lisansst programndan dersler aldrlabilir. Bu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, programn azami tamamlanma sresi ierisinde; bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, krediden saylmak zere lisansst programa ynelik dersler de alabilir. rencinin alaca dersler iin, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar gerekir.

b) Bilimsel hazrlk programnda alnacak dersler ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar ve dier esaslar iin, rencinin ders ald programn tabi olduu mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre, en ok bir akademik takvim yldr. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dahil edilmez.

(3) Bilimsel hazrlk programn bir akademik takvim ylnda baaryla tamamlayamayan renci, takip eden yaryllarda lisansst programa ynelik dersler alamaz.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli konularda bilgilerini arttrmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dal bakannn olumlu gr zerine, enstit ynetim kurulunun karar ile baz lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir.

(2) zel renci olarak kayt yaptrmak isteyen adaylarn; almak istedikleri derslerin alaca yaryln banda, lisansst derslere kayt sresi iinde, lisans renimleri srasnda aldklar notlara ilikin belge ve varsa diploma fotokopilerini ekledikleri bir dileke ile ilgili enstit mdrlklerine bavurmalar gerekir.

(3) zel rencilere, kayt ilemleri tamamlandktan sonra zel renci belgesi verilir. zel rencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldklar notlar gsteren bir belge verilebilir. zel renciler, niversite rencilerinin yararlandklar rencilik haklarndan yararlanamaz.

(4) zel renci kabulne ilikin dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 11 (1) niversitedeki ayn enstitnn bir baka anabilim/anasanat dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun edeer enstitsne bal lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam olan baarl renci, lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Bir rencinin yatay gei bavurusunun kabul edilebilmesi iin;

a) Bavuru tarihinde, genel not ortalamasnn yksek lisans iin en az 3.00 doktora iin en az 3.50 olmas,

b) Devam etmekte olduu lisansst retim program ile gei yapaca program arasnda, program adnn ayn olmasnn yan sra, program yeterlilikleri, renme kazanmlar ve ders ierikleri asndan en az %70 orannda tutarllk ve giri koullar bakmndan uyum olmas,

c) Yatay gei bavurularnn anabilim/anasanat dal bakanlnca nerilmesi ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanmas

gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen yatay gei kontenjanlar, enstit kurulunda kesinletikten sonra ilan edilir.

(3) niversitenin bir lisansst programna yatay gei yapmak isteyen renci, devam etmekte olduu retim programn tantan ve kaytl olduu derslerden baar durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstit mdrlne bavurur.

(4) Anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve nerileri; enstit ynetim kurulunda incelenerek, rencinin yatay gei talebinin uygun olup olmad, retimin balama tarihinden nce karara balanr. Bu Ynetmelik hkmlerine gre yatay geii kabul edilen rencinin programa uyumu iin almas gerekli grlen derslerin adlar, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlndan istenir.

(5) Tez aamasnda olan renciler, yatay gei hakkndan yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei yaplamaz.

Lisansst programlara kayt yaptrma ve kayt yenileme

MADDE 12 (1) Hazrlk programlar ve uygulamalar dahil, yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik giri snavn kazanan adaylarn listesi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve enstit mdrl tarafndan ilan edilir.

(2) Bir lisansst programa kayt yaptrmaya hak kazanan adaylarn kaytlar niversite tarafndan ilan edilen akademik takvimde belirtilen gnlerde yaplr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Sresi iinde kesin kaydn yaptramayan adaylar kayt hakkn kaybederler.

(3) niversitenin lisansst programlarna kabul edilen renciler her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yaryl iin renci bilgi sisteminden ders kayd yaptrmak zorundadr. Danmanlar, danman olduu rencilerin ders kaytlarn akademik bilgi sisteminden onaylar. rencilerin kaytlarnn yenilenmesi iin bu ilemlerin tamamlanm olmas gerekir. Akademik takvimde belirtilen srelerde kaydn yeniletmeyen renci, o yarylda/ylda rencilik haklarndan yararlanamaz, derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre, 2547 sayl Kanunda belirtilen retim sresinden saylr. Ancak, sresi iinde kaydn yeniletmeyenlerden hakl ve geerli mazereti olan rencinin kaydnn yenilenmesine, ders ekleme ve karma sresinin bitiminden itibaren bir hafta ierisinde mazeretini belirten dileke ile bavurmas kaydyla, ilgili ynetim kurulu karar verir. Kayt yenileme ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

(4) Akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde renci, danmann onay ile yeni ders seebilir veya setii dersi brakabilir.

