28 Austos 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28395

TEBL

Babakanlk (Hazine Mstearl) ile Salk Bakanlndan:

TIBB KT UYGULAMAYA LKN ZORUNLU MAL SORUMLULUK

SGORTASINDA KURUM KATKISINA LKN USUL VE ESASLARA

DAR TEBL (TEBL NO: 2010/1)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Kt Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasnda Kurum Katksna likin Usul ve Esaslara Dair Tebli (Tebli No: 2010/1)in ekinde yer alan Tbbi Kt Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas Genel artlar aadaki ekilde deitirilmitir.

A. SGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortann Konusu

Bu sigorta szlemesi, 1219 sayl Kanunun Ek 12 nci maddesi erevesinde, serbest ya da kamu veya zel salk kurum ve kurulularnda alan tabipler, di tabipleri ve tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlarn poliede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, szleme tarihinden nceki on yllk dnemdeki veya szleme sresi iinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdii zararlara bal olarak szleme sresi iinde kendisine yaplan tazminat taleplerine, bu taleple balantl yarglama giderleri ile hkmolunacak faize ve sigortal aleyhine ileri srlen tazminat talebine ilikin makul giderlere kar poliede belirlenen limitler dahilinde teminat salar. Ancak on yllk dnemin balangc 30 Temmuz 2009u geemez ve bir aydan fazla sigortasz kalnan dnemlerde meydana gelen olaylara bal olarak sigortal dnemlerde yaplan ihbarlar iin sigorta korumas yoktur.

Sigortalnn mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta szlemesi dnemindeki mesleki faaliyetinden dolay szlemenin biti tarihinden iki yl sonrasna kadar ortaya kabilecek talepler de teminat dahilindedir.

A.2. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta, sigortalnn Trkiye Cumhuriyeti snrlar iinde ifa ettii mesleki faaliyetler iin geerlidir.

A.3. Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki hller teminat kapsam dndadr:

a) Sigortalnn, poliede belirlenmi ve snrlar hukuk kurallar veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifas srasnda sigortal tarafndan kasten sebep olunan her tr olay ile davranlar,

c) Sigortal veya altrd kiilerin, poliede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altnda bulunmas sonucunda meydana gelen olaylar,

) nsani grevin yerine getirilmesi hari, sigortalnn, sigorta primine destek veren kurulularn sorumluluk alan dndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

d) dar ve adl para cezalar dahil her tr ceza ve cezai artlar,

e) Her trl deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

A.4. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan gnlerde, aksi kararlatrlmadka, Trkiye saati ile len saat 12.00de balar ve len saat 12.00de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMNAT

B.1. Rizikonun Gereklemesi

Sigorta szlemesinin konusuna ilikin olarak sigortalnn kendisine tazminat talebinde bulunulduunu rendii ya da zarar grenin dorudan doruya sigortacya bavurduu anda riziko gereklemi saylr.

B.2. Rizikoya likin Olarak Sigorta Ettirenin Ykmllkleri

Sigorta ettiren, aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr:

a) Haberdar olduu andan itibaren rizikonun gerekletiini derhal sigortacya bildirmek,

b) Sigortalnn sorumluluunu gerektirecek olaylar, on gn iinde, sigortacya bildirmek,

c) Sigorta szlemesi yokmu gibi, imkanlar lsnde zararn nlenmesi, azaltlmas ve artmasnn nlenmesi iin gerekli her trl nlemi almak ve bu amala sigortac tarafndan verilecek mesleki faaliyet dndaki sigortaclkla ilgili makul talimatlara uymak,

) Sigortacnn talebi zerine, olayn ve zararn nedeni ile hangi hl ve artlar altnda gerekletiinin ve sonularnn tespitine; tazminat ykmll ve miktar ile rcu hakknn kullanlmasna yarayacak, elde edilmesi mmkn bilgi ve belgeleri makul srede vermek,

d) Zarardan dolay, dava yolu ile veya baka yollarla bir tazminat talebi karsnda kald veya aleyhine cezai kovuturmaya geildii hllerde, durumdan sigortacy derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuturmaya ilikin olarak alm olduu ihbarname, davetiye ve benzeri tm belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta szlemesi varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.3. Rizikoya likin Olarak Sigortacnn Hak, Bor ve Ykmllkleri

B.3.1. Giderlerin denmesi

Sigortac, zarar nleme, azaltma, artmasna engel olma ve rcu haklarnn korunmasna ynelik sigortalnn yapt makul giderleri, bunlar faydasz kalm olsalar bile, sigorta tazminatndan ayr olarak tazmin eder.

Sigortac, sigorta ettirenin istemi zerine giderlerin karlanmas amacyla gerekli tutar avans olarak demek zorundadr.

B.3.2. Tazminata likin Avans Verilmesi

Sigortac, sigortalnn talebi zerine, tazminat talebine ilikin giderler iin avans vermek zorundadr.

