31 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28397

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (HASTANE) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/1998 tarihli ve 23379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Hastane Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Kliniklerden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Hastane Başhekimi ve Başhekim Yardımcılarından oluşur. Rektörün bulunmadığı zamanlarda kurula Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlık eder. Kurulun raportörlüğünü oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.