NC BLM

Dersler, renci Baarsn lme ve Deerlendirme, Notlar

Dersler, renci baarsn lme ve deerlendirme

MADDE 13 (1) Lisansst derslerin kredi/saat deerleri, hangi lisansst derslerin kredisiz olaca, ilgili anabilim dal bakanlnn grleri de alnarak enstit kurulunca kararlatrlr ve retim planlarnda belirtilir. Bir dersin kredi deeri aadaki izelgeye gre belirlenir:

retim almasnn tr Haftalk saati Kredi deeri

Teorik Ders 1 1

Uygulama 2 1

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 1-4 1

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 5-8 2

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 9-12 3

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 13-16 4

(2) Her yarylda alacak dersler, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ile enstit kurulunca karara balanr ve ilan edilir. Enstit kurulunca kabul edilen derslerin hangi retim yeleri tarafndan yrtlecei anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Lisansst dzeydeki dersler retim yelerince verilir. Zorunlu hallerde anabilim veya anasanat dal bakannn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile doktoral retim grevlilerine ve Devlet sanats veya sanatta yeterlii olan retim elemanlarna da lisansst dzeyde dersler verdirilebilir.

(3) Lisansst rencilerinin alaca dersler; danman atanm olmas halinde danman onay, atanmam ise ilgili anabilim/anasanat dal bakannn onay alnarak enstit kurul karar ile kabul edilmi dersler ierisinden her yaryl banda belirlenir ve anabilim dal bakanlnn teklifi ile enstitye bildirilir.

(4) Enstit tarafndan lisansst tez danman olarak atanan retim yeleri, ikinci danmanlar hari, EYK tarafndan atandklar tarihi takip eden yaryldan balamak zere her yaryl ve yaz dneminde, tezli programlar iin danman olduu rencilere alanlarndaki gncel gelimeleri aktarmak zere, uzmanlk alan dersi verebilir. Bir rencinin uzmanlk alan dersini alp almayacana danman karar verir. Uzmanlk alan derslerinin almas ve yrtlmesi Senato tarafndan kabul edilen ynerge ile dzenlenir ve enstit ynetim kurulunca uygulanr.

(5) rencilerin baar dzeyleri; yaryl ii snav, ksa snav, proje, seminer, dev gibi yaryl ii almalar ve yaryl sonu snav ile llr.

(6) Derslere devam zorunluluu, teorik dersler iin en az %70 ve dier retim trleri iin en az %80'dir.

(7) Yaryl sonu snavna girmi bir renciye verilecek baar notunun hesaplanmasnda; o dersin yaryl ii almalarnn %40 ile yaryl sonu snav notunun %60 dikkate alnr. Yaryl sonu snavn gerektirmeyen derslerle ilgili deerlendirme anabilim dal bakanlnn grleri de alnarak enstit kurulunun karar ile belirlenir ve renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Bu durumda, bir dersin baar notu rencinin yaryl ii almalar gz nnde tutularak verilir.

(8) retim elemanlar, ara snav sonularn yaryl sonu/ylsonu snavlar balamadan en ge onbe gn nce otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadrlar. Yaryl sonu/ylsonu snav sonularnn ise, snavlarn bitimini izleyen haftann ilk gn ierisinde otomasyon sistemine giriinin tamamlanarak iln edilmesi ve internet ktlarnn imzal olarak enstitye teslim edilmesi gerekir.

(9) rencilerin aldklar her ders iin, katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar 11 inci fkrada belirtilen harf notlarndan biri, retim yesi tarafndan dersin baar notu olarak takdir edilmek suretiyle verilir.

(10) Bir dersin baar notu; dersi veren retim yesi tarafndan yaryl sonu snavnn yapld tarihten itibaren en ge onbe gn ierisinde renci bilgi sistemine girilir ve onayl kts anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan enstit mdrlne gnderilir.

(11) Snavlarn deerlendirilmesinde aadaki puanlama sistemi uygulanr:

Puan Harf Notu Katsay

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3.0

75-79 CB 2.5

65-74 CC 2.0

58-64 DC 1.5

50-57 DD 1.0

40-49 FD 0.5

0-39 FF 0

Devamsz F 0

Eksik E -

Geer G -

Kalr K -

Sren alma S -

(12) Bu maddenin onbirinci fkrasnda yer alan harf notlar aada belirtildii gibi tanmlanr:

a) Bir dersten baarl saylabilmek iin baar notunun; yksek lisans programlarnda en az CB (2.5), doktora ve sanatta yeterlik programlarnda en az BB (3.0) olmas gerekir.

b) F harf notu; devam koullarn salamayan rencilere verilir.

c) E harf notu; yaryl ii ve yaryl sonu snavlar ile dier deerlendirmelere girmeyen rencilere verilir. E harf notu dnem sonunda FF harf notuna dnr.

