5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

YNETMELK

Akdeniz niversitesinden:

AKDENZ NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akdeniz niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): rencinin bir dersi baar ile tamamlayabilmesi iin yapmas gereken almalarn tmn ifade eden krediyi,

b) Bal deerlendirme: rencinin dnem ii ve sonu snav ve lme faaliyetlerinden elde edilen notlarnn arlklarna gre belirlenen baar not ortalamasnn, o dersi alan tm rencilerin baar dzeylerine gre belirlenmesini,

c) Baar notu alt limiti (BNL): Bir dersten veya uygulamadan baarl olmak iin gerekli baar notu alt snr deerini,

) Birim: niversiteye bal faklte, yksekokul, konservatuvar ve meslek yksekokulunu,

d) Birim yneticisi: Fakltelerde dekan, yksekokullarda, konservatuvarlarda ve meslek yksekokullarnda mdr,

e) Blm bakanl: Rektrle bal blm bakanlklarn,

f) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere grevlendirilen retim elemann,

g) Deerlendirmeye katma limiti (DKL): statistiksel deerlendirmeye dhil edilecek baar notlarnn 100 tam puan zerinden alt snrn,

) Ders tekrar: Ders ve/veya uygulamalardan baarsz olma durumunda dersin tekrar alnmas halini,

h) Diploma program: Belirli bir alana ynelik olarak eitim veren retim programn,

) Edeer diploma program: simleri ayn olan ya da ilgili kurullarca edeer olarak kabul edilmi olan diploma programn,

i) Faklte: Akdeniz niversitesine bal faklteleri,

j) Genel arlkl not ortalamas (GANO): rencilerin alm olduklar tm derslerden hesaplanan arlkl not ortalamasn,

k) kinci retim: Yksekretim kurumlarnda normal rgn retimin bitimini takiben yaplan rgn retimi,

l) lgili alt kurul: Senato iin faklte/yksekokul/konservatuvar/meslek yksekokulu kurulunu, faklte/yksekokul/konservatuvar/meslek yksekokulu kurulu iin blm kurulunu, blm kurulu iin anabilim/anasanat program kurulunu,

m) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu, blmlerde blm kurulunu, anabilim/anasanat dallarnda anabilim/anasanat kurulunu, programlarda program kurulunu,

n) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar ynetim kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokul ynetim kurulunu, rektrle bal blmlerde blm kurulunu,

o) Kanun: 2547 sayl Yksekretim Kanununu,

) Katk tutar: Yksekretim kurumlarnda renim gren rgn retim rencileri iin katk pay ya da ikinci rgn retim rencileri iin renim creti ile 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinin (), (d) ve (e) bentlerine gre belirlenen cretin toplamn,

p) Kiisel geliim dersi: rencilerin kiisel geliimleri amacyla aldklar, retim programnda olmayan dersleri,

r) renci: Faklte, yksekokul, konservatuvar ve meslek yksekokuluna kaytl renciyi,

s) rgn retim: rencilerin, eitim-retim sresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluunda olduklar eitim-retim trn,

) Rektr: Akdeniz niversitesi Rektrn,

t) Senato: Akdeniz niversitesi Senatosunu,

u) Uzaktan eitim: Bilgi teknolojileri kullanlarak, rencinin derslere snf ortamnda devamn gerektirmeyen retim eklini,

) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamal ders saatlerinin bu Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ekilde hesaplanan krediyi,

v) niversite: Akdeniz niversitesini,

y) Yl/yaryl sonu snav alt limiti (YSSL): Bir dersten baarl olmak iin gerekli yl/yaryl sonu snav notu alt snr deerini,

z) Yksekokul: Akdeniz niversitesine bal yksekokullar, konservatuvar ve meslek yksekokullarn

ifade eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) niversitede eitim-retim grmeye hak kazanan rencilerin kesin kaytlar, kimlik kartlarnn dzenlenmesi ve onay, askerlik tecil ilemleri, renci belgelerinin verilmesi, kiisel dosyalarnn tutulmas, diplomalarnn dzenlenmesi ve benzeri ilemler renci leri Daire Bakanlnca yrtlr.

