7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES YABANCI DL

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abant zzet Baysal niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Hazrlk Snfnda yrtlecek olan ngilizce eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abant zzet Baysal niversitesinde yrtlen ngilizce Hazrlk Snf eitim-retim programnda uygulanacak esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bir akademik yl: ki yaryl,

b) Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi (DLMER): Abant zzet Baysal niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Genel snav: steyen renciler iin bir yaryln ve tm renciler iin bir akademik yln veya yaz retimi programnn sonunda yaplan snav,

) Hazrlk Snf: DLMER ngilizce Hazrlk Snfn,

d) Rektr/Rektrlk: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrn/Rektrln,

e) Senato: Abant zzet Baysal niversitesi Senatosunu,

f) Seviye tespit snav: Akademik yl banda uygulanan ngilizce hazrlk eitimi muafiyet ve seviye belirleme snavn,

g) niversite: Abant zzet Baysal niversitesini,

) Yaz Okulu: ngilizce Hazrlk Snf destek programn,

ifade eder.

KNC BLM

Hazrlk Snf Eitim-retimi ve Snavlara likin Esaslar

Hazrlk snf eitim ve retiminin amac

MADDE 5 (1) Hazrlk Snf eitim-retiminin amac; Avrupa Ortak Dil ereve Belgesinin ngrd yabanc dilin temel kurallarn, szl ve yazl anlama, anlatma yntemlerini retmek, eitli alanlardaki yaynlar izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaam iin gereken dil iletiimini salama yeterliini kazandrmaktr.

Hazrlk snfnda eitim ve retimin kapsam

MADDE 6 (1) Hazrlk Snfnda eitim-retim, zorunlu veya istee bal olarak bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde yrtlr.

Seviye tespit snav

MADDE 7 (1) Yabanc dil seviye tespit snav; retim yl banda tamamen veya ksmen yabanc dille eitim-retim yaplan programlara kaydolan rencilerin, renim grecekleri yabanc dildeki seviyelerini tespit etmek amacyla yaplr. Hazrlk Snf retimine tabi olan renciler, kayt yaptrd retim ylnn banda, DLMER tarafndan dzenlenen yabanc dil seviye tespit snavna tabi tutulurlar. Bu snav, ilgili yabanc dilde, rencilerin dil bilgi ve beceri dzeylerini belirlemek amacyla yaplr. Hazrlk Snfndan muafiyet iin, yabanc dil seviye tespit snavndan 100 tam puan zerinden en az 65 puan almak gerekir.

(2) Aadaki koullardan birine sahip renciler ngilizce Hazrlk Snfndan muaftrlar:

a) Orta retimini, ngilizcenin anadili olarak konuulduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii eitim kurumlarnda tamamlayanlar,

b) Senato tarafndan edeer kabul edilen snavlarn birinden son yl iinde aada belirtilen puanlar alm olduunu belgeleyenler:

1) First Certificate in English (FCE) C veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL-CBT)dan 198,

2) International English Language Testing System (IELTS)den 4,

3) Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS)ndan 60,

4) niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS)ndan 60 puan.

c) Son yl ierisinde bir baka yksek renim programna kaytl iken ngilizce Hazrlk Snfnda eitim alp baarl olanlar ya da ngilizce yabanc dil yeterlik snavnda baarl olduunu belgeleyenler.

Hazrlk snfna kayt

MADDE 8 (1) Hazrlk Snfna devam edecek renciler, niversitenin dzenleyecei esaslara ve takvime gre belirlenen katk payn yatrarak kayt olmak veya kayt yenilemek zorundadrlar. Kayt olmayanlar ara snav, ksa sreli snav ve yaryl sonu genel snavlara katlamazlar.

Akademik takvim

MADDE 9 (1) Hazrlk Snf retimi, yaz retimi uygulamas sakl kalmak kaydyla, akademik yl esasna gre yaplr. Hazrlk Snf retim takvimi, DLMERin nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve iln edilir.

Hazrlk snf seviye gruplar

MADDE 10 (1) Hazrlk Snf rencilerinin ngilizce yabanc dil renimine hangi seviyeden balayacaklar, seviye tespit snav sonularna gre DLMER tarafndan belirlenir.

Devam zorunluluu

MADDE 11 (1) rencinin devam zorunluluu, akademik yl esasna gre belirlenir. Bir yllk toplam ders saati zerinden en az % 80 orannda devam art aranr. Devamszl toplam ders saatinin % 20sini geen rencilerin yaryl baar notu 0 (sfr) olarak hesaplanr.

