5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 31/8/2012

Karar No  : 2012/126

Konu         : Hazine taşınmazı.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 3/8/2012 tarih ve 5277 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 18/8/1998 tarih ve 98/60 sayılı Kararıyla, 4046 sayılı Kanun’un 2/i maddesine istinaden Maliye Hazinesine devredilmek suretiyle Gazi Üniversitesi’ne tahsis edilmesine karar verilen; Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen münfesih Türkiye Zirai Donatım A.Ş.ye ait Ankara ili, Polatlı ilçesi, 37 pafta, 296 ada, 1 parseldeki 13.000 m2 yüzölçümlü arsa ile üzerinde bulunan bekçi evi ve 9 adet depo (Taşınmaz) ile ilgili olarak;

1- Taşınmaz’ın Gazi Üniversitesine olan tahsisinin iptal edilerek, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Taşınmaz’ın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.