(2) niversite rencilerinin kaytlarnn iptal edilmesi veya silinmesi, renime ara izni, ift anadal-yan dal programlar, diploma programlar aras yatay geiler ile dier yksekretim kurumlarndan gelen rencilerin yatay geileri ve intibaklarnn yaplmas, retim ve snavlara ilikin ilemler, ilgili ynetim kurullarnn kararna istinaden renci leri Daire Bakanlnca yrtlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin drtnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Akademik takvimde yaz okulu programlarna yer verilir. Yaz okulu program Nisan ay iinde Senato tarafndan seilen yelerin katlmyla oluan Yaz Okulu Egdm Kurulu tarafndan ilgili mevzuat hkmleri uyarnca ynetilir. Yaz okuluna ilikin dier esaslar unlardr:

a) Yaz okulunda eitim-retim sresi, kayt ve snav dnemleri dnda yedi haftadan az olamaz. Yaz okulunda her ders iin normal eitim-retim dnemindeki toplam ders saati kadar ders yaplr. Bu ders saatleri her haftaya eit olarak datlr.

b) Yaz okulunda geen sre normal eitim-retim sresinden saylmaz.

c) renciler sonraki yldan/ilk iki yaryllardan ders alabilirler. Bu ekilde alnan dersler tamamlanan ylda/yarylda alnm gibi otomasyon sistemine kayt edilirler. Ancak bu ekilde ders alabilmek iin rencinin;

1) Genel arlkl not ortalamasnn 2.00n zerinde olmas ve nceki yldan/yaryllardan ikiden fazla baarsz dersi olmamas veya

2) Hazrlk snf sonunda yaplan snav baararak diploma programna balama hakk kazanm olmas

gerekir.

) Yaz okulu derslerine devam zorunludur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) retim programnda yer almas gereken derslerin otomasyon sistemine ilenmesi ve ilgili kurullar tarafndan deiiklikler yaplmas durumunda bu deiikliklerin otomasyon sistemine girii birim yneticisinin grevlendirdii grevliler tarafndan yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Kiisel geliim amacyla alnan dersler hari olmak zere, dier tm dersler bu Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam AKTS kredisine saylr ve not ortalamas hesaplarna katlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her yl/yaryl hangi derslerin alaca; ilgili yl/yaryl eitim alacak rencilerden, dnem kaybetmemi olanlarn kaydolduu yl Senato tarafndan kabul edilen retim programnda ilgili yl/yaryl olarak belirlenmitir. Bu derslere ilikin esaslar unlardr:

a) Hangi retim elemanlarnca okutulaca, anabilim/ana sanat dal/program kurullar ve blm kurulunun nerileri dorultusunda ilgili ynetim kurulunda kararlatrlr. Derslerin retim elemanlarna dengeli bir ekilde datm esastr. Ancak, akademik bir gerekenin olmad durumlarda derslerin retim elemanlarna datm; anabilim dal ii, blm ii, birim ii, niversite ii, yksekretim kurumlar ve dier kurum/kurulular eklindeki ncelik sralamasna gre yaplr. htiyacn buna ramen karlanamamas durumunda ilgili dersi verebilecek alannda uzman en az lisans mezunu olan biri grevlendirilebilir. Ders grevlendirmelerinin gn ve saati, ilgili birim tarafndan otomasyon sistemine ilenir.

b) Birimlerin ders kataloglarnda yer alan derslerin teori ve uygulama saatlerinin hafta iindeki yerleimi, dersliklerin belirlenmesi ve otomasyon sistemine girilmesi ilemleri birim yneticisince grevlendirilen grevliler tarafndan yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) rencilerin derslerini, en ge akademik takvimde belirtilen ders ekleme-karma sresi ierisinde danman ile birlikte dzenlemeleri gerekir. Dzenlenen derslerin kesinlemesi iin rencinin danman tarafndan onaylanmas gerekir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Zamannda kaydn yenilemeyen rencinin, kayt yenileme ilemini en ge akademik takvimde belirtilen ders ekleme-karma sresi ierisinde tamamlamas gerekir. Buna ilikin koullar unlardr:

a) rencinin geerli bir mazeretinin olmas ve mazeretini belgelendirmesi gerekir. Mazeretinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi halinde renciye, bu hakk daha nce kullanp kullanmadna baklmakszn katk tutarn deme ve/veya ders kaydn yaptrma hakk tannr.

b) Geerli bir nedeni olmakszn ders kaydn yaptrmam ve/veya katk tutarn dememi olan renciye ise ders kaydn yaptrmak ve/veya katk tutarn demek iin ilgili ynetim kurulunca renim hayat boyunca bir hak tannr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci, ikinci, nc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir rencinin her yarylda alabilecei normal ders yk, kaytl olduu yaryln retim programnda yer alan derslerdir. rencinin ders yk hesaplanrken uyulmas gereken esaslar unlardr:

a) Ykseltme amal olarak alnan veya nceki yaryl/ylda devam koulu yerine getirilmi dersler hari, alnan derslerin AKTS kredilerinin toplam her bir yaryl iin 30 AKTS kredi deerini geemez. Ancak kiisel geliim iin alnan dersler bu snrlamann dndadr.

b) Ykseltme amal olarak alnan dersler dhil ald derslerin AKTS kredilerinin toplam her bir yaryl iin en fazla 45 AKTS kredi ders olabilir.

