2 Eyll 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28399

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

AIK CEZA NFAZ KURUMLARINA AYRILMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, hkmllerin; dorudan ak ceza infaz kurumlarna alnmalarna, kapal ceza infaz kurumlarndan ak ceza infaz kurumlarna ayrlmalarna, ak ceza infaz kurumlar aras nakillerine ve ak ceza infaz kurumlarndan kapal ceza infaz kurumlarna iadelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kapal ve ak ceza infaz kurumlar ile ocuk eitimevlerinde bulunan tm hkmlleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda Kanunun 14 nc maddesinin ikinci fkras ile 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayl Yarg Hizmetlerinin Etkinletirilmesi Amacyla Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas ve Basn Yayn Yoluyla lenen Sulara likin Dava ve Cezalarn Ertelenmesi Hakknda Kanunun geici 3 nc maddesinin ikinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ak kurum: Hkmllerin iyiletirilmesi kapsamnda altrlmasna ve meslek edindirilmesine ncelik verilen, firara kar engelleri ve d gvenlik grevlisi bulunmayan, gvenlik bakmndan kurum grevlilerinin gzetim ve denetimindeki erkek, kadn ve gen hkmllere ynelik ceza infaz kurumlarn,

b) Bakanlk: Adalet Bakanln,

c) Genel Mdrlk: Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrln,

) Kapal kurum: Kapal, yksek gvenlikli, kadn, ocuk ve genlik kapal ceza infaz kurumlarn,

d) Koullu salverilme: Hkmllerin, haklarnda verilen hrriyeti balayc cezalarn mevzuatta belirtilen ksmn ceza infaz kurumlar veya denetimli serbestlik mdrlklerinde iyi hlli olarak geirdikten sonra mahkeme karar ile salverilmelerini,

e) Kurum: Kapal ve ak ceza infaz kurumlar ile ocuk eitimevlerini,

ifade eder.

KNC BLM

Ak Kuruma Alnacak veya Ayrlacak Hkmller

Dorudan ak kuruma alnacak hkmller

MADDE 5 (1) Terr sular, rgt faaliyeti kapsamnda ilenen sular ile cinsel dokunulmazla kar ilenen sular hari olmak zere;

a) Kastl sulardan toplam yl veya daha az sreyle hapis cezasna mahkm olanlarn,

b) Taksirli sulardan toplam be yl veya daha az sreyle hapis cezasna mahkm olanlarn,

c) Adl para cezas hapis cezasna evrilenlerin,

) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanunu gereince tazyik hapsine tabi tutulanlarn,

cezalar dorudan ak kurumlarda yerine getirilir.

Kapal kurumdan ak kuruma ayrlacak hkmller

MADDE 6 (1) Hkmllerden;

a) Toplam cezalarnn bete birini kapal kurumlarda iyi hlli olarak geiren ve koullu salverilme tarihine alt yl veya daha az sre kalanlar,

b) Mebbet hapis cezasna mahkm olup, koullu salverilme tarihine be yl veya daha az sre kalanlar,

c) Cezalar yksek gvenlikli kapal kurumlar veya dier kapal kurumlarn yksek gvenlikli blmlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarnn te birini bu kurumlarda iyi hlli olarak geiren ve koullu salverilme tarihine yl veya daha az sre kalanlar,

ak kurumlara ayrlabilir.

(2) Ak kurumlara ayrlabilmek iin, ayrca;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188 ve 190 nc maddelerinden mahkm olanlarn koullu salverilme tarihine iki yldan az sre kalmas,

b) 1/3/1926 tarihli ve mlga 765 sayl Trk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinden mahkm olanlarn koullu salverilme tarihine iki yldan az sre kalmas,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayl Topluma Kazandrma Kanunu, 30/7/1999 tarihli ve mlga 4422 sayl kar Amal Su rgtleri ile Mcadele Kanununun 14 nc maddesi ve 5237 sayl Kanunun 221 inci maddesinden yararlananlarn koullu salverilme tarihine iki yldan az sre kalmas,

) Terr ve rgtl sulardan hkml olup, mensup olduklar rgtten ayrldklar idare ve gzlem kurulu kararyla tespit edilenlerin koullu salverilme tarihine bir yldan az sre kalmas,

art aranr.

