5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  31/8/2012

Karar No  :  2012/125

Konu         :  Maliye Hazinesine ait Aydın-Didim taşınmazı

                     özelleştirme kapsam ve programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/8/2012 tarih ve 5278 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aydın İli, Didim İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan 2217 ada, 1 parsel no.lu 2.654,35 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazın her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazdan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine bırakılmasına,

4. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.