(2) rencilerin kayt yaptrrken uymalar gereken esaslar unlardr:

a) ncelikle retim programndaki nceki yarylda/ylda almadklar/alamadklar, dersi ald ilk dnemde almalar gerekir.

b) Devamszlktan kalnan ve bu fkrann (a) bendinde belirtilen derslerin, haftalk ders saatleri ile akmas halinde, rencinin bu derslerden birine kayt yaptrmas gerekir. Bu durumdaki renciler ncelikle devamszlktan kaldklar dersler ile bu fkrann (a) bendinde belirtilen dersleri almak zorundadrlar.

c) rencilerin, n koul durumlarn gz nnde bulundurarak artlar salayabiliyorlarsa n koullu derslere kayt yaptrmalar gerekir.

) lgili ders iin belirlenen kontenjan ya da derslik saylarndan kk olana gre dersin ubesine kayt olunur.

d) Bir dersin birden ok ubeye ayrlmas halinde; renci ncelikle kaytl olduu diploma program iin alan ubeye kaydolmak zorundadr.

e) Eitim-retim programlarndan kaldrlan derslerden baarsz olanlar, bu derslerin yerine konulan edeer dersleri alr, edeer ders yoksa mezun olabilmeleri iin gerekli toplam AKTS krediyi tamamlamak zere yerine blm/program kurulunun nerisi ve ilgili ynetim kurulu karar ile alternatif dersi/dersleri alrlar.

f) renciler sresi iinde ve usulne uygun olarak kaydolmadklar derslere devam edemez ve bu derslerin snavna giremezler.

(3) Aada yer alan zel durumlarda, rencinin yazl bavurusu, danmann nerisi, blm/program kurulunun uygun gr ve ilgili ynetim kurulu kararna gre ilem yaplr:

a) Semeli dersin tekrar edilmesi gereken durumda, bu dersin yerine saylabilecek edeer kredili baka semeli dersin bulunmamas ya da dersin ak olmamas,

b) rencinin daha nce ald ve baaramad semeli bir dersin yerine yeni bir ders almak istemesi,

c) Bu Ynetmeliin 28 inci maddesine gre ekilinmi olunan bir dersin yerine yeni bir ders alma isteinin yazl olarak beyan edilmesi.

(9) renciler, aldklar dersleri, kayt yenileme sresi sonunda akademik takvimde belirtilen ders ekleme-karma sresinde deitirebilir, silebilir ve yeni ders alabilir. Braklan dersin yerine, geen srenin devamszlktan saylmas artyla yeni bir ders alnabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, beinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlar; ksa sreli snav, ara snav, yl/yaryl sonu snav, btnleme snav, tek ders snav, mazeret snav ve muafiyet snavlarndan oluur. Bu snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal gibi eitli trlerde yaplabilir. Snavlarn hazrlan ve uygulan biimleri ile ilgili hususlar Senato tarafndan dzenlenir.

(2) Snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ksa sreli snav: Yl/yaryl iinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yaplan ksa sreli snavlardr.

b) Ara snav: lgili eitim ve retim programnn ngrd derslerden yl/yaryl iinde yaplan snavdr. Yl/yaryl ii etkinliklerin puanlarnn ortalamas yl/yaryl sonu snav dneminden nce ilan edilir.

c) Yl/yaryl sonu snav: Dersin okutulduu yl/yaryl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda yaplan snavdr. Bu snavlara devam artlarn yerine getiren ve uygulamalarda baarl olan renciler girebilir.

) Mazeret snav: lgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay ara snavlara ve yl/yaryl sonu/btnleme snavlarna katlamayan renciler iin alan snavlardr.

d) Tek ders snav: Bu Ynetmeliin 37 nci maddesinde yer alan ve tek bir dersten baarl olduu anda mezun olma durumunda olan rencilerin girdii snavdr.

e) Muafiyet snav: Senatonun belirledii dersler iin yaplan ve snav sonucunda rencinin ilgili dersten muaf olduu snav trdr.

f) Btnleme snav: lgili yaryl veya ylsonunda alm olduklar ders/derslerin yaryl/yl sonu snavna girme hakk elde eden rencilerden yaryl/yl sonu snavnda baarsz olanlarla, baarl olup not ykseltmek isteyen ve snava girme artlarn salad halde yaryl/yl sonu snavna girmeyen rencilere her ders iin tannan snav hakkdr. Btnleme snav baar notu, ilgili ders iin aktif dnemde kayt olduu ders ubesinin deerlendirme biimi ile deerlendirilir.