(3) Birden fazla cezann toplanarak infaz hlinde, ak kuruma ayrlmada esas alnacak su, koullu salverilme tarihine en az srenin arand sutur.

(4) Ak kuruma ayrlma sresini dolduranlar hakknda alt aylk deneme sresinin tamamlanmas beklenmeden ak kuruma ayrlma karar alnabilir.

ocuk eitimevinden ak kuruma ayrlacak hkmller

MADDE 7 (1) ocuk eitimevinde cezas infaz edildii srada eitime devam etmeyenler on sekiz yan bitirdiklerinde, eitime devam edenler ise yirmi bir yan bitirdiklerinde su trne baklmakszn ak kuruma gnderilir.

Ak kuruma ayrlamayacak hkmller

MADDE 8 (1) Kapal kurumlarda bulunan hkmllerden;

a) Arlatrlm mebbet hapis cezasna mahkm olanlar,

b) Haklarnda ikinci defa tekerrr hkmleri uygulananlar,

c) Haklarnda iyi hl karar verilse bile, 5275 sayl Kanunun 44 nc maddesinde saylan eylemlerden dolay toplam kez hcreye koyma cezas alanlar,

) Terr ve rgtl sulardan hkml olup, 6 nc maddenin ikinci fkrasnn (c) ve () bentleri dnda kalanlar,

d) Koullu salverilme kararnn geri alnmas nedeniyle kalan cezas infaz edilmekte olanlar,

e) Eitimevleri hari kapal veya ak kurumlardan firar edenler,

ak kurumlara ayrlamaz.

(2) Kapal kurumda hkml olup;

a) ledii iddia olunan baka bir sutan dolay haklarnda 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 100 nc maddesine gre tutuklama karar verilenler,

b) Haklarnda st snr yedi yldan az olmayan baka bir sutan soruturma veya kovuturmas devam etmekte olanlar ile st snr yedi yldan az olmayan bir sutan henz kesinlememi mahkmiyet karar bulunanlar,

bu durumlar devam ettii srece ak kurumlara ayrlamaz.

NC BLM

Ak Kuruma Gnderme veya Ayrma Kararlar

Dorudan ak kuruma gnderme karar

MADDE 9 (1) Ar ceza merkez veya mlhakat Cumhuriyet basavclklar, bal bulunduklar ar ceza merkezi yarg evresinde ak kurum bulunmas hlinde, 5 inci madde kapsamnda kalan hkmllerin dorudan o yerde bulunan ak kurumlara gnderilmesine karar verir.

(2) Ar ceza merkezi yarg evresinde ak kurum bulunmayan merkez veya mlhakat Cumhuriyet basavclklar ise 5 inci madde kapsamnda kalan hkmllerin Bakanlka belirlenen listedeki ak kurumlardan birine gnderilmesine karar verir.

(3) 5 inci madde kapsamnda kalan hkmllerden;

a) Teslim olan veya ar zerine gelenlere,

b) 5275 sayl Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fkras gereince haklarnda dorudan yakalama emri karlanlara,

c) 2004 sayl Kanun gereince tazyik hapsine tabi tutulanlardan haklarnda yakalama emri karlanlara,

birinci veya ikinci fkralara gre gnderilecei ak kurum belirlendikten sonra on gn sre verilerek ilgili kuruma teslim olmas, aksi takdirde yakalanarak kapal kuruma alnaca hususu EK-1de yer alan fotorafl belge ile tebli ve ihtar olunur. Bu tebligat ve mahkeme ilm, derhl ak kurumun bal bulunduu Cumhuriyet basavclna gnderilir.

