4 Eyll 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28401

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/64)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; doal kaynaklar ve evrenin korunmasn dikkate alarak, krsal alanda gelir dzeyinin ykseltilmesi, tarmsal retim ve tarma dayal sanayi entegrasyonunun salanmas iin kk ve orta lekli iletmelerin desteklenmesi, tarmsal pazarlama altyapsnn gelitirilmesi, gda gvenliinin glendirilmesi, krsal alanda alternatif gelir kaynaklarnn oluturulmas, yrtlmekte olan krsal kalknma almalarnn etkinliklerinin artrlmas ve krsal toplumda belirli bir kapasitenin oluturulmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, krsal alanda ekonomik ve sosyal gelimeyi salamak iin, gerek ve tzel kiilerin ekonomik faaliyetlere ynelik yatrmlarnn desteklenmesi amacyla yaplmas gereken hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn eki Krsal Kalknma Desteklemeleri Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlar ile Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Avan proje: Bavuru konusu olan tesise ait vaziyet plan ile tesisin ihtiyalarna gre elde edilen verilere dayanlarak hazrlanan plan ve kesitlerin yer ald projeyi,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Genel Mdrlk: Tarm Reformu Genel Mdrln,

) Gerek kii bavurusu ve yatrm: Belirlenmi nitelikleri tayan birey tarafndan yaplacak bavuru ve gerekletirilecek yatrmlar,

d) Hibe szlemesi: Proje sahipleri ile il mdrl arasnda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslar ile taraflarn yetki ve sorumluluklarn dzenleyen szlemeyi,

e) Hibeye esas proje tutar: Teblide belirtilen kriterleri salayan hibe destei verilecek giderler toplamn,

f) l mdrl: l gda tarm ve hayvanclk mdrln,

g) l proje deerlendirme komisyonu: Vali yardmcs bakanlnda; il gda tarm ve hayvanclk mdrl, il zel idaresi genel sekreterlii, il evre ve ehircilik mdrl, ticaret borsas, ziraat odas bakanl ile ihtiya duyulmas halinde proje konusuna gre belirlenecek dier ilgili niversite, sivil toplum kuruluu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az be kiiden oluturulan ve bu Tebli kapsamnda ilinde yaplan hibe bavurularn deerlendiren komisyonu,

) l proje yrtme birimi: l dzeyinde programn tantmndan, projelerin uygulamasndan ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yaplacak i ve ilemleri il mdrl adna yrten ve ilgili ube mdr ile il mdrl elemanlar ve gerektiinde dier kamu kurumu elemanlarnn grevlendirilmesi ile oluturulan en az kiilik birimi,

h) lerleme raporu: Yatrmc tarafndan hazrlanp ayda bir il mdrlne teslim edilen i gerekleme raporunu,

) Merkez proje deerlendirme komisyonu: l proje deerlendirme komisyonu tarafndan yaplan inceleme ve deerlendirmeler sonucunda uygun grlen proje bavurularn, bu Teblide yer alan esaslar dorultusunda deerlendiren ve Genel Mdrlke oluturulan komisyonu,

i) Nihai rapor: Yatrmc tarafndan yatrma ait fiili uygulamalarn tamamlanmasn takiben son deme talebi evrak ile birlikte hazrlanp il mdrlne teslim edilen raporu,

j) deme icmal tablosu: Yalnz bir yatrma ait olan o dnemin inaat demeleri ile makine, ekipman ve malzeme demelerini kapsayan tabloyu,

k) Program: Krsal kalknma yatrmlarnn desteklenmesi programn,

l) Proje: Hibe desteinden yararlanabilmek iin belirlenmi nitelikleri salayan gerek ve tzel kiilerin gerekletirecekleri yatrm projelerini,

m) Proje toplam tutar: Program kapsamnda hibeye esas proje tutar ile tamam yatrmc tarafndan gerekletirilen ayni katk tutarnn toplamn,

n) Tarmsal rn: Ttn hari tm bitkisel rnleri, hayvansal rnleri ve su rnlerini,

o) Tatbikat projesi: Bavuru konusu olan tesisin ihtiyalarna gre arazi ve zemin etdleri yaplm, yap elemanlar kesitlerinin llendirilip boyutlandrld, inaat sistem ve gereleriyle teknik zelliklerinin belirtildii, mimari, statik, elektrik, shhi tesisat projeleri ile maliyet hesaplar dahil her trl ayrnty ieren projeyi,

) Tzel kii bavurusu ve yatrm: Belirlenmi nitelikleri salayan bireylerin yasal olarak oluturduklar ortaklklar tarafndan yaplacak bavuru ve gerekletirilecek yatrmlar,

p) Uygulama szlemesi: Yatrmclar ile proje kapsamnda satn aldklar makine, ekipman ve malzeme ile inaat ilerini salayan ykleniciler arasnda yaplacak akdi,

r) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda proje hazrlayp bavuruda bulunan ve bavurusu kabul edilerek hibe szlemesi imzalayan gerek ve tzel kiileri,

s) Yklenici: Hibe szlemesi akdedilen yatrm projesi kapsamnda yatrmclar tarafndan satn alnacak makine, ekipman ve malzeme ile inaat ilerini salayan bamsz kii ve kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Uygulama Birimleri

Genel Mdrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki almalar Bakanlk adna Genel Mdrlk yrtr. Program kapsamnda yaplacak almalarn kontrolne, idari, mali, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

(2) Program ile ilgili olarak, yllk yatrm program ve bte teklifi hazrlklar, bu tekliflerin ilgili Bakanlk birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabul iin gerekli almalar yapar.

(3) Programn izleme ve deerlendirmesini yapar veya yaptrr.

l mdrl

MADDE 6 (1) Program kapsamndaki almalarn Bakanlk adna 46 nc maddede belirtilen sorumluluklarn idari, mali, hukuki, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesini ve program kapsamnda yaplacak tm almalarn il baznda uygulanmasn, izlenmesini, sekreteryasn ve koordinasyonunu salar.

l proje deerlendirme komisyonu ve il proje yrtme birimi

MADDE 7 (1) l proje deerlendirme komisyonu;

a) Program kapsamnda alnan hibe bavurularnn idari uygunluunu, bavuru sahiplerinin ve projelerin uygunluunu kontrol eder, bavurular n deerlendirme ve genel deerlendirme kriterleri asndan inceler, tm yatrm tekliflerinin nihai puanlarn tespit eder, deerlendirme raporlarn ve sonu tablolarn hazrlar, program teklif listelerini belirler.

b) Bavurularn, Teblie, uygulama ve deerlendirme rehberine uygun olarak il dzeyinde deerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az be kiiden oluturulur.

(2) l proje yrtme birimi;

a) l dzeyinde programn tantm, projelerin uygulanmas ve tamamlanan projelerin be yl sreyle izlenmesi ile ilgili olarak yaplacak i ve ilemleri il mdrl adna yrtr. Bu birim; ilgili ube mdr ve elemanlar ile gerektiinde dier kamu kurumu elemanlarnn grevlendirilmesi ile en az kiiden oluur.

b) l dzeyinde proje hazrlanmas aamasnda potansiyel bavuru sahiplerini program hakknda ve proje bavurularnn hazrlanmas konusunda bilgilendirir.

c) l proje deerlendirme komisyonunda grev alabilir.

) Bavurularn hibe szlemesine balanmas aamasnda hibe szlemesi ve eklerinin uygunluunu inceler.

d) Projelerin uygulamasn bu Tebli, yrrlkteki ilgili mevzuat ve bu amala Genel Mdrlk tarafndan hazrlanan uygulama rehberi, satn alma kitab ve genelgeler hkmleri dorultusunda kontrol eder, izler ve deerlendirir.

