1 Eyll 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28398

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII TAIMALI LKRETM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Tamal lkretim Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 Bu Ynetmeliin amac, ilkretim kurumu bulunmayan, eitli nedenlerle eitim ve retime kapal, birletirilmi snf uygulamas yapan ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu rencilerinin, tama merkezi seilen okullara gn birlik tanarak kaliteli bir eitim ve retim grmelerini salamak iin gerekli usul ve esaslar belirlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d), (f), (g) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) lkretim Kurumu: Mecburi ilkretim andaki ocuklarn eitim ve retim grdkleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

f) Tamal Eitim: lkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan herhangi biri bulunmayan veya eitim ve retime kapal olanlar ile birletirilmi snf uygulamas yapan ilkokullardaki rencilerin seilen merkezlerdeki ilkretim kurumlarna gn birlik tanarak eitim ve retim grmelerini salamak amacyla yaplan uygulamay,

g) Tama Merkezi lkretim Kurumu: evredeki yerleim birimlerinden tanan rencilerin eitim ve retim grdkleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

) rencisi tanan okul: Tama kapsamna alnan ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunu,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 l ve ilelerde, yeni retim ylnda tamal kapsamna alnacak yerleim birimleri ile tama merkezi ilkretim kurumlarnn seimi ve plnlamas iin Plnlama Komisyonu kurulur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Komisyon, mill eitim mdrnn grevlendirecei mdr yardmcs veya ube mdrnn bakanlnda en az biri tama merkezi ilkretim kurumu mdr olmak zere be ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mdrnden oluur.

(3) Kendi blgelerindeki tamal ilkretim uygulamalar ile ilgili grlerini bildirmek zere il mill eitim mdr tarafndan en az bir il eitim denetmeni toplantlara katlmak zere grevlendirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c), (d), (e), (g) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) renci saysna ve ulam artlarna gre rencisi tanacak yerleim birimlerini gruplandrarak, tama merkezi ilkretim kurumlarn tespit etmek.

d) Tamal ilkretim kapsamna alnan yerleim birimlerinin tama merkezi ilkretim kurumlarna uzakln ve ulam plann gsteren tamal ilkretim haritalarn (A4 ebadnda) hazrlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.

e) Her bir tama merkezi ilkretim kurumuna rencisi tanacak yerleim birimi ile renci saysn dikkate alarak, rencilerin ka arala tanacan, aracn izleyecei yol ve duraklar ile saatlerini belirlemek.

g) Tamal ilkretim kapsamna alnarak kapatlan okullarn bina ve tesisleri ile ders aralar ve tanrlarnn ncelikle tama merkezi ilkretim kurumlarnn ihtiyalar giderilmek amacyla mill eitim mdrlne neride bulunmak.

i) Tanmas ekonomik olmayan ve ulam artlar elverisiz olan yerleim birimleri ile okullardaki renciler, ncelikle yatl blge ortaokullarna yerletirildikten sonra tama kapsamna alnacak dier rencilerin planlamasn yapmak.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin bal, birinci fkrasnn birinci cmlesi ve ayn fkrann (b), (c) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

Tama merkezi ilkretim kurumunun zellikleri

Tama merkezi ilkretim kurumunun seiminde u zellikler aranr:

b) Derslik says ve fizik kapasitenin yerleim yerindeki mecburi ilkretim andaki renciler ile tama kapsamna alnan renci saysnn eitimine yeterli olmas.

c) Tama merkezi ilkretim kurumunun bulunduu yerleim biriminin evre kylerle ulam imknlarna sahip, gelimeye uygun ve nfusunun art gstermesi.

f) Zorunlu sebepler dnda yatl blge ortaokullar ile ikili retim yapan ilkretim kurumlarnn tama merkezi ilkretim kurumu olarak seilmemesi.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c), (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) lkokul renci saysnn 10dan az olmas,

d) Yerleim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokulu rencileri iin yeterli sayda derslik bulunmamas ve bu dersliklerdeki toplam renci saysnn 60dan az olmas,

e) rencisi tanacak yerleim yerinin tama merkezi ilkretim kurumuna uzaklnn iklim artlar ve yol gvenliine gre en az 2 km olmas esastr. Gerektiinde bu uzakln 1,5 kmye kadar indirilmesine Plnlama Komisyonu karar verebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnda geen ilkretim mfettileri bakan yardmcsndan ibaresi, il eitim denetmenleri bakan yardmcsndan eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Deerlendirme Komisyonunun grevleri unlardr:

a) lelerin tamal ilkretim plnlama raporlarn inceleyerek Ynetmelik hkmlerine uymayan, rencisi tanan okul ve yerleim birimleri ile tama merkezlerini uygulama kapsamndan kartmak.

