5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

EVRE VE EHRCLK RASI LE ALIMA GRUPLARININ OLUUMU

VE ALIMA USUL VE ESASLARINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; evre ve ehircilik ras ile evre ve ehircilikle ilgili konularda alma gruplarnn oluturulmas ve bunlarn grevleri ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: evre ve ehircilik Bakann,

b) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

c) alma grubu: zel ihtisas, bilim ve/veya mhendislik alma gruplarn,

) Genel Kurul: Tabii yeler, seimle gelen yeler ile davetli yelerden oluan Kurulu,

d) ra: evre ve ehircilik rasn,

ifade eder.

KNC BLM

rann Oluumu, Grevleri ve yeler

rann oluumu

MADDE 4 (1) ra, Bakann bakanlnda Bakanlka belirlenen yelerden oluur. Bakan tarafndan ra bakanln yrtmek zere stiare Komisyonu Bakan da grevlendirilebilir.

rann grevleri

MADDE 5 (1) ra, Bakanlka deerlendirilmek zere, Bakanlk grev alanna giren konulara ilikin olarak incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler gelitirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlemek ve buna ilikin zm nerileri sunmak gibi almalar yrtr.

yeler

MADDE 6 (1) ra yeleri Bakan onay ile kamu kurum ve kurulularnn, niversitelerin, meslek odalarnn, sivil toplum kurulularnn, zel sektr temsilcilerinin evre ve ehircilik ile ilgili alanlarda almalar ile tannm uzman ve yneticilerinden oluturulur. stiare Komisyonunun yeleri rann da doal yeleridir.

(2) Bakanln merkez ve tara tekilat ile bal ve ilgili kurulularndan ra gndemine gre belirlenecek ynetici ve ilgili uzman personel de ye olarak grevlendirilebilir.

(3) ra ye says yz kiiyi geemez. Bu say Bakan onay ile en ok yzde yirmi nispetinde artrlabilir.

NC BLM

stiare Komisyonu, Gndem, ra Komisyonlar ve Toplant ars

stiare komisyonu

MADDE 7 (1) Bakanln grev alanna giren konulara ilikin alma yapmak, politikalar belirlemek, bu politikalarn gerekletirilmesi iin alnmas gerekli nlemler konusunda nerilerde bulunmak ve mevzuat dzenlemeleri hakknda tavsiye niteliinde karar almak, ra gndeminin oluturulmasna ilikin nerilerde bulunmak zere stiare Komisyonu oluturulur.

(2) stiare Komisyonu bir bakan ve drt yeden oluur. stiare Komisyonu Bakanlna ve yeliklerine, Bakanln grev alanna ilikin almalarda bulunan kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve meslek kurulularnda alanlar ile akademisyenler arasndan Bakan tarafndan grevlendirme yaplr. stiare Komisyonunun grev sresi Bakanca belirlenir.

(3) stiare Komisyonu, grevlendirmeyi mteakip ilk toplantsn yaparak almalarna balar, Bakann talimat veya stiare Komisyonu Bakannn ars zerine toplanr ve gndemdeki konular grr. stiare Komisyonunun taslak gndemi ve sekretarya almalar stiare Komisyonu Bakannn da gr alnarak Strateji Gelitirme Bakanlnca yrtlr.

ra gndeminin tespiti

MADDE 8 (1) ra toplants gndemi, Strateji Gelitirme Bakanlnn teklifi zerine Bakan onay ile tespit edilir. ra toplants gndemi belirlenirken stiare Komisyonunun nerisi de alnabilir.

ra komisyonlarnn oluturulmas ve almalar

MADDE 9 (1) ra gndeminin belirlenmesini izleyen otuz gn iinde Strateji Gelitirme Bakanlnn teklifi ve Bakann onay ile ra komisyonlarnn says, alma konusu ve ye yaplar belirlenir. Her ra komisyonunda kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek odalar, sivil toplum kurulular ve zel sektr temsilcilerinin dengeli temsili gz nnde bulundurulur. Komisyon yeleri otuz temsilciden fazla olamaz. Gerekli hallerde komisyon yelerinin says Bakann teklifi ve Bakann onay ile en ok yzde yirmi nispetinde artrlabilir. Komisyonlar, gndem konusu ile ilgili almalar iin ilk toplantlarnda bir bakan, iki bakan yardmcs ile raportr seerler ve alma program hazrlarlar. Komisyonlar, hazrlanan program gerei toplanarak, almalarn doksan gn gemeyecek ekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli grdkleri hallerde bir komisyon yesinin bakanlnda alt komisyonlar kurabilirler ve bu alt komisyonlarda komisyon yeleri dnda uzmanlar da grevlendirilebilir.

(2) Komisyon toplantlarnda kararlar oy ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde bakann bulunduu taraf ounluu salam saylr.

ra toplants ars

MADDE 10 (1) ra toplantsna ilikin ar Bakan tarafndan yaplr ve ra komisyon raporlarnn hazrlanarak sekretaryaya teslim edilmesini izleyen otuz gn iinde ra Bakan ve yelerine gnderilir.

