4 Eyll 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28401

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

POLS AKADEMS BAKANLII GVENLK BLMLER FAKLTES

GR VE ETM-RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Polis Akademisi Bakanl Gvenlik Bilimleri Fakltesi Giri ve Eitim-retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (h), () ve (v) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki (aa) bendi eklenmitir.

h) Dnem: Derslerin balamasndan, derslerin kesilmesine kadar geen sreyi,

) Kredi: Fakltede okutulan dersler iin belirlenen deeri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) deerini,

v) renci Seme Snav: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl tarafndan yaplan Lisans Yerletirme Snavn,

aa) Yl Sonu Snavlar: Btnleme, Not Ykseltme ve Ek snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) htiya halinde lise ve dengi okullar mezunlar,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Personel Dairesi Bakanl ile koordineli olarak tespit edilen ve Polis Koleji rencileri tarafndan tamamlanamayan faklte kontenjan, lise ve dengi okullar mezunlarna ayrlr.

(2) Yabanc uyruklu rencilerin says her lke iin ylda, ikisi Uluslararas Gvenlik Bilimleri Blm rencisi olmak zere en fazla yedi renci ile snrldr. Ancak; Bakan bu saylar ayr ayr bir katna kadar artrmaya yetkilidir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (), (d) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Polis Koleji, lise ve dengi okullar bitirenler iin, snavn yapld yln 1 Ekim (dahil) tarihi itibaryla 22 yandan gn almam olmak, (18 yan tamamladktan sonra yaptrlan ya dzeltmelerinde nceki yaa gre ilem yaplr),

d) Erkekler iin 167 cm, bayanlar iin 165 cmden ksa boylu olmamak ve herhangi bir hastala bal olmakszn, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasnda olmak,

) Lisans eitimine alnacak lise ve dengi okullar bitirenler iin renci Seme Snavnda, Ynetim Kurulunca tespit ve ilan edilecek taban puan ve zerinde puan alm olmak, Emniyet Tekilat personeli ehit veya vazife malullerinin ocuklar ile Trk Silahl Kuvvetleri personeli ehit, muharip ve malul gazi ocuklar iin ise, Ynetim Kurulunca ilan edilen puan trnden, tespit ve ilan edilecek taban puann en az % 90n alm olmak,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Emniyet Tekilat personeli ehit veya vazife malullerinin ocuklarndan Genel Mdrlke, Trk Silahl Kuvvetleri personeli ehit, muharip ve malul gazi ocuklarndan ise Genelkurmay Bakanlnca dzenlenecek olan ehitlik, vazife malullk, muharip ve malul gazilik belgesi istenir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Yazl Snav Komisyonu: Komisyon Bakan, 2 rtbeli personel ve 2 retim yesinden oluur.

e) Snav Deerlendirme Komisyonu: Komisyon Bakan, 2 rtbeli personel ve 2 retim yesinden oluur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yazl snav, test olarak yeterlilik ve yarma snav eklinde yaplr. Snavda adaylara saysal ve szel olmak zere be kl oktan semeli toplam 100 soru sorulur. Szel blmde; Yabanc Dil 15, Trke 30, Corafya 6, Genel Tarih 7, Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi 5 ve Genel Kltr 7 adet soru olmak zere toplam 70 soru sorulur. Saysal blmde ise; Matematikten 30 soru sorulur. Yabanc dil sorular ngilizce, Almanca ve Franszca olmak zere ayr grupta sorulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Emniyet Tekilat personeli ehit veya vazife malullerinin ocuklar ile Trk Silahl Kuvvetleri personeli ehit, muharip ve malul gazi ocuklarndan, faklteye girmek isteyenler, giri koullarn tamalar ve cinsiyet ayrm gzetmeksizin yazl snavda o yl alnan en yksek puann en az yars kadar puan almalar kaydyla, o yl yazl snavla alnacak toplam renci kontenjannn % 5i orannda baar srasna gre kesin baar listesine dahil edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Geici kayt srasnda, Faklteye giremeyecekleri anlalan, baar listesinin ilanndan en ge be gn ierisinde Dekanla bavuruda bulunmayan veya ayrlan adaylarn yerine yedek adaylar sras ile arlr. arlan yedek aday, ar tarihinden en ge gn iinde Dekanla bizzat mracaat etmek zorundadr. Bu sre iinde mracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarn kaybetmi saylrlar. Faklte eitim retiminin balang tarihinden sonra kontenjan doldurulmam dahi olsa yedek aday arlmaz.