NC BLM

Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Tarma

Dayal Ekonomik Yatrm Konular ve Yatrm Sresi

Yatrm konular

MADDE 8 (1) Ekonomik yatrmlar destekleme program kapsamnda;

a) Tarmsal rnlerin ilenmesi, depolanmas ve paketlenmesine ynelik yeni yatrm tesislerinin yapm,

b) Tarmsal rnlerin ilenmesi, depolanmas ve paketlenmesine ynelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artrm ve teknoloji yenilenmesine ynelik yatrmlar,

c) Tarmsal rnlerin ilenmesi, depolanmas ve paketlenmesine ynelik ksmen yaplm yatrmlarn tamamlanmasna ynelik yatrmlar,

) Alternatif enerji kaynaklar kullanan yeni seralarn yapmna ynelik yatrmlar,

d) Tebli kapsamnda bulunan konularla ilgili tarmsal faaliyetlere ynelik yaplm veya yaplacak tesislerde kullanlmak zere, alternatif enerji kaynaklarndan jeotermal, biyogaz, gne ve rzgar enerjisi retim tesisleri,

e) Koyun, kei ve manda konularnda sabit yatrm projeleri,

hibe destei kapsamnda deerlendirilir.

(2) Bu Tebli kapsamnda tarmsal rnlerin retimine ynelik bir hibe destei verilmez.

(3) Tarmsal rnlerin ilenmesi kapsamnda, baka bir yatrm tesisinde ilk ilemesi yaplan mamul rnn ikincil ilenmesine ve paketlenmesine ynelik yatrm teklifleri hibe destei kapsamnda deerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamnda deildir.

(4) Un, karma yem ve zeytinya konularnda yeni yatrm tesisi bavurular kabul edilmez. Ktl pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artrm dndaki bavurular kabul edilmez. ay konusunda sadece ya ay retiminin yapld illerdeki bavurular kabul edilir.

(5) Yatrmclar bu Tebli kapsamnda ekonomik yatrm konularnda lke genelinde sadece bir adet proje bavurusunda bulunabilir.

(6) Daha nce bu program ile ilgili olarak 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program erevesinde Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Teblii (Tebli No: 2009/47) ve 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2011/9) kapsamnda hibe desteinden yararlanm olan tesisler iin bu Tebli kapsamnda hibe bavurusunda bulunulamaz.

(7) Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen ksmen yaplm tesislerin tamamlanmasna ynelik bavurularn hibe destei kapsamnda deerlendirilebilmesi iin, mutlaka bavuruya sz konusu olan yatrmn orijinal amacyla ayn ve yasal izinlerinin alnm olmas gerekir.

(8) Yeni ve ksmen yaplm yatrmlarn tamamlanmasna ynelik bavurularda yatrm yerinin bavuru sahibi adna olmas ya da Milli Emlak Mdrl, belediye, il zel idaresi, organize sanayi blgesi, tarma dayal ihtisas organize sanayi blgesi veya kk ihtisas sanayi sitesinden bavuru sahibi adna tahsis/irtifak tesis edilmi veya Milli Emlak Mdrl, belediye ve il zel idaresinden kiralanm olmas gerekmektedir. Kapasite artrm ve teknoloji yenilenmesine ynelik bavurularda ise yukarda belirtilen kiralamalar dndaki kiralamalar da kabul edilir.

Uygulama illeri

MADDE 9 (1) Program erevesinde 81 ilde yaplacak yatrmlar iin bavurular kabul edilir.

Yatrm sresi

MADDE 10 (1) Yatrm projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2013tr. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatrmclarn talebi ve il mdrlnn uygun grmesi halinde kendi kaynaklar ile sekiz ay amamak zere verilecek sre iinde tamamlanr.

DRDNC BLM

Bavuru Sahiplerinde Aranlacak zellikler

Ekonomik yatrmlar iin bavuru sahiplerinde aranacak zellikler

MADDE 11 (1) 8 inci maddede belirtilen yatrm konularn gerekletirmek zere hazrlanacak proje bavurular gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplr.

(2) Bavuru sahibi gerek ve tzel kiilerin Bakanlk tarafndan oluturulan ifti kayt sistemine veya Bakanlk tarafndan oluturulmu dier kayt sistemlerine son bavuru tarihinden nce kaytl olmas gerekir.

(3) Ekonomik yatrmlara ynelik proje konularna bavurabilecek gerek ve tzel kiilerin idari ve mali adan kamudan bamsz olmas gerekir.

(4) Ekonomik yatrmlar iin son bavuru tarihinden nce kurulan;

a) Kollektif irket, limited irket ve anonim irket eklinde kurulmu olan irketler ve bunlarn aralarnda oluturduklar ortaklklar,

b) Tarmsal amal kooperatifler, birlikler ile bunlarn st birlikleri,

ekonomik yatrm konularna tzel kiilik olarak bavurabilirler.

(5) Drdnc fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurulular, kurulu tzklerinde/ana szlemelerinde belirtilen faaliyet alanlar ile ilgili yatrm konularna bavurabilir.

(6) Drdnc fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurulularn proje bavurusu, hibe szlemesi imzalanmas ve uygulamalarn gerekletirilmesi konularnda yetkili kurullarndan son bavuru tarihinden nce yetki alm olmas ve bu yetki belgesini proje bavurularnda ibraz etmi olmalar gerekir.

Bavuruda bulunamayacaklar

MADDE 12 (1) 11 inci maddede aklanan gerek ve tzel kiilikler haricindekiler bavuramaz.

BENC BLM

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarlar ve Destekleme Oran

Ekonomik yatrm konularnda yatrm tutar ve destekleme oran

MADDE 13 (1) Ekonomik yatrmlar iin proje bavurularnda hibeye esas proje tutar, gerek kii bavurularnda 150.000 Trk Lirasn, tzel kii bavurular iin ise 600.000 Trk Lirasn geemez.

(2) Hibeye esas proje tutarnn % 50sine hibe yoluyla destek verilir. Dier %50si oranndaki tutar bavuru sahipleri kendi kaynaklarndan temin etmekle ykmldr.

(3) Proje btesi KDV (Katma Deer Vergisi) hari hazrlanr.

(4) Proje toplam tutarnn; gerek kii bavuru tekliflerinde 150.000 Trk Lirasn, tzel kii bavurular iin ise 600.000 Trk Lirasn amas durumunda, artan ksma ait ilerin proje sahiplerince ayni katk olarak finanse edilmesi ve yatrm sresi ierisinde tamamlanmas gerekir. Bu durumun hibe bavurusu ile beraber taahht edilmesi arttr.

(5) Kk ve orta lekli ekonomik faaliyetlere ynelik yatrm tesislerinin desteklenmesi amalandndan, bavuruda belirtilen proje toplam tutar ile yatrm konusunun tam olarak gereklemesi salanmaldr.

ALTINCI BLM

Proje Giderleri

Hibe destei kapsamndaki proje gider esaslar

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda hibe destei verilecek proje giderlerinin;

a) Yatrmc ile akdedilen hibe szlemesinden sonra gerekletirilmesi,

b) Hibe szlemesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmi olmas ve hibe destei verilecek proje giderleri kapsamnda yer almas,

c) Hibe szlemesi ekinde sunulan proje btesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerek kii bavurularnda 150.000 Trk Liras; tzel kiilik bavurularnda ise 600.000 Trk Liras ierisinde kalmas,

) Hibe szlemesi ekinde sunulan i plannda ngrlen yatrm sresi ierisinde gereklemesi, hibe destei kapsamndaki giderlerin Bakanlk tarafndan yaymlanan satn alma kitabnda belirtilen kurallara uygun olarak gerekletirilmesi ve belgelere dayandrlmas

gerekir.

Gider kalemleri

MADDE 15 (1) Bu Teblide belirtilen esaslar erevesinde; ngrlen yatrm projesinin ayrlmaz bir paras ve projenin faaliyete gemesi iin kanlmaz olan aada belirtilen giderler, ilgili blmlerde belirtilen istisnalar geerli olmak kaydyla hibe destei kapsamnda deerlendirilir.

(2) Yatrm uygulamalarna ait;

a) naat ileri alm giderlerine,

b) Makine, ekipman ve malzeme alm giderlerine,

hibe destei verilir.

