1 Eyll 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28398

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL (YETKLENDRLM GMRK MAVRL)
(SER
NO:2)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(YETKLENDRLM GMRK MAVRL)

(SER NO: 3)

MADDE 1 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Yetkilendirilmi Gmrk Mavirlii) (Seri No:2)nin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (e), (f), (l) ve (m) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

b) Gmrk Maviri: Eyann gmrke onaylanm bir ilem veya kullanma tabi tutulmasna ilikin gmrk ilemlerini dolayl temsil yoluyla takip eden, sonulandran ve kendilerine Bakanlka gmrk mavirlii izin belgesi verilen kiiyi,

c) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

e) Program: Gmrk ve Ticaret Bakanl Bilgi lem Dairesi Bakanlnca hazrlanan ve internet ortamnda eriimi elektronik olarak salanan "Yetkilendirilmi Gmrk Maviri Program"n,

f) Rehber: Bu Tebliin uygulanmasna ilikin her trl usul ve esasn belirlendii Genel Mdrlke yaymlanan yetkilendirilmi gmrk mavirlii rehberini,

l) Yetki Belgesi: Adna dzenlendii gmrk mavirinin bu Tebli kapsamnda tespit ve raporlama ilemlerini yapmaya yetkili olduunu gsteren belgeyi,

m) Yetkilendirilmi Gmrk Maviri: Bu Tebli kapsamndaki tespit ilemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu dzenleyen, Bakanlka adna yetki belgesi dzenlenen gerek kii veya tzel kii orta gmrk mavirini,

o) Yetki numaras: Yetkilendirilmi gmrk mavirinin tespit ve raporlama ilemlerini yaparken kulland, bamsz almas durumunda B ile tzel kii orta olmas durumunda ise T ile balayan numaray,

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Adna yetki belgesi dzenlenen gmrk mavirinin BLGE (Bilgisayarl Gmrk Etkinlikleri) kullanc kodlarna bloke konulur. Yetki sahibine merkezi BLGE program zerinde ilem yapabilmesi iin profil oluturulur. Yetki belgesi, yetkilendirilmi gmrk maviri veya orta veya noter onayl vekletnameyi haiz vekili tarafndan tutanak karlnda teslim alnr. Yetkilendirilmi gmrk maviri, internet zerinden kendi eriim kodunu oluturur.

(5) Yetkilendirilmi gmrk mavirinin ad soyad, tzel kii ticaret unvan, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlk internet sayfasnda yaymlanr. Yetkilendirilmi gmrk maviri ad-soyad, tzel kii ticaret unvan, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilikin bilgilerinde herhangi bir deiiklik olmas durumunda, bilgilerin program araclyla gncellenmesi iin Genel Mdrle bildirimde bulunur.

MADDE 3 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin madde bal aadaki ekilde deitirilmi, birinci fkrasnda yer alan Yetki belgesinin geerlilik sresi 5 yldr. ibaresi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkrann (c) bendi ile ayn maddenin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

c) Orta olduu tzel kiiye ait vergi numaras veya ticaret unvan bilgilerinde deiiklik olmas.

(3) Yenilenen yetki belgesi Yetkilendirilmi Gmrk Maviri veya orta veya noter onayl vekletnameyi haiz vekili tarafndan tutanak karlnda teslim alnr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yetki belgesinin deitirilebilmesi iin 6 nc maddenin birinci fkrasnda istenilen belgelere ek olarak duruma gre tzel kii ortaklna girdiini, ortaklktan ayrldn veya ortaklktan ayrld ve yeni bir ortakla girdiini gsteren ticaret sicil gazetesinin asl/noter onayl rnei veya ilgili ticaret sicil memurluundan alnan belge asl/noter onayl rnei ile birlikte Genel Mdrle yazl olarak bavuruda bulunulmas gerekir.

(3) Deitirilen yetki belgesi ile yeni yetki numaras Yetkilendirilmi Gmrk Maviri veya orta veya noter onayl vekletnameyi haiz vekili tarafndan tutanak karlnda teslim alnr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasna aada yer alan bentler eklenmitir.

g) ok zor duruma ilikin tespit ilemleri,

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tahsilat lemleri Gmrk Genel Teblii (Seri No:1)nin 17 nci maddesi gereince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan ykmllerin ok zor durumda olup olmadklarnn tespitini kapsar.

