5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

YNETMELK

Kalknma Bakanlndan:

KALKINMA BAKANLII BASIN, HALKLA LKLER

VE YAYIN YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Kalknma Bakanlnn basn ve halkla ilikilerine, basm, yaym ilerine ve bunlarla ilgili btn faaliyetlere ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bakanln;

a) Basn ve yayn kurulularyla ilikilerinin yrtlmesi,

b) Halkla ilikiler ve tantm faaliyetleri,

c) Her trl basm ve yaym faaliyetleri,

) Periyodik yaynlarnn baslmas ve datlmas,

d) Fikri mlkiyet haklar,

ile ilgili i ve ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayl Kalknma Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 36 nc maddesi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmeliin 21 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Kalknma Bakanln,

b) Basn Aklamas: Bakann veya yetki verecei grevlinin yazl veya szl aklamasn,

c) Basn Blteni: Bakan veya yetki verecei yneticinin onayndan gemi metni,

) eviri: Yazld dilden baka bir dile aynen evrilen eseri,

d) Daire Bakanl: Ktphane, Yayn ve Ariv Dairesi Bakanln,

e) Derleme Eser: zgn eser zerindeki haklar sakl kalmak kaydyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevas seme ve dzenlemelerden oluan ve bir dnce yaratcl sonucu olan eseri,

f) Eser: Sahibinin hususiyetini tayan ve ilim ve edebiyat, musiki, gzel sanatlar veya sinema eserleri olarak saylan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

g) lenme Eser: Dier bir eserden yararlanlarak meydana getirilip de bu esere oranla bamsz olmayan, ileyenin hususiyetini tayan fikir ve sanat mahsullerini,

) tibari Sayfa: Baslm olan bir eserin 200 kelimeden meydana gelen ksmn,

h) Kurul: Yayn Kurulunu,

) Mavirlik: Basn ve Halkla likiler Mavirliini,

i) Yayn: Yerli ve yabanc her trl basl veya elektronik sreli ve sresiz eseri,

ifade eder.

KNC BLM

Yayn Kurulu

Yayn kurulu

MADDE 5 (1) Kurul, Bakanlk Mstear ve Mstear Yardmclarndan oluur. Kurulun bakanln Mstear yapar. Mstear gerektiinde yukarda saylan Kurul yelerinin yerlerine uygun grecei kiileri grevlendirebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Bakanlnca yrtlr.

Yayn kurulunun grevleri

MADDE 6 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Kurula sunulan yaynlarn Bakanln alma alanlarna ve politikalarna uygunluunu inceleyerek basmna karar vermek,

b) Baslacak yaynlar nitelik ve nicelik ynnden deerlendirmek,

c) Basm teklif edilen yaynlarn datm listelerini karara balamak,

) Dergi ve benzeri dier yaynlarn basmna karar vermektir.

Kurul kararlarnn saklanma usul

MADDE 7 (1) Kurul kararlar Daire Bakanlnda muhafaza edilir.

NC BLM

Basm ve Yaym Faaliyetleri

Bakanln yayn faaliyetleri

MADDE 8 (1) Bakanln yayn faaliyetleri unlardr:

a) Kalknma plan, orta vadeli program, yllk program, katlm ncesi ekonomik program, yatrm program, zel ihtisas komisyonu raporlar, stratejik plan, performans program, faaliyet raporu, toplant raporlar,

b) Kabul edilmi planlama uzmanl tezleri,

c) Plan ve programla ilgili hukuki ve idari dzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya getirildii derlemeler, aratrmalar ve incelemeler,

) Ekonomik, sosyal ve kltrel konularda yazlm yayn, bror, makale, tebli ve konferans metinleri,

d) Dergi ve bltenler,

e) Bu fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen konularda yaymlanm Trke ve yabanc dillerdeki yaynlarn evirileri,

f) lgili dier yaynlar.

Yayn numaras verilmesi

MADDE 9 (1) Yayn kurulu formu ile baslacak yaynlara yayn numaras verilir.