(3) Yatrmclar tarafndan, proje kapsamnda satn alnacak ve hibe destei verilecek tm makine, ekipman, malzeme ve inaat ileri ihale sonucunda belirlenen yklenicilerle yaplacak szlemeler kapsamnda salanr.

(4) Yatrmclar ve ortaklar tarafndan srekli altrlan veya dzenli ya da dnml olarak ie alnm kiiler, kamu alanlar, kamu kurumlar ile kamu tzel kiiliine haiz kurulular yklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarn oluturan, hibe destei verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa ettlerine dayandrlmal ve proje bavurularnda ayrntl olarak belirtilmelidir.

(6) Hibe szlemesine balanan hibeye esas proje tutar uygulama srecinde artrlamaz. Ancak szlemeye balanan tutar amamak kaydyla gider kalemleri arasnda ilgili maddelerde belirtilen kst ve limitlere aykr olmamak zere aktarmlar yaplabilir.

(7) Yatrmc, hibeye esas proje giderlerinden inaat ve makine ekipman ayr ayr ihale edebilecei gibi bu giderlerin tamamn tek bir ihale eklinde de gerekletirebilir.

naat ileri alm giderleri

MADDE 16 (1) Program kapsamnda hibe destei verilecek inaat ileri alm giderleri, projenin faaliyete gemesi iin kanlmaz olan inaat ilerini kapsar.

(2) Yeni yatrm bavurularnda hibeye esas proje gideri sadece inaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, souk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynaklar kullanan sera yatrmlar sadece inaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) naatn yaplma yntemi ile kullanlacak teknolojiyi aklayan, inaat ileriyle dorudan ilgili malzeme, iilik, makine, ekipman kullanm veya i makinesi giderlerini kapsayan ve gider tr, l birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrntlarn da ihtiva eden taslak yapm artnameleri ve uygulama aamalarn sreleriyle birlikte gsterir bir i program da proje bavurular ekinde sunulur.

(4) naat ileriyle ilgili mimari, statik, elektrik, shhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunlarn metraj ile keif zetlerinin hazrlayan tarafndan imzal suretleri incelenmek zere hibe szlemesi ekinde sunulmu olmas gerekir.

(5) dari ksmlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inaat giderinin %20sini aamaz.

(6) dareye ait personel odalar, yatakhane, yemekhane, tehir ve sat reyonu, beki kulbesi, bahe duvar, it, tesis bahesinin dzenlenmesi gibi blm ve bunlara ait giderler idari alan olarak deerlendirilir ve bu maddenin beinci fkras gerei ilem grr.

(7) Mesken ve benzeri yaplar kapsayan proje bavurular hibe destei kapsamnda deerlendirilmez.

(8) naat ileri ile ilgili ulusal mevzuat gereince alnmas gerekli izin, ruhsat, denetim ileri ve uygulamalarda yaplmas zorunlu olan tm ilemlerin yerine getirilmesinden yatrmclar sorumludur.

Makine, ekipman ve malzeme alm giderleri

MADDE 17 (1) Program erevesinde yaplacak yeni makine, ekipman ve malzeme almlar, retimi de ieren bir proje btnnn paras olduu takdirde finanse edilir.

(2) Yeni yatrm bavurularnda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alm giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarnda inaat gideri art aranmaz. Kapasite artrm ve teknoloji yenilenmesine ynelik yatrm tekliflerinde ise makine ve ekipman alm giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarnn %10unu amayan inaat giderleri hibe destei kapsamnda deerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yaplacak depolama ya da souk hava deposu yatrm tekliflerinde inaat giderleri ile ilgili herhangi bir kstlamaya gidilmez.

(3) Makine ve ekipman almlarnda, alm bedeli ile proje sahasna teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alm faturas eklinde dzenlenmesi durumunda hibe destei verilir. Ayr faturalandrlmas durumunda sadece mal alm bedeline hibe destei verilir.

(4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik artname proje bavurular ekinde sunulur ve projede kullanm amac belirtilir.

(5) Makine, ekipman ve malzeme alm giderleri kapsamnda, demirba eya, mobilya, mefruat alm gibi giderler ve tesis tamamlandktan sonra tesisin iletilmesine ynelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe destei verilmez.

(6) Trafo satn almlar hibe destei kapsamnda deildir.

(7) Alternatif enerji kaynaklarndan enerji reten tesisler hari enerji nakil hatt satn almlar hibe destei kapsamnda deildir.

(8) Yeni tesis ve tamamlama konusu dnda jeneratr satn almlar hibe destei kapsamnda deildir.

Proje kaynaklarndan karlanamayacak giderler

MADDE 18 (1) 16 ve 17 nci maddelerde aklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe destei kapsam dnda kalan giderler unlardr:

a) Her trl borlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Baka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

) Kira giderleri,

d) Kur fark giderleri,

e) Arazi, arsa ve bina alm bedelleri,

f) Bina yakt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

g) Ayr faturalandrlm nakliye, montaj giderleri,

) Bankaclk giderleri,

h) Denetim giderleri,

) KDV de dahil iade alnan veya alnacak vergiler,

i) kinci el mal alm giderleri,

j) Proje ynetim ve danmanlk giderleri.

(2) Program kapsamnda; hibe szlemesi onaylanmayan projelerle ilgili yaplan hibir harcama karlanmaz, bu giderlerden dolay herhangi bir sorumluluk ve ykmllk stlenilmez.

(3) Bakanlk tarafndan yaymlanan satn alma kitabnda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekletirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her trl satn alma giderleri, hibeye esas gider kapsamnda olsa dahi hibe desteinden karlanmaz.

Ayni katklar

MADDE 19 (1) Proje sahiplerinden, ortaklarndan veya ibirlii yaplan kii ve kurululardan herhangi biri tarafndan hibe szlemesi ncesi edinilmi arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katk olarak proje yatrm tutarna dahil edilmez.

(2) Hibe szlemesi imzalandktan sonra, hibeye esas proje giderleri dnda kendi kaynaklarn kullanarak yatrmclar tarafndan bina, malzeme, makine ve ekipman ile igcne ynelik olarak yaplacak herhangi bir katk, yatrm sresi ierisinde tamamlanmas koulu ile ayni katk olarak deerlendirilecektir. Ancak, i takvimleri ve uygulamalar srasnda bu katklarn, hibeye esas proje giderlerine ynelik kullanmlar yaplmadan nce veya ezamanl olarak yatrmc tarafndan tamamnn gerekletirilmesi zorunludur. Bavuru sahipleri, bu hususlar bavuru formlarnda taahht ederler.

(3) Ayni katklar hibeye esas proje giderleri kapsamnda ngrlm satn almlardan ayr bamsz ihaleler veya gereklemeler eklinde yaplr.

(4) Bavuru aamasnda ayni katk olarak taahht edilen ilerin projede ngrlen nitelik ve nicelikte gerekletirilmesi arttr.

(5) Bu kapsamda yaplacak ayni katklar, yatrmcnn yapmakla ykml olduu katk paynn yerine ikame edilemez.

YEDNC BLM

Proje Bavurular

Bavuru sresi

MADDE 20 (1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanan proje teklifleri, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren altm gn ierisinde il mdrlklerine teslim edilir.

Bavuracaklara salanacak teknik destek

MADDE 21 (1) Bavuracak gerek ve tzel kiiler, program konusunda il proje yrtme biriminden ihtiya duyduklar bilgiyi alabilirler.

(2) l proje yrtme birimlerince verilecek bilgi, proje hazrlanmasnda karlalacak sorulara cevap vermekle snrl olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahht nitelii tamaz.

(3) l proje yrtme birimleri, yatrmclara kesinlikle proje hazrlayamaz.

(4) Bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak hazrlanacak, programa ait uygulama rehberi, bavuru formlar ve bilgilendirici dokmanlar ile satn alma kitab Genel Mdrlk internet sayfasndan temin edilebilir.