Hazrlk snf snavlar ve deerlendirme

MADDE 12 (1) DLMERin kararyla en az iki ara snav, konulara gre belirlenecek sayda da ksa sreli snavlar yaplr. Snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Her yaryln baar notu, ara snavlarn ortalamasnn % 60 ve ksa sreli snavlarn ortalamasnn % 40nn toplamndan oluur. Hazrlk Snf genel baar notunun belirlenmesinde birinci yaryln baar notunun katks % 45, ikinci yaryln baar notunun katks % 55tir.

(2) Ara snavlar; rencilerin snf ii almalarla edindikleri bilgi ve becerileri lmeye ynelik olarak ve genel snava hazrlk amacyla yaplr.

(3) Ksa sreli snavlar; snf ii almalar gn gnne takip etmeyi tevik edici nitelikte ve izlemeye ynelik olarak haberli ya da habersiz yaplr.

Hazrlk snfnda baarl saylma

MADDE 13 (1) rencilerin ylsonu baar notu, iki yaryln baar not ortalamasnn % 40yla genel snavdan ald notun % 60nn toplamndan oluur. rencinin Hazrlk Snfn baaryla tamamlam saylabilmesi iin, ylsonu baar notunun 100 zerinden 60 ve zeri olmas gerekir. Ancak, ilk yaryl sonundaki genel snava katlmak isteyen rencilerin o yaryldaki baar puan dikkate alnmaz ve bu rencilerin Hazrlk Snfndan baarl saylmalar iin, yaryln sonunda yaplan genel snavdan 100 zerinden 60 veya zeri puan almalar gerekir. Yaryl baar notu 0 (sfr) olan rencilerin baarl saylmalar iin, yaryl sonu genel snavdan 100 zerinden en az 65 veya zeri puan almalar gerekir.

Mazeretler

MADDE 14 (1) Devamszlk sresini amamak kouluyla, rencinin hakl ve geerli mazereti nedeniyle katlmad ara snavlarn telafi etmek zere mazeret snavlar yaplabilir. rencinin salk mazeretini salk raporu ile dier mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte DLMERe mazeretlerinin bitimini izleyen i gn iinde bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen rencilerin ilgili snavdan baarsz olduklar kabul edilir. Mazeret snav tarihleri genel bir duyuruyla rencilere nceden ilan edilir. Ksa sreli snavlara, genel snava ve akademik ylbanda yaplan seviye tespit snavlarna katlmayan rencilere mazeret snav hakk verilmez.

(2) Salk raporlar hakknda, 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi renci Salk leri ve Salk Raporlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 15 (1) Genel snavda maddi hata olduunu dnen renciler, snav sonularnn ilann takip eden gn iinde bir dilekeyle DLMER Mdrlne bavurur. renci dilekeleri, DLMER Mdrl tarafndan kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta iinde sonulandrlr.

Hazrlk snf retimi sresi

MADDE 16 (1) Hazrlk Snf retimi sresi iki yaryldr. renciler, dzeylerine gre haftada en az 24 saat ngilizce yabanc dil dersi renimi grrler. Hazrlk Snfnda geirilen sre, rencinin lisans renim programlarnda grmekle ykml olduu derslere ilikin kredi saatleri bakmndan dikkate alnmaz.

Yaz dnemi eitim ve retimi

MADDE 17 (1) Hazrlk Snf yaz retimi, 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Yaz retimi Ynetmelii hkmleri erevesinde yrtlr.

Kaytsz renci

MADDE 18 (1) Hazrlk snf derslerine kaytsz renci kabul edilmez.

Kayt dondurma ve disiplin ilemleri

MADDE 19 (1) DLMER, Hazrlk Snf rencilerinin eitim-retiminden sorumlu olup disiplin ve izinli saylma ve/veya kayt dondurma ilemleri, ilgili mevzuat hkmlerine gre rencinin kaytl olduu Faklte Dekanlnca/Yksekokul Mdrlnce yrtlr.

rencilik stats

MADDE 20 (1) renciler Hazrlk Snfnda okuduklar srece tm rencilik ilemleri kaytl olduklar Faklte Dekanlnca/Yksekokul Mdrlnce yaplr.

liik kesme

MADDE 21 (1) Hazrlk Snfnda iliik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ile 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Lisans Eitim-retim Sresiyle Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snflar Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.