5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih         : 31/8/2012

             Karar No  : 2012/131

             Konu         : İmar Planı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 31/7/2012 tarih  ve 5166 sayılı yazısına istinaden;

             1- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Mahallesinde, 53.606,06 m² yüzölçümlü 4115 no’lu parsele yönelik “Konut Alanı (E:1.50; Hmax:Serbest), Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  onaylanmasına,

             2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Koyunlu Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

Tebliğin ekini görmek için tıklayınız