31 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28397

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyonu ve uluslararası standart sınavlar dikkate alınarak jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapılır. Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343