) Beyannamenin belirli alanlarnda yaplacak dzeltmeye ilikin tespit ilemleri,

1) BD1, Gmrk Kanununun 73 nc maddesinin ikinci fkras uyarnca beyannamede yaplacak dzeltme ilemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alnarak n incelemesini kapsar.

MADDE 6 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (d), (e) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki bent eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

a) AN6, AN8 tespit ilemlerini yapacak yetkilendirilmi gmrk maviri, antreponun her al kapan ile ak bulunduu srelerde eyann gmrk gzetimi altnda bulundurulmasna ynelik gerekli tedbiri alr. Buna ilaveten, gmrk gzetimini zaafiyete uratacak hususlarn tespiti halinde durumu her koulda gmrk idaresine ve gerektiinde antrepo ileticisine gecikmeksizin bildirir.

d) AN7 tespit ileminin dnemsel olarak yaptrlmad tespit edilen gmrk antreposunun, bu antrepoyu denetimi altnda bulunduran gmrk mdrl tarafndan, mdr yardmcs bakanlnda en az kiiden oluan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle saym yaplr ve dnemsel olarak stok kaytlarna uygunluu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmi gmrk maviri ile geerli AN6, AN7 ve AN8 tespit szlemesi yaplmayan antrepolara; akaryakt antrepolar, yolcu giri ve k kaplarndaki gmrksz sat maazalar ve gmrk idarelerince iletilen antrepolar hari olmak zere eya giriine izin verilmez.

i) Genel antrepolarda AN8 ve AN9 tespit ilemleri, zel antrepolarda ise AN6 ve AN9 tespit ilemlerinin ayn yetkilendirilmi gmrk mavirince yaplmas zorunludur. Bunlarn dnda kalan tespit ilemleri iin ykml ayn veya bir baka mavir ile szleme yapabilir. Bu szlemenin tespit ilemi bitmeden ykml tarafndan tek tarafl olarak feshedilmesi halinde durum derhal gerekesi ile birlikte ilgili yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan tespit ilemi ile ilgili gmrk mdrlne bildirilir. Baka bir gmrk maviri tarafndan yaplan tespit ileminin doruluu iin ilgili gmrk mdrlnce gerekli tedbir alnr.

j) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Gmrksz Sat Maazalar Ynetmelii hkmlerine gre almasna izin verilen depolar, diplomatik sat maazalar, uakta sat maazalar ve gemilere eya sat maazalar iin bu Tebli hkmleri erevesinde ilem yaplr. Gmrksz Sat Maazalar Ynetmelii hkmleri uyarnca yolcu giri ve k kaplarnda alna izin verilen maazalar iin 11 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaral alt bentlerinde belirtilen tespit ilemleri bu Tebli hkmleri erevesinde; (6), (7), (8) ve (9) numaral alt bentlerinde belirtilen tespit ilemleri ise gmrk mdrlnce yaplr.

(5) Sonradan kontrole tabi ihra eyasna ilikin toplam fatura bedelinin 10.000 TLyi amamas durumunda, SK1 tespit ileminin yaplmas zorunluluu bulunmamaktadr. Firmalarn talep etmeleri durumunda bu kymetin altndaki ilemler iin de SK1 tespit ilemi yaplabilir.

(6) thalat vergilerinden tam veya ksmi muafiyet suretiyle geici ithalata konu eya ile gmrk kontrol altnda ileme rejimi kapsam eyaya ilikin toplam fatura bedelinin 10.000 TLyi amamas durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit ileminin yaplmas zorunluluu bulunmamaktadr. Firmalarn talep etmeleri durumunda bu kymetin altndaki ilemler iin de GC1, GC2 ve GK1 tespit ilemi yaplabilir.

(7) ZD1 tespit ilemine ait tespit raporlar, Tahsilat lemleri Gmrk Genel Teblii (Seri No:1), bu Tebli ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alnarak hazrlanr.

(8) Yetkilendirilmi gmrk mavirleri, grevlerinin ifas ile ilgili olarak, aralarndaki evlilik ba ortadan kalkm olsa dahi elerinin, nc derece de dhil olmak zere kan veya kendisini oluturan evlilik ba ortadan kalkm olsa dahi kayn hsmlarnn i ve ilemlerini gerekletiremezler.