(5) Snavlar, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen ekilde Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

(8) retim elemannca, yrtt derse ait snav evraknn, baar notlarnn ilan edilmesinden itibaren on gn iinde ilgili birim ynetimine teslim edilmesi gerekir. Snav evraknn, ilgili birimce arivde iki yl saklanmas zorunludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Baar notu; yl/yaryl ii lme aralar ve yl/yaryl sonu ve btnleme snav notundan hesaplanr. Baar notuna ilikin dier esaslar unlardr:

a) Yl/yaryl sonu snavnn baar notuna katks retim eleman tarafndan en az % 40 en ok % 60 olacak ekilde belirlenir. Btnleme snavna katlan rencilerin baar notu, ilgili ders iin dnemde kayt olduu dersin ubesinin deerlendirme biimi ile deerlendirilir.

b) Bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda belirtilen oranlarn dnda kalan ksmn baar notuna katks retim eleman tarafndan en az % 5, en fazla % 10 olacak ekilde belirlenebilir.

c) Yl/yaryl ii lme aralarnn her birinin deerlendirmeye katk oran yl/yaryl sonu snavnn baar notuna katksndan fazla olamaz.

) Snav notunun belirlenmesinde, ders ii ve d almalarn snav notuna katks retim eleman tarafndan belirlenir.

(2) Yl/yaryl sonu snavna girmeyen renci ilgili dersten baarsz saylr. Yl sonu snavna girme hakk kazanp snava girmeyen renci isterse btnleme snavna katlabilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencilerin baar durumlar, alm olduklar kiisel geliim amacyla alnan dersler hari olmak zere dier tm dersler iin hesaplanan GANO ile izlenir. Baar durumuna ilikin dier esaslar unlardr:

a) GANO; ilgili derslerden, bu Ynetmeliin 32 nci maddesinin drdnc fkrasna gre alnm harfli baar notlarnn, her birinin karl olan baar katsaylarnn, o dersin AKTS kredisi ile arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin AKTS kredi toplamna blnmesiyle bulunur.

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya kan deerler, virglden sonra iki haneye yuvarlanr. Virglden sonraki nc hane, beten kkse sfra; be veya beten bykse, ikinci haneyi bir artracak ekilde yuvarlanarak hesaplanr.

c) Tekrarlanan derslerde alnan en son baar katsays kullanlr.

) Kaytl bulunulan yl/yaryl sonu itibariyle GANO belirlenirken retim programnda belirtilen fakat ders kayd yaplmam dersler ortalama hesaplarna katlmaz.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin baar/baarszlk durumu her yaryl sonunda GANO hesaplanarak belirlenir. GANO 2.00 ve zerinde olan renci baarldr. GANOsu 2.00n altna den renci baarszdr, bu durumdaki rencilere akademik yetersizlik uyars yaplr. GANOsu 1.80in altna den renciye, bu Ynetmeliin 26 nc maddesinin drdnc fkrasnn (b) bendi hkmleri uygulanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 (1) Bir dersten devamszlktan kalan veya bir dersi almas gereken ylda/yarylda alamayan/almayan renciler, bu dersi tekrar verildii ilk ylda/yarylda almak zorundadr.

(2) renciler, genel arlkl not ortalamalarn ykseltmek iin daha nce aldklar ve baardklar derslere, danmann onay ile kayt yapabilir. rencinin bu dersler iin belirlenen yl/yaryl ii lme aralar etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(3) Ders ve/veya uygulamada devam artlarn yerine getirmi olan ancak baarszlk nedeniyle ders tekrar yapan rencinin bu dersler iin belirlenen yl/yaryl ii lme aralar etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(4) Tekrar edilen derslerde, alnan en son not geerlidir ve GANO hesabnda bu son not kullanlr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 37 (1) Mezuniyetleri iin devam ve/veya uygulama artlarn yerine getirmi, ancak tek bir dersten baarl olduu anda mezun olma durumunda olan rencilere gz ve bahar yarylnda eitim-retimin balad ilk hafta iinde yalnzca bir dersten tek ders snav hakk tannr. Tek ders snavna ilikin dier esaslar unlardr:

a) Tek ders snav tarihi birim ynetim kurullarnca belirlenir ve snav tarihinden onbe gn nce ilan edilir.

b) Tek ders snavnda alnan not ham baar notu saylr ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre harf notuna evrilir.

c) Baarszlk halinde ya da bu Ynetmeliin 34 nc maddesinin ikinci fkrasndaki koullarn salanamad durumda, renci tek ders snavna hi girmemi saylr.

MADDE 16 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Akdeniz niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/8/2011

28037

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

6/1/2012

28165

2

6/3/2012

28225