) G harf notu; kredisiz eitim-retim almalarndan ve kredisiz olarak alnan ve baarl olunan dersler iin rencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarna dahil edilmez.

d) K harf notu; kredisiz eitim-retim almalarnda baar gsteremeyen rencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarna dahil edilmez.

e) S harf notu; lisansst tez almas ve uzmanlk alan dersi iin verilir. Uzmanlk alan derslerinde S harf notu bir sonraki yaryl balamadan nce G ya da K harf notuna evrilir. Lisansst tez almasn baaryla tamamlayan rencinin S harf notu G harf notuna dntrlr.

(13) Yaryl sonu snav yaplan dersler iin yaryl sonu snavna girme artn yerine getirmi renciler ile bu snavlara girip baarsz olan renciler akademik takvimde belirtilen srelerde btnleme snavna girerler. Btnleme snav, yaryl sonu snav yerine geer.

lme ve deerlendirme belgelerinin saklanmas

MADDE 14 (1) lme (snav sonu listeleri) belgeleri, enstit mdrl tarafndan saklanr. Deerlendirme belgeleri (snav evraklar) ise, dersi veren retim yesi tarafndan iki yl sre ile saklanr ve ikinci yln sonunda imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 15 (1) renci, snav sonularnn duyurulmasndan itibaren yedi gn iinde bal olduu enstit mdrlne dileke ile bavurarak snav evraknn yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstit mdrl, maddi bir hata yaplp yaplmadnn belirlenmesi iin snav evrakn ilgili anabilim dal bakan araclyla dersin sorumlu retim yesine inceletir ve sonucu renciye tebli eder. rencinin itiraznn devam halinde; ilgili enstit ynetim kurulu karar ile sorumlu retim yesinin dahil olmad, ilgili alandan oluan en az kiilik bir komisyonca, cevap anahtaryla ve/veya dier snav katlar ve dokmanlar ile karlatrmal olarak yeniden inceleme yaplr. Not deiiklikleri, enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Not deiiklii ile ilgili ynetim kurulu karar, renci ileri daire bakanlna bildirilir. Gerekli deiiklik, renci ileri daire bakanl tarafndan yaplr.

(2) renci bilgi sisteminde aklanan baar notlarna ilikin herhangi bir maddi hatann yaplm olduunun belirlenmesi halinde, retim yesi ilgili anabilim dal bakanlna bavurarak dzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili anabilim dal bakanlnca deerlendirilir. Eer maddi hata varsa, not dzeltimi, enstit ynetim kurulunda grlp karara balanr. Enstit ynetim kurulu karar renci ileri daire bakanlna bildirilir. Gerekli deiiklik, renci ileri daire bakanl tarafndan yaplr.

Not ortalamas

MADDE 16 (1) AGNO, rencinin lisansst programna kabul edilmesinden itibaren, alm olduu derslerden kredisiz olanlar hari dierlerinin tm dikkate alnarak hesaplanr. AGNO hesabnda, tekrar edilen derslerden son alnan not geerlidir. Btn notlar rencinin not izelgesine geirilir.

(2) Bir rencinin ders aamasn tamamlayp tez aamasna geebilmesi iin AGNOsunun; yksek lisans programlarnda en az 2.5, doktora ve sanatta yeterlik programlarnda en az 3.0 olmas gerekir. AGNOsu bu deerlerin altnda olan renciler, renim sresi iinde olmak kouluyla, baar notlar bu deerlerin altnda kalan derslerden yeteri kadarn tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNOsu yukarda belirtilen deerlerin altnda olan renciler lisansst programdan mezun olamazlar.

DRDNC BLM

Yksek Lisans retimi

Yksek lisans retimi

MADDE 17 (1) Yksek lisans program, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn, hangi anabilim/anasanat dallarnda ve nasl yrtlecei, ilgili enstit kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir.