(5) Bakanlk tarafndan dzenlenecek eitim, altay, bilgilendirme toplantlaryla ve internet sayfas vastasyla ilgililere bilgi aktarlr.

Bavurulacak yerler

MADDE 22 (1) Program ile ilgilenen gerek ve tzel kiiler bavurularn projenin gerekletirilecei ildeki il mdrlklerine yaparlar.

Bavuru ekli

MADDE 23 (1) Proje bavurular;

a) 8 inci maddede belirtilen yatrm konularn gerekletirmek amacyla hazrlanr.

b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplr.

c) Bakanlk tarafndan yaymlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazrlanr.

(2) Bavurular dosya iinde elden teslim edilir ve bavuru sahibi veya yetkilendirdii kiinin nnde ekonomik yatrm bavurular iin EK-I doldurulur ve kapal zarfa konulur. Zarfn zerine projeye ait hibe bavuru formunun fotokopisi yaptrlr ve bavuru sahibi tarafndan imzalanr ve kaelenir. l mdrl tarafndan bavuru sahibine veya yetkilendirdii kiiye teslim alma belgesi verilir. Eksik belgeli dosyalar teslim alnmaz.

(3) Kapal zarfn zerine "Deerlendirme Oturumundan nce Amaynz" ibaresi byk harflerle yazlr.

(4) Proje bavuru dosyalar hibe bavuru formu, ekleri ve CDsi destekleyici dokmanlarla birlikte iki takm olarak hazrlanr. Bir takm son bavuru tarihine kadar il mdrlne teslim edilir, dieri de yatrmc tarafndan muhafaza edilir.

(5) Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanmayan ve bavuru sahibi tarafndan imzalanmam bavurular kabul edilmez.

SEKZNC BLM

Proje Bavurularnn l Dzeyinde Deerlendirilmesi

l proje deerlendirme komisyonu

MADDE 24 (1) Program kapsamnda, bavurusu alnan projelerin incelenmesi ve ilk deerlendirmeleri bu blmde belirtilen kriterlere gre il proje deerlendirme komisyonu tarafndan yaplr. Bavurularn, teblie, uygulama ve deerlendirme rehberine uygun olarak il dzeyinde deerlendirilmesinden il proje deerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) l proje deerlendirme komisyonunun oluturulma ve alma ekilleri valilik tarafndan son bavuru tarihinden nce belirlenir ve taraflara duyurulur. l proje deerlendirme komisyonu en az be temsilciden oluur.

(3) l proje deerlendirme komisyonuna, deerlendirme srecinde gerekli tm teknik ve lojistik destein verilmesi, tablolarn dzenlenmesi, proje zetlerinin hazrlanmas, verilerin muhafazas gibi konularda altrlmas amac ile dier kamu kurum ve kurulularndan personel grevlendirilebilir.

(4) l mdrlkleri tarafndan son bavuru tarihine kadar teslim alnan bavuru dosyalar son bavuru tarihini takip eden iki i gn iinde il proje deerlendirme komisyonuna teslim edilir. Son bavuru tarihini takiben bir hafta ierisinde yaplacak ilk toplantda belirlenen kriterlere gre deerlendirilmeye balanr. Komisyon, bu deerlendirmeleri son bavuru tarihini takiben en ge otuz gn ierisinde tamamlar.

(5) l proje yrtme biriminden en fazla kii gerek duyulmas halinde il proje deerlendirme komisyonunda grevlendirilebilir.

Yatrm bavurularnn idari uygunluk asndan incelenmesi

MADDE 25 (1) l proje deerlendirme komisyonu, ncelikli olarak proje bavuru evraklarn EK-Ide yer alan Bavurularn dari Uygunluk Kontrol Listesine gre eksiksiz ve ieriinin uygun olmas ynnden inceler.

(2) dari Uygunluk Kontrol Listesine gre tam ve ierii uygun olan bavurular ve ekleri, 26 nc maddede aklanan, bavuru sahibi ve projenin uygunluu asndan deerlendirmeye alnr.

Bavuru sahiplerinin, ortaklarnn ve projelerin uygunluu asndan incelenmesi

MADDE 26 (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere gre bavuru sahiplerinin, eer varsa ilikili kurumlarn ve projenin uygunluunun incelenmesi Ek-IIde yer alan Bavuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Deerlendirme Tablosu kriterlerine gre yaplr.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarnca yaplan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafndan verilmi hibir evrakta dzeltme yaplmaz, yaptrlmas talep edilmez ve uygunluk kriterlerini salamayan proje bavurular deerlendirme dnda tutulur. Bavuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Deerlendirme Tablosu kriterlerine gre uygun grlen bavurular n deerlendirmeye alnr.

Bavurularn n deerlendirme kriterleri asndan deerlendirilmesi

MADDE 27 (1) Proje bavurularnn yaplacak n deerlendirmelerinde; bavuru sahibinin nitelii, yatrm yerinin karakteristii, istihdam says, yatrm konusu, yatrmn yaplaca ilede daha nce bu programdan yararlanan tesis says, bavuru sahibinin daha nce hibeden yararlanma durumu, bavuruya esas projenin Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No:2011/9) kapsamnda bte yetersizlii nedeniyle programa alnamayan projelerden olmas gibi kriterler gz nne alnr.

(2) Ekonomik yatrmlara ait n deerlendirme kriterleri EK-IIIte belirtilmitir. Proje n deerlendirme kriterlerinden toplam olarak altm ve zerinde proje puan alm olan bavurular genel deerlendirmeye alnr.

(3) Proje n deerlendirme kriterlerinden toplam olarak altm ve zerinde proje puan alm olan proje bavurular iin il proje deerlendirme komisyonu tarafndan teknik yaplabilirlik, yatrm faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarna uygunluu, evresel deerlendirme gibi il dzeyinde hibe szlemesi akdinden nce ve sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar asndan ilgili birimlerce incelemeler yaptrlmal ve inceleme sonular bir rapora balanmaldr.

Bavurularn genel deerlendirme kriterleri asndan deerlendirilmesi

MADDE 28 (1) Ekonomik yatrmlarda proje n deerlendirme kriterlerinden toplam olarak altm ve zerinde proje puan alm olan ve il proje deerlendirme komisyonu tarafndan hazrlanan 27 nci maddede aklanan rapor kapsamnda uygun ve yeterli grlen proje bavurular, deerlendirme rehberi ve EK-IVte yer alan Genel Deerlendirme Cetveli kriterlerine gre puanlandrlr ve bu puanlamalarda;

a) Projenin uyguland dnem boyunca faaliyetlerini srdrebilmeleri ve gerekirse projenin finansmann salayacak istikrarl ve yeterli mali kaynaklara sahip olmalar,

b) Teklif edilen projeyi baaryla tamamlayabilmek iin gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmalar,

dikkate alnr.

(2) Ayrca, projenin uygunluu, teklif arsnda belirtilen amalarla tutarl olmas, kalitesi, katma deeri, srdrlebilirlii ve maliyet etkinlii gibi unsurlar da gzetilir.

(3) Genel deerlendirme kriterleri puanlama amacyla blmlere ve alt blmlere ayrlmtr. Her alt blme, aadaki kurallar uyarnca 1 ve 5 arasnda bir puan verilecektir:

a) 1-ok zayf,

b) 2-Zayf,

c) 3-Yeterli,

) 4-yi,

d) 5-ok iyi.

(4) EK-IV Genel Deerlendirme Cetvelinde yer alan Blm 1. Mali Yaps ve Proje Gerekletirebilme Kapasitesi kriterlerinden asgari yeterli puan oniki olacaktr. Toplam onikiden daha az puan alnd takdirde teklifin deerlendirilmesine devam edilmez.

