7 Eyll 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28404

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

VADEL LEM VE OPSYON BORSASI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/3/2004 tarihli ve 25415 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsas Ynetmeliinin 3 nc maddesine Dayanak varlk tanmndan sonra gelmek zere aadaki Kaldral alm satm ilemleri tanm eklenmitir.

Kaldral alm satm ilemleri: Yatrlan teminat tutar karlnda, her trl dviz, mal, kymetli maden ve Kurulca belirlenecek dier varlklarn kaldral olarak elektronik ortamda alm satm ilemlerini

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 141 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki Borsa tarafndan gerekletirilen kaldral alm satm ilemlerine ilikin belirlenecek usul ve esaslar balkl 141/A maddesi eklenmitir.

Borsa tarafndan gerekletirilen kaldral alm satm ilemlerine ilikin belirlenecek usul ve esaslar

MADDE 141/A Kaldral alm satm ilemlerinin Borsa tarafndan gerekletirilmesine ve bu ilemlere ilikin hususlar, Borsa Ynetim Kurulunun nerisi zerine Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan onaylanan bir genelge ile belirlenir.

Kaldral alm satm ilemlerinin Borsa tarafndan kurulacak bir platformda ileme konu edilmesi, herhangi bir szleme ya da aracn Borsada ihdas edilmesi ya da Borsaya kote edilmesi olarak deerlendirilmez.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Vadeli lem ve Opsiyon Borsas Anonim irketi Ynetim Kurulu yrtr.