Ders yk

MADDE 18 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel/sanatsal aratrma veya uygulama yaparak bilgiye erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetkinlii kazanmasn salamaktr. Tezli yksek lisans program; toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer ve tez almas kredisiz olup, baarl ve baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Bu derslerden baarl saylabilmek iin baar notunun en az CB (2.5) olmas gerekir. Ayrca ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile en ok ders dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) Lisans programna kaytl iken, lisans mezuniyet ylnda, kendi lisans programnn zorunlu kredi hesabna katlmam olan lisansst derslerden en ok ne kaydolmu ve baarl olmu olan renciler, Senato kararyla bu dersleri tezli yksek lisans ders ykne saydrabilir.

Sre

MADDE 19 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi en fazla alt yaryldr. Bu sre yaryldan az olamaz.

(2) rencinin kredili derslerini tamamlama sresi en fazla iki yaryldr.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini baar ile bitiren, ancak tez almasn drt yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, danman ve anabilim/anasanat dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini tamamlamas ve jri nnde savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilebilir.

(4) rencinin birinci ve ikinci yaryllarn her birinde en az iki ders almas zorunludur.

Danman atanmas

MADDE 20 (1) renci, en ge ders ekleme ve karma haftasnn sonuna kadar, danman olmasn istedii retim yesinin ismini, onaylarn da alarak, ilgili anabilim dal bakanlna nerir. Anabilim dal bakanl, bu danman adayndan birini enstitye iletir. Danman atanmas enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir.

(2) Danman, her renci iin tez konusunu, anabilim dal bakanl araclyla en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye nerir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda danmann nerisi, anabilim dal bakanlnn gryle enstitye iletilir ve enstit ynetim kurulu kararyla ikinci tez danman ikinci yaryln sonuna kadar atanabilir. kinci tez danman, dier yksekretim kurumlarnda grev yapan retim yelerinden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtd yksekretim kurumlarnda grev yapmakta olan Trkiye Cumhuriyeti vatanda veya yabanc lke vatanda retim yelerinden de olabilir.

(3) Tez danman, niversitenin programda grevli retim yeleri arasndan seilir.

(4) Bir retim yesinin toplam ka renciye danmanlk yapabilecei, ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenen esaslar dorultusunda tespit edilir.

(5) Bir rencinin tez danman, renci ve/veya tez danmannn istei ve ilgili anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar ile deitirilebilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci; tezini, ilgili enstitnn tez yazm esaslarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenir. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumunun ilgili anabilim dalndan olmak zere veya be asil, iki yedek retim yesinden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz. Oluan btn jriler, snav ncesi yaplacak toplantda kendi aralarnda bir bakan seerler.

(3) Snav, anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte yaplr. Jri toplantlar eksik yeli yaplmaz. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek enstit mdrlne bildirilir ve en ge onbe gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. Tez savunma snav sresi en az 45 dakika, en ok 90 dakikadr. Yksek lisans tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur.

(4) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak tez savunmas hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde tezini ilgili enstitye teslim ederek ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Tezi reddedilen rencinin danman, renci ve ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile deitirilebilir.

(5) renci, baaryla savunduu ve ilgili yazm kurallarna uygun olarak yazp ciltlettii tezini, enstit kurulu tarafndan belirlenen kopya says kadar ilgili enstitye teslim eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 22 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Bir ay iinde, birinci fkrada belirtilen tezini teslim etmeyen renci, geerli mazeretini bildiren bir dilekeyle enstit mdrlne bavurarak bir aylk ek sre talep edebilir.

(3) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin kaytl olduu anabilim/anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(4) Yksek lisans diplomas; Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

Tezsiz yksek lisans programnn amac ve kapsam

MADDE 23 (1) Tezsiz yksek lisans program, ikinci lisansst retiminde de yrtlebilir. Bu program; toplam 30 krediden az, 55 krediden fazla olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Programda alnacak toplam kredi, ilgili enstit kurulu tarafndan belirlenir. Dnem projesi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda bu derse kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Danmann uygun grmesi halinde dnem projesi dersi iki yaryl da alnabilir.

(2) rencinin alaca derslerin en fazla 10 krediyi gemeyen en ok tanesi lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(3) Lisans programna kaytl iken, lisans mezuniyet ylnda, kendi lisans programnn zorunlu kredi hesabna katlmam olan lisansst derslerden en ok ne kaydolmu ve baarl olmu olan renciler, Senato kararyla bu dersleri tezsiz yksek lisans ders ykne saydrabilir.

(4) retim elemanlar tezsiz yksek lisans programna kayt yaptramaz.

(5) rencinin birinci ve ikinci yaryllarn her birinde en az ders almas zorunludur. rencinin derslerden baarl saylabilmesi iin AGNOsunun en az 2.5 olmas gerekir. AGNOya ilikin bu snr Senato tarafndan deitirilebilir.