B.3.3. Tazminatn denmesi

Rizikonun gereklemesi hlinde, zel durumlar hari olmak zere, hangi belgelerin istenilecei polie ekinde ak ve anlalr ekilde yer almak zorundadr.

Sigorta tazminat, rizikonun gereklemesini mteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacya verilmesinden sonra sigortacnn edimine ilikin aratrmalar bitince ve her hlde rizikonun gerekletiine ilikin bildirimin yaplmasndan krkbe gn sonra muaccel olur. Sigortacya yklenemeyen bir kusurdan dolay inceleme gecikmise sre ilemez.

Aratrmalar, rizikonun gerekletiine ilikin bildirimin yaplmasndan ya da zarar grenin dorudan sigortacya bavurmasndan balayarak ay iinde tamamlanamamsa; sigortac, tazminattan mahsup edilmek zere, taraflarn mutabakat veya anlamazlk hlinde mahkemece yaptrlacak n ekspertiz sonucuna gre sratle tespit edilecek hasar miktarnn en az yzde ellisini avans olarak der.

Bor muaccel olunca, sigortac ihtara gerek kalmakszn temerrde der.

Sigortacnn temerrt faizi deme borcundan kurtulmasn ngren szleme hkmleri geersizdir.

B.3.4. Sigortalya Yardm

Sigortac, sigortal tarafndan usulne uygun olarak bildirimde bulunulmas ya da zarar gren tarafndan kendisine dorudan talepte bulunulmasndan itibaren be gn iinde, zarara urayann istemleriyle ilgili olarak ve sigortalnn adna, fakat sorumluluk ve tm giderler kendisine ait olmak zere, gerekli hukuki ilemlerin gerekletirilip, kararlarn alnmasn ve ayrca savunmaya yardmda bulunmay stlenip stlenmeyeceini sigortalya bildirir. Bu srenin sonuna kadar yaplmas zorunlu ilemleri sigortal yrtr. Sigortac yapt ilemlerde sigortalnn hak ve menfaatlerini gzetir.

Sigortac bildirimde bulunmamsa, sigortal aleyhine kesinleen tazminat der. Ancak, sigortalnn sigortacnn onayn almadan yapt sulh szlemesi, bildirimden itibaren onbe gn iinde onay verilmemise, sigortacya kar geersizdir; sigortac hakl olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kanamaz.

B.3.5. Sigortacnn Zarar Grenden Bilgi Alma Hakk

Sigortac, zarara sebep olan olayn ve zarar miktarnn belirlenmesi amacyla, zarar grenden bilgi isteyebilir. Zarar gren, salanmas ihtimali bulunan ve istenilmesi hakl grlebilecek ilgili tm belgeleri sigortacya vermek zorundadr. Zarar grenin bu zorunlulua uymamas hlinde, durumun zarar grene yazl bildirilmi olmas kaydyla, sigortacnn sorumluluu, zorunluluk yerine getirilmi olsayd demek zorunda kalaca miktarla snrldr.

B.3.6. Zarar Grenle likide fa Ykmll

Sigortac, sigortalya kar ifa borcundan tamamen veya ksmen kurtulmu olsa da, zarar gren bakmndan ifa borcu, zorunlu sigorta miktarna kadar devam eder.

Sigorta ilikisinin sona ermesi, zarar grene kar ancak, sigortacnn szlemenin sona erdiini veya ereceini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hkm dourur.

Zarar, sosyal gvenlik kurumlar tarafndan karland lde sigortacnn sorumluluu sona erer.

B.4. Halefiyet

Sigortac, dedii tazminat tutarnca, hukuken sigortalnn yerine geer.

B.5. Dorudan Dava Hakk

Zarar gren, urad zararn sigorta bedeline kadar olan ksmnn tazminini, sigorta szlemesi iin geerli zamanam sresi iinde kalmak artyla, dorudan sigortacdan isteyebilir.

C. ETL HKMLER

C.1. Sigorta Priminin denmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigortacnn sorumluluu, primin denmesi ile balar. Aksi kararlatrlmadka, primin denmemesi hlinde, polie teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art polieye yazlr.

C.2. Sigortal ve Sigorta Ettirenin Szleme Yapld Srada Beyan Ykmll

Sigorta ettiren szlemenin yaplmas srasnda bildii veya bilmesi gereken tm nemli hususlar sigortacya bildirmekle ykmldr. Sigortacya bildirilmeyen, eksik veya yanl bildirilen hususlar, szlemenin deiik artlarda yaplmasn gerektirecek nitelikte ise, nemli kabul edilir. Sigortac tarafndan yazl veya szl olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar nemli saylr.

Sigortac sigorta ettirene, cevaplamas iin sorular ieren bir liste vermise, sunulan listede yer alan sorular dnda kalan hususlara ilikin olarak sigorta ettirene hibir sorumluluk yklenemez; meerki, sigorta ettiren nemli bir hususu kt niyetle saklam olsun.

