4 Eyll 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28401

YNETMELK

Karayollar Genel Mdrlnden:

KARAYOLLARI GENEL MDRL ADL VE HUKUK

YARDIM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Genel Mdrln grev ve sorumluluklarnn yerine getirilmesinden dolay haklarnda ceza davas alan personelin vekalet verdikleri avukata dedikleri cretlerin ve dava ile ilgili olarak yaptklar masraflarn denmesi hususlarnda karar vermeye yetkili bulunan komisyonun oluumu, almas ve uygulamaya ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 25 inci ve 32 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

b) Birim amiri: Hakknda ceza davas alan personelin, idari bakmdan bal bulunduu disiplin amirini,

c) Genel Mdr: Karayollar Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Karayollar Genel Mdrln,

d) Komisyon: Genel Mdrln grev ve sorumluluklarnn yerine getirilmesinden dolay haklarnda ceza davas alan personelin, vekalet verdii avukatn cretinin ve dava masraflarnn denmesi hakknda karar vermeye yetkili komisyonu,

e) Personel: Genel Mdrln grev ve sorumluluklarnn yerine getirilmesinden dolay haklarnda ceza davas alan personeli,

ifade eder.

KNC BLM

Avukatlk cretinin ve Dava Masraflarnn denmesine likin Hususlar

Avukatlk creti deme artlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre avukatlk cretinin denebilmesi iin;

a) Personel hakknda bir ceza davasnn alm olmas,

b) Personelin, bu ceza davasnda mdafi olarak belirledii avukata usulne uygun olarak vekletname vermi olmas,

c) Personelin 7 nci maddede belirtilen usule uygun olarak, bir dileke ile talepte bulunmas,

) Komisyon tarafndan personelin avukatlk cretinin denmesine karar verilmi olmas,

gerekir.

Avukatlk cretinin denmesi

MADDE 5 (1) Personelin vekalet verdii avukatn creti, 4 nc maddedeki artlarn varl halinde denir.

(2) Avukatlk creti, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayl Avukatlk Kanununun 168 inci maddesine gre yaymlanan Avukatlk Asgari cret Tarifesinde yer alan creti geemez.

Dava masraflarnn denmesi

MADDE 6 (1) Belgelendirilmi olmak kaydyla alan bu ceza davas ile ilgili olarak, avukatlk creti dnda, vekaletname masraf dahil yaptklar masraflarn personele denmesine Komisyonca karar verilebilir.

NC BLM

Bavuru Usul ve Komisyon

Bavuru usul

MADDE 7 (1) Personel, avukatlk cretinin ve dava masraflarnn denmesine ilikin talebini bir dileke ile birim amirine iletir.

(2) Personel, bavuru formuna aadaki belgeleri eklemek zorundadr:

a) ar kd, iddianame, tensip zapt gibi hakknda ceza davas aldn gsterir belge,

b) Davaya konu olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve belgeler,

c) Usulne uygun olarak verilen vekletname,

) Dava ile ilgili olarak yaplan masraflara ilikin belgeler.

Bavuru zerine yaplacak ilemler

MADDE 8 (1) Birim amiri, kendisine ulaan dilekeyi ekleriyle birlikte Komisyonun sekretarya grevini yapan hizmet birimine en ge 2 i gn ierisinde gnderir.

Komisyon ve alma dzeni

MADDE 9 (1) Personele avukatlk creti ve dava masraflarnn denmesine ynelik olarak Ynetmeliin 8 inci maddesine gre iletilen talepleri incelemek, dava masraflarnn ve avukatlk cretinin denip denmeyeceine, denecek ise miktarna karar vermek zere Genel Mdrn onay ile bir komisyon oluturulur.

(2) Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, I. Hukuk Maviri, Strateji Gelitirme Dairesi Bakan, nsan Kaynaklar Dairesi Bakan ve personelin bal olduu birim amirinden oluan Komisyonu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir.

(3) Komisyonda yer alan asil yelerden herhangi birisi hakknda ceza davas almas durumunda bu personel Komisyonda grev alamaz. Onun yerine yedek ye Komisyonda grev alr.

(4) Personelin Hukuk Mavirlii, Strateji Gelitirme Dairesi Bakanl ve nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnda grevli olmas durumunda, Komisyon toplants, beinci yenin yedek yelerden tamamlanmas ile gerekletirilir.

(5) Komisyon, bakan ve yelerin tamamnn katlm ile toplanr ve kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Bakan ve yelerden herhangi birisinin grevi banda bulunmad zamanlarda Komisyon toplants yedek yenin katlmyla gerekletirilir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yrtlr.

(7) Birim amiri tarafndan Komisyona ulatrlan talepler hakknda Komisyon en ge 7 i gn ierisinde karar verir.

(8) Komisyon tarafndan verilen karar, Genel Mdrn teklifi ve Bakan onay ile kesinleir.

(9) Genel Mdr hakknda ceza davas almas durumunda Bakan tarafndan oluturulacak Komisyon grev yapar ve Komisyonun karar Bakan onay ile kesinleir.

Dava sonucu

MADDE 10 (1) Komisyon sekretaryas, dava safahat hakknda duruma gnlerini gzeterek bilgi alr.

(2) Personel, dava sonucunda verilen kesinlemi karar hakknda birim amirine ve sekretaryaya bilgi verir.

(3) Personel hakknda mahkumiyet karar verilmesi halinde denen avukatlk creti ve dava masraflar, kararn kesinlemesinden itibaren en ge bir yl iinde herhangi bir uyar ya da ileme gerek kalmakszn Genel Mdrlk hesabna yatrlr ve deme makbuzu komisyon sekretaryasna gnderilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun yrrle girdii tarihten sonra Genel Mdrln grev ve sorumluluklarnn yerine getirilmesinden dolay haklarnda ceza davas alm olan personele, bavurmalar halinde, haklarnda mahkumiyet karar verilmemesi kaydyla, devam eden ya da karara kan davalara ilikin avukatlk creti ve dier masraflar bu Ynetmelikteki usul ve esaslara gre denir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karayollar Genel Mdr yrtr.