(6) kinci retim tezsiz yksek lisans programlar, hafta ii birinci retimin bitimini takiben yaplan retimdir, gerektiinde hafta tatilinde de yaplabilir.

Sre

MADDE 24 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi, en fazla alt yaryldr. Bu sre yaryldan az olamaz.

Danman atanmas

MADDE 25 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak retim yelerinin belirlenmesi bu Ynetmeliin 20 nci maddesindeki esaslara gre yaplr.

Tezsiz yksek lisans reniminin sonulanmas ve tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 26 (1) Dnem projesi jrisi, ilgili anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, biri proje danman olmak zere asil, bir yedek yeden oluur. Dnem proje snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dnem projesi hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dal bakanlnca, dnem projesi snavn izleyen gn iinde, ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Dnem projesi hakknda dzeltme karar verilen renci, dnem projesi snav tarihinden itibaren en ge ay iinde gereini yaparak, dnem projesini ayn jri nnde tekrar savunur.

(2) Kredili dersleri tamamlayan, dier koullar da salayan ve proje snavnda baarl olan tezsiz yksek lisans program rencisine, yksek lisans diplomas verilir.

(3) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin kaytl olduu anabilim/anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(4) Diploma, Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

BENC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 27 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetkinlii kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yk

MADDE 28 (1) Doktora program; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi savunmas ve tez almasndan, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de toplam 42 krediden az olmamak kouluyla en az ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi savunmas ve tez almasndan oluur.

(2) Lisansst dersleri, danmann gr, anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de seilebilir. Ancak bu dersler toplam 12 krediyi geemez.

(3) Doktora programna yksek lisans derecesi ile kabul edilen rencilerin sekizinci yaryl, lisans derecesi ile kabul edilen rencilerin onuncu yaryl sonuna kadar, pedagojik formasyon kapsamnda verilen dersleri baarmalar gerekir.

(4) Doktora rencileri, danmann nerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Bu dersler, rencinin ortalama hesaplarnda kullanlmaz ve transkriptine ilenmez.

Sre

MADDE 29 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en fazla oniki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin en fazla onsekiz yaryldr. Bu sreler; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldan az olamaz.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn oniki yaryl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin onsekiz yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az bir yaryl olmak zere yeni sreler verilir.

Danman atanmas

MADDE 30 (1) Doktora tez danman atanmas bu Ynetmeliin 20 nci maddesine gre yaplr.

Yeterlik snav

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar, gz ve bahar yaryllarnda olmak zere ylda iki kez yaplr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler en ge beinci, lisans derecesi ile kabul edilen renciler en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. renci, kredili derslerini baaryla tamamladktan sonra, yeterlik snavna girmek istediini belirten bir dilekeyi, yeterlik snav dnemlerinden nce enstit mdrlne verir.

(2) Yeterlik snavlar, anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla biri rencinin tez danman olmak zere veya be kiiden oluan snav jrileri kurar, jri yeleri niversitenin retim yeleri arasndan seilir. Komite tm yazmalarn ilgili enstit araclyla yapar. Doktora yeterlik komitesi, ylda bir yenilenir.

(3) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerilerini ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanl tarafndan yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. rencinin ikinci snavda da baarsz olmas durumunda, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile ek ders aldrlabilir veya danman deitirilebilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baaryla tamamlam bir renci yksek lisans programna geebilir. Yksek lisans programna gei; rencinin dilekesi zerine, danmannn gr, anabilim dal bakanlnn onay ve enstit ynetim kurulunun karar ile gerekleir.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman istei halinde komite toplantlarna oy hakk olmakszn katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 33 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. Savunma talebi; renci tarafndan bir dilekeyle ilgili enstit mdrlne bildirilir ve szl savunma tarihi, enstit mdrlnce ilan edilir. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce, komite yelerine ve enstit mdrlne verir. Savunma snav dinleyicilere aktr. Ancak, sadece tez izleme komitesi yeleri soru sorabilir. Tez nerisi savunmasnn tamamlanmasndan sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapal olarak, tez nerisi hakknda kararn verir.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde, tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen, ancak tez hazrlama sresi ierisinde tez konusunu deitirmek isteyen bir renci; danmannn da gerekeli raporu ile en ge ay iinde yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan yeni tez nerisini, tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, yeni tez nerisi ile ilgili raporu szl savunmadan en az onbe gn nce, komite yelerine ve enstit mdrlne verir. Tez izleme komitesi, rencinin sunduu yeni tez nerisinin kabulne veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca yeni tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde, ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Bir renci, tez hazrlama sresi iinde ancak bir defa yeni bir tez konusu nerisinde bulunabilir. Yeni tez nerisinin kabul ile ilgili ilemlerden dolay, rencinin renim sresi ile ilgili herhangi bir uzatma yaplmaz.

