17 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28387

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yürütülen Meslek Yüksekokulu programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yüksekokul kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

b) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

c) Önlisans programı: Orta öğretime ve/veya mesleki eğitime dayalı en az dört yarıyıllık meslek yüksekokulu Eğitim ve Öğretimini,

ç) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) ODTܒnün Meslek Yüksekokulu önlisans programlarında eğitim öğretim dili Türkçedir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Normal eğitim öğretim süresi, Meslek Yüksekokulu önlisans programları için iki yıl (dört yarıyıl)’dır.

(2) Azami eğitim öğretim süresi, önlisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır.

(3) Ek eğitim öğretim süresi, azami eğitim öğretim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere mezuniyet koşullarını sağlamak üzere verilen bir yıl (iki yarıyıl)’dır.

(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim öğretim süresine dahil değildir.

(5) Öğrencilerin ön lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim öğretim süresine dahildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim öğretim süresine dahildir.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere, her biri on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretim 11/4/1991 tarihli ve 20842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Ön lisans programı

MADDE 8 – (1) Bir ön lisans programı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanır, ilgili yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir ön lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır.

Değişim programları

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve ODTÜ kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı

MADDE 10 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, ODTܒde herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans programına kabul

MADDE 12 – (1) Ön lisans programlarına öğrenci kabulü, bu Yönetmeliğin dayanak ile ilgili maddelerinde belirtilen mevzuat çerçevesinde ve Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 13 – (1) Ön lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamaz.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 14 – (1) Ön lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili bölümün önerisi üzerine yüksekokul kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir.

a) Bir dersten önce alınarak en az DD veya S notu alınması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Her hangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatleri ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin toplamından oluşur.

(7) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Ders yükü

MADDE 15 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla bir ders artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için en fazla iki ders artırılabilir.

(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

Ön lisans programına intibak ve ders sayımı

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin ön lisans programına aşağıda belirtilen durumlarda intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

a) Yatay geçiş.

b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmüş olanların ön lisans programlarına yerleştirilmesi veya kabul edilmesi.

c) ODTܒde öğrenci iken diğer bir yükseköğretim kurumundan ders alınması.

ç) Azami eğitim öğretim süresinin sonunda verilen ek eğitim öğretim süresinin bitimi.

(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.

c) CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) DC, DD, FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul veya eş koşul olan dersten CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(3) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 17 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans programının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir ve şu hususlar uygulanır:

a) Bu dersler NI statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Bir yarıyılda NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir.

ç) NI olarak alınan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez.

d) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya da programlara saydırılamaz.

e) NI olarak alınmayan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilemez.

f) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

g) NI statüsünde alınan dersler not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

ğ) NI statüsünde alınan dersler alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak ön lisans programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Öğrenciler müfredatın ilk yarıyılında yer alan dersleri almayı erteleyemezler.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile değiştirilebilir.

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.

(5) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtlar bitmeden önce bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, azami süre ve ön lisans programına intibak açısından bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.

Dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk on haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için ilgili dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Öğrenim boyunca en çok üç dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Her derste en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir.

(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(6) Ara sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından yapılır ve ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zorunlu derslerde ara sınav tarihleri ÖİDB koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(8) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölümlerin görüşü alınarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılmalıdır.

(9) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(10) Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemle ilgili esaslar bölüm başkanlığı tarafından belirlenir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili Yüksekokul Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

a)

Harf Notu           Katsayı             Puan                Statü

AA                     4,00                  90-l00              Geçer

BA                     3,50                  85-89               Geçer

BB                      3,00                  80-84               Geçer

CB                      2,50                  75-79               Geçer

CC                      2,00                  70-74               Geçer

DC                     1,50                  65-69               Koşullu Geçer

DD                     1,00                  60-64               Koşullu Geçer

FD                      0,50                  50-59               Başarısız

FF                      0,00                  0-49                 Başarısız

NA                     0,00                  *                      Başarısız

b) NA notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 22 – (1) Yarıyıl sonu ders notları dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, bölüm başkanlığının onayı üzerine ÖİDB tarafından düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir sonraki yarıyılın ders ekleme bırakma döneminin sonuna kadar yapılması gerekir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.

(2) DC ve DD koşullu geçer notlardır. Bu notların “koşullu geçer” statüsü öğrencinin azami eğitim öğretim süresi ve bu süre sonunda verilen ek süre ile sınırlıdır. Bu sürenin sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu notlar “başarısız” not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

(3) FF, FD, NA, U başarısız notlardır.

(4) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.

(5) DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.

(6) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 25 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda başarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar Yüksek Şeref (High Honor), 3,00-3,49 arasında olanlar Şeref (Honor) öğrencisi olarak tanımlanır. Not ortalaması koşulunu sağlayan ancak üç adet kredili ders koşulunu sağlamayanlar Başarılı (Satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar Başarılı (Satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak, ilgili yarıyılda herhangi bir dersten başarısız notu olan öğrenciler Yeterli (Sufficient) öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 26 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler Başarısız (Unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 27 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler Sınamalı (Probation) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler, daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları ve istedikleri takdirde son üç dönem içinde alınmış olmak koşuluyla koşullu geçer not (DC ve DD) aldıkları dersleri tekrarlarlar.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.

(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 28 – (1) Ön lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.

b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.

c) Müfredatın toplam kredisinin en az yarısının ODTܒde alınmış olması gerekir.

ç) Yurt dışı ve yurt içi anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları hariç kayıtlı olunan son iki yarıyıl ODTܒde geçirilmelidir.

(2) Ön lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

Bütünleme sınavları

MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 30 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması: Meslek Yüksekokulu programlarının mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

b) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

c) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

ç) Mezuniyet başarı belgesi: Ön lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

e) Yarıyıl başarı belgesi: Yarıyıl sonunda “Şeref” veya “Yüksek Şeref” öğrencisi olanlara verilen bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Meslek Yüksekokulu önlisans diploması Rektör ve ilgili meslek yüksekokulu müdürü.

b) Geçici mezuniyet belgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ÖİDB yetkilisi.

c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri Rektör.

ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin meslek yüksekokulu, bölümü ve programı belirtilir.

(4) Ön lisans programından 3,00 – 3,49 genel not ortalaması ile mezun olanlar “Şeref”; 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar “Yüksek Şeref” mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak diğer bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, basın yolu ile ilan edilmesi koşuluyla yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine "ikinci nüsha" ibaresi konulur.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifika üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık, Katkı Payı,

İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Danışmanlık

MADDE 31 – (1) Bölüm başkanlıkları, ön lisans programına kaydolan her öğrenciye tam zamanlı öğretim üye veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs ve yardım

MADDE 33 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 35 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 36 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en fazla iki yarıyıllık süre ile izinli sayılabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlığının görüşleriyle birlikte Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna iletir.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(5) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(6) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 37 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

Tebligat

MADDE 38 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 39 – (1) 24/4/1996 tarihli ve 22620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 6/10/2002 tarihli ve 24898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile İlişkilendirilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretimine İlişkin Yönetmelik ile 10/8/2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kabul ve Kayıt İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından önce ön lisans programlarına başlamış olan öğrencilerden, bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddeleri kapsamında başarısız olanlara, sadece 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci yarıyıllarına mahsus olmak üzere yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.