(9) Yetkilendirilmi gmrk maviri olarak almaya balamadan nce antrepo ileticisi ile ortaklk ilikisi iinde olanlar, bu ortaklk ilikisinin bitirilmesinden itibaren iki yl gemedike ayn antreponun tespit ilemlerini yapamazlar.

MADDE 7 Ayn Tebliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tespit szlemesi, Ek-5te yer alan rnee uygun olarak program zerinden dzenlenir. Szlemenin hazrlanmasnda rehberde geen usul ve esaslar ile Yetkilendirilmi Gmrk Mavirleri Asgari cret Tarifesi dikkate alnr.

MADDE 8 Ayn Tebliin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) ptal veya feshedilen tespit szlemelerine ilikin tespit ilemleri yeni szleme yaplncaya kadar mevcut yetkilendirilmi gmrk maviri veya vekili tarafndan yrtlr. Bu sre otuz gn aamaz. Yeni szlemeye taraf olacak yetkilendirilmi gmrk maviri, fiili durumu eski yetkilendirilmi gmrk maviri ile birlikte ortak bir tutanaa balamak suretiyle ie balar. Yeni szleme yapacak yetkilendirilmi gmrk maviri mevzuata aykr herhangi bir durumun tespiti halinde gerekesi ile birlikte derhal ilgili gmrk mdrlne bildirimde bulunur.

MADDE 9 Ayn Tebliin 17 nci maddesinin birinci fkras ile ikinci fkrasnn (b), (c), () ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 11 inci maddede belirtilen tespit ilemleri iin bu Teblide ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor dzenlenir. Yetkilendirilmi gmrk mavirince hazrlanan tespit raporlarna ilikin genel bilgileri ieren rapor zeti, tespit raporunun ibrazndan nce program zerinden Bakanla gnderilir. Gmrne sunulmas gereken tespit raporunun en ge ilgili rapor zetinin verildii tarihi takip eden yedi i gn ierisinde gnderilmesi esastr. Bilgileri gnderilen her bir tespit raporu zeti (Ek-6) iin program tarafndan bir referans numaras verilir. Bu referans numaras tespit raporunun kapanda belirtilir.

b) AN6-AN8 tespit ilemlerine ilikin rapor zetleri, program vastasyla tespit ileminin yapld gn veya takip eden gn gnderilir. AN6-AN8 tespit raporlar aylk genel bir rapora balanarak, ekinde saym tutanaklaryla birlikte takip eden ayn ilk yedi ign ierisinde bir rnei gmrk antreposunu denetimi altnda bulunduran gmrk mdrlne bir rnei ykmlye sunulur.

c) SK 1 tespit ilemlerine ilikin olarak dzenlenmesi gereken tespit raporlar, kontrol talebinde bulunan lkenin talep yazs tarihini mteakip en fazla be ay ierisinde dzenlenerek ilgili gmrk mdrlne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamndaki ilemlerde bu sre aydr.

) (c) bendinde belirtilen ilemlerin ayn bentte belirtilen sreler zarfnda tamamlanarak gerekli raporun ilgili gmrk mdrlne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gmrk mdrlnce varsa yetkilendirilmi gmrk maviri ve tespit raporu dzenleten kiinin gerekeli gr ile birlikte derhal AB ve D likiler Genel Mdrlne bildirilir. Anlan Genel Mdrlke yaplan deerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan lke idaresine duruma gre ya olumsuz ynde yant verilir ya da gerekli tespit raporunun dzenletilerek ilgili gmrk mdrlne ibraz iin en fazla bir aya kadar ek sre tannr. Tespit raporunun verilen ek sre zarfnda da ilgili gmrk mdrlne sunulamamas halinde, kontrol talebinde bulunan lke idaresine olumsuz ynde yant verilerek dosya kapatlr. Bu aamadan sonra verilen raporlar ve yaplan itirazlar deerlendirmeye alnmaz.

e) Eyann Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin beinci fkras kapsamnda yer alp almad ile eyann gmrk gzetiminin sonlandrlmasnda bir saknca olup olmadnn tespiti ilemi ile ilgili olarak ayn gn yaplan tespitlere ilikin ay sonunda dzenlenecek raporun bir rnei, tespit ilemi yapld ay takip eden ayn ilk yedi ign iinde beyanname veya beyannamelerin ilem grd gmrk mdrlne, bir rnei de ykmlye sunulur.