(5) EK-IV Genel Deerlendirme Cetvelinde yer alan Blm 2. Uygunluk kriterlerinden asgari yeterli puan onsekiz olacaktr. Toplam onsekizden daha az puan alnd takdirde teklifin deerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel deerlendirme kriterlerinden toplam altmbe ve zeri puan alan yatrm bavurularnn deerlendirilmesine devam edilir.

l proje deerlendirme raporu

MADDE 29 (1) Proje bavurusunda bulunmu ve deerlendirme neticesinde n deerlendirme kriterlerinden altm ve zeri, genel deerlendirme kriterlerinden de altmbe ve zeri puan alan bavurulara ait; n deerlendirme puannn %70i ve genel deerlendirme puannn %30u toplanarak nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puan belirlenen bavurular, ilin nceliklerine gre sralanm sektrel bazdaki proje konularna gre gruplandrlr ve her gruba ait bavurular nihai puanlarna gre sralanarak program teklif listesi hazrlanr. Nihai puanlarn eit olmas halinde evrak kayt tarih ve numarasna gre daha nce yaplan bavuru tercih edilir. ki nsha olarak hazrlanan program teklif listesinin bir nshas Genel Mdrle gnderilir.

(3) Tm yatrm tekliflerine ait genel deerlendirme raporlar ve deerlendirme sonu tablolar da iki nsha olarak hazrlanr ve il mdrlnde muhafaza edilir.

(4) Bavuru sahiplerine ait bavuru dosyalarnn tm il mdrlkleri tarafndan muhafaza edilir.

(5) Genel Mdrlk gerekli grd takdirde ilgili deerlendirme raporlarnn ve/veya bavuru dosyalarnn onayl bir suretini ve/veya elektronik kopyasn il mdrlnden ister.

Hibe bavurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 30 (1) l proje deerlendirme komisyonu tarafndan deerlendirme kriterlerine gre yaplan inceleme sonucu alnan proje bavurularnn reddedilme karar, tm projelerle ilgili Bakanlk onay tamamlandktan sonra il mdrl tarafndan proje sahiplerine bildirilir.

(2) Bavuruyu reddetme kararnn aadaki gerekelere dayanmas zorunludur:

a) Bavurunun mracaat tarihinden sonra alnmas,

b) Bavurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara gre uygun hazrlanmamas,

c) Bavuru sahibinin ve ortaklarnn uygun artlara sahip olmamas,

) Bavuruya konu faaliyetin program kapsamnda olmamas,

d) Bavurunun uygulama iin ngrlen azami sreyi amas,

e) Hibeye esas proje tutarnn ve talep edilen katknn duyurulmu olan azami miktar amas,

f) Projenin teknik yaplabilirlik, yatrm faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarna uygun olmamas ve/veya yetersiz olmas,

g) Bavuru formu ve ekleri iindeki bte rakamlarnn birbirleri ile tutarsz olmas,

) Yatrmla ilgili bavuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatrm konusu veya yatrm yerinin uyumsuz olmas,

h) Bavurunun, n deerlendirme kriterlerine gre belirlenmi minimum puann altnda kalmas,

) Bavurunun, n deerlendirme kriterlerine gre belirlenmi minimum puann zerinde olmasna ramen genel deerlendirme kriterlerine gre belirlenmi minimum puann altnda kalmas,

i) Yeni yatrm ve tamamlama konularnda yatrm yerinin; ipotekli, erhli, icraya verilmi ve mahkemelik olmas,

j) Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konularnda mevcut tesisin faaliyeti ile ilikili olarak bankalarca daha nce kullandrlan kredi nedeniyle konulan ipotek ile program kapsamnda daha nce hibe desteklerinden yararlanm tesisler iin szlemeleri gerei konulan erh hari, ipotekli, erhli, icraya verilmi ve mahkemelik olmas.

DOKUZUNCU BLM

Nihai Deerlendirme Karar ve Hibe Szlemesi

Nihai deerlendirme karar

MADDE 31 (1) Nihai deerlendirme merkez proje deerlendirme komisyonunca yaplr.

(2) Komisyonca; Trkiye statistik Kurumu ve Kalknma Bakanlnn belirlemi olduu illerin tarm alan, krsal nfus, tarmsal retim deeri, iletme says ve sosyo-ekonomik gelimilik endeksi dikkate alnarak hesaplanan katsay ile illerin btesi belirlenir.

(3) Belirlenen btenin yeterli olmas durumunda, o ilin program teklif listesinde yer alan tm bavurular yatrm programna alnr. Bte yetersiz ise; sektrel bazda ilin birinci ncelikli proje konusunda en yksek puan alan bavurudan balanarak, o il iin belirlenen bte kapsamnda sras ile dier sektrlerin en yksek puan alan projeleri programa alnr. Tm sektrlerdeki birinci srada yer alan projeler programa alndktan sonra bte imkanlar dahilinde ayn yntem ile dier projeler de programa alnmaya devam edilerek program oluturulur.

(4) Programn oluturulmasnda il proje deerlendirme komisyonunun hazrlam olduu program teklif listesi esas alnmakla birlikte, Bakanln hedef politikalar dorultusunda, tarm sektrnn iller arasndaki ekonomik geliiminden hareketle, i ve d pazarlardaki rn arz da dikkate alnarak programa alnacak tm proje saysnn %10'u orannda Bakanlka belirlenen ve uygulanmasnda yarar grlen projelere ncelik verilir. Bu tespit yaplrken gerekelendirilmi bir rapor hazrlanr. Merkez proje deerlendirme komisyonu tarafndan yaplan nihai deerlendirme Genel Mdrln onay ile kesinleir.

(5) Bakanln bir bavuruyu reddetme ya da hibe vermeme karar kesindir.

Deerlendirme sonularnn aklanmas

MADDE 32 (1) Kesinleen deerlendirme sonular Genel Mdrlke il mdrlklerine yazl olarak bildirilir.

(2) l mdrlkleri kendilerine iletilen sonular, bavuru sahiplerine on gn ierisinde tebli eder.

Tatbikat projeleri ve kesin btelerin hazrlanmas

MADDE 33 (1) Bavuru aamasnda, tatbikat projelerini hazrlamam olan proje sahipleri hibe szlemesi imzalamadan nce mutlaka bavuru konusu ve amacna uygun tatbikat projelerini ve kesin btelerini hazrlamak, ilgili yasalar gereince alnmas gerekli izin, ruhsat ve onay ilemlerini tamamlamak zorundadrlar.

(2) Bavuru son tarihi ve nihai deerlendirme kararnn bildirimi arasnda geen srede oluacak girdi fiyatlarndaki deiimlerden dolay ve/veya tatbikat projelerinin hazrlanmas aamasnda proje sahipleri hibe szlemesi ncesi bte revizyonu talebinde bulunabilirler.

a) Bte deiiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarnda bir artrma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarnda artrm yapmamak artyla toplam oluturan gider kalemleri arasndaki deiiklikleri ierebilir.

b) Hibeye esas proje tutarnn zerinde bte artrm talepleri ancak proje bavuru sahibinin bu miktar ii ayni olarak hibe destei dnda %100 kendisinin gerekletirmesi kouluyla kabul edilebilir.

Hibe szlemesi

MADDE 34 (1) Hibe szlemesi, il mdr ile hibe bavuru sahibi arasnda akdedilir.

(2) Hibe szlemesi ierik ve format Bakanlk tarafndan yaymlanan uygulama rehberinde tm taraflara nceden duyurulur.

(3) Bavuru sahiplerinin hibe kaynaklarndan yararlanabilmesi iin hibe szlemesini imzalamas nkouldur.

(4) Kendilerine yaplan bildirimi takip eden altm gn ierisinde il mdrlkleri ile hibe szlemesi imzalamayan veya hibe szlemesi eki dokmanlar tamamlayamayan yatrmclarn proje bavurular ve bunlara ilikin deerlendirme sonular iptal edilir.

(5) Bavuru sahibi tarafndan teslim edilen hibe szlemesi ve ekleri il mdrlklerince incelenir ve uygun bulunursa hibe szlemesi imzalanr.