(2) Bask i formu ile baslacak aratrma, rapor, blten, bror ve benzerlerine yayn numaras verilmez.

Yaynlarn gizlilik derecesi

MADDE 10 (1) Bakanlk tarafndan bastrlacak veya oaltlacak yaynlara ait gizlilik derecesi yayn sahibi birim tarafndan tespit edilir.

(2) Bakanlk tarafndan yaymlanan yaynlarn kapana; yayn gizlilik derecesi tayorsa "Gizli", Bakanlk tarafndan kullanlmak zere hazrlanmsa "Hizmete zel ibaresi konulur.

Yaynlarn basm

MADDE 11 (1) Bakanln bask ileri Ynetim Hizmetleri Genel Mdrlnce hizmet alm yoluyla yaptrlr. Bask giderleri Ynetim Hizmetleri Genel Mdrl btesinden karlanr. Harcama birimleri, Kurul Karar gerektiren acil bask ilerini Kurul Karar ile ilgili ilemlerin tamamlanmasndan sonra kendi btelerinden yaptrabilirler.

(2) Kurul Karar gerektirmeyen bask ileri bu Ynetmelik hkmlerine tabi deildir.

(3) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde yazl yaynlarn bask ncesi ilk dzeltmeleri yayn sahibi birim tarafndan yaplr. Daire Bakanlnca bask ncesi tasarm almalar yaplr. Yaynlar, yayn sahibi birim amirinin Basla onay alnmadan baskya girmez. Yaynlarn ieriinden, yayn hazrlayan birim sorumludur. Daire Bakanlnca yaynlarn ieriine mdahale edilemez. 8 inci maddede yazl dier yaynlarn tm dzeltmeleri, yazar veya evirmeni tarafndan yaplr.

(4) Yayn kurulu formu ve bask i formunda yer alan imzalar eksik ise basm talebi yerine getirilmez.

Kiisel yaynlar iin izin alma

MADDE 12 (1) Personele ait Bakanlktaki mesleki kimliiyle ilikili aratrma, inceleme, makale ve rapor gibi grsel/yazl/szl almalarn, Bakanlk dndaki basn ve yayn organlarnca yaymlanabilmesi iin ilgilinin bal olduu birim amirlerinin uygun gr alnr. alma Mavirlik tarafndan izin alnmak zere Bakan onayna sunulur. Onaylanan almalar Bakanlk grlerini yanstmaz ve sorumluluu yazarna aittir ibaresi ile yaymlanr.

(2) Personelin Bakanlk dnda yaymlayaca Bakanlktaki mesleki kimlii dndaki aratrma, inceleme, makale ve rapor gibi her tr grsel/yazl/szl almalar izne tabi deildir.

Datm

MADDE 13 (1) Bakanlk yaynlarnn datm Daire Bakanlnca yaplr.

(2) Datm listesi olmayan yaynlarn datm yaplmaz.

DRDNC BLM

Telif ve eviri Haklar

Yaym artlar

MADDE 14 (1) Eserlerinin yaymlanmasn isteyen eser sahipleri;

a) Talep dilekelerinde, "Eserinin daha nce yaymlanmam olduunu, eser zerinde baka kurum veya kurulular ile kiilerin haklarnn bulunmadn ve bu husustaki tm sorumluluu stlendiini" beyan etmek zorundadr.

b) Yaymlanmas ve cret denmesi uygun grlen eserin ilk ve sonraki basmlarna ait sahnede temsil ve icra haklar hari veya dhil btn haklarn Bakanla devrettiine dair dzenleyecei bir temliknameyi vermekle ykmldr.

c) lenme eserlerde eser sahibinden alnacak izin belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

) Tercme/eviri eser teklifinde bulunanlarn 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa gre gerekli izni alm olmalar ve bunu belgelemeleri zorunludur.

d) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Bakanln tasarruf yetkisini kabul etmi saylrlar.

e) Talep tarihinden balayarak bir yl sonunda yaymlanmayan eserini, geri isteyebilir.