(6) Tez nerisi kabul edilen renci iin, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine ve enstit mdrlne yazl bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yaplan almalar, ulusal ve uluslararas yaynlarn listesi ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenerek sonu bir tutanakla enstit mdrlne bildirilir. Doktora tez alma raporunu, enstitye teslim etmeyen veya teslim edip snavna girmeyen rencinin o dneme ait tez almas baarsz kabul edilir.

Doktora tezinin sonulanmas

MADDE 34 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular, ilgili enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez danmannca tezi kabul edilen renci, tez snavna girmek iin anabilim dal bakanlna bavurur. Anabilim dal bakanl, tez jrisi nerisi ile birlikte alt adet tezi ilgili enstitye iletir.

(3) Doktora tezi jrisi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenir. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtd yksekretim kurumlarnda grev yapmakta olan Trkiye Cumhuriyeti vatanda veya yabanc lke vatanda retim yelerinden olmak zere be asil, iki yedek yeden oluur. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren kiisel tez deerlendirme raporlarn hazrlar ve en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Tez savunma snav, anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte yaplr. Jri toplantlar eksik yeli yaplmaz. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstit mdrlne bildirilir ve en ge onbe gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. kinci kez toplanamayan jriler konusunda yaplacak ileme enstit ynetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma snav en az 60 dakika, en ok 120 dakika sreli, tez almasnn sunulmas ile soru-cevap blmnden oluur. Tez savunma snav dinleyicilere ak yaplr, ancak renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Jrinin karar ve gerekeli raporu ile kiisel tez deerlendirme raporlar, anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir.

(7) renci, baaryla savunduu ve ilgili yazm kurallarna uygun olarak yazp ciltlettii tezini enstit kurulu tarafndan belirlenen kopya says kadar hazrlar ve ilgili enstitye teslim eder.

Doktora diplomas

MADDE 35 (1) Tez snavnda baarl olan, doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora program rencisine, doktora diplomas verilir. Diplomaya hak kazanlan tarih, doktorann ilgili enstit ynetim kurulunda kabul edildii tarihtir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diploma, Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik Program

Ama ve kapsam

MADDE 36 (1) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Hangi dallarda sanatta yeterlik program alabilecei niversiteleraras Kurulun nerisi zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Ders yk ve renim sresi

MADDE 37 (1) Sanatta yeterlik program, yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet; lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de toplam 42 krediden az olmamak kouluyla en az ondrt adet ders ve uygulamalar ile yeterlik snav, tez almas ya da zgn bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi almalardan oluur.

(2) En ok oniki kredilik lisansst ders, danmann gr enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de seilebilir.

(3) Sanatta yeterlik rencisinin alaca lisans dersleri, ders ykne ve sanatta yeterlik kredisine saylmaz.

(4) Sanatta yeterlik programn normal tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin oniki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise onsekiz yaryldr. Bu sre yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldan, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise sekiz yaryldan daha az olamaz.

(5) Sanatta yeterlik programna yksek lisans derecesi ile kabul edilen rencilerin sekizinci yaryl, lisans derecesi ile kabul edilen rencilerin onuncu yaryl sonuna kadar pedagojik formasyon kapsamnda verilen dersleri baarmalar gerekir.

(6) rencilerin; kredili derslerini, yksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden drt yaryl iinde, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise alt yaryl iinde baar ile tamamlamalar gerekir. Bu sre iinde rencinin derslerden baarl saylabilmesi iin AGNOsunun en az 3.0 olmas gerekir.

(7) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn azami sreler sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sreler verilir.

Tez veya sanat eseri danman atanmas

MADDE 38 (1) Sanatta yeterlik tez veya sanat eseri danman atanmas bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara gre yaplr.

(2) Tez veya sanat eseri danman niversitenin programda grevli retim yeleri arasndan seilir. kinci tez danman, doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip bir retim grevlisi ya da Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtd yksekretim kurumlarnda grev yapmakta olan Trkiye Cumhuriyeti vatanda veya yabanc lke vatanda retim yeleri arasndan seilerek grevlendirilebilir.