DRDNC BLM

ra Toplants, Sonu Bildirgesi, Kararlar ve Sekretarya

ra toplants

MADDE 11 (1) ra, Bakann bakanlnda yelerin salt ounluu ile toplanr. rann al Bakan tarafndan yaplr. Bakan tarafndan grevlendirilmi olmas halinde ra Bakanln, stiare Komisyonu Bakan yrtr. Aln ardndan toplantlarn ynetiminde Bakana yardmc olmak zere yeler arasndan bakan vekili ile drt raportr seilir ve bakanlk divan oluturulur.

(2) Oturumlarda grlecek ra komisyonu raporlar zeti bakanlk divannca okutulur ve sz almak isteyen yelerin tmnn grn belirtmesi ile grmeler tamamlanr ve oylama yaplr. ra komisyonu raporlarna ilikin olarak yaplan oylamada her ye kabul veya ret eklinde oy kullanr. ekimser oy kullanlmaz.

(3) ra toplantlar iki gnden az, be gnden fazla olamaz.

(4) ra toplantlarnn drt ylda bir yaplmas esas olmakla birlikte, Bakan gerekli grd durumlarda ray olaanst toplantya arabilir.

ra sonu bildirgesi

MADDE 12 (1) ra almalarnn tamamlanmasnn ardndan almalar deerlendiren bir sonu bildirgesi Bakanlk Divan ve ra komisyonu bakanlarnca mtereken hazrlanr ve Bakan tarafndan kamuoyuna aklanr.

ra kararlarnn uygulanmas

MADDE 13 (1) Bakanl dorudan ilgilendiren ra kararlar nem ve nceliine gre uygulama programlarna konulur. Dier Bakanlklar ile ilgili hususlarn uygulama programlarna alnmas iin ilgili Bakanlklara nerilerde bulunulur.

BENC BLM

ra Genel Sekreteri ve Grevleri

ra genel sekreteri, sekreter yardmclar ve raportrlerin grevlendirilmesi

MADDE 14 (1) Strateji Gelitirme Bakanlnn teklifi ve Bakann onay ile bir genel sekreter ve be genel sekreter yardmcs grevlendirilir. ra genel sekreterine yardmc olmak zere ilgili birimlerden yeterli sayda raportr grevlendirilebilir.

(2) Genel Sekreterin grevleri aada belirtilmitir:

a) ra yelerinin oluturulmas ile ilgili almalar yapmak.

b) ra btesini hazrlamak.

c) ra alma takvimini Bakann onayna sunmak.

) Al ve kapan trenleriyle dier sosyal ve kltrel faaliyetleri, karlama, arlama ve ulam hizmetlerini planlamak, Bakanlk birimleri arasnda yardmlama, i birlii ve koordine salamak zere Bakan emirlerini hazrlatp yaymlamak.

d) ra konularyla ilgili ra komisyonlarn oluturarak raporlarn hazrlanmasn salamak ve bu komisyonlarn alaca uygun ortamlar temin etmek.

e) rann genel deerlendirmesini yapmak, Bakana bilgi vermek.

f) ra kararlarnn uygulanmas ile ilgili koordineyi salamak ve gerekli takibi yapmak.

ALTINCI BLM

alma Gruplarnn Kuruluu ve Grevleri

alma gruplarnn kuruluu

MADDE 15 (1) alma gruplar Bakanlk grevlerine ilikin konularda zel ihtisas gerektiren almalar gerekletirmek zere, Bakanlk ilgili hizmet biriminin teklifi ve Bakann onay ile geici olarak oluturulur.

(2) alma gruplarnda, grev alanna giren konularla ilgili olarak almalarda bulunmak zere Bakanlk ve dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek odalar, sivil toplum kurulular, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar grevlendirilebilir.

alma gruplarnn grevleri ve alma usulleri

MADDE 16 (1) alma gruplarnn grevleri unlardr:

a) Yaplacak almalarn gerektirdii ihtisas alannda aratrma ve inceleme yntemlerini belirlemek, bu yntemlere gre aratrma-gelitirme almalar yapmak.

b) zel ihtisas alanna ilikin bilimsel yaynlar izlemek, bu konularda almalar yapan aratrmac, bilim adam ile kurum ve kurulular tespit etmek ve Bakanla sunmak.

c) alma konularna ilikin konularda faaliyet raporlar dzenlemek ve Bakanla sunmak, ilgili kii, kurum ve kurulularla gerekli koordinasyonu salamak.

(2) Toplant usul, says ve yerleri alma gruplar tarafndan belirlenir.

(3) alma gruplar gerekli hallerde kendi yelerinden oluan alt alma gruplar kurabilirler. Alt alma gruplarnn almalarnn egdm alma grubu bakannca salanr.

(4) alma gruplar yaptklar almalara ilikin olarak, aylk faaliyet ve almalarn tamamlanmasnn ardndan sonu raporlar dzenlerler ve Bakanla sunarlar.

(5) alma grubu yeleri, aratrma ve inceleme almalarna ilikin olarak Bakanln onay ile yurt d ve yurt ii seyahatler yapabilirler. Bakanlka onaylanan seyahatlere katlan alma grubu yeleri seyahatlere ilikin olarak ayrca bir rapor dzenler ve bu raporlar aylk faaliyet raporlarnn eki olarak Bakanla sunulur.

(6) Sekretarya ve raportrlk hizmetleri alma grubunca yrtlr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 20/10/2011 tarihli ve 28090 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve ehircilik ras Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.