b) Baka bir iledeki tama merkezi ilkretim kurumuna rencisi tanacak okul ve yerleim birimlerini plnlamak.

c) Tama kapsamndan kartlan ilkretim kurumlarnn bakm ve onarmlarnn yaplarak eitim ve retime hazrlanmas iin il mill eitim mdrlne bildirmek.

d) Baka bir ildeki tama merkezi ilkretim kurumlarna rencisi tanacak okul ve yerleim birimlerini tespit ederek, iller arasnda gerekli egdmn salanmas iin il mill eitim mdrlne bildirmek.

e) l dzeyinde tamal ilkretimin plnlamasn, Tamal lkretim Bilgi Formuna (Ek-1) gre hazrlayp valilik onayna sunulmak zere il mill eitim mdrlne bildirmek.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, ikinci fkrasndaki lkretim Genel Mdrlne ibaresi Temel Eitim Genel Mdrlne/Din retimi Genel Mdrlne eklinde deitirilmitir.

Yaplan plnlama sonucu tamal ilkretim kapsamna alnan ve kartlan yerleim birimleri ile tama merkezi ilkretim kurumlar, il mill eitim mdrnn teklifi ve valinin onay ile uygulamaya konulur. Bu onay bir retim yl iin geerlidir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin bal, birinci fkrasnn birinci cmlesi ile ayn fkrann (c), (e) ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

Tama merkezi ilkretim kurumu mdrnn grevleri

Tama merkezi ilkretim kurumu mdrnn tamal ilkretim uygulamasna ilikin grevleri unlardr:

c) Tanan renciler ile tama merkezi ilkretim kurumu rencilerinin birlikte eitim ve retimlerini salayacak ekilde snf ve ubelere gre dengeli dalmn salamak.

e) Tanan rencilerin, yeterli sayda retmeni bulunmayan ilkretim kurumlarndan geldikleri dikkate alnarak yetitirilmeleri iin gerekli nlemleri almak.

g) Tama merkezi ilkretim kurumlarnda yaplan eitsel etkinlikleri, tanan rencilerin geldikleri yerleim birimlerinde de imknlar lsnde yapmak.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (c) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) hale szlemeleri ve artnameleri ile ilgili olarak tama merkezi ilkretim kurumu mdrlerinin grleri de alnr.

c) le mill eitim mdrl, ihale ilemleri sonulandrlp szlemeler ile mill eitim mdrlne gnderildikten sonra, Austos aynn en ge nc haftasnda, ihale szlemelerinin, Tamal lkretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Tamal lkretim statistik ve denek Formunun (Ek-2) birer rneini il mill eitim mdrl ile ilgili tama merkezi ilkretim kurumu mdrlklerine gnderir.

f) Normal retim yapan tama merkezi ilkretim kurumuna, ayn arala birden fazla sefer yaplarak renci tanamaz. Ancak, ikili retim yapan tama merkezi ilkretim kurumlarna sabah renciler iin bir, lenci renciler iin bir sefer olmak zere bir arala en fazla iki sefer yaplarak renci tanabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 rencisi tamal ilkretim kapsamna alnarak kapatlan ilkretim kurumlarnda grevli ynetici ve retmenlerin yer deitirme ilemleri, ilgili mevzuata gre yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Mill eitim mdrl tarafndan rencisi tama kapsamna alnarak kapatlan okullarda bulunan ders aralar ile tanr mallar, tama merkezi ilkretim kurumuna ncelik verilmek kaydyla, ihtiyac olan ilkretim kurumlarna, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmelii hkmlerine gre verilir. rencisi tanan okullardaki defter, dosya, kaytlar ve her trl resm evrak tama merkezi ilkretim kurumuna teslim edilerek muhafaza edilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

rencisi tama kapsamna alnarak kapatlan ilkretim kurumlarnn bina ve tesisleri, okul ncesi eitim, halk eitim ve dier mill eitim hizmetlerine, 222 sayl lkretim ve Eitim Kanunu hkmlerine gre bakm ve onarm ile iletme giderleri, kullanc tarafndan karlanmak kaydyla ilgili mevzuat erevesine geici olarak tahsis edilebilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 Tamal ilkretim kapsamna girmeyen yerleim birimlerindeki okullarn yangn, sel, deprem gibi doal afete uramas ve rencilerin en yakn yatl blge ortaokuluna yerletirilememeleri durumunda, zm bulununcaya kadar renciler tamal ilkretim kapsamna alnrlar.

MADDE 17 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.