(2) Eserde ileri srlen gr ve dnceler ile bunlardan doabilecek her trl sorumluluk eser sahibine aittir.

Telif creti

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmleri gereince telif, eviri ve ilenme eserlere uygulanacak itibari sayfa tespiti, telif ve ilenme creti ve telif haklar ile ilgili ilemler Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Telif cretleri yayn hazrlayan harcama biriminin kendi btesinden denir.

Terim ve ifade birlii

MADDE 16 (1) Bakanlk tarafndan yaymlanacak eserler, birka ciltlik seri tekil eder veya eitli yazarlar tarafndan yazlr ya da evirisi yaplrsa, bu eserleri hazrlayanlar terim ve ifade birliini temin etmek zorundadr.

Haklar devralnan eserlerin kullanlmas

MADDE 17 (1) Bakanlk tarafndan haklar devralnan eserler gerektiinde bir bedel denmeksizin yeniden baslabilir, Bakanln eitli yaynlarnda kullanlabilir veya asl Trkeye evrilmi olan eserler dier bir yabanc dilde yaymlanabilir.

Bakanlk d yayn talepleri

MADDE 18 (1) Bakanlk dndan Bakanlk yaynlar arasnda baslmas talep edilen eserler, Daire Bakanl tarafndan gr alnmak zere ilgili birime gnderilir. Uygun gr bildirilmesi halinde yayn Kurula sunulur.

deme

MADDE 19 (1) Bakanlk yayn olarak baslmak zere haklar satn alnan eserlerin demeleri eser yaymlandktan sonra yaplr.

Yazara cretsiz verilecek yaynlar

MADDE 20 (1) Haklar Bakanla devredilen veya Bakanlk personelinin hazrlad eserlerin yazarlarna, talepleri halinde kitaplardan 20er adet, dergi ve benzeri periyodik yaynlardan ise 5'er adet cretsiz verilir.

BENC BLM

Basn ve Halkla likiler

Basnla ilikilerin yrtlmesi

MADDE 21 (1) Bakanln radyo, televizyon ile dier basn ve yayn organlaryla ilikileri Mavirlik tarafndan yrtlr.

Basn blteni ve basn aklamas

MADDE 22 (1) Bakanlk almalar ve faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve kltrel konularda haber nitelii tayan her trl bilgi Bakanlk dna basn blteni ile Mavirlik tarafndan duyurulur. Bakanln faaliyet alanlar ile ilgili yazl veya szl basn aklamas, Bakan veya Bakann yetki verdii grevli tarafndan yaplr. Basn aklamasna ilikin i ve ilemler Mavirlik tarafndan yrtlr.

Basn, halkla ilikiler ve tantma faaliyetleri

MADDE 23 (1) Bakanln basn, halkla ilikiler ve tantma faaliyetleri unlardr:

a) Bata kalknma plan ve programlar olmak zere Bakanln almalarn tantmak ve her trl haberleme aralarndan faydalanlarak kamuoyunu bilgilendirmek,

b) Bakanln alma alanlar ile ilgili ulusal ve uluslararas toplantlarda basn ve halkla ilikiler konularnda katk vermek,

c) Ulusal ve uluslararas sergi, fuar ve benzeri almalara katlmak,

) Bakanlk almalar ve tantm ile ilgili basl ve grsel materyallerin hazrlanmasna katk salamak,

d) Halkla ilikiler ve tantma konusunda etkinlikler dzenlemek,

e) Bakanlkla ilgili yazl ve grsel medyada yer alan haberlerin takibini yapmak veya yaptrmak.

(2) Birinci fkra kapsamndaki faaliyetlerin yrtlmesi iin gerektiinde hizmet satn alnabilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikle 21/10/1994 tarihli ve 22088 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Planlama Tekilat Basn Yayn ve Tantma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kalknma Bakan yrtr.