Sanatta yeterlik snav

MADDE 39 (1) Sanatta yeterlik snavnn amac; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamalar baaryla tamamlayan rencinin temel konular ve sanatta yeterlik almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Sanatta yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr. Bu snavn koullar, zaman, jri yelerinin belirlenmesi, snavn kapsam ve yrtl ekli iin bu Ynetmelii 31 inci maddesinde belirtilen doktora yeterlik snav ve sonular ile ilgili hkmler uygulanr.

(2) Yabanc uyruklular, kendi anadili dndaki dier yabanc dillerden veya Trkeden snava tabi tutulur. Yabanc uyruklu rencilerin yabanc dil snavlarnn nasl yaplaca niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenir.

Sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri almas

MADDE 40 (1) Sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamalar baaryla tamamlayp sanatta yeterlik snavnda baarl olan renci iin; rencinin kendi gr ve nerileri de alnarak danman, ilgili anasanat dal bakan ve o anasanat dalnda grevli baka bir retim yesinden oluacak bir sanatta tez veya sanat eseri belirleme komitesince rencinin tez almas m yoksa sanat eseri almas m yapaca belirlenerek enstitye nerilir. Bu neri enstit ynetim kurulunca karara balanr.

(2) Sanatta yeterlik tez almas yapmasna karar verilen renciler iin, bu Ynetmeliin 32 nci, 33 nc ve 34 nc maddeleri hkmleri uygulanr.

(3) Sanat eseri almas yaplmasna karar verilen renciler iin;

a) Her renci iin ayr bir sanat eseri almas izleme komitesi oluturulur. Bu komitenin oluturulmasnda ve alma usullerinde doktora rencileri iin bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

b) rencinin yapaca sanat eseri almasnn mahiyeti, ierii ve gerektiinde, ynetimini ieren bir sanat eseri almas nerisi danman gzetiminde renci tarafndan yazlarak anasanat dal bakanlnca enstitye nerilir ve enstit ynetim kurulunun onay ile neri kesinleir.

(4) Sanat eseri almasnn tamamlanm saylmas iin renci, danman gzetiminde almasn aklayan ve belgeleyen yazl bir metin hazrlar. Bu metin ilgili enstitnn tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlp, enstit kurulu tarafndan belirlenen kopya says kadar anabilim dal bakanl vastasyla ilgili enstitye iletilir. Ancak; bu metin bir tez olmayp, sanat dalnn ve o daldaki almann zelliine gre deiebilen, baz durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, hazrlanan st dzeyde bir sergiyi, resitali, veya temsili aklayan bir n rapor niteliindedir.

(5) Sanat eseri almasnn sonulandrlmasyla ilgili olarak bu Ynetmeliin 32 nci maddesi hkmleri uygulanr. Ancak burada tezin yerini sanat eseri alr. Sanat eseri ise, yazl orijinal bir alma olabilecei gibi, uygulamal olarak sunulan resital, temsil ve benzeri olabilir. Resital, temsil ve benzeri durumlarda rencinin hazrlad st dzeyde bir sanat eserini jri nnde icra etmesi ve savunmas istenir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 41 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir. Diplomaya hak kazanlan tarih, sanatta yeterliin ilgili enstit ynetim kurulunda kabul edildii tarihtir.

(2) Sanatta yeterlik diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diploma, Mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

YEDNC BLM

renim Sresini Ama, Kayt Silme, renci Deiimi,

renime Ara Verme, Not Edeerlii

renim sresini aan renciler

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen lisansst eitim programlarnn azami tamamlanma srelerini her ne sebeple olursa olsun aan rencilerin ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Ders ve tez baar artlarn yerine getirmeyen renciler

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ders ve tez almas ile ilgili baar artlarn yerine getirmeyen renciler, ayn enstitnn ayn anabilim dalna tekrar bavuramazlar ve kayt yaptramazlar. Ancak kendi istekleriyle kaytl olduklar programdan ayrlmay yazl olarak enstitye beyan eden rencilere bu hkm uygulanmaz.

liik kesme, kayt silme

MADDE 44 (1) Herhangi bir nedenle kaydn sildiren rencilerin, niversite tarafndan tespit edilen iliik kesme ilemlerini yapmalar gerekir.

(2) renciler, bir dileke ile renci ilerine bavurarak kendi istekleri ile kaytlarn sildirebilir. Bu durumda, demi olduklar har ve cretler iade edilmez.

(3) niversiteden karma cezas alan renciler ile bir baka niversiteye yatay gei yoluyla giden rencilerin kaytlar silinir.