(3) Faklteye geici kayd yaplan rencilerin, tm iae, ibate ve salk giderleri Bakanlka karlanr. Bu rencilerin Faklteden iliik kesme ilemleri Dekanlka yaplr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(1) Yabanc uyruklu rencilerin Faklte eitim ve retimine tabi tutulmalar iin Dekanlka Trke dil yeterlilik snav yaplr. Snav sonucunda Trke dil seviyelerinin yeterli olduu belirlenenler Faklte retimine balatlr, baarsz olanlar ise bir eitim retim yl sreyle Trke hazrlk eitimine tabi tutulurlar. Trke hazrlk eitimini baar ile tamamlayanlar Faklte retimine balatlr.

(2) Hazrlk eitimine alnan yabanc uyruklu rencilerin Trke dil yeterlilii alabilmeleri iin kur geme snavlarnda baarl olmalar gerekir. Ancak eitim retim yl ierisinde Trke dil yeterlilii alamayan hazrlk snf rencilerine Bakanlk tarafndan belirlenen sre kadar ek dil eitimi verilir ve bu sre ierisinde de yaplan snavlarda baarsz olanlar ile eitim retim yl ierisinde yaplan kur snavlarnda Trke hazrlk renimlerini tamamlayamayaca anlalanlarn iliikleri kesilerek durumu ilgili lke makamlarna bildirilir.

(4) Yabanc uyruklu renciler, Trk rencilere uygulanan kurallara uymakla ykmldrler.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fakltede, kolej, lise ve dengi okullar bitirenler iin lisans, yabanc uyruklu renciler iin hazrlk ve lisans eitimi yaplr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Snavlar, retim elemannn ders yk ve rencilerin says da dikkate alnarak, uygulamal, yazl, test, szl, dev veya proje eklinde yaplabilir. Burada saylan snav usulleri birlikte de uygulanabilir. Ancak, dnem sonu snavlar teorik derslerde yazl veya test, uygulamal derslerde uygulamal olarak yaplr. Snavlar, ilgili ders retim elemanlarndan oluturulacak komisyonlar tarafndan yaplabilir. Hangi snavlarn komisyon tarafndan yaplaca, ilgili anabilim dal ve blm bakanlar gr alnarak Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Snavn ne ekilde yaplaca ve hangi snavn ne oranda deerlendirmeye katlaca dersin retim eleman tarafndan, komisyon oluturulan snavlar iin ise Dekanlka oluturulan ilgili komisyon tarafndan, snav haftasnn balamasndan en az iki hafta nce gerekesiyle birlikte Dekanla yazl olarak bildirilir. Deerlendirmeye katlan notlar, oranlar lsnde toplanarak tek bir not olarak verilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki (c) bendi eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kredili derslerde baar notu: Kredili derslerde, rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi kullanlr. Bal deerlendirme sisteminin uygulanmasna ilikin esaslar Bakanlk tarafndan karlacak bir ynerge ile belirlenir. Kredili dersler iin kullanlacak baar harfleri ve arlk katsaylar aada belirtilmitir:

Baar Harfi Arlk Katsays

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

F 0.00

DZ: Devamsz

GR: Mazeretli Snava Girmeme

MU: Muaf

c) DZ notu dnem sonunda 0 puan ile F notuna, MU notu dnem sonunda 100 puan ile AA notuna dnr.

(2) Fakltede okutulan btn derslerde rencinin gemesi iin, dnem sonu snavnda almak zorunda olduu notu, btnleme ve mazeret snavlarnda da almas gerekir. Ancak bu snavlardan 85 ve zeri not alan rencilerin ortalamalarna karlk gelen harf notu en az DD olarak belirlenir. Ek snavda alnan not ise ham baar notu yerine geer ve harf notu rencinin dahil olduu grubun baar durumuna gre belirlenir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin bal Dorudan snf geme, dorudan snfta kalma kriterleri ile ylsonu snavlar eklinde, ayn maddenin drdnc, altnc, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fkralar ise aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Not ykseltme snavlar: Bir rencinin not ykseltme snavna girebilmesi iin, en fazla F notu olmas ve btn dersler yl sonu not ortalamas 1.20 ile 2.00 arasnda (1.20 dahil, 2.00 hari) olmas gerekir. Bu renciler DD ve DC notu aldklar derslerden istedikleri kadarn seerek not ykseltme snavna girerler. renciler hangi derslerden not ykseltme snavna girmek istediklerini, ylsonu baar durumlarnn ilanndan itibaren gn ierisinde Eitim-retim ube Mdrlne bildirirler. Not ykseltme snavndan alnan not, o dersten dnem sonu snavnda alnan nottan dkse deerlendirmeye alnmaz.

(6) Btnleme ve not ykseltme snavlar sonucunda btn dersler ylsonu not ortalamas 2.00 veya zerine kartan renciler, dersten fazla F notu bulunmamak kaydyla snfn geer.

(8) Btnleme ve not ykseltme snavlar sonucunda btn dersler ylsonu not ortalamas 2.00 veya zerine karmasna ramen ten fazla F notu alan renci snfta kalr.

(9) Btnleme ve not ykseltme snav sonucunda btn dersler ylsonu not ortalamas 2.00 veya zeri olan, en fazla dersten F notu alm renciler borlu olarak bir st snfa geerler. Borlu olarak st snfa geen renci st snfn btn derslerinden baarl olmas halinde borlu olduu derslerden baarl olamasa dahi bir st snfa borlu olarak devam eder. Borlu getii snfta borlu dersleri de dhil drdnc bir dersten baarsz olan renci snfta kalm saylr. Bu durumdaki rencilerden nceki snflarda yl kayb olanlarn dorudan Faklteden iliikleri kesilir.

(10) Ek snav: Btnleme ve not ykseltme snav sonucunda btn dersler yl sonu not ortalamas 2.00 veya zeri olan ancak borlu olduu dersler de dahil olmak zere en fazla dersten F notu olan drdnc snf rencilerine ek snav hakk tannr. Ek snav sonucunda baarsz olan renci ilgili ders/derslerden kalr. Ek snav sonucunda baarsz olan ve o dersten kalan rencilerin eitim retimine bir yl sre ile ara verilir. renciler ara verdii srede, bu ders/derslerle ilgili dnemdeki tm snavlara katlmak ve baarl olmak zorundadr. Eitim-retimine ara verilen rencinin, ara verilen sredeki (salk giderleri hari) iae, ibate ve dier ihtiyalar devlete karlanmaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 41 (1) Snav sonular, Bakanlka onaylanan takvimde belirtilen tarihler arasnda nternet zerinden bilgisayar programna girilir. retim elemanlar notlarn girilmesinin ardndan snav evraklarn Eitim retim ube Mdrlne teslim etmek zorundadrlar. Notlar, tm retim elemanlarnn not giri ilemlerinin tamamlanmasndan ve snav evraklarnn teslim edilmesinden sonra Dekanlka toplu olarak nternet zerinden bilgisayar program vastasyla ilan edilir. Yl ierisinde yaplan snav sonular, renci tarafndan herhangi bir tebligata gerek kalmakszn takip edilmek zorundadr.

(2) Snav sonularnn nternet zerinden bilgisayar programna zamannda girilmesinden ve snav evraklarnn zamannda tesliminden ilgili dersin retim eleman sorumludur.

(3) Snav ktlar, snav dneminin bitiminden itibaren bir yl sreyle dava konusu olmusa davann kesin karara balanmasna kadar ilgili birimde saklanr ve bu srenin bitiminde tutanakla imha edilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Snav sonularna sadece maddi hata ynnden yaplacak itirazlar, snav sonucunun ilanndan itibaren en ge 48 saat iinde renciler tarafndan, nternet tabanl bilgisayar program zerinden Dekanla yaplr. tirazlar Dekanlka belirlenecek olan komisyonlar tarafndan 72 saat ierisinde maddi hata ynnden incelenerek sonulandrlr ve sonular Dekanla yazl olarak bildirilir.

MADDE 18 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/8/2008

26970

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

23/6/2010

27620

2

3/4/2012

28253