Hibe szlemelerinde teminat alnmas

MADDE 35 (1) Ekonomik yatrmlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarnn %10u tutarnda sresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe szlemesi ile birlikte il mdrlne verir veya hibe szlemesinde belirtilen hibeye esas proje tutarnn %5ini il mdrl adna alacak bir hesaba yatrr. l mdrl tarafndan teminat mektuplarnn teyidi alndktan sonra, defterdarlk muhasebe mdrlne muhafazas iin teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarnn toplam tutar, hibeye esas proje tutarnn %10undan az olmamak kayd ile birden fazla bankadan teminat mektubu alnabilir.

(3) Nihai raporun onaylanmas ve son demenin gereklemesini takiben yatrmcnn, SGK prim borcu ile vadesi gemi vergi borcu olmadna dair ilgili kurumlardan ald belgeler ile birlikte il mdrlne mracaat halinde teminat mektubu veya hesaba yatrlan tutar kendisine iade edilir.

(4) Hibe szlemesinin, szlemede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatrmcya herhangi bir hibe demesi yaplp yaplmadna baklmakszn teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adna irat kaydedilir.

Hibe szlemesi akdi

MADDE 36 (1) Hibe szlemesi, il mdrl ve bavuru sahibi arasnda iki adet olarak akdedilir. Hibe szlemesinin taraflarca imzalanm metninin bir adedi ve ekleri il mdrlnde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutar

MADDE 37 (1) Hibenin azami miktar hibe szlemesinde gsterilecek ve nerilen bteye dayanacaktr. Hibe szlemesinde yer alan azami tutar st limit niteliindedir. Hibenin nihai tutar, fiili gereklemeler ve tahakkuklar sonrasnda ortaya kar.

(2) Hibe miktar, 13 nc maddede belirtilen tutar ve oran kesinlikle aamaz.

Ykmllklerin yerine getirilmemesi

MADDE 38 (1) Proje sahibi, projeyi hibe szlemesi koullarna uygun olarak icra etmedii takdirde Bakanln demeleri yapmama ve/veya hibe szlemesini feshetme hakk sakldr. Bu durumda Bakanlk, ayrca hibe miktarn azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarndan denmi olan meblalarn tamamen veya ksmen geri denmesini talep edebilir.

(2) Hibe szlemeleri devredilemez. Ancak yatrm sahibinin vefat halinde talep etmeleri durumunda kanuni miraslar ile hibe szlemesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BLM

Uygulamalar, Satn Almalar ve demeler

Proje uygulamalarnn izlenmesi

MADDE 39 (1) Proje sahipleri, hibe szlemesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyi hibe szlemesi hkmlerine gre il mdrlnn bilgisi dahilinde sresi ierisinde uygulamaya balar.

(2) Projelerin uygulamalarnn kontrol ve izlenmesi, il proje yrtme birimlerince yaplr. Gerek duyulmas halinde, ilgili kamu kurumu elemanlar ile takviye yaplabilir.

(3) Proje uygulamalarnn kontrol ve izlenmesi ihtiya duyulduunda Genel Mdrlke de yaplr.

(4) Yatrmclar, proje ile ilgili gelimeleri ieren ilerleme raporlarn ayda bir il mdrlne vermekle ykmldrler. Nihai rapor ile birlikte ise iyeri ama ve alma ruhsat, yap kullanma izin belgesi, demirba kayt listesi, yatrma ait fotoraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il mdrlne ibraz etmekle ykmldr.

(5) Proje uygulamalarnn Tebli ve hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yrtlmediinin tespiti halinde, bu durum tutanaa balanarak tutanak tarihinden itibaren on gn ierisinde proje sahiplerine uygulamalarn hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yrtlmesi konusunda il mdrl tarafndan bir ihtar yazs yazlr ve konu hakknda Genel Mdrlk bir hafta ierisinde bilgilendirilir.

(6) Yaznn kar tarafa tebli tarihini izleyen bir ay ierisinde projenin Tebli ve hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yrtlmediinin tespit edilmesi halinde il mdrl fesih iin Genel Mdrln uygun gr dorultusunda hibe szlemesinin fesih ilemini balatr.

Satn alma ve uygulama szlemeleri

MADDE 40 (1) Yatrmclar, proje uygulamasnda hibe kapsamnda yapacaklar inaat, makine, ekipman ve malzeme satn alma ilemlerinde Bakanlk tarafndan yaymlanan satn alma kitabnda belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatrmclar tarafndan hazrlanacak ihale dokmanlar keif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama szlemeleri tutarlar ve uygulamalara ilikin hakedi tutarlar, hibe szlemesinde o gider iin belirtilmi tutarn kesinlikle stnde olamaz.

(3) Yatrmclar, hibe szlemesi hkmleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptklar inaat, makine, ekipman ve malzeme almlarna ilikin ihaleye esas satn alma belgelerinin asl ve bir suretini yklenicilerle szleme yapmadan nce il mdrlne verirler. Yatrmclar, ihaleyi kazanan yklenicilere ait vadesi gemi vergi borcu ve Sosyal Gvenlik Kurumuna vadesi gemi prim borcu olmadna dair belgeyi de ihale dosyasnda ibraz etmek zorundadr.

(4) l mdrl ihaleye esas satn alma belgelerini be i gn ierisinde inceler, ihalenin uygun olup olmad yatrmcya yazl olarak bildirilir ve ihaleye esas satn alma belgelerinin asl yatrmcya iade edilir.

(5) Satn alma ileminin il mdrlkleri tarafndan uygun bulunmasndan sonra, yatrmclar, yklenici ile szleme yaparak sipari mektubunu dzenler.

(6) l proje yrtme birimi tarafndan incelenen satn alma belgelerinin uygun bulunmamas durumunda, yatrmc satn alma ilemini uyarlar dorultusunda yeniler.

(7) Yatrmclar, sipari mektuplar ile imzalanan uygulama szlemelerinin asl ve suretini, il proje yrtme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslna uygunluu onaylandktan sonra belgelerin asllar yatrmcya iade edilir.

(8) Genel Mdrlk gerekli grmesi halinde ihale ile ilgili satn alma belgelerini inceler.

Proje harcamalarnn kontrol

MADDE 41 (1) Yatrmclar, satn alnan inaat, makine ve ekipman alm ilerine ait fiili gereklemelerden sonra deme taleplerini ekleri ile birlikte il mdrlne teslim ederler.

(2) l mdrlne teslim edilen deme belgeleri; onbe gn ierisinde mevzuat, hibe szlemesi ve proje amalarna uygunluu asndan kontrol edilip onayladktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanna girii yaplr. Her ay sonunda o aya ait hakedi bilgilerini ieren veri taban kts onaylanarak st yaz ekinde Genel Mdrle gnderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son demesi yaplmaz. Son deme tutar da hibeye esas proje tutarnn % 20sinden az olamaz.

demeler

MADDE 42 (1) Genel Mdrlk tarafndan internet ortamnda oluturulmu veri tabanna il mdrlklerince uygun grlerek girileri yaplan hakediler Genel Mdrlke yatrmcnn hesabna aktarlr.

(2) Ayni katklarn son deme talebinden nce yatrmc tarafndan belgelendirmek suretiyle yerine getirilmi olmas gereklidir.

(3) Asllarna uygunluu onaylanm deme ile ilgili eklerin bir sureti il mdrl tarafndan muhafaza edilir. Genel Mdrlk gerekli grmesi halinde deme ile ilgili belgeleri incelenmek zere ister.

(4) Program kapsamnda, Bakanlka ve yatrmclarca yaplacak her trl demeler ve teminat demeleri Trk Liras olarak yaplr.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tahsilat Genel Teblii (Seri:A Sra No:2) gereince yatrmc tarafndan her demede ve teminatn iadesi aamasnda vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadna dair belge ile Sosyal Gvenlik Kurumuna vadesi gemi prim borcu olmadna dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Proje hesaplar

MADDE 43 (1) Yatrmc, projenin uygulanmasna ilikin hesaplara ait kaytlar dzenli tutmak ve saklamakla ykmldr.