Yurtdndaki niversitelerle renci mbadelesi

MADDE 45 (1) niversite ile yurtdnda bir niversite arasnda yaplan Socrates, Erasmus ve benzeri anlamalar uyarnca, renci deiimi program erevesinde yurtdndaki niversitelere bir veya iki yaryl sreyle renci gnderilebilir.

(2) Bu rencilerin kaytlar bu sre ierisinde niversitede devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. Bu renciler o dnem iin niversitede almalar gereken dersler yerine, okuduklar niversitede aldklar derslerden sorumlu saylr. Bu derslerin seimi, renci danmanlarnn nezaretinde yaplarak, ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar, bu Ynetmelikte belirtilen not sistemine evrilerek renci ktne ilenir ve akademik ortalamaya katlr.

(3) Ayn mbadele kapsamnda, mbadil niversiteden gelen rencilere de, niversitede okuduklar sre ierisinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve aldklar dersler iin kendilerine transkript verilir.

Yurtiindeki niversitelerle renci deiimi

MADDE 46 (1) niversite ile yurtiindeki dier niversiteler arasnda; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda renci ve retim yesi Deiim Programna likin Ynetmelik hkmlerine gre renci deiim program uygulanr.

Mazeret, izin ve renime ara verme

MADDE 47 (1) rencilere hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini olayn meydana geldii tarihten itibaren en ge on gn iinde enstitye yazl olarak bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, enstit ynetim kurulunca en ok be gn mazeret izni verilebilir.

(2) rencilerin, salk kurulularndan alacaklar salk raporunu, raporun biti tarihinden itibaren en ge on gn iinde bir dileke ekinde enstitye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazl olarak bavurmalar kouluyla, rencilere enstit ynetim kurulu karar ile aada belirtilen, azami retim sresinden saylmayan izinler verilebilir:

a) Salk kurulularndan alnan ve retim dnemini kapsayan en az iki aylk salk raporu olan rencilere, en ok iki yaryla kadar,

b) Ayn zamanda resmi bir kurumda alan rencilerden; eitim, retim, aratrma, grevlendirme, hastalk, refakat ve benzeri nedenlerle yurtdna kmak durumunda olanlara, en ok iki yaryla kadar,

c) Derslerini baaryla tamamlam olmalar kouluyla ya da tecil hakkn kaybetmesi nedeniyle renim sresi iinde askere giden rencilere, askerlik sresince,

) Aratrma veya renim amacyla sreli olarak yurt dna gitme veya grevlendirilme halinde en fazla iki yaryla kadar,

d) Doal afet halinde en fazla iki yaryla kadar,

e) Anne, baba, karde, e veya ocuunun lm durumunda bir yaryla kadar

izin verilebilir. Ancak, bavuru tarihi itibariyle, eitli nedenlerle renimini tamamlayamayaca belirlenen renciler hakknda, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Mazeretleri enstit ynetim kurulunca kabul edilen veya renimine ara verilen renciler, raporlu ya da mazeretli veya renimine ara verilen sre iinde derslere veya ders snavlarna ya da tez savunma snavlarna giremez. Bu sre iinde girilen dersler ve ders snavlar ile yaplan tez savunma snavlar geersiz saylr.

(5) Verilen izin sresi iinde, rencinin enstit ynetim kurulunca kabul edilen geerli talebi zerine, verilen iznin kalan ksm iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geerli olmadnn belirlenmesi halinde, enstit mdrl verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geen sre renim sresinden saylr.

(6) renimine ara veren rencilerin; renime ara verme nedenleri ortadan kalktktan sonra, on gn iinde renime ara verme durumuna ilikin belgelerle birlikte, renimlerine kaldklar yerden devam etmek zere, enstitye yazl olarak bavurmalar gerekir. Bavurunun sresi iinde yaplmamas ya da belgelerin enstit ynetim kurulunca yeterli grlmemesi durumunda renime ara verme sresi iptal edilebilir. Verilen sre, renim sresinden saylr.

Notlarn edeerlii

MADDE 48 (1) niversiteden veya niversite dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olan rencilerin not dnmleri, YK tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 49 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri hakknda; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii, 1/7/1996 tarihli ve 27683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim retim Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato ve ilgili enstit ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 51 (1) 18/1/2009 tarihli ve 27114 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Artvin oruh niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2011-2012 eitim-retim ylndan nce lisansst programlara kayt yaptrm rencilerin notlarnn deerlendirilmesinde aadaki esaslar uygulanr:

a) rencilerin aldklar her ders iin, katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada g