3 Eyll 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28400

YNETMELK

Canik Baar niversitesinden:

CANK BAARI NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Canik Baar niversitesinin akademik ve idari birimlerinin ynetimi, ileyii ve grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Canik Baar niversitesinin ynetimine, akademik ve idari organlarna, bu organlarn grevlerine ve mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 122 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Canik Baar niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Bakan Yardmcs: Mtevelli Heyet Bakan Yardmcsn,

c) Blm Bakan: niversitenin akademik blmlerinin bakanlarn,

) Dekan: niversite bnyesindeki faklte dekanlarn,

d) Genel Sekreter: niversite Genel Sekreterini,

e) Kurucu Vakf/Vakf: Canik Baar niversitesinin kurucular olan Baar Eitim Kltr ve Salk Vakfn ve Tanrverdi Eitim Kltr ve Yardmlama Vakfn,

f) Mdr: niversite bnyesindeki enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, uygulama ve aratrma merkezleri ile yabanc diller hazrlk okulu mdrlerini,

g) Mtevelli Heyet: niversite Mtevelli Heyetini,

) Rektr: Canik Baar niversitesi Rektrn,

h) Senato: niversite Senatosunu,

) niversite: Canik Baar niversitesini,

i) niversite Ynetim Kurulu: Canik Baar niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet

Mtevelli heyetin oluumu

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet, niversitenin en yksek karar organ olup, niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

(2) Mtevelli Heyet; Vakf ynetim organ tarafndan devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az te ikisi lisans dzeyinde yksekrenim grm adaylar arasndan seilen en az yedi yeden oluur. Mtevelli Heyet yeleri kendi aralarndan bir bakan seer.

(3) Mtevelli Heyet yelerinin grev sresi drt yldr. Bir yenin hizmet sresi bitmeden herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde, yerini alacak yeni yeler, eski yenin kalan sresini tamamlamak zere seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Mtevelli Heyetindeki bir yenin sresinin bitmesi veya baka nedenlerle ayrlmas halinde, yeni ye seimi iin bu durum Kurucu Vakf Bakanlna bildirilir.

(4) Rektr; Mtevelli Heyetinin tabii yesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantya katlamaz ve Mtevelli Heyet Bakanlna ve Bakan Vekilliine seilemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyetinde grev alamaz.

(5) Kurucu Vakf Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile bunlarn birinci derece kan ve kayn hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez.

Mtevelli heyet toplantlar

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyeti ylda en az iki defa toplanr. Mtevelli Heyetini olaanst toplantya arma yetkisi Bakana aittir. Mtevelli Heyeti kararlar usulne uygun olarak karar defterine yazlr, bakan ve yeler tarafndan imzalanr.

(2) Mtevelli Heyetinin toplant nisab; ye tam saysnn yarsndan bir fazlasdr. Kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Her ye, oyunu kabul veya ret eklinde kullanmak zorundadr. ekimser oy kullanlamaz. nc turda da salt ounluk salanamazsa drdnc turda oy okluu esas uygulanr. Eitlik halinde bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Bakan

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet yeleri kendi arasndan drt yl iin bir bakan, bakan da gerek grd takdirde iki yl iin en ok iki bakan vekili seer. Bakan, niversitenin harcama yetkilisidir ve Mtevelli Heyetini temsil eder. Sreleri biten bakan ve bakan vekilleri yeniden seilebilir.

Mtevelli heyetinin grevleri

MADDE 8 (1) Mtevelli Heyetinin grevleri unlardr:

a) niversitenin tzel kiiliini temsil etmek,

b) Rektr, Yksekretim Kurulunun olumlu grn almak suretiyle atamak ve atamadaki usule gre grevden almak,

c) niversitenin her ynden verimli alabilmesini salamak amacyla gerekli dzenleyici ilemlerin taslaklarn inceleyerek karara balamak,

) niversitede faklte, blm, anabilim ve ana sanat dallar, konservatuvar, teknopark, yksekokul, enstit veya meslek yksekokullar, hazrlk okullar ve benzeri akademik birimlerin kurulmas, kapatlmas veya birletirilmesi ile uygulama ve aratrma merkezleri kurulmas ynnde Senato tarafndan alnacak olan kararlar deerlendirip sonuca balamak, uygun grrse Yksekretim Kuruluna sunmak,

d) niversitede grevlendirilecek yneticiler ve retim elemanlar ile dier personelin szlemelerini yapmak; atamalarn, terfilerini ve grevden alnmalarn onaylamak,

e) niversitenin btesini kabul etmek, hazrlanmasn denetlemek, uygulamalar izlemek; imza ve temsil yetkilerini belirlemek; harcama usullerini, harcamalara ilikin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bte yl iinde, gerektiinde aktarma yaplmas, olaanst denek verilmesi konularnda karar vermek,

f) Senatonun teklif edecei burslu ve cretli renci kontenjanlarn Yksekretim Kurulunun onayna sunulmak zere karara balamak; rencilerden alnacak cretleri, cretlerin alnma zamanlarn, burs kontenjanlarn ve verilecek burs miktarlarn tespit etmek,

g) niversitenin tanr ve tanmaz mallarn ynetmek,

) niversiteye yaplacak balarn kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilikin ilemleri yapmak,

h) niversiteye kaynak salayacak yatrmlar yaplmasna, iletmeler kurulmasna veya kurulmu iletmelere itirak edilmesine ve mevcut kaynaklarn en verimli ekilde kullanlmasna ilikin kararlar vermek; yeni projeler retmek veya bu konuda uzman kii ve kurululara projeler hazrlatmak,

) Akademik almalarn en st dzeyde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri almak; akademik ynden en st dzeyde retim elemanlarnn atanmasnda, Devlet yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan koullara ek olarak, niversitenin akademik ynden gerekli grd dier artlar, idari personelin seim ve atanmasnda hizmetin nitelii ynnden gerekli grd dier koullar, Senato ve niversite Ynetim Kurulunun grlerini de alarak belirlemek,

i) Senatonun grn alarak yurt iinde ve dndaki niversite ve dier kurumlarla yaplacak ibirlii ilkelerini tespit etmek, bunlarn uygulamalarn denetlemek ve Yksekretim Kurulunun olumlu grn alarak ibirliine ilikin anlama ve protokolleri onaylamak; Yksekretim Kurulu tarafndan yaplacak denetimlere ait raporlar deerlendirip alnmas gerekli nlemlere ilikin kararlar almak,

j) Bir snava bal olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilikin Senato kararlarn onaylamak,

k) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

(2) Mtevelli Heyeti, yetkilerinin bir ksmn uygun grd l ve sreyle Bakana, Bakan Vekiline, Rektre ve/veya niversitenin dier organlarna, idareci ve yneticilerine devredebilir.

NC BLM

niversitenin Organlar, Yneticiler ve Grevleri

Rektr

MADDE 9 (1) Rektr; niversitenin en st dzeyde akademik yneticisi olup, Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnarak Mtevelli Heyeti tarafndan oy okluu ile drt yllk sre iin atanr ve bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatla kendisine Mtevelli Heyetinin verdii yetkileri kullanr. Grev sresi sona eren Rektr yeniden atanabilir.

(2) Rektrn ya haddi 67dir. Ancak, Rektr olarak atanm kiide grev sresi bitinceye kadar ya haddi aranmaz.

(3) Rektr, niversitenin aylkl profesrleri arasndan, biri akademik ilerde grevli olmak zere en ok kiiyi rektr yardmcs olarak atar. Rektr yardmclarnn grev sreleri be yldr.

(4) Rektr, grev banda olmad zaman yardmclarndan birisini yerine vekil brakr. Rektr grevi bandan iki haftadan fazla uzaklat takdirde Yksekretim Kuruluna bilgi verir. Rektrln herhangi bir sebeple boalmas halinde, Mtevelli Heyeti, rektr yardmclarndan birini vekil olarak atar. Rektre veklet etme sresi en fazla alt ay olup, bu sre sonunda yeni bir rektr atanr.

Rektrn grevleri

MADDE 10 (1) Rektrn grevleri aada belirtilmitir:

a) Mtevelli Heyetinin idari ve mali konularda alaca kararlar uygulamak,

b) Mtevelli Heyeti ile akademik ve idari personel arasnda niversite ynetimine ilikin konularda balant salamak,

c) niversite kurullarna bakanlk etmek,

) Yksekretim st kurulularnn kararlarn uygulamak,

d) niversite kurullarnn nerilerini inceleyerek karara balamak,

e) Her eitim-retim yl sonunda ve gerektiinde niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri hakknda niversiteleraras Kurula bilgi vermek,

f) niversitenin yatrm programlarn, btesini ve kadro ihtiyalarn niversiteye bal birimlerin ve niversite Ynetim Kurulu ile Senatonun gr ve nerilerini aldktan sonra hazrlamak ve Mtevelli Heyetine sunmak,

g) niversiteye bal kurulular arasnda koordinasyonu salamak,

) Gerekli grd hallerde, niversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde grevli retim elemanlarnn ve dier personelin grev yerlerini deitirmek veya bunlara yeni grevler vermek,

h) niversite birimleri ve her dzeydeki personelin zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak,

) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yapmak.

(2) Rektr; niversitenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde, rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda, eitim-retim, bilimsel, aratrma ve yaym faaliyetlerinin planlanp yrtlmesinde; bilimsel ve idari gzetim ve denetimin yaplmasnda ve bu grevlerin alt birimlere aktarlmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato

MADDE 11 (1) Senato; Rektrn bakanlnda, rektr yardmclar, dekanlar, her faklteden kendi kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi ile Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrlerinden oluur. Senato, her eitim-retim yl banda ve sonunda olmak zere ylda en az iki kere olaan olarak toplanr. Rektr gerekli grd hallerde Senatoyu olaanst toplantya arr.

Senatonun grevleri

MADDE 12 (1) Senato, niversitenin akademik organ olup grevleri unlardr:

a) niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetlerinin esaslar hakknda karar almak,

b) niversiteyi ilgilendiren dzenleyici ilemlere ilikin taslaklar hazrlamak veya gr bildirmek, Mtevelli Heyetin onayna sunup yrrle girmelerini salamak,

c) niversitenin yllk eitim-retim programn ve takvimini inceleyerek karara balamak,

) Bir snava bal olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve faklte kurullarnn bu konudaki nerilerini karara balamak,

d) Faklte kurullar ile Rektrle bal enstit veya yksekokul kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak,

e) niversite Ynetim Kuruluna ye semek,

f) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yapmak.

niversite ynetim kurulu

MADDE 13 (1) niversite Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, dekanlardan, niversiteye bal deiik retim birim ve alanlarn temsil edecek ekilde Senatoca drt yl iin seilecek profesrden oluur.

(2) Rektr gerektiinde Ynetim Kurulunu toplantya arr.

(3) Rektr yardmclar oy hakk olmadan Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler.

niversite ynetim kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) niversite Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yapar:

a) Yksekretim st kurulular ile Senato kararlarnn uygulanmasnda, belirlenen plan ve programlar dorultusunda Rektre yardm etmek,

b) Faaliyet, plan ve programlarnn uygulanmasn salamak, niversiteye bal birimlerin nerilerini dikkate alarak yatrm programn, bte taslan incelemek ve kendi nerileriyle birlikte Rektrle sunmak,

c) niversite ynetimiyle ilgili Rektrn getirecei konularda karar almak,

) Faklte, enstit ve yksekokul ynetim kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek kesin karara balamak,

d) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Dekan

MADDE 15 (1) Rektr, niversitenin iinden veya dndan bir profesr dekan olarak nerir; atama Bakann onayyla kesinleir. Dekan ayn yntemle grevden alnabilir. Dekann grev sresi yldr. Sresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, kendisine almalarnda yardmc olmak zere fakltenin tam zamanl retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi dekan yardmcs olarak seer. Dekan yardmclar en ok yl iin atanr. Dekan grevde olmad zaman yardmclarndan biri veklet eder. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir dekan atanr.

Dekann grevleri

MADDE 16 (1) Dekann grevleri unlardr:

a) Faklte kurullarna bakanlk etmek, faklte kurullarnn kararlarn uygulamak ve faklte birimleri arasnda dzenli almay salamak,

b) Her retim yl sonunda ve istendiinde fakltenin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor vermek,

c) Fakltenin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek, fakltenin btesi ile ilgili neriyi faklte ynetim kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

) Fakltenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak,

d) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yapmak.

Faklte kurulu

MADDE 17 (1) Faklte kurulu; dekann bakanlnda faklteye bal blmlerin bakanlar ile varsa faklteye bal enstit ve yksekokul mdrlerinden ve yl iin fakltedeki profesrlerin kendi aralarndan seecekleri , doentlerin kendi aralarndan seecekleri iki, yardmc doentlerin kendi aralarndan seecekleri bir retim yesinden oluur.

(2) Faklte kurulu, normal olarak her yaryln banda ve sonunda toplanr. Dekan gerekli grdnde Faklte kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Faklte kurulunun grevleri

MADDE 18 (1) Faklte kurulu akademik bir organ olup, grevleri unlardr:

a) Fakltenin eitimi-retimi, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar, plan, program ve eitim-retim takvimini kararlatrmak,

b) Faklte ynetim kuruluna ye semek,

c) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Faklte ynetim kurulu

MADDE 19 (1) Faklte ynetim kurulu; dekann bakanlnda, faklte kurulunun yl iin seecei profesr, iki doent ve bir yardmc doentten oluur.

(2) Faklte ynetim kurulu dekann ars zerine toplanr.

Faklte ynetim kurulunun grevleri

MADDE 20 (1) Faklte ynetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardmc bir organ olup, grevleri unlardr:

a) Faklte kurulunun kararlar ile tespit edilen esaslarn uygulanmasnda dekana yardm etmek,

b) Fakltenin eitim-retim, plan ve programlaryla ilgili takvimin uygulanmasn salamak,

c) Fakltenin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak; dekann faklte ynetimiyle ilgili getirecei konularda karar almak,

) rencilerin kabul, ders intibaklar ve karlmalar ile eitim-retim ve snavlara ait ilemler hakknda karar vermek,

d) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Enstit mdr ve grevleri

MADDE 21 (1) Enstit mdr, Rektrn nerisi zerine Bakan tarafndan yl iin atanr. Enstit mdr ayn yntemle grevden alnabilir.

(2) Rektr, mdrn nerisiyle enstitde tam zamanl alan retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi yl iin mdr yardmcs olarak atar. Mdrle veklet alt aydan fazla olmaz. Sresi biten mdr tekrar atanabilir.

(3) Enstit mdr, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmleriyle dekanlara verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirir.

Enstit kurulu ve grevleri

MADDE 22 (1) Enstit kurulu; mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve enstity oluturan anabilim dal bakanlarndan oluur.

(2) Enstit kurulu, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelik hkmleriyle faklte kuruluna verilen grevleri yapar.

Enstit ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 23 (1) Enstit ynetim kurulu; enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ile mdrce gsterilecek alt aday arasndan enstit kurulunca yl iin seilecek retim yesinden oluur.

(2) Enstit ynetim kurulu, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle faklte ynetim kuruluna verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirir.

Yksekokul mdr ve grevleri

MADDE 24 (1) Yksekokul mdr, Rektrn nerisi zerine Bakan tarafndan yl iin atanr. Sresi biten mdr yeniden atanabilir. Yksekokul mdr ayn yntemle grevden alnabilir.

(2) Mdrn yksekokulda grevli tam zamanl retim elemanlar arasndan nerecei en ok iki yardmcs yl iin Rektr tarafndan atanr.

(3) Mdr grevde olmad zaman yardmclarndan biri veklet eder. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir mdr atanr.

(4) Mdr, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle dekana verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

Yksekokul kurulu ve grevleri

MADDE 25 (1) Yksekokul kurulu; mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve okulu oluturan blm bakanlarndan oluur.

(2) Yksekokul kurulu, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle faklte kuruluna verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

Yksekokul ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 26 (1) Yksekokul ynetim kurulu; mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ile mdrce gsterilecek alt aday arasndan yksekokul kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur.

(2) Yksekokul ynetim kurulu, 2547 sayl Kanunla ve bu Ynetmelikle faklte ynetim kuruluna verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

Uygulama ve aratrma merkezi mdrleri ve grevleri

MADDE 27 (1) niversitece alacak olan uygulama ve aratrma merkezi mdrleri, Rektrn nerecei adaylar arasndan Mtevelli Heyet tarafndan yl iin atanr. Merkez mdrleri, ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yerine getirir.

Blm bakan ve grevleri

MADDE 28 (1) Blm bakan; ilgili blmn tam zamanl profesrleri, bulunmad takdirde tam zamanl doentleri, doent de bulunmad takdirde yardmc doentleri arasndan fakltelerde dekann, Rektrle bal yksekokullarda mdrn nerisi zerine Rektrce yl iin atanr. Sresi biten bakan tekrar atanabilir. Blm bakan grevi banda bulunmad zamanlarda retim yelerinden birini vekil brakr. Bakann alt aydan fazla grev banda bulunmamas durumunda kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir bakan atanr.

(2) Blm bakan, blmn her dzeyde eitim-retimi ve aratrmalarndan ve blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

retim elemanlar ve grevleri

MADDE 29 (1) niversitenin retim elemanlar; retim yeleri, retim grevlileri, okutmanlar ve retim yardmclardr.

(2) retim elemanlarnn nitelikleri, Devlet yksekretim kurumlarndaki retim elemanlarnn nitelikleriyle ayndr. Devlet yksekretim kurumlarnda almalar yasaklanm veya disiplin yoluyla bu kurumlardan karlm kiiler, niversitede grev alamazlar. niversite retim elemanlarnn seiminde; Devlet tarafndan kurulan yksekretim kurumlarndaki retim elemanlarnn niteliklerine ek olarak, akademik ve bilimsel ynden Mtevelli Heyete kabul edilecek dier artlar da aranr.

(3) retim elemanlarnn grevlerini yapmalar blm bakan, enstit ve yksekokul mdrleri, dekan ve Rektr tarafndan izlenir ve denetlenir.

(4) retim elemanlar, 2547 sayl Kanun ve bu Ynetmelikle verilen grevleri yaparlar.

retim yeleri ve grevleri

MADDE 30 (1) retim yeleri; niversitede grevli profesr, doent ve yardmc doentlerdir.

(2) retim yelerinin grevleri unlardr:

a) niversitede, 2547 sayl Kanunda belirtilen ama ve ilkelere uygun biimde nlisans, lisans ve lisansst dzeylerde eitim-retim ve uygulamal almalar yapmak ve yaptrmak, proje hazrlklarn ve seminerleri ynetmek,

b) Bilimsel aratrmalar ve yaymlar yapmak,

c) lgili birim bakanlnca dzenlenecek programa gre belirli gnlerde rencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardm etmek, bu konudaki ama ve ana ilkeler dorultusunda yol gstermek,

) Yetkili organlarca verilecek grevleri yerine getirmek,

d) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

(3) retim yeleri, 2547 sayl Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen adaylar arasndan ilgili birimin gr alnarak Rektrce nerilir ve Bakan tarafndan atanr.

retim grevlileri ve grevleri

MADDE 31 (1) retim grevlileri; niversitede ve bal birimlerinde atanm retim yesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin zel bilgi ve uzmanlk isteyen konularnn eitim-retim ve uygulamalar iin, kendi uzmanlk alanlarndaki alma ve eserleriyle tannm, szleme veya ders saat creti ile grevlendirilmi kiilerdir.

(2) retim grevlileri; ilgili ynetim kurullarnn gr alnarak fakltelerde dekanlarn, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn gsterecei adaylar arasndan Rektrce nerilir ve Bakan tarafndan en ok iki yl iin atanrlar. ki yllk sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer. Bu sre iinde grevlendirildikleri konuda retim yesi atanmad takdirde yeniden atanabilirler.

Okutmanlar

MADDE 32 (1) Okutmanlar, eitim-retim sresince eitli retim programlarnda ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan retim elemanlardr. Okutmanlar, ilgili fakltelerde ve faklteye bal birimlerde dekann, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn gsterecei adaylar arasndan Rektrce nerilir ve Bakan tarafndan en ok iki yl iin atanrlar.

retim yardmclar

MADDE 33 (1) retim yardmclar; niversitede belirli sreler iin grevlendirilen aratrma grevlileri, uzmanlar, eviriciler ve eitim-retim planlamaclardr. Bunlardan;

a) Aratrma grevlileri; niversitede yaplan aratrma, inceleme ve deneylerde yardmc olan ve yetkili organlarca verilen ilgili dier grevleri yapan retim yardmclardr. Blm bakanlarnca belirlenen aratrma grevlileri; ilgili dekann, enstit ya da yksekokul mdrnn olumlu gr alnarak en ok yl iin Rektrce nerilir ve Bakan tarafndan atanr. Bu sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer.

b) Uzmanlar; retimle dorudan veya dolayl olarak ilgili olan, zel bilgi veya uzmanla ihtiya gsteren bir ite, laboratuvarlarda, kitaplklarda, atlyelerde ve dier uygulama alanlarnda grevlendirilen retim yardmclardr.

c) eviriciler, szl veya yazl eviri ilerinde altrlan retim yardmclardr.