Hibe szlemesinde yaplacak deiiklikler

MADDE 44 (1) Hibe szlemesinin imzalanmasndan sonra, projenin uygulamasn zorlatracak veya geciktirecek herhangi bir mcbir sebep ve/veya kamu kurum ve kurulu kaynakl kamulatrma, imar plan deiiklii, yasal mevzuat deiiklii sz konusu ise, hibe szlemesi uygulamann herhangi bir safhasnda mevzuata uygun olarak deitirilebilir.

(2) Proje deiiklikleri satn alma ncesinde ve sonrasnda teknik gereklilik hallerinde yaplabilir. Satn alma ileminden sonra yaplacak deiiklikler iin Genel Mdrln uygun gr alnr. Proje deiiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarnda bir art ngremez.

(3) Hibe szlemesi imzalandktan sonra mcbir sebep ve/veya kamu kurum ve kurulu kaynakl kamulatrma, imar plan deiiklii, yasal mevzuat deiiklii olmadka yatrm yeri deitirilemez ve deerlendirme kriterleri bakmndan toplam proje puann azaltacak deiiklikleri ieremez. Projenin konusu ve amac ise hi bir ekilde deitirilemez. Yer deitirme gerekmesi halinde Bakanln yazl onay alnmas gerekir.

Bte ii deiiklikler

MADDE 45 (1) Hibe szlemesinde bte ii deiiklikler, hibeye esas proje tutarnda bir arta yol amamak ve projenin temel amacn etkilememek artyla satn alma ileminden nce bir kez yaplabilir.

(2) Bte ii deiiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inaat ileri bte kstlarna aykr olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutar ierisindeki makine, ekipman, malzeme ve inaat ilerine ait bte kalemleri arasndaki deiiklikler, aktarm yaplacak bte kalemi tutarnn en fazla % 20si orannda deiiklik gerekletirilebilir.

(4) Yukarda belirtilen bte revizyonlarnda, yatrmc bte deiiklii talebini gerekeleri ile birlikte il mdrlne bildirir. l mdrl tarafndan uygun grlen bte revizyonlar takip eden ilk deme talebi ile birlikte proje toplam btesi tablosuna ilenir.

(5) Bte ii deiiklikler ayni katky kapsamaz.

Uygulama sorumluluu

MADDE 46 (1) Yatrmlarn proje amalarna uygun olarak yaplmasndan, uygulamalarn hibe szlemesinde belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilmesinden, doru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasndan yatrmclar sorumludur.

(2) Yatrmclarca gerekletirilecek projelerin amalarna uygun olarak yaplmasndan, uygulamalarn hibe szlemesinde belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya ynelik olarak dzenlenecek tm belgelerin kontrolnden, onaylanmasndan ve birer suretinin muhafazasndan il mdrlkleri sorumludur.

Proje ile salanan ekipmanlarn mlkiyeti

MADDE 47 (1) Proje sahibi, hibe szlemesi kapsamnda salanm tesis, makine, ekipman, tehizat ve dier malzemelerin mlkiyetini, yerini ve amacn proje yatrmnn bitiminden itibaren be yl iinde deitiremez.

(2) Hibe szlemesi kapsamnda salanm tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mlkiyetinin, yerinin ve amacnn proje yatrmnn bitiminden sonraki be yl ierisinde deitirildiinin il mdrl tarafndan tespiti halinde, denen hibe tutar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre hesaplanarak, gecikme zamm ile birlikte yatrmcdan tahsil edilir.

ONBRNC BLM

Denetim ve Cezai Hkmler

Denetim

MADDE 48 (1) Program kapsamnda yaplan tm ilemler Bakanlk Rehberlik ve Tefti Bakanl tarafndan denetlenir. Bu denetimler srasnda yaplan ilemlere ait talep edilen tm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Cezai hkmler

MADDE 49 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

ONKNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dier desteklerden yararlanma

MADDE 50 (1) Bavuruya esas projenin hibe destei dnda kalan ksm iin, Bakanln ve dier kamu kurum ve kurulularnn desteklerinden yararlanlamaz.

Programn uygulanmasna ilikin yaynlar

MADDE 51 (1) Bu Tebli gerei, programn genel uygulama usul ve esaslarna aklk getirmek, destek salamak amacyla Genel Mdrlk tarafndan karlan uygulama rehberi, satn alma kitab ve genelgeler tarimreformu.gov.tr internet adresinde yaymlanr. Bu yaymlar Teblide belirtilen genel uygulama usul ve esaslarn belirler. Teblide ve bu yaymlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hkmleri ile Genel Mdrln gr ve talimatlar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 52 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 53 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

EK- I

BAVURULARIN DAR UYGUNLUK KONTROL LSTES

 

No

KONTROL EDLECEK BELGELER

VAR/YOK

1

VII. Etap (2012/64 Nolu Tebli) formatna uygun doldurulmu bavuru formu, ekleri bir takm olarak ve ayrca CD ortamnda sunulmutur

 

2

Bavuru sahibi tarafndan yaplan bavuru beyan imzalanmtr.

 

3

Ortaklk varsa; formu ortaklar tarafndan imzalanmtr.

 

4

Bavuru formunun sayfalar bavuru sahibi tarafndan paraflanmtr.

 

5

Bavuru sahibinin Bakanlk kayt sistemine kaytl olduuna dair belge eklenmitir.

 

6

Bavuru sahibi kuruluun tzk veya ana szlemesinin yer ald ticaret sicil gazetesi eklenmitir.

 

7

Tzel kiiler iin Ticaret ve Sanayi Odasndan alnm Oda Sicil Kayt Belgesi ve Faaliyet Belgesi eklenmitir.

 

8

Yatrm iin yetkili kurul karar ile yetkilendirme karar eklenmitir.

 

9

Yetkilendirilen kiiye ait imza sirkleri eklenmitir.

 

10

Projesinde varsa ayni katknn karlanacana dair taahhtname eklenmitir.

 

11

naat varsa, inaat metraj, keif zeti ve teknik artnamesi eklenmitir.

 

12

Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik artnamesi eklenmitir.

 

13

Bavuru sahibinin kr-zarar hesab ve son yl bilano hesaplar eklenmitir (Bavuru ylnda faaliyete geenler hari).

 

14

Proje btesi, EK-1 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

15

Projesinde inaat ileri varsa; alm giderleri EK-1.1 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

16

Projesinde makine-ekipman ve malzeme alm varsa; giderleri EK-1.2 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

17

Projesinde ayni katk varsa; ayni katk EK-1.3 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

18

Gider gerekeleri EK-2 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

19

Finansman kaynaklar EK-3 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

20

Tahmini i takvimi EK- 4 tablosuna gre hazrlanmtr.

 

21

Yatrm iletme plan dosyas EK- 5 formatna gre hazrlanmtr.

 

22

Proje bavurular iin avan / tatbikat projesi eklenmitir.

 

23

Proje bavurular iin alnmas planlanan makine ve ekipmana ait lekli yerleim plan eklenmitir.

 

24

Bavuru sahibine ait yatrm yeri mlkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kurulular ile yaplan kira kontrat veya tahsis/irtifak belgesi eklenmitir.

 

25

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konusunda yaplan bavurularda yatrm yeri kamu kurum ve kurulular dnda gerek ya da tzel kiilerden kiralanm ise noter tasdikli kira szlemesi eklenmitir.

 

26

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konusunda yaplan bavurular iin retim izin belgesi eklenmitir.

 

27

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konusunda yaplan bavurular iin kapasite raporu veya ekspertiz raporu eklenmitir.

 

28

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konusunda yaplan bavurular iin yap kullanma izin belgesi eklenmitir.

 

29

Tamamlama proje bavurular iin yap ruhsat veya yap kullanma izin belgesi eklenmitir.

 

30

Btn bavurularda yatrm yerinin icral ve daval olmadna ilikin yatrmc beyan eklenmitir.

 

31

Yeni ve tamamlama konusunda yatrm yerinin (Organize Sanayi Blgesi, Tarma Dayal htisas Organize Sanayi Blgesi htisas Kk Sanayi Sitesi hari) ipotekli ve erhli olmadna ilikin tapu mdrlnden alnan belge eklenmitir.