Sigortac iin nemli olan bir husus bildirilmemi veya yanl bildirilmi olduu takdirde, sigortac onbe gn iinde szlemeden cayabilir veya prim fark isteyebilir. stenilen prim farknn on gn iinde kabul edilmemesi hlinde, szlemeden caylm kabul olunur. nemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu renilememi olmas veya sigorta ettiren tarafndan nemli saylmamas durumu deitirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanl bildirilen bir hususun ya da olgunun gerek durumu sigortac tarafndan biliniyorsa, sigortac beyan ykmllnn ihlal edilmi olduunu ileri srerek szlemeden cayamaz. spat yk sigorta ettirene aittir.

Sigortac, cayma hakknn kullanlmasndan aka veya zmnen vazgemise veya caymaya yol aan ihlale kendisi sebebiyet vermise ya da sorularndan bazlar cevapsz brakld hlde szlemeyi yapmsa szlemeden cayamaz.

Cayma hlinde, sigorta ettiren kastl ise, sigortac rizikoyu tad sreye ait primlere hak kazanr.

C.3. Szlemenin Devam Srasndaki Beyan Ykmll

Sigorta ettiren, szlemenin yaplmasndan sonra, sigortacnn izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu arlatrarak tazminat tutarnn artmasn etkileyici davran ve ilemlerde bulunamaz.

Sigorta ettiren veya onun izniyle bakas, rizikonun gerekleme ihtimalini artrc veya mevcut durumu arlatrc ilemlerde bulunursa yahut szleme yaplrken aka riziko arlamas olarak kabul edilmi bulunan hususlardan biri gerekleirse derhl; bu ilemler bilgisi dnda yaplmsa, bu hususu rendii tarihten itibaren en ge on gn iinde durumu sigortacya bildirir.

Sigortac szlemenin sresi iinde, rizikonun gereklemesi veya mevcut durumun arlamas ihtimalini ya da szlemede riziko arlamas olarak kabul edilebilecek olaylarn varln rendii takdirde, bu tarihten itibaren bir ay iinde szlemeyi feshedebilir veya prim fark isteyebilir. Farkn on gn iinde kabul edilmemesi hlinde szleme feshedilmi saylr. Meer ki, rizikonun artmasna, sigortacnn menfaatiyle ilikili bir husus ya da sigortacnn sorumlu olduu bir olay veya insan bir grevin yerine getirilmesi sebep olmasn.

Sigortac, rizikonun gereklemesinden nce, sigorta ettirenin beyan ykmlln kastl olarak ihlal ettiini renince, birinci fkraya gre szlemeyi feshetse bile, deiikliin meydana geldii sigorta dnemine ait prime hak kazanr.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalnn Durumu

Sigorta ettirenin bilgisine ve davranna hukuki sonu balanan durumlarda, sigortadan haberi olmas art ile sigortalnn da lehtarn bilgisi ve davran da dikkate alnr.

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigortalnn ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta szlemesi yapan ya da yaplmasna araclk eden acenteye yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalya kar yaplacaksa sigortalnn, sigorta ettirene kar yaplacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhtl mektupla yaplr.

Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhtl mektup hkmndedir.

Gvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geerli saylr.

C.6. Sigorta Szlemesinin Son Bulmas

Sigorta szlemesi; poliede tanmlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacnn iflas, szlemenin feshi ve szlemeden caylma hllerinde son bulur.

Mevzuattan kaynaklanan zel hkmler sakl kalmak kaydyla szlemenin son bulmas durumunda ilemeyen gnlere ait prim sigorta ettirene iade olunur.

C.7. zel Fesih Nedenleri

Sigorta ettiren, sigortacnn sorumluluu balamadan nce, kararlatrlm primin yarsn deyerek szlemeden cayabilir.

Sigortacnn, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalna ilikin ruhsatnn iptal edilmesi veya szleme yapma yetkisinin kaldrlmas gibi hllerde; sigorta ettiren, bu olgular rendii tarihten itibaren bir ay iinde sigorta szlemesini feshedebilir.

Sigorta ettiren, aciz hline den veya hakknda yaplan takip semeresiz kalan sigortacdan, taahhdnn yerine getirileceine ilikin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta iinde teminat verilmemi ise sigorta ettiren szlemeyi feshedebilir.

C.8. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu szlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya ve sigorta ettirene ilikin renecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.9. Zamanam

Sigorta szlemesinden doan btn istemler, alacan muaccel olduu tarihten balayarak iki yl ve sigorta tazminatna ilikin istemler her hlde rizikonun gerekletii tarihten itibaren on yl gemekle zamanamna urar.

C.10. zel artlar

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalnn aleyhine olmamak zere zel artlar kararlatrabilir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan ile Salk Bakan yrtr.