31 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28397

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ORTA ANADOLU RESTORASYON/KONSERVASYON
GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Araştırma Merkezi: Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Araştırma Merkezinin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Anadolu’da bulunan tarihi eserlerin korunması ve bilimsel restorasyon ilkelerine uygun bir şekilde onarılması prensibine hizmet edecek şekilde projelendirme çalışmalarının yapılması, restorasyon uygulamalarının en önemli aşamalarından olan malzeme analizlerinin ve araştırmalarının gerçekleştirilmesi, yeni malzeme ve teknoloji olanaklarının geliştirilmesi, restorasyonlarda görev alan çeşitli meslek grupları, kurumlar ve lisansüstü öğrencilerine koruma ve restorasyon konusunda çeşitli eğitimlerin verilmesi yolu ile kalifiye eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Araştırma Merkezi amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Anadolu'nun farklı şehirlerinde restorasyon çalışmaları yapan mimarlar, inşaat mühendisleri ve benzeri meslek gruplarına, yüksek lisans/doktora öğrencilerine, kurumların restorasyon birimlerinde çalışan elemanlarına ve yapı ustalarına, araştırmacılara, korumanın çeşitli branşlarında kuram ve uygulamaya yönelik eğitimler verilerek sertifika programları düzenlenmesi.

b) Tarihi yapıların özgün özelliklerinin tespiti, belgelenmesi ve yeni malzeme olanaklarının, yeni tekniklerin araştırılması/geliştirilmesi.

c) Bölgede restorasyonu yapılması planlanan, bilimsel araştırmalar veya envanter çalışmaları nedeniyle belgelenmesi gereken veya talep edilen yapıların veya alanların, dijital ölçümleme sistemleri ile rölöve ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, rölöve, restitüston, restorasyon ve konservasyon projelerinin hazırlanması.

ç) Kayseri ve yakın çevresinde bulunan küçük yerleşim birimlerinin çeşitli ölçeklerde envanter çalışmaları gerçekleştirilerek kaybolmakta olan bu değerlerin kayıt altına alınması.

d) Koruma,  restorasyon ve Orta Anadolu tarihi dokusu ve yapıları konularında uluslararası ve ulusal yayınların, tezlerin, standartların ve bilimsel araştırmaların toplandığı ve araştırmacıların, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının faydalanabileceği bir kütüphane oluşturulması.

e) Kayseri ve Orta Anadolu kültür mirası ile ilgili bilgi, belge, belgesel, yazılı, çizili ve görsel dokümanların araştırılarak arşivlenmesi.

f) Özel/tüzel kişilere ve kurumlara projelendirme veya uygulama konusunda bilimsel danışmanlık hizmetleri verilmesi.

g) Koruma/restorasyon/Orta Anadolu geleneksel dokusu konusunda paneller, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, sergiler, bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesi.

ğ) Koruma/restorasyon/Orta Anadolu geleneksel dokusu konusunda süreli yayınlar, kitaplar, tanıtım afişleri, broşürler, rehberler, cep kitapları, haritalar hazırlanması.

h) Islak kimya ve Kimyasal Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Fizikomekanik Laboratuvarı, Petrografi ve Yapı Bilimi Laboratuvarları ile tarihi yapıların özgün malzeme analizlerinin yapılması, elde edilen laboratuvar sonuçları değerlendirilerek malzemelerin konservasyon raporlarının hazırlanması, yapıların özgün malzeme özelliklerinin belirlenmesi.

ı) Restorasyonlarda kullanılacak yeni malzemelerin içeriği ve türüne yönelik öneriler geliştirilmesi.

i) Tarihi yapılarda kullanılacak, onarım harcı, taş sağlamlaştırıcı, yüzey temizleyici gibi restorasyon malzemeleri konusunda araştırmalar yapılarak yeni ürünlerin geliştirilmesi ve denenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda teknik çalışmalar yapmak, idari işleri yürütmek, her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

c) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma Merkezini temsil etmek,

d) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcıları; Müdür tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından, sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mali işlerden sorumlu olmak üzere 3 kişi üçer yıllığına görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı öğretim elemanı ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek,

b) Genel kurulun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek,

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün veya Yönetim Kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; en az 5'i akademisyen olmak üzere üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilecek toplam on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, altı ayda bir toplanır ve Araştırma Merkezinin amaçlarına uygun faaliyetler ile yeni açılımlar önerir. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.