(4) On gnlk sre iinde, EK-1'de yer alan belgedeki ihtar ieren arya uymayan veya belirlenen ak kuruma teslim olmayan hkmller hakknda 5275 sayl Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fkras uyarnca yakalama emri karlr ve yakalandklarnda kapal kuruma alnarak haklarnda 6 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr.

(5) Yangn, doal afet veya hastalk gibi seyahat engeli oluturabilecek bir sebeple on gnlk sre ierisinde ak kuruma teslim olamad anlalanlar, Cumhuriyet basavclnn kararyla ak kuruma gnderilir.

(6) Ak kurumlar gsterir liste, ihtiya hlinde Bakanlk tarafndan gncellenerek Cumhuriyet basavclklarna bildirilir.

Kapal kurumdan ak kuruma ayrma karar

MADDE 10 (1) Kapal kurumlarda bulunan hkmllerin talepleri zerine, koullar tadklarnn anlalmas hlinde kurum idare ve gzlem kurulu tarafndan ak kurumlara ayrlmalarna karar verilir. Hkmlnn koullar tamadnn anlalmas halinde ise talebin reddine dair verilen gerekeli karar ilgiliye tebli edilir.

(2) Kararda; hkmlnn alm olduu toplam ceza miktar, koullu salverilme tarihi ve ak kuruma ayrlma hakkn kazand tarih ayr ayr belirtilir.

(3) dare ve gzlem kurulu karar ile birlikte;

a) lm,

b) Hkml bilgi cetveli,

c) Sre belgesi,

) yi hl karar,

d) Gzlem ve snflandrma formu,

e) Bakanlka belirlenen listeye gre tercih edebilecei ak kurumlara ayrlmak istediini ve nakil giderlerini pein olarak demeyi kabul ettiini belirtir dilekesi,

Cumhuriyet basavclna gnderilir.

(4) Kapal kurumun bal olduu Cumhuriyet basavcl tarafndan yaplan inceleme sonucunda, hkmlnn ak kuruma ayrlma artlarn tadnn belirlenmesi halinde;

a) Bal olduu ar ceza merkezi yarg evresinde ak kurum bulunuyor ise hkmlnn o kurumlardan birine,

b) Ak kurum bulunmuyor ise hkmlnn talebi ve kapasite durumu dikkate alnarak Bakanlka belirlenen listedeki ak kurumlardan birine,

c) Yabanc uyruklular ile kadn hkmllerin, Bakanlka belirlenen listedeki ak kurumlardan birine,

gnderilmesine ilgili yer Cumhuriyet basavcl tarafndan karar verilir.

(5) Bakanlka belirlenen listeye gre gnderilen hkmllerin ak kuruma kabulleri zorunludur. Bu zorunluluk sebebiyle kapasite fazlas olumas hlinde, bu husus 11 inci maddeye gre ilem yaplmak zere Bakanla bildirilir.

Ak kurumlar aras nakil karar

MADDE 11 (1) Hkmllerin, bulunduklar ak kurumlardan baka ak kurumlara nakil olmay talep etmeleri halinde, nakil giderlerini pein olarak demeyi kabul etmeleri kouluyla, gitmek istedikleri en fazla be kurumu belirtir dilekeleri ve hkml bilgi cetveli Bakanla gnderilir.

(2) Bakanlka, hkmlnn talepte bulunduu kurumlarn kapasitesi ile daha nce ald disiplin cezas nedeniyle ayrlmak zorunda kald kurumlardan olup olmad hususlar birlikte deerlendirilerek talep hakknda bir karar verilir.

(3) Koullu salverilme tarihine be aydan az sre kalan hkmlnn baka ak kurumlara nakil talepleri, Cumhuriyet basavclnca reddedilerek durum ilgiliye tebli edilir.