) Eitim-retim planlamaclar, eitim-retimin planlamasyla grevli retim yardmclardr.

(2) Uzmanlar, eviriciler ve eitim-retim planlamaclar; ilgili ynetim kurullarnn gr alnarak faklte ve bal birimlerinde dekann, Rektrle bal enstit veya yksekokullarda mdrn, Rektrle bal blmlerde blm bakannn nerisi zerine Rektrce nerilir, Bakan tarafndan en ok iki yl iin atanr. Bu sre sonunda grevleri kendiliinden sona erer. Bunlar yeniden atanabilirler. Bu takdirde ilk atama usulne uyulur.

Yabanc uyruklu retim elemanlar

MADDE 34 (1) niversitede grevlendirilecek yabanc uyruklu retim elemanlar; ilgili faklte, enstit veya yksekokul ynetim kurulunun nerisi ve niversite Ynetim Kurulunun uygun gr alnarak, Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyet karar ile atanrlar. Bu atama veya grevlendirmelerde, Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnarak gereken ilemler tamamlanr. Yabanc uyruklu retim elemanlar, grevleri bakmndan 2547 sayl Kanunda ve bu Ynetmelikte tam zamanl retim elemanlar iin ngrlen hkmlere tabidirler.

retim eleman yetitirme

MADDE 35 (1) niversitenin gelecek yllardaki ihtiyac gz nnde bulundurularak, Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslar erevesinde Senato tarafndan hazrlanacak esaslara gre yurt iinde ve dnda retim eleman yetitirilir.

Genel sekreter ve idari organlar

MADDE 36 (1) niversite idari tekilat; Genel Sekreterlik ve bu maddenin beinci fkrasnda belirtilen Genel Sekreterlie bal olarak kurulan birimlerinden oluur.

(2) Genel Sekreterliin banda bir Genel Sekreter, Genel Sekreterin de iki yardmcs bulunur. Genel Sekreter, Rektrn nerisiyle Bakan tarafndan atanr. Ayn usulle grevden alnr.

(3) Genel Sekreter, niversite idari tekilatnn badr ve niversite organlarnn kararlar dorultusunda niversitenin idari ve mali ilerini Rektre bal olarak yrtmekle grevlidir. Genel Sekreter, idari tekilatn almasndan Rektre kar sorumludur.

(4) Genel Sekreterin grevleri unlardr:

a) niversite idari tekilatnda bulunan birimlerin verimli, dzenli ve uyumlu bir ekilde almasn salamak,

b) Mtevelli Heyet, Senato ile niversite Ynetim Kurulu toplantlarnda oy kullanmadan raportrlk yapmak; bu konularda alnan kararlarn yazlmas, korunmas ve saklanmasn salamak,

c) Raportr olarak katld kurullarda alnan kararlarn yazlmas, ilgili birim ve kiilere iletilmesi, korunmas ve saklanmasn salamak,

) niversite idari tekilatnda grevlendirilecek personel hakknda Rektre neride bulunmak,

d) Rektrln yazmalarn yrtmek,

e) Rektrln protokol, ziyaret ve tren ilerini dzenlemek,

f) Rektr tarafndan verilecek benzeri grevleri yapmak.

(5) Genel Sekreterlie bal birimler unlardr:

a) Yap leri ve Teknik Daire Bakanl,

b) Personel Daire Bakanl,

c) Mali ler ve Satn Alma Daire Bakanl,

) renci leri Daire Bakanl,

d) Salk, Kltr ve Spor Daire Bakanl,

e) Ktphane ve Dokmantasyon Daire Bakanl,

f) Bilgi lem Daire Bakanl,

g) Destek Hizmetleri Daire Bakanl,

) Hukuk Mavirlii.

(6) Bu birimler, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayl Yksekretim st Kurulular ile Yksekretim Kurumlarnn dari Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede belirtilen grevleri yaparlar.

(7) niversitede grevli idari personel Genel Sekreterin teklifi ve Rektrn onay ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

niversitenin gelir kaynaklar

MADDE 37 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr;

a) Kurucu Vakfa yaplacak ba ve yardmlar,

b) Aratrma-gelitirme projeleri, danmanlk hizmetleri gibi faaliyetler ile eitim programlarndan salanan gelirler,

c) rencilerden alnacak renim cretleri,

) Yayn ve sat gelirleri,

d) Halka ak srekli eitim hizmetlerinde elde edilecek gelirler; niversitece yaplacak yatrmlarla, kurulacak iletmelerden ve kurulmu iletmelere itiraklerden elde edilecek gelirler,

e) Devlet btesinden ve dier kamu kurum ve kurulularndan yaplacak yardmlar,

f) Tanr ve tanmaz mallarn gelirleri,

g) Balar, vasiyetler ve dier gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 38 (1) niversitenin harcama yetkilisi Bakandr. Bakan bu yetkisini uygun grd lde Rektre, dekanlara veya dier idareci ve yneticilere devredebilir.

Gzetim, denetim, deerlendirme ve alma esaslar

MADDE 39 (1) retim elemanlar, Senato tarafndan belirlenecek kriterler erevesinde her eitim-retim yl sonunda bilimsel ynden deerlendirilir.

niversiteye renci kabul

MADDE 40 (1) niversiteye renci kabulnde aadaki esaslara uyulur:

a) n lisans ve lisans programlarna, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan merkezi sistemle yerletirilen renciler kabul edilir.

b) Yksekretim Kurulunca belirlenen baz zel programlara n kayt sistemiyle renci seme snav sonularna gre veya renci seme snav ile niversite tarafndan yaplacak zel yetenek snavnn birlikte deerlendirilmesinden elde edilen sonuca gre renci kabul edilir.

c) Lisansst retim programlarna, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmlerine gre renci kabul edilir.

) Yabanc uyruklu renciler, niversite tarafndan oluturulan Yurt dndan renci kabul ynergesine gre kabul edilirler.

d) Yabanc renci harlar Senato ve Mtevelli Heyeti Karar ile her yl Dolar zerinden belirlenir.

e) Dier yksekretim kurumlarnda renim grmekte olan renciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve bu konuda alnacak niversite Ynetim Kurulu kararlarna uygun olarak kabul edilirler.

n lisans, lisans ve lisans st eitim-retim

MADDE 41 (1) niversitede n lisans, lisans ve lisansst dzeylerinde eitim-retim yaplr. Yaplan eitim-retim ve buna dayal olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Aratrma ve gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetleri

MADDE 42 (1) Yksekretim kurumlar dndaki kurulu veya kiilerce niversite ve bal birimlerinden istenecek bilimsel gr, proje, aratrma ve benzeri hizmetler niversite Ynetim Kurulunca belirlenecek esaslara gre yaplr.

(2) Gelen teklifler, Rektr tarafndan oluturulacak proje deerlendirme komitesi tarafndan incelenir, deerlendirilir ve proje yneticisi seilir.

(3) Deerlendirme yaplrken projenin niversitenin eitim ve aratrmalarna katks, salayaca gelir ve dier hususlar gz nne alnr.

(4) Tam zamanl retim yelerinin niversite iinde veya dnda danmanlk yapmalar niversite Ynetim Kurulunun gr alnarak Rektrlke verilecek izne baldr. Bu kapsamda yaplan almalar niversitede srdrlm saylr.

(5) Bu madde kapsamnda alnan her trl cret niversiteye gelir kaydedilir.

(6) niversitede grevli tam zamanl personelin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne lde yararlanacaklarna ilikin esaslar, Rektrlke belirlenen ilkeler dorultusunda Mtevelli Heyeti tarafndan karara balanr.

zinler

MADDE 43 (1) retim elemanlarna blm kurulu ve ilgili ynetim kurulunun uygun grmesi ve Rektrn oluru ile Mtevelli Heyetince uzun sreli cretli veya cretsiz izin verilebilir. retim elemanlarnn alacaklar dier izinler ve idari personel izinleri ilgili mevzuat erevesinde verilir.

Disiplin

MADDE 44 (1) retim elemanlar ve idari personelin disiplin i ve ilemlerinde; 2547 sayl Kanun hkmleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Fahri unvanlar

MADDE 45 (1) niversite, akademik unvan art aranmadan kendi alanlarnda ulusal ve uluslararas baarya sahip ve niversiteye olaanst hizmeti gemi kiilere, Senatonun nerisi ve Mtevelli Heyetinin karar ile fahri doktora veya fahri profesrlk unvan verebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Mtevelli Heyet, Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Canik Baar niversitesi Rektr yrtr.