 

32

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konularnda yatrm yerinin ipotekli ve erhli (Organize Sanayi Blgesi, Tarma Dayal htisas Organize Sanayi Blgesi, htisas Kk Sanayi Sitesi ipotek ve erhi ile program kapsamnda konulan erh hari) olmadna ilikin tapu mdrlnden alnan belge eklenmitir. Yatrm yeri ipotekli ise, ilgili bankadan alnan olumlu gr yazs eklenmitir.

 

33

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme konusunda yaplan bavurularda bavuruya esas tesisin daha nce bu program ile ilgili olarak yaymlanan 2009/47 sayl Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi erevesinde Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Teblii ve 2011/9 sayl Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli kapsamnda hibe desteinden yararlanmadna dair taahhtname eklenmitir.

 

34

Bavuruya esas projenin hibe destei dnda kalan ksm iin, Bakanln ve dier kamu kurum ve kurulularnn desteklerinden yararlanmayacana dair taahhtname eklenmitir.

 

 

Not 1: Belgelerin tam olmas bu belgelerin ieriklerinin uygun olduu anlamna gelmez.

Not 2: Proje konusuna gre belgelerin karl mutlaka var-yok olarak yazlacaktr. Proje konusuna gre eksik belgeli bavurular teslim alnmayacaktr.

Not 3: 32. maddede yer alan ipotek; hibe bavurusuna esas yatrmn faaliyeti gerei bankalarca kullandrlm kredi karl konulmu ipotei ifade eder.

 

EK-II

BAVURU SAHB VE PROJENN UYGUNLUK

DEERLENDRME TABLOSU

 

KONTROL EDLECEK KRTERLER

EVET

HAYIR

1

Bavuru sahibi bu tebliin ilgili maddelerine haizdir.

 

 

2

Bavuru konusu hibe destei verilecek yatrm konularna uygundur.

 

 

3

Bavuru formu ve ekleri yatrm projesi, i plan, proje btesi, ayrntl bte tablolar birbiri ile uyumlu ve ilikilidir.

 

 

4

Proje btesinde hibeye esas proje tutar, gerek kii bavurularnda 150.000 TL, tzel kiilik bavurularnda ise 600 000 TLyi amamaktadr.

 

 

5

Hibe destei tutar hibeye esas proje tutarnn %50sini amamaktadr.

 

 

6

Hibeye esas proje giderleri kapsamnda sunulan harcamalar, hibe destei verilecek uygun giderler kapsamndadr.

 

 

7

Ekonomik yatrmlarda idari ksmlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inaat giderinin % 20sini amamaktadr.

 

 

 

EK-III

 

PROJE N DEERLENDRME KRTERLER

 

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Projenin

Ald Puan

1- Bavuru sahibinin nitelii

Bireysel bavurular

 

 

20

 

 

10

 

Gen ifti, kadn ifti, zrl, eitim el sanatlar Et. Merk. Belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da retici birliine ye bireysel bavurular*

14

irket bavurular

16

Tarmsal amal kooperatif ve birlikler

20

2- Yatrm yerinin karakteristii

l ve bykehir belediye snrlar iinde olmas

20

5

 

 

 

 

le ve belde belediye snrlar iinde olmas

10

Organize sanayi blgesi, tarma dayal ihtisas organize sanayi blgesi veya ihtisas kk sanayi sitesi iinde olmas

15

Ky snrlar iinde olmas

20

3-Yatrm ile istihdam edilecek personel says

5 kiiye kadar

10

8

 

5 10 kii

9

10 kiiden fazla

10

4- Yatrm Konusu

Yeni tesis

20

12

 

Kapasite artrm ve teknoloji yenileme

14

Alternatif enerji retim tesisleri**

15

Tamamlama

18

Koyun, kei ve manda konusundaki sabit yatrmlar ***

20

5- Yatrmn yaplaca ile snrlar ierisinde, daha nce program kapsamnda hibe desteinden yararlanan tesis says

Yararlanan tesis says 5ten fazla ise

15

5

 

Yararlanan tesis says 5 ve 5ten az ise

10

Yararlanan tesis yok ise

15

6-Daha nce ekonomik yatrmlar kapsamnda bavurunun yapld ilde hibeden yararlanma durumu

Hibe desteinden daha nce yararlanm ise

10

5

 

Hibe desteinden ilk kez yararlanacak ise

10

7- 2011/9 nolu Tebli kapsamnda kaynak yetersizliinden Bakanlka programa alnmayan projeler

VI. Etapta (2011/9 nolu Tebli ) kaynak yetersizliinden Bakanlka programa alnamayan proje ise****

5

5

 

TOPLAM

100

 

 

 

* Gen ifti, kadn ifti, zrl, eitim el sanatlar Eitim Merkezi Belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da retici birliine ye olanlarn bavurularnda bu durumlarn belgeleyeceklerdir.

** Alternatif enerji retim tesisleri iin: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacn karlamaya ynelik bavurularda yatrm niteliinin teknoloji yenileme olmasna baklmakszn 15 puan verilir.

*** Koyun, kei ve manda konusundaki sabit yatrmlar iin: Yatrmn niteliine (yeni, tamamlama veya kapasite artrm ve teknoloji yenileme) baklmakszn 20 puan verilir.

**** Projenin konusu, amac, bavuru sahibi ve uygulama ili ayn olmaldr.

 

EK-IV

GENEL DEERLENDRME CETVEL

Blm

Azami Puan

Proje Puan

1.Mali yaps ve proje gerekletirebilme kapasitesi

20

 

1.1 Bavuru sahibi ve ortaklar proje ynetimi konusunda yeterli tecrbeye sahip midir?

5

 

1.2 Bavuru sahibi ve ortaklar (mevcut ise) yeterli teknik uzmanla sahip mi? (zellikle ele alnacak konulara ilikin bilgi)

5

 

1.3 Bavuru sahibi srekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?

5

 

1.4 Bavuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanm ve projenin btesini idare etme kapasitesi dahil olmak zere)

5

 

2. Uygunluk

25

 

2.1 Teklif; program amalar ve ncelikleri ile ne kadar ilikilidir?

5

 

2.2 Yatrm; yrede krsal fakirliin azaltlmas ve gelir getirici faaliyetlerin gelitirilmesine ne lde katk salamaktadr?

5

 

2.3 lgili taraflar ne kadar aklkla tanmlanm ve stratejik olarak seilmiler? (araclar, nihai faydalanclar ve hedef kitleler)

5

 

2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyalar ve nihai faydalanclar ne kadar aklkla tanmlanm? Teklif bunlar uygun bir biimde ele alyor mu?

5

 

2.5 Teklif; ne derecede yeniliki ve katlmc yaklamlar, iyi uygulama modelleri ile beraber evre koruma gibi, katma deer unsurlarn ihtiva etmektedir?

5

 

3. Metodoloji

25

 

3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmi olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur?

5

 

3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarm ne dzeyde btnlk arz etmektedir? zellikle karlalmas muhtemel sorunlar nceden incelenmi, d etkenler deerlendirilmi ve faaliyetler izleme deerlendirmeye imkan verecek ekilde tasarlanm mdr?

5

 

3.3. Hedef gruplarn ve faydalananlarn faaliyet iindeki mevcudiyeti ve katlm dzeyi yeterli midir?

5

 

3.4. Faaliyet plan ak ve uygulanabilir mi?

5

 

3.5. Teklifte faaliyet kts ile ilgili olarak objektif deerlendirme gstergeleri mevcut mudur?

5

 

4. Srdrlebilirlik

20

 

4.1. Faaliyetlerin hedef kitle zerinde somut etkisi ne dzeydedir?

5

 

4.2. Teklifin yaygn (arpan) etkisi var mdr? (bilginin yaylmas ile faaliyet karlarnn tekrar edilebilirlii ve yaygnlatrlmas da dahil olmak zere)

5