(4) Ak kurumlardan baka ak kurumlara nakledilen hkmller; eitim-retim, gvenlik veya hastalk gibi zorunlu nedenler hari, nakledildikleri kurumlarda en az bir yl kalmak zorundadr. ocuklar bakmndan bu sre alt ay olarak uygulanr.

(5) Kapal kurumlardan ak kurumlara ayrlan hkmller bakmndan drdnc fkradaki sre art aranmaz.

(6) Ayn ar ceza merkezi yarg evresinde bulunan ak kurumlar arasndaki nakillere ar ceza merkezi Cumhuriyet basavclnca karar verilir.

(7) Bakanlk; kurum kapasitesinin almas, ihtiya, gvenlik, yangn, doal afet veya hastalk gibi zorunlu hllerde ak kurumlar arasnda resen nakil yapabilir.

DRDNC BLM

Kapal Kuruma ade ve Yeniden Ak Kuruma Ayrlma

Kapal kuruma iade

MADDE 12 (1) Ak kurumlarda cezas infaz edilmekte olan hkmllerden;

a) Haklarnda 5271 sayl Kanunun 100 nc maddesine gre tutuklama karar verilenler,

b) Firar edenler,

c) Knamadan baka disiplin cezas alanlar,

) 5 inci madde gereince dorudan ak kurumlara gnderilenler hari olmak zere; ya, salk durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakmndan alma koullarna uyum salayamayacaklar tespit edilenler,

d) temin edildii halde almayanlar veya i dzenine uyum salayamayanlar,

e) Kapal kuruma dnmek isteyenler,

f) Haklarnda st snr yedi yldan az olmayan baka bir sutan soruturma veya kovuturmas devam etmekte olanlar ile st snr yedi yldan az olmayan bir sutan henz kesinlememi mahkmiyet karar bulunanlar,

kurum ynetim kurulu karar ile kapal kurumlara iade edilir ve bu karar derhl infaz hkimliinin onayna sunulur.

(2) nfaz edilen cezas dnda baka bir sutan haklarnda mahkmiyet karar verilenlerin cezalar toplandktan sonra koullu salverilmelerine 6 nc maddede belirtilen srelerden daha fazla kald tespit edilenler, kurum ynetim kurulu karar ile kapal kuruma iade edilir.

Yeniden ak kuruma ayrlma

MADDE 13 (1) Ak kurumda cezas infaz edilmekte iken; knama dnda disiplin cezas verilmek suretiyle kapal kuruma bir defa iade edilenler disiplin cezasnn kaldrlma tarihinden itibaren alt ay, birden fazla iade edilenler ise disiplin cezasnn kaldrlma tarihinden itibaren bir yl getikten sonra ak kuruma ayrlabilir.

(2) Kendi isteiyle kapal kuruma dnen hkmller, alt aylk sre getikten sonra yeniden ak kuruma ayrlabilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hkmllerin Ak Ceza nfaz Kurumlarna Ayrlmalar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 

EK-1

 

 

 

 

 

 

 

Ak Ceza nfaz Kurumlarna Gnderme Tutana

Belgeyi Dzenleyen CBS

:

nfaz Defter Numaras

:

Hkm Veren Mahkeme

:

Hkmlnn Ad Soyad

:

Hkmlnn Adresi

:

Cezann Tr ve Miktar

:

Gidecei Ak Ceza nfaz Kurumu

:

 

Hakknzdaki ilamn infaz iin on (10) gn ierisinde .............................................. Cumhuriyet Basavclna teslim olmanz, teslim olmadnz takdirde hakknzda 5275 sayl Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fkrasna gre yakalama emri karlaca ve yakalandnzda kapal ceza infaz kurumuna alnarak Ak Ceza nfaz Kurumlarna Ayrlma Ynetmeliinin 6 nc maddesine gre ilem yaplaca tebli ve ihtar olunur. ..../..../....

 

Katip

Tebell Eden

Cumhuriyet Savcs