MADDE 10 Ayn Tebliin 18 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) braz edilen tespit raporu ile ilgili rapor zetinde yer alan bilgiler arasnda hata veya uyumsuzluk olmas durumunda gerekesi belirtilmek suretiyle sz konusu rapor ilgili yetkilendirilmi gmrk mavirine hata ve uyumsuzluun dzeltilmesi amacyla en fazla iki defa iade edilir. Durumun devam halinde 21 inci maddenin yedinci fkras hkm erevesinde deerlendirme yaplarak cari ilemlerin devamll salanr.

MADDE 11 Ayn Tebliin 19 uncu maddesinin beinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Tespit ilemi kapsamnda dzenlenen tutanaklar, yaplan yazmalar, kendisiyle tespit szlemesi yaplan gerek/tzel kii tarafndan ibraz edilen belgeler ve hazrlanan tespit raporu bahsi geen tespit dosyasnda muhafaza edilir.

(9) 11 inci maddedeki tespit ilemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kanan ykmller ilgili yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan derhal Bakanla bildirilir.

MADDE 12 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Sigortal olarak alt yetkilendirilmi gmrk maviri veya yetkilendirilmi gmrk mavirlii firmas adna AN6, AN8 ve AN9 tespit ilemlerinde saym tutanan imzalayabilir,

(4) Yetkilendirilmi gmrk maviri yannda alacak stajyerlerin ikinci fkrada belirtilen ilemleri yerine getirebilmesi iin en az ay staj yapm veya Bakanlka uygun grlen ve Gmrk Mavirleri Derneklerince verilen alt haftalk eitim programn tamamlam olmas gerekir. Sz konusu kiilerin yetkilendirilmi gmrk maviri yannda altklar sreler, Gmrk Kanununun 227 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde belirtilen staj sresinden saylr.

MADDE 13 Ayn Tebliin 21 inci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(6) a) Dolayl temsil suretiyle faaliyet gsteren gmrk mavirleri ya da tespit ilemini yaptran ykmller ile dorudan veya dolayl i ilikisi iinde bulunmamak. Aada bu nevi i ilikisinin bulunduunun kabul edilecei durumlara, bunlarla snrl olmamak zere, yer verilmektedir:

1) Yetkilendirilmi gmrk mavirinin dolayl temsil suretiyle i takibi yapan gmrk maviri ve/veya tespit ilemini yaptran ykml ile kira akdi olmakszn ayn adreste faaliyet gstermesi.

2) Yetkilendirilmi gmrk mavirinin dolayl temsil suretiyle i takibi yapan gmrk maviri veya ortaklar ile ortaklk ilikisine girmi olduunun belirlenmesi.

3) Yetkilendirilmi gmrk mavirinin tespit ilemini yaptran ykml veya ykmlnn ortaklaryla ortaklk ilikisine girmi olduunun belirlenmesi.

4) Yetkilendirilmi gmrk mavirlii irketinin ortaklarndan herhangi birinin tespit ilemini yapt kiiler ile ortaklk ya da alan statde iliki iinde bulunmas.

5) Yetkilendirilmi gmrk maviri ile tespit ilemini yaptran ykml arasnda tespit ilemleri dnda karlkl hizmet faturas alverii yaplmas veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit ilemleri ile ilgisi bulunmayan karlkl/karlksz para veya ekonomik deer transferi yaplmas.

6) Tespit szlemesi gerei tespit yaptran tarafndan karlanmas gereken bro, snma, iletiim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler iin yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan deme yaplmas.

7) Yetkilendirilmi gmrk mavirince tespit ilemini yapt ykmllere tespit ilemleri veya danmanlk hizmeti dnda herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi ilemler yaplmas.

8) Yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan dolayl temsil suretiyle i takibi yapan gmrk mavirine hizmet verilmesi, bu kiiler arasnda hizmet faturas alverii yaplmas, karlkl/karlksz para veya ekonomik deer transferi yaplmas.

b) Yetkilendirilmi gmrk mavirleri tarafndan, tespit ilemini yaptran ykmllere verilen danmanlk hizmeti (a) bendi kapsamnda deerlendirilmez. Halka ak irketlerdeki ortaklklarda (a) bendinin (2), (3), (4) alt bentlerinin uygulanabilmesi iin sz konusu kiilerin irketin ynetim veya denetim kurulunda grev almas ve/veya en az % 10 hisseye sahip olmas gerekir.

(12) Antrepolarda bir gn ierisinde sonlandrlan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarnn asllar ve eklerinin 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (TIR lemleri) (Seri No:1)nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasna gre kaydederek en ge yedi gn ierisinde antreponun bal bulunduu gmrk idaresine gndermek.

MADDE 14 Ayn Tebliin 23 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) 21 inci maddenin yedinci fkrasna aykr hareket edilmesi halinde Gmrk Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulszlk cezas uygulanr. Bu tr gereksiz i ykne neden olacak sistemsel ve ekilsel hatalarn, bir aylk dnem ierisinde ten fazla olmas halinde Gmrk Kanununun geici 6 nc maddesi uyarnca ilem yaplr.

(3) Alt aylk dnem ierisinde ayn tespit koduna ilikin olarak 21 inci maddenin yedinci fkrasna aykr davranlmas halinde bu durumun YGM sisteminin ve gmrk idarelerinin ilemlerinin salkl ileyiine zarar verecek sklkta olduunun ilgili idare amiri tarafndan tutanaa balanmas ile ayn maddenin onbirinci fkrasna aykr davranlmas hallerinde, ilgili yetkilendirilmi gmrk mavirine alt ay sre ile ayn tespit kodundan szleme yapmama cezas verilir.

(4) 13 nc maddenin sekizinci ve dokuzuncu fkralarna aykr davranlmas halinde, bu aykrlk dzeltilinceye kadar yetkilendirilmi gmrk mavirinin sistem zerinde ilem yapmas engellenir. Bu fkra hkmnn yerine getirilmesi, yetkilendirilmi gmrk maviri hakknda ayrca Gmrk Kanununun geici 6 nc maddesi uyarnca ilem yaplmasna engel tekil etmez.

(5) 21 inci maddenin onikinci fkrasna uyulmamas halinde, her bir bordro iin Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

(6) 13 nc maddenin drdnc fkras uyarnca yetkilendirilmi gmrk maviri veya yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan sosyal gvenlik mevzuatna uygun olarak altrlan kiiler tarafndan yaplmas ngrlen boaltma, sonlandrma, sevk ilemleri ile teslim tesellm tutanann dzenlenmesi ilemlerinin gerei gibi yerine getirilmemesi durumunda Gmrk Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulszlk cezas uygulanr.

MADDE 15 Ayn Tebliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakanlk bu Tebliin uygulanmasn temin etmek amacyla gerekli grecei her trl tedbiri almaya, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir.

MADDE 16 Ayn Tebliin 25 inci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Yrrlkten kaldrlan hkmler

(2) Bu fkrann yrrle girdii tarih itibariyle, Gmrk Genel Teblii (TIR lemleri) (Seri No: 1)nin 36 nc maddesi ve 41 inci maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Tebliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

MADDE 18 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 6 (1) 13 nc maddenin sekizinci ve dokuzuncu fkralarna aykrlk tekil eden szlemeleri bulunan yetkilendirilmi gmrk mavirlerinin, mezkr fkralarn yaym tarihinden itibaren alt ay ierisinde sz konusu szlemeleri iptal etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin yrrle girdii tarihte, Ek-4e uygun olarak dzenlenmi bulunan yetki belgeleri, geerliliini korumaya devam eder. Ancak talep edilmesi halinde yetki belgeleri yenilenebilir.

(3) Veklet bildirgelerini bu maddenin yrrle girdii tarihte deitirilen Ek-3e uygun olarak yenileyenlerin, taahhtnamelerini de bu maddenin yrrle girdii tarihte deitirilen Ek-2ye uygun hale getirmeleri gerekir.

MADDE 19 Ayn Tebliin 2, 3, 4, ve 6 numaral ekleri ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

EK - 2

TAHHTNAME

//.... tarihli .. sayl Resm Gazetede yaymlanan 2 Seri No.lu Gmrk Genel Tebli kapsamnda faaliyet gstermek zere Gmrk ve Ticaret Bakanl (Gmrkler Genel Mdrl) tarafndan yetkilendirildiim takdirde, dolayl temsil suretiyle gmrk idarelerinde i takip etmeyeceimi ve bu amala kurulmu tzel kiilere ortak olmadm/olmayacam; anlan Tebli kapsamnda tespit ilemlerini yapacam gerek ve tzel kiiler ve antrepo ileticileri ile ortaklk ve/veya alan statsnde ilikide bulunmayacam; tespit ilemleri ve bunlara ilikin raporlarn doru olmadnn saptanmas halinde tespit ileminin kapsam ile snrl olmak zere ziyaa uratlan vergilerden ve kesilecek cezalardan ykml ile birlikte mtereken ve mteselsilen sorumlu olduumu; tespit ilemlerinin yaplmas srecinde elde olunan ticari sr niteliindeki bilgi ve belgelerin nc kiilere verilmemesi ve yaynlanmamas konusunda her trl nlemi alacam; vekalet beyannamesi ile yetki verdiim vekilim tarafndan gerekletirilen ilemlerden sorumlu olduumu beyan ve taahht ederim.

 

Taahht Eden

Ad-Soyad

Tarih/ mza

 

TAAHHT EDENN

Ad ve Soyad :

T.C. Kimlik No :

Faaliyet Adresi :

 

kametgah Adresi :

EK - 3

 

 

VEKALET BLDRGES

 

 

Yetkilendirilmi Gmrk Maviri olarak mesleki faaliyetimi yerine getiremeyeceim lm, yetki belgesi iptali, meslekten karlma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalk ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetime ara vermem gerektiinde tespit ilemlerinin devamllnn salanmas amacyla bir takvim yl iinde toplamda otuz gn amamak zere vekaleten Yetkilendirilmi Gmrk Maviri . adma tespit ilemleri ile AN9 tespit szlemelerini yapmaya yetkilidir.

 

 

Tarih

Ad-Soyad

mza

 

Yetkilendirilmi Gmrk Maviri .nin mesleki faaliyetini yerine getiremeyecei lm, yetki belgesi iptali, meslekten karlma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalk ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetine ara vermesi gerektiinde tespit ilemlerinin devamllnn salanmas amacyla bir takvim yl iinde toplamda otuz gn amamak zere ad geen kiiye ait tespit ilemleri ile AN9 tespit szlemelerini vekaleten yapmay taahht ederim.

 

Tarih

Ad-Soyad

mza

 

EK 4- Yetki Belgesi

 

T.C.

GMRK VE TCARET BAKANLII

Gmrkler Genel Mdrl

Seri

 

YETK BELGES

Belge Dzenlenme Tarihi :

 

GMRK MAVRNN

Ad Soyad :

TC Kimlik No :

Yetki No :

 

TZEL KNN

Ticaret Unvan :

Vergi No :

 

Yukarda bilgileri yer alan Gmrk Maviri, 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 uncu maddesi ile Gmrk Ynetmeliinin 574 nc maddesine istinaden Gmrk ve Ticaret Bakanlnca belirlenecek tespit ilemlerini yapmaya yetkilidir.

 

Bakan a.

 

EK 6- Tespit Raporu zeti

GMRK LEMLERNE LKN TESPT RAPORU ZET

RAPORA LKN BLGLER

 

 

SAYISI

:

TARH

:

DZENLEND YER

:

SAYFA SAYISI

:

EKLER

:

REFERANS NUMARASI

:

 

 

TESPT LEMN YAPAN GMRK MAVRNN

 

 

ADI SOYADI

:

VERG NO

:

YETK NUMARASI

:

 

 

GMRK MAVRNN ORTAI OLDUU TZEL KNN

 

 

TCARET UNVANI

:

VERG NUMARASI

:

 

 

TESPT LEMN YAPTIRAN KNN

 

 

ADI SOYADI /TCARET UNVANI

:

VERG NO / TC KMLK NO

:

BALI OLDUU TCARET/SANAY ODASI

 

:

 

 

DAYANAK TESPT SZLEMESNN

 

 

SAYISI

:

TARH

:

KONUSU

:

 

 

DER BLGLER:

 

 

SONU:

.. kodlu tespit ilemine ilikin olarak hazrlanan, asl ve ilgili tm belge ve bilgiler..../..../....../..../..../.. sayl tespit dosyasnda muhafaza edilen ...../....../...../..... sayl Tespit Raporunda aada zetlenen